News: Turniej o Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.1998 Wrze¶nia 20-22.V.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:25:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej o Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.1998 Wrze¶nia 20-22.V.2011
Turnieje Podsumowanie
 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ M£ODZIKÓW 98' O PUCHAR BURMISTRZA WRZE¦NI Z OKAZJI 110 ROCZNICY STRAJKU DZIECI WRZESIÑSKICH.

FOTO-ZIBI

Podziêkowania za udostêpienienie fotek fotografom z Rudy ¦laskiej i Wrze¶ni

FOTO-ADAM-CHMIELEWSKI

FILMIKI-ZIBI

(Proszê was o cierpliwo¶æ .. do jutra rana bêda wszytkie filmiki co 1 godzine wgrywa sie jeden 4 min filmik)

 W dniach 20-22 maja odby³ siê Turniej M³odzików o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Rywalizacjê dru¿yn U-13 we Wrze¶ni mo¿na ze spokojem nazwaæ nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski, gdy¿ z 12 przyby³ych zespo³ów, a¿ 6 jest aktualnymi mistrzami w swoich ligach (Pyra Poznañ,  WKK Wroc³aw, UKS ‘Jedynka’ Pelplin, Kotwica Ko³obrzeg, TKM W³oc³awek, MKS Pruszków). Silna obsada zawodów spowodowa³a mobilizacjê i niesamowit± determinacjê, czego wynikiem by³ wysoki poziom sportowy, ofiarno¶æ zawodników i niejednokrotnie równie¿ urazy i ³zy.
Drugiego dnia turnieju, gdy dosz³o ju¿ do fazy pucharowej, mieli¶my parê zaciêtych pojedynków derbowych, m.in. MKS Wrze¶nia z Pyr± Poznañ oraz Polonii Warszawa z UKS ‘11’ Warszawa. Szczególnie ten drugi mecz zapewni³ emocje, bowiem Polonia Warszawa zwyciê¿y³a tylko jednym punktem. Dwa pó³fina³y zosta³y rozegrane pomiêdzy Pruszkowem a Pelplinem oraz miêdzy TKM W³oc³awek a WKK Wroc³aw.  Zwyciê¿yli Pruszkowianie oraz Wroc³awianie, po emocjonuj±cych starciach, w których wynik do koñca nie by³ przes±dzony.
Niedziela przynios³a ostateczne rozstrzygniêcia. Pierwsze dwa spotkania (o miejsce 7. I 5.) zosta³y rozegrane pomiêdzy zespo³ami z Wielkopolski a dru¿ynami ze stolicy. W obu gór± byli Wielkopolanie- 7. miejsce zapewni³a sobie ekipa MKS Wrze¶nia, wygrywaj±c jednym punktem po bardzo zaciêtym meczu z UKS ‘11’ Warszawa. 5. Miejsce przypad³o MKK Pyra Poznañ, które pokona³o Poloniê Warszawa. Kolejnym, niezwykle wyrównanym meczem, by³o starcie pomiêdzy UKS ‘Jedynk±’ Pelplin a TKM W³oc³awek, zakoñczone 2-punktowym zwyciêstwem W³oc³awka. Fina³ fina³ów, w którym zmierzy³y siê ekipy z Pruszkowa i Wroc³awia, przyniós³ niemniejsze emocje. Wspania³a gra w ca³ym turnieju, tak¿e w finale, da³a Wroc³awianom zwyciêstwo 49 do 36, g³ównie za spraw± fenomenalnych: Jakuba Kobela (wybrany do 1-szej pi±tki turnieju) oraz Dominika Rutkowskiego (MVP zawodów). Nastêpnie przysz³o do nagrodzenia zwyciêzców. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a dyplom, a od miejsca III zawodnicy mieli zawieszane na szyjach medale. W pierwszej pi±tce zawodów znale¼li siê: Jakub Kobel (WKK Wroc³aw), Kacper Krzysiak (MKS Pruszków), Adrian Rêgocki (TKM W³oc³awek), Julian German (UKS ‘Jedynka’ Pelplin) oraz Kuba Gude³ajtis (MKK Pyra Poznañ).

KLASYFINACJA KOÑCOWA    
STREFA MEDALOWA  1-4

 Z£OCI MEDALI¦CI
 WKK Wroc³aw
 SREBRNI MEDALI¦CI 
 MKS MOS Pruszków
 BR¡ZOWI MEDALI¦CI
 TKM W³oc³awek
 IV- MIEJSCE
 UKS JEDYNKA Pelplin
        
 6 zwyciêstw / 0 przegranych  5 zwyciêstw / 1 przegrana 5 zwyciêstw / 1 przegrana 4 zwyciêstwa / 2 przegrane

miejsca 5 -15

V MIEJSCE 
MKS PYRA Poznañ
VI MIEJSCE 
MKS POLOIA Wraszawa
VII MIEJSCE 
MKS Wrze¶nia
VIII MIEJSCE 
UKS 11 Warszawa
       
IX MIEJSCE
MOSiR Cieszyn
X MIEJSCE
KOTWICA Ko³obrzeg
XI MIEJSCE
ASTORIA Bydgoszcz
XII MIEJSCE
GTK Gliwice
       
XIII MIEJSCE
MKS Zabrze
XIV MIEJSCE
GTK Gdynia
XV MIEJSCE
KS POGOÑ Ruda ¦l±ska
XVI MIEJSCE
B-PTK Barcin
      

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
Dominik Rutkowski
WKK Wroc³aw


 NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY
Witold Nowak
MKS Wrzesnia


 NAJLEPSZY ZAWODNIK PODKOSZOWY
Olaf Wysocki
UKS 11 Warszawa
(192 cm wzrostu)

 NAJLEPSZY OBROÑCA
Wojtek Rajkowski
MKS Pruszków
 ALL STARS - Najlepsza Piatka Turnieju

Kuba Gude³ajstis
(PYRA Poznañ)
Julian German
(JEDYNKA Pelplin)
Adrian Rêgocki
(TKM W³oc³awek)
Kacper Krysiak
(MKS Pruszków)
Jakub Kobel
(WKK Wroc³aw)
WYNIKI SPOTKAÑ  - TABELE

Grupa A
                                                           

1. MKK PYRA Poznañ      6 pkt                   
2. POLONIA Warszawa      5 pkt.
                   
3. GTK Gliwice                 4 pkt.    
4. GTK Gdynia      3 pkt.           
                     

PYRA Poznañ - GTK Gliwice  70 : 30
POLONIA Warszawa - GTK Gdynia  48 : 25
PYRA Poznañ - GTK Gdynia   60 : 32
GTK Gliwice - POLONIA Warszawa  27 : 40
POLONIA Warszawa - PYRA Poznañ 33 : 60
GTK Gdynia - GTK Gliwice  31 : 40

Grupa B

1. WTK W³oc³awek  6 pkt
2. MKS MOS Pruszków 5 pkt
3. SKK KOTWICA Ko³obrzeg  4 pkt
4. MKS Zabrze 3 pkt.


MKS Zabrze - Kotwica Ko³obrzeg  40 : 48
WTK W³oc³awek- MOS Pruszków   47 : 30
WTK W³oc³awek - Kotwica Ko³obrzeg 74 : 29
MKS Zabrze - MKS Pruszków 12 : 78
WTK W³oc³awek - MKS Zabrze 65 : 21
MOS Pruszków -Kotwica Ko³orzeg 57 : 27

Grupa C                    
    
1. UKS Jedynka Pelplin  6 pkt.
2. UKS 11 Warszawa   5 pkt.
         
3. MOSiR Cieszyn      4 pkt           
4. ASTORIA Bydgoszcz    3 pkt.                     
      

UKS Jedynka Pelplin - UKS 11 Warszawa   49 : 38
ASTORIA Bydgoszcz - MOSIR Cieszyn  18 : 53
MOSIR Cieszyn - UKS Jedynka Pelplin  25 :50
ASTORIA Bydgoszcz - UKS 11 Warszawa 33 : 58
MOSiR Cieszyn - UKS 11 Warszawa 46 : 54
ASTORIA Bydgoszcz - UKS 1 Pelplin  22 : 75

Grupa D

1. WKK Wroc³aw 6 pkt.
2. MKS Wrze¶nia 5 pkt.
3. POGOÑ Ruda ¦l±ska 4 pkt.
4. BPTK Barcin 3 pkt.

WKK Wroc³aw - POGOÑ Ruda ¦l±ska 77 : 28
MKS Wrzesnia - BPTK Barcin  88 : 46
MKS Wrze¶nia - POGOÑ Ruda ¦l±ska  70 : 43
WKK  Wroc³aw - BPTK Barcin 76 : 15
MKS Wrze¶nia - WKK Wroc³aw  40 : 75
BPTK Barcin - POGOÑ Ruda ¦l±ska  41 : 56

Mecze na ,,krzy¿,,  miejsca 1-8

UKS Jedynka Pelplin - MKS Wrze¶nia  49 : 30
UKS 11 Warszawa - WKK Wroc³aw 33 : 66
PYRA Poznañ - MKS Pruszków  38 : 69
TKM W³oc³awek - POLONIA Warszawa 54 : 43

PÓ£FINA£Y

TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw   44 : 59
UKS JEDYNKA Pelplin  - MKS Pruszków  37 : 41

Mecze na krzy¿ - miejsca 9-16

MOSiR Cieszyn - BPTK Barcin  74 : 32
ASTORIA Bydgoszcz - KS POGOÑ Ruda ¦l±ska  39 : 20
GTK Gdynia - KOTWICA Ko³obrzeg 22 : 28
GTK Gliwice -MKS Zabrze  39 : 45

MIEJSCA 9-12 PLAY-OFF

GTK Gliwice  - MOSiR Cieszyn  32 : 54
KOTWICA Ko³obrzeg - ASTORIA Bydgoszcz  47 : 43

MIEJSCA 13-16 PLAY-OFF

MKS Zabrze - BPTK Barcin  59 : 52
GTK Gdynia - POGOÑ Ruda ¦l±ska  57 : 20

MECZE O MIEJSCA

o MIEJSCE VX KS POGOÑ Ruda ¦l±ska - BPTK Barcin 
58 : 49
o MIEJSCE XIII MKS Zabrze - GTK Gdynia 
43 : 36
o MIEJSCE XI  GTK Gliwice - ASTORIA Bydgoszcz 
39 : 52
o MIEJSCE IX  MOSiR Cieszyn - KOTWICA Ko³obrzeg 
54 : 48
o MIEJSCE VII  MKS Wrze¶nia - UKS 11 Warszzawa 
47 : 46
o MIEJSCE V    PYRA Poznañ - POLONIA Warszawa 
55 : 46
o MIEJSCE III  UKS JEDYNKA Pelplin - TKM W³oclawek 
36: 38
FINA£ 
   MKS Pruszków - WKK Wroc³aw 
36 : 49

SKM sk³ada serdeczne podziekowanie organizatorom a w szczególno¶ci trenerowi MKS Wrze¶nia panu Cezaremu Kurzawskiemu za zaproszenie na Turniej

Ka¿dy z was mo¿e dodaæ w komentarzach swoje refleksje z turnieju we Wrze¶ni

Komentarze
qancrew2 dnia maj 25 2011 19:41:57
dziêki zibi ¿e by³e¶smiley
Ziomalek dnia maj 25 2011 21:14:18
WKK bez apelacyjnie jeden z kandydatow na mistrza polski , ale Nenufar E³k bedzie walczy³
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ch³opcy grupa B
Ch³opcy grupa B
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi