News: Turniej Koszykówki M³odzika Starszego rocz.97 DWÓJKA CUP E£K 18-20.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 00:51:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Koszykówki M³odzika Starszego rocz.97 DWÓJKA CUP E£K 18-20.III.2011
Turnieje Podsumowanie
  W dniach 18-20.III.2011 odby³ siê w E³ku I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców - rocznik 97. W turnieju wziê³o udzia³ 6 zespo³ów ( mistrzowie województw: wielkopolskiego, pomorskiego, kujawso-pomorskiego, a tak¿e dru¿yny ze stolicy: Jagiellonka i Ursynów no i gospodarze Dwójka E³k ). Turniej by³ doskona³ym sprawdzianem dla dru¿yn, które ju¿ nied³ugo zmierz± siê w rozgrywkach strefowych. Ka¿dy z zespo³ów rozegra³ po 5 meczy (ka¿dy mecz 4x10 min).

 NIe do zatrzymania w turnieju by³a dru¿yna z Opalenicy - która mimo  nie najlepszych warunków fizycznych nie da³a ¿adnych szans pozosta³ym zespo³owym pewnie wygrywaj±c ka¿de spotkanie, a jej lider Dawid Gruszczyñski oprócz nagrody MVP zosta³ tak¿e królem strzelców turnieju. O tytu³, króla strzelców walczy³ tak¿e Mariusz Kwiatkowski z Novum Bydgoszcz , którego doskona³a gra pod koszem dawa³a zespo³owi z Bydgoszczy szansê walki o medal. Jednak nieodpowiednie zachowanie zawodnika w dwóch spotkaniach (po dwa przewinienia techniczne, a tym samym wyrzucenie z boiska) uniemo¿liwi³y zdobycie statuetki snajpera, a tak¿e zespó³ Novum bez swojego wysokiego gracza nie by³ w stanie nawi±zaæ walki o podium

 Bardzo go¶cinny kaza³ siê zespó³ z E³ku, który nie wygra³ ¿adnego spotkania. Mecze turniejowe by³y bardzo wyrównane, a "czarnym koniem " turnieju okaza³a siê dru¿yna z Ursynowa, która dopiero na " obcej ziemi " po raz pierwszy w historii pokona³a swojego warszawskiego rywala - Jagiellonkê, która zajê³o III miejsce - w decyduj±cym meczu pokonuj±c Novum Bydgoszcz.

O pechu mo¿e mówiæ zespó³ z Kwidzyna, który rozegra³ turniej bez swoich dwóch podstawowych zawodników ( pierwszego zmog³a choroba, drugi - kontuzja rêki w pierwszym spotkaniu).

Podczas otwarcia zatañczy³ E³cki Zespó³ Pie¶ni i Tañca, który zaprezentowa³ mazurskie tañce w atrakcyjnej dla m³odych widzów formie. Oprócz wysokiego poziomu sportowego organizator zapewni³ tak¿e wspania³e nagrody dru¿ynowe i indywidualne (ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar i dyplom, miejsca od 1-3 medale, by³y równie¿ statuetki, koszulki, rêczniki dla najlepszych zawodników dru¿yn i pi±tki all star, a trenerzy otrzymali ksi±¿ki o historii eurobasketu i ekskluzywne kalendarze.  Ka¿da dru¿yna po trudach spotkañ mog³a nieodp³atnie skorzystaæ z Parku Wodnego mieszcz±cego siê naprzeciw miejsca zakwaterowania.  Na uwagê zas³uguj± koszulki turniejowe, których nowoczesny wzór zawodnikom bardzo siê spodoba³.

Jaki silny i  potrzebny dla dru¿yn by³ to turniej przekonamy siê ju¿ nied³ugo obserwuj±c ile dru¿yn z Dwójka Cup znajdzie siê w fina³ach MP

 WYNIKI, PUNKTY

UKS DWÓJKA E£K - BASKET TEAM OPALENICA  64 : 90
E³k :
Twardowski (2) , Kolenda £ (3) , Hartung (1) , Komenda (10) , £owczyk (4) , Kolenda M (33) , Kartaszow (11).
Opalenica : Pi±tek (16) , Kaczmarek (3) , Skrzypek (16) , Gruszyñski (13) , Stopierzyñski (23) , Stahkowski (8) , Kurpisz (3) , Trojanowski (8) .

NOVUM BYDGOSZCZ -  MTS BASKET  KWIDZYN  87 : 72
33-12, 16-24, 14-23, 24-13
Bydgoszcz: Szczerba (8), Grochowski (5), Kwiatkowski (23), Sobecki (20), Krawczewski (3), Osiñski (8), Jêdras (7), Senski (9), Kosior (4).
Kwidzyn: Hirsz (16), Leszczyñski (15), Koz³owski (5), Szwedowski (11), ¦liwiñski (6), Stasiuk (3), Barganowski (1), Banach (6), Kopczyñski (10).

UKS JAGIELLONKA WARSZAWA – UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA  36 : 41
4-6, 9-13, 14-10, 11-12
Jagielonka: Orysiak 3, Powier¿a 1, Plenik 1, Staniszewski 4, Bogusz 7, Walczak 4, Skotarek 12, Marciniak 2, Boñski 2
Ursynów: Blaszkiewicz 6, Paw³owski 7, Skalski 9, Stachowicz 4, Gierz 2, Bernat 13

MTS BASKET  KWIDZYN  -  UKS DWÓJKA  E£K  108 : 61
37-17, 19-20, 27-12, 25-12
Kwidzyn: Leszczyñski 35, Koz³owski 8, Ponimasz 2, Szwendowski 9, ¦liwiñski 6, Pliszka 5, Stasiuk 8, Barganowski 13, Banach 18, £opczyñski 4
E³k: Zieliñski 4, Walak 5, Kolenda 10, Hartung 5, Stupak 6, Komenda 10, Mocarski 2, £owczyk 6, Kartaszow 12

BASKET TEAM OPALENICA -  UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  93 : 84
30-13, 22-29, 20-22, 21-20
Opalenica: Pi±tek 8, Kaczmarek 7, Skrzypek 21, Gruszczyñski 29, Stopierzyñski 16, Stachowski 2, Kurpisz 3, Trojanowski 7
Jagielonka: Ko³dej 2, Orysiak 25, Staniszewski 7, Plenik 2, Bogusz 8, Walczak 17, Skotarek 15, Marciniak 4, Boñski 2

MKS NOVUM BYDGOSZCZ – UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA 46 : 47
10-11, 15-15, 12-16, 9-5
Bydgoszcz: Szczerba 3, Derda 2, Grochowski 6, Kwiatkowski 6, Sobecki 10, Cie¶liñski 1, Osiñski 2, Jêdras 2, Senski 10, Kuczkowski 2, Kosior 2
Warszawa: Szymanowski 4, Blaszkiewicz 10, Paw³owski 6, Skalski 4, Petrucznik 2, Stachowicz 7, Gier¿ 2, Biernat 12

UKS DWÓJKA E£K – UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  58 : 78
18-28, 8-12, 13-15, 119-23
E³k:
Ustienny 1, Walak 11, Kolenda £. 9, Stupak 2, Komenda 6, Mocarski 8, Kolenda M.20, Kartaszow 1
Jagielonka: Ko³des 2, Orysiak 8, Powierza 5, Plenik 5, Staniszewski 12, Bogusz 6, Pabianek 6, Walczak 9, Skotarek 13, Marciniak 6, Mizerski 6, Boñski 18

BASKET TEAM OPALENICA –  MKS NOVUM BYDGOSZCZ  109 : 80
21-31, 14-32, 27-30, 14-20
Opalenica: Piatek 13, Kaczmarek 14, Galas 2, Gruszczyñski 27, Skrzypek 12, Stopierzyñski 12, Stankowski 17, Kurpisz 4, Trojanowski 8
Bydgoszcz: Derda 5, Kwiatkowski 35, Sobecki 7, Krawczewski 1, Osiñski 1, Jêdras 8, Senski 15, Kuczkowski 3, Kosior 5

MTS BASKET  KWIDZYN  -  UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA  56 : 53
18-19, 21-12, 12-8, 5-14
Kwidzyn:
Leszczyñski 8, Koz³owski 10, Ponimasz 6, Szwedowski 6, ¦liwiñski 6, Pliszka 2
Stasiuk 2, Grabowski 8, Barganowski 6, Banach 2
Ursynów: Paw³owski 12, Skalski 9, Pietrucznik 3, Stachowicz 11, Bernat 8

UKS DWÓJKA E£K  - MKS NOVUM BYDGOSZCZ  43 : 59
E³k;
Walak 3, Kolenda 9, Komenda 4, Mocarski 4, £owczyk 2, Kolenda M. 19
Bydgoszcz: Szczerba 6, Grochowski 10, Kwiatkowski 15, Sobecki 11, Osiñski 3, Jêdras 4, Senski 4, £uczkowski 3, Kosior 3

BASKET TEAM OPALENICA - UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA  71 : 65
16-22, 21-10, 12-19, 22-14
Opalenica: Piatek 3, Kaczmarek 5, Galas 2, Skrzypek 15, Gruszczyñski 17, Stopierzyñski 13, Stankowski 13
Ursynów; Jaworski 4, Szymanowski 5, Laszkiewicz 8, Paw³owski 6, Skalski 31, Stachowicz 2, Dembny 3, Bernat 6

UKS JAGIELLONKA WARSZAWA -  MTS BASKET  KWIDZYN  86 : 86  dogrywka  100 : 96
Jagielonka: Janiszek 3, Orysiak 25, Powier¿a 7, Plenik 4, Staniszewski 8, Bogusz 5, Walczak 12, Stotarek 27, Mizerski 1, Boñski 8
Kwidzyn: Leszczyñski 20, Koz³owski 15, Ponimasz 2, Szwedowski 9, ¦liwiñski 2, Pliszka 2, Stasiuk 8, Grabowski 17, Barganowski 8, Banach 13

UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA - UKS DWÓJKA E£K  66 : 43
22-17, 14-1, 6-19, 16-12
Ursynów: Szymanowski 2, Blaszkiewicz 4, Paw³owski 24, Skalski 14, Pietrucznik 4, Stachowicz 10, Gierz 1, Bernat 7
E³k: Walak 6, Twardowski 2, Kolenda £ 4, Hartung 5, Komenda 4, Kolenda M. 15, Kartaszof 6

BASKET TEAM OPALENICA - MTS BASKET  KWIDZYN    105 : 38
24-7, 25-7, 25-11, 31-13
Opalenica: Piatek 6, Kaczmarek 6, Król 2, Skrzypek 22, Gruszczyñski 18, Stopierzyñski 18, Stachowicz 9, Wolny 1, Krupisz 11, Trojanowski 3, Rakoniewski 1 Ziobro 4
Kwidzyn: Leszczyñski 7, Koz³owski 2, Oniemasz 4, Szwedowski 2, ¦liwiñski 2, Pliszka 3, Stasiuk 2, Grabowski 2, Barganowski 8, Banach 6

UKS JAGIELLONKA WARSZAWA - MKS NOVUM BYDGOSZCZ  83 : 75
26-14, 14-28, 18-20, 25-13
Jagielonka; Ko³dej 2, Orysiak 22, Plenik 4, Bogusz 4, Pabianek 2, Walczak 19, Skotarek 21, Bloñski 9,
Bydgoszcz: Szczerba 8, Derda 6, Grochowski 4, Kwiatkowski 21, Sobecki 10, Osiñski 2, Jêdras 2, Senski 17, Kuczkowski 5

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 BASKET Opalenica  5 10 5 0 468 331   137
 2GIM 92 Ursynów 5   8 3 2 338 295     43
 3JAGIELONKA Warszawa 5   8 3 2 391 263   28
 4NOWUM Bydgoszcz  5  7 2 3 347 354   -7
 5BASKET Kwidzyn 5  7 2 3 401 398    3
 6UKS 2 E³k 5  5 0 5 269 401 -132

 MVP:  Gruszczyñski Dawid - BASKET TEAM Opalenica

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy turnieju

1 Gruszczyñski  Dawid 104  BASKET TEAM Opalenica
2 Kwiatkowski Mariusz  100 NOWUM Bydgoszcz
3 Stotarek Andrezj 88 JAGIELONKA Warszawa
4 Kolenda Micha³ 87 UKS DWÓJKA E³k
5 Leszczyñski Pawe³ 85 MTS BASKET Kwidzyn
   Skrzypek Micha³ 85 BASKET TEAM Opalenica
6 Orysiak Hubert 83 JAGIELONKA Warszawa
7 Stopierzyñski Hubert 80 BASKET TEAM Opalenica
8 Skalski Jakub 67 UKS GIM 92 Ursynów
9 Paw³owski Piotr 55UKS GIM 92 Ursynów
10 Sobecki Filip 54 Bydgoszcz


Najlepsi ,,za trzy punkty,,

1 Koz³owski Miko³aj 6x3 MTS BASKET Kwidzyn
2 Skrzypek Micha³ 6x3 BASKET TEAM Opalenica
3 Blaszkiewicz Oskar 4x3 UKS GIM 92 Ursynów
4 Stankowski Patryk 3x3 BASKET TEAM Opalenica

ALL STARS - Najlepsza Pi±tka Turnieju

          
Orysiak, Stopierzyñski HubertSkalski JakubLeszczyñski Pawe³ 

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

MIEJSCE FOTO DRU¯YNY SK£AD ORAZ PUNKTYNAJLEPSZY W DRU¯YNIE 
 I  Basket Team Opalenica 

  4. Pi±tek Jakub - 45
  5. Kaczmarek Mateusz - 31
  6.Galas Kamil - 2
  7 Król Wiktor - 2
  9.Skrzypek Micha³ - 85
10. Gruszczyñski Dawid - 104
11. Stopierzyñski Hubert - 80
12. Stankowski Patryk - 49 >>>
13. Wolny Filip - 1
14. Kurpisz Miko³aj - 21
15. Trojanowski Arkadiusz -28
16. Rakoniewski Kajetan - 1
23. Ziobro Mateusz - 4

trener: Ziobro Aleksander

 
 II  UKS Gim 92 Ursynów 
 
  4.Jaworski Bruno - 4
  6.Kumela £ukasz - 0
  9. Szymanowski Pawe³ - 11
10.Blaszkiewicz Oskar - 28
12. Paw³owski Piotr  - 55 >>>>>
13.Skalski Jakub - 67
14.Petruczynik Szymon - 9
15.Mo¶cicki Jakub - 0
18.Stachowicz Micha³ - 34
20.Dembny Mateusz - 3
21.Gierz Bartek - 5
22.Bernat Rados³aw - 46

trener: £ukasiewicz Jaros³aw
 
 III  Jagielonka Warszawa

  0.Dominik Wróblewski - 2
  4.Bartosz Janiszek - 3
  5.Aleksander Ko³dej - 6
  7.Hubert Orysiak - 83
  8.Sebastian Powier¿a - 13
10.Mateusz Plenik - 16
11.Maciej Staniszewski - 31
12.Dawid Bogusz - 30
13.Artur Pabianek  - 8
14.Szymon Walczak - 61
15.Andrzej Skotarek  - 88 >>>>
16.Bart³omiej Marciniak - 12
17.Mateusz Mizerski - 7
18.Konrad Boñski - 21

trener: Maciej Ciesielski
 
 IV  Novum Bydgoszcz

4-SZCZERBA CZAREK - 25
5-DERDA PIOTR - 13
6-GROCHOWSKI PRZEMYS£AW - 25
7-KWIATKOWSKI MARIUSZ - 100
8-SOBECKI FILIP - 44
9-CIE¦LIÑSKI ZBIGNIEW - 1
10-KRAWCZEWSKI WOJTEK - 4
11-OSIÑSKI JAKUB - 16
12-JÊDRAS KAMIL - 23
13-SENSKI RADOS£AW - 45
15-KUCZKOWSKI JAN - 8
17-KOSIOR MATEUSZ  - 14

trener: Ignasiak £ukasz
 
 V  Basket Kwidzyn

6.Micha³ Kopczyñski - 14
7.Filip Hirsz - 16
8.Leszczyñski Pawe³ - 85 
10.Miko³aj Koz³owski - 40
11.Marcin Ponimasz - 14
13.Marcin Szwedowski - 37
14.Micha³ ¦liwiñski - 22
15.Karol Pliszka - 12
17.Marcin Stasiuk - 23
20.Mateusz Grabowski - 27
23.Tomasz Barganowski - 36
24.Kevin Banach - 45

trenerka: Anna Babicka
 
 VI  DWÓJKA E³k

4 Zieliñski Dominik - 4
6 Ustienny Jakub - 1
7 Walak Pawe³ - 25
8 Twardowski Konrad - 4
9 Kolenda £ukasz - 45
10 Hartung Samuel - 11
11 Stupak Andrzej - 8
13 Komenda Rafa³ - 30
14 Czy¿ Aleks - 4
15 Mocarski Marcin - 14
16 £owczyk Maciej - 12
17 Kolenda Micha³ - 87 >>>>>>
19 Kartaszow Krystian  - 32

trener: Skrzypek Micha³
 
  .................................................  

Ju¿ w najbli¿szy pi±tek w stolicy Mazur – E³ku rozpocznie siê bardzo silnie obsadzony turniej m³odzika starszego DWÓJKA CUP.  Pochodz±cemu z Wodzis³awia ¦l±skiego, a od 7 lat mieszkaj±cemu w E³ku  trenerowi – Micha³owi Skrzypkowi uda³o siê zaprosiæ na turniej dru¿yny, które bez w±tpienia bêd± walczyæ o medale Mistrzostw Polski.Turniej jest doskona³ym sprawdzianem dla dru¿yn przed czekaj±cymi ich rozgrywkami strefowymi, a rywalizacji dodatkowego smaczku dodaje fakt, i¿ zmierz± siê ze sob± czo³owe dru¿yny najlepszych wg. Rankingu PZKosz województw: pomorskiego i mazowieckiego.         

W E³ku koszykówka m³odzie¿owa narodzi³a siê w 2007 roku, kiedy trener Micha³ Skrzypek za³o¿y³ klub – nosz±cy wtedy nazwê Dwutakt, a trener Traskowski po powrocie z £om¿y za³o¿y³ Nenufar 5 dzia³aj±cy przy Szkole Podstawowej Nr 5 w E³ku.  W 2009 po konsultacji z rodzicami - trenerzy zdecydowali, i¿ zawodnicy Dwutaktu posiadaj±cego rocznik 98 kontynuowaæ bêd± naukê w SP 5 i reprezentowaæ wraz z innymi UKS Nenufar - trener Traskowski, a wszyscy po skoñczeniu szko³y podstawowej trafi± do klas sportowych Gimnazjum Nr 2 w E³ku (UKS Dwójka), gdzie pracuje trener Micha³ Skrzypek.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rozpoczêcie Festiwalu
Rozpoczêcie Festiwalu
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi