News: Losowania grup m³odzie¿owych Mistrzostw Europy 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:23:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Losowania grup m³odzie¿owych Mistrzostw Europy 2011
Kadra Polski

W siedzibie Urzêdu Miasta Krakowa odby³o siê losowanie M³odzie¿owych Mistrzostw Europy, które zostan± rozegrane latem tego roku. - Bardzo siê cieszê, ¿e po raz kolejny spotykamy siê w Polsce, tutaj wspólnie z Polskim Zwi±zkiem Koszykówki organizowali¶my bardzo udane imprezy w ostatnim czasie wymieniê EuroBasket 2009, jak równie¿ imprezy m³odzie¿owe w 2009 i 2008 roku – powiedzia³ Nar Zanolin sekretarz generalny FIBA Europe witaj±c zaproszonych go¶ci w Krakowie.

Wyniki losowania grup m³odzie¿owych Mistrzostw Europy z udzia³em reprezentacji Polski w 2011 roku:

Mistrzostwa Europy U20 Mê¿czyzn – Dywizja B, 14 – 24 lipca 2011
Sarajewo (Bo¶nia i Hercegowina)

Grupa A: Polska, Estonia, Szwajcaria, Gruzja, Rumunia, Macedonia
Grupa B: Bu³garia, Holandia, Wêgry, Dania, S³owacja
Grupa C: Czechy, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Luksemburg
Grupa D: Izrael, Belgia, Bo¶nia i Hercegowina, Islandia, Bia³oru¶

Kadra U20 mê¿czyzn nie ma trenera.
W najbli¿szym czasie poznamy nowego trenra kadry Polski U-20
Kandydatem na trenera g³ównego kadry Polski U-20 jest Chorwat Mladen Starcewic trener I-ligowej Politechniki Warszawa


Mistrzostwa Europy U18 Mê¿czyzn – Dywizja A
21 - 31 lipca 2010, miejsce do ustalenia (Polska)

Grupa A: S³owenia, Grecja, Chorwacja, Polska
Grupa B: Finlandia, Niemcy, Turcja, Serbia
Grupa C: Czechy, £otwa, Francja, Hiszpania
Grupa D: Ukraina, W³ochy, Rosja, Litwa

 Jerzy Szambelan
- Bardziej od rywali, z którymi przyjdzie nam rywalizowaæ w mistrzostwach, obawiam siê o dyspozycjê fizyczn± zespo³u. Przecie¿ znaczna czê¶æ tej kadry rywalizowaæ bêdzie na mundialu do lat 19. Na nasz plus bêdzie dzia³aæ do¶wiadczenie wyniesione z poprzednich turniejów. Wielu ch³opaków gra³o zreszt± ju¿ w tej kategorii wiekowej w poprzednim roku, wówczas mieli¶my jedn± z najm³odszych dru¿yn. Chorwatów znamy na wylot, oni nas zreszt± te¿. Rywalizowali¶my ju¿ na niejednym turnieju, to bardzo wymagaj±cy rywal. Grecy na mistrzostwach dwa lata temu byli na 14. miejscu, ale znale¼li siê w "grupie ¶mierci". Teraz bêd± chcieli siê zrehabilitowaæ. Najmniejsze do¶wiadczenie w tego typu imprezach maj± S³oweñcy. Dla mnie na tym etapie szkolenia najwa¿niejszy jest sam udzia³ w mistrzostwach Europy w dywizji A, przecie¿ kadry m³odzie¿owe maj± przygotowywaæ do wystêpów w seniorskiej reprezentacji. Dopiero tam powinno siê patrzeæ na koñcowy wynik.


Mistrzostwa Europy U16 Mê¿czyzn – Dywizja A
28 lipca – 7 sierpnia 2011, Pardubice / Hradec Kralove (Czechy)

Grupa A: Polska, Czechy, Hiszpania, Grecja
Grupa B: Rosja, Czarnogóra, Serbia, Niemcy
Grupa C: Francja, £otwa, Litwa, Ukraina
Grupa D: Turcja, W³ochy, Chorwacja, Bu³garia

 Bogus³aw Onufrowicz
- Ka¿dy z rywali jest w naszym zasiêgu. Oczywi¶cie z racji federacji oraz sukcesów w poprzednich latach, tradycyjnie silni bêd± Hiszpanie. Na pewno nie bêdzie jednak tak, ¿e swoim potencja³em bêd± odstawaæ od pozosta³ych dru¿yn. Mo¿na ich pokonaæ. O Grekach nie wiemy na razie wiele, ale z informacji od innych trenerów wiem, ¿e na chwilê obecn± ich poziom jest s³abszy od naszego. Czesi s± gospodarzami mistrzostw, a podczas turnieju na Wêgrzech z nimi przegrali¶my. Nie to mnie jednak martwi. Z tamtejsz± federacj± umawiali¶my siê na sparingi, które teraz stoj± pod znakiem zapytania. Mnie to nie przeszkadza i bardzo chcê z nimi graæ, ale nie wiem, czy w tej sytuacji oni bêd± chcieli. Dla nas ka¿dy mecz w mistrzostwach Europy bêdzie jak fina³, a co z tego wyjdzie zobaczymy

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Lewicki - Dabrowa Górnicza
Lewicki - Dabrowa Górnicza
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi