News: I Memoria³ im. Marcina Paw³owskiego kadeci rocz.1995 Kielce 21-23.I.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:06:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Memoria³ im. Marcina Paw³owskiego kadeci rocz.1995 Kielce 21-23.I.2011
Turnieje Podsumowanie
 Za nami  I Memoria³ im. Marcina Paw³owskiego. Triumfatorem zespó³  WKK Wroc³aw ,który w wielkim finale pokona³ Polonie Warszawa. Mobilizacja w szeregach wroc³awian przed meczem o z³oto by³a bardzo du¿a, gdy¿ w rozgrywkach grupowych ulegli oni  „czarnym koszulom.”- i to warszawiacy stawiani byli w roli faworyta. Jednak WKK Wroc³aw ma w swoich szeregach Reprezentanta Polski Adama Mazura, który  w  meczu fina³owym zagra³ fantastyczne zawody zdoby³ 23 punkty ( trafiaj±c 4x3pkt.) i poprowadzi³ zespó³ z dolnego ¶l±ska do z³ota. Na wyró¿niê w zespole wroc³awskim zas³u¿yli tak¿e Krzysztof Czy¿ (MVP) i wystêpuj±cy go¶cinnie w szeregach WKK zawodnicy z Lublina Kamil Kosiar i Wojciech Ha³as
W meczu o br±z lepsi gospodarze turnieju MKK MDK Kielce. Chocia¿ wiêkszo¶æ meczu prowadzili ³odzianie a lider zespo³u Kowalczyk  dwoi³ siê i troi³ (26 pkt) w tym kosz z efektownego wsada  to IV kwarta  nale¿a³a do kielczan. W ostatnich minutach meczu ciê¿ar gry wzi±³ na siebie Micha³ Ziemski, którego punkty da³y zwyciêstwo MKK MDK Kielce , a jemu nagrody indywidualne najlepszego strzelca i najlepszego rzucaj±cego za trzy punkty.Na wyró¿nienie zas³u¿y³ tak¿e Mateusz Pawlak ktory zosta³ nagrodzony jako najlepszy rozgrywajacy turniej


WYNIKI W GRUPIE

Polonia Warszawa
– £KS £ód¼ 93 : 54
21-13, 25-18, 27-13, 20-10
Polonia: Kulka 11 (1), Wiktoruk 2, Hadi 9, Malinowski 14, Wierciñski 4, Kordalski 9(3), Wiechacki 4, Ornoch 19(1), Pstrokoñski 12, Kosim 3, Suchecki 5(1), Zacharczyk1.
£KS: £abecki 0, Szymkiewicz 2, Pawlak 1, Bednarek 4, Chojenkowski 0, Szymkiewicz 5,
Cyrañski  2, ¯uber 6, Klimkowski 7, Kowalczyk 20, Bartkiewicz 7(1).

MKK MDK Kielce – WKK Wroc³aw 68 : 84
23-18,18-19, 14-27, 13-20
Kielece: Dudzic 0, Pekalski 3, Kopys 10, Majchrzak 1, Kumor 1, Kubicki 0, Kopy¶ 8, Drogosz 6, Poturalski 0, Pawlak M. 15, Pawlak £. 5, Ziemski 19,
Wroc³aw: Kuriata 8, Szczytkowski 2, Lesicki 6, Ha³as 2, Dorobek 2, Szczot 9, Mazur 15, Lech 5, Markowski 9, Kosior 8, Czy¿ 12, Ostrowski 6

POLONIA Warszawa – WKK Wroclaw 67 : 62
22-18, 23-15, 14-14, 8-17
Polonia: Kulka 6, Wiktoruk 2, Hadi 8, Malinowski 5, Wierciñski 3, Kordalski 9, Wiechacki 0, Ornoch 13, Pstrokoñski 16, Kosim 0, Suchecki 5, Zacharczyk 0
Wroc³aw: Kuriata 1, Szczytkowski 0, Lesicki 0, Ha³as 3, Dorobek -, Szczot 3, Mazur 20, Lech 0, Markowski 15, Kosior 5, Czy¿ 2, Ostrowski 4

MKK MDK Kielce –  £KS £ód¼ 63  - 52
11-18, 19-15, 15-9, 8-20
Kielece: Dudzic 0, Pekalski 0, Kopys J, 2, Majchrzak 0, Kumor 2, Kubicki 0, Kopy¶ D.2, Drogosz 8, Poturalski 0, Pawlak M. 26, Pawlak £. 2, Ziemski 21,
£KS: £abecki 0, Szymkiewicz 8, Pawlak 4, Bednarek 9, Chojenkowski 0, Szymkiewicz S. 6,Cyrañski  0, ¯uber 2, Klimkowski 0, Kowalczyk 16, Bartkiewicz 7.

WKK Wroc³aw – £KS £ód¼ 79 : 66
21-23, 24-8, 21-23, 13-12
Wroc³aw: Kuriata 4, Szczytkowski 6, Lesicki 2, Ha³as 23, Dorobek 2, Szczot 0, Mazur 2, Lech 10, Markowski 6, Kosior 7, Czy¿ 5, Ostrowski 12
£KS: £abecki 0, Szymkiewicz S. 6 , Pawlak 0, Bednarek 8, Chojenkowski 8, Szymkiewicz P.4 ,Cyrañski 0 , ¯uber 1, Klimkowski 0, Kowalczyk 16, Bartkiewicz 23

MKK MDK Kielce – Polonia Warszawa 49 : 59
14-16, 13-14, 9-16, 13-13
Kielece: Dudzic 0, Pekalski 4, Kopys J 2, Majchrzak 0, Kumor 0, Kubicki 0, Kopy¶ D.6, Drogosz 5, Poturalski 0, Pawlak M. 11, Pawlak £. 0, Ziemski 19, Pietrzak 2, Juzoñ 0
Polonia: Kulka 0, Wiktoruk 0, Hadi 13, Malinowski 6, Wierciñski 0, Kordalski 2, Wiechacki 6, Ornoch 5, Pstrokoñski 15, Kosim 0, Suchecki 11, Zacharczyk

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1  POLONIA WARSZAWA 3 2 3  0 219165  54
 2 WKK WROC£AW 3 5 2 1235201    34  
 3 MDK MKK KIELCE 3 4 1 2180195   -15 
 4 £KS £ÓD¬ 3 3 0 3172235   -63


MECZE FINA£OWE

mecz o III miejsce:  MKK MDK Kielce – £KS £ód¼ 72-71
16-19, 16-18, 15-19,25-15
Kielece: Dudzic -, Pekalski 3, Kopys J. 2, Majchrzak 6, Kumor 0, Kubicki -, Kopy¶ D. 0, Drogosz 6, Poturalski 4, Pawlak M. 27, Pawlak £. 0, Ziemski 24,
£KS: £abecki 0, Szymkiewicz S. 7 , Pawlak 4, Bednarek 13, Chojenkowski 1, Szymkiewicz P .4 ,Cyrañski 0 , ¯uber 0, Klimkowski -, Kowalczyk 26, Bartkiewicz 16

mecz o I miejsce: POLONIA Warszawa – WKK Wroc³aw 56 :76
12-17,12-15, 18-21,14-23
Polonia: Kulka 13, Wiktoruk 12, Hadi 8, Malinowski 0, Wierciñski 3, Kordalski 5, Wiechacki 2, Ornoch 0, Pstrokoñski 13, Kosim 2, Suchecki 3, Zacharczyk 0
Wroc³aw: Kuriata 0, Szczytkowski 0, Lesicki 0, Ha³as 8, Dorobek 0, Szczot 6, Mazur 22, Lech 2, Markowski 10, Kosior 13, Czy¿ 15, Ostrowski 0

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Turnieju:
Krzysztof Czy¿
WKK Wroc³aw

 Najlepszy rozgrywaj±cy:
Mateusz Pawlak
MKK MDK Kielce


TOP 5 NAJSKUTECZNIEJSI STRZELCY TURNIEJU

 TOP 5 Najlepsi Strzelcy

1 Ziemski Micha³
 83 PKT.  MKK MDK Kielce
2 Kowalczyk Robert 78 PKT.  £KS £ód¼
3 Pawlak Mateusz 73 PKT.  MKK MDK Kielce
4 Mazur Adam 59 PKT.  WKK Wroc³aw
5 Pstrokoñski Rafa³ 56 PKT.  POLONIA Warszawa

Najlepszy rzucaj±cy za trzy punkty:

1 Micha³ Ziemski MKK MDK Kielce 6X3


FOTO-ZIBI

PIERWSZE-FILMIKI-KOLEJNE-WGRYWAJ¡-SIÊ     WSZYSTKIE DO JUTRA

PO-MECZU-KAPITANOWIE-ZIEMSKI-CZY¯-KOSIN

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 M DRU¯YNASK£AD oraz punkty
  I    WKK Wroc³aw

Adam Mazur  59
Piotr Markowski  40

Krzysztof Czy¿  34
Miko³aj Szczot  18
Micha³ Lesiecki 8
£ukasz Lech  17
Piotr Kuriata  12
Wojciech Szczytkowski  8
Patryk Ostrowski  22
Gabor Dorobek 4
Kamil Kosior  33
Ha³as Wojciech 36
  II  POLONIA Warszawa

DOMINIK DOBROWOLSKI
MATEUSZ FRYDRYCH
DAMIAN HADI
ADRIAN KORDALSKI
MICHA£ KOSIM
GRZEGORZ KULKA
OSKAR MALINOWSKI
BART£OMIEJ MOCH
KONRAD MROCZEK
BARTEK ORNOCH
RAFA£ PSTROKOÑSKI
ADRIAN SUCHECKI
JULIAN WICHMANOWSKI
£UKASZ WIECHACKI
MACIEJ WIERCIÑSKI
MICHA£ ZACHARCZYK
 III  MKK MDK Kielce


 
DUDZIC FILIP  0
PÊKALSKI PATRYK  10
KOPY¦ JAKUB  16
MAJCHRZAK KAROL 7
KUMOR £UKASZ  3
PIERZAK ADRIAN  3
KOPY¦ DAWID  16
DROGOSZ FILIP  25
POTURALSKI BENIAMIN 3
PAWLAK MATEUSZ  79
PAWLAK £UKASZ  7
ZIEMSKI MICHA£  83
KUBICKI KRYSTIAN 0
  IV  £KS £ód¼

 4 KAMIL £ABÊCKI  0
 9 PATRYK SZYMKIEWICZ 18
 6 SEBASTIAN SZYMKIEWICZ  24
16 PIOTR PAWLAK  9
 7 DOMINIK BEDNAREK  34
17 MARCIN CHOJENKOWSKI  9
10 WOJCIECH CYRAÑSKI 21
  8 MARCIN ¯UBER 9
13 PIOTR KLIMKOWSKI 7
14 ROBERT KOWALCZYK  78
15 ADAM BARTKIEWICZ 53

trener: MICHA£ KAMECKI
   ..........................................................

Patronat medialny TVN – ufundowanie pucharów dla dru¿yn uczestnicz±cych
w memoriale, nagród indywidualnych w 4 kategoriach – najlepszy strzelec turnieju, najlepiej rzucaj±cy za trzy punkty, najlepszy rozgrywaj±cy, najlepszy zawodnik turnieju oraz nagród dla pozosta³ych uczestników.

PAMIÊTAJ¡ O MARCINIE
Chcieli¶my ju¿ wcze¶niej zorganizowaæ ten turniej, teraz uda³o siê dopi±æ wszystkie szczegó³y. W ten sposób chcemy upamiêtniæ naszego przyjaciela Marcina - powiedzia³ Robert Ziemski, prezes M³odzie¿owego Klubu Koszykówki MDK ¯ak Kielce.


 Marcin Paw³owski
Urodzi³ siê 30 wrze¶nia 1971 roku w Kielcach, zmar³ 20 listopada 2004 roku w Warszawie. Znany polski dziennikarz, prezenter i reporter programu TVN Fakty w stacji telewizyjnej TVN. Wcze¶niej pisa³ artyku³y do "Echa Dnia”, po studiach pracowa³ miêdzy innymi w dziale sportowym gazety "Nowy ¦wiat” i w Radiu Kolor. Po¶miertnie przyznano mu nagrodê Dziennikarz Roku w konkursie Grand Press.

Antoni Paw³owski, tata Marcina, ceniony dziennikarz sportowy:

- Koszykówka by³a ulubion± dyscyplin± Marcina. Gra³ w ¯aku Kielce, w turniejach "Echa Dnia”. Z ¯akiem dwa razy zakwalifikowa³ siê do fina³ów Ogólnopolskiej Spartakiady M³odzie¿y. Pó¼niej w Warszawie wystêpowa³ w zespole dziennikarzy, dwa razy by³ na mistrzostwach Polski w Zakopanem. Dwa razy jego zespó³ wygra³ tê imprezê, to by³o w 1994 i 1996 roku.     
 
Dru¿yna ¯aka Kielce z 1987 roku
w górnym rzêdzie, od lewej: Artur Rak, Marcin Paw³owski,
Robert Ziemski, Rafa³ Wachla, Sylwester Wotliñski, Stanis³aw Dudzik
w dolnym rzêdzie: Wojciech Pobocha, Andrzej Kusztal,
Marcin Kowalski, Bogdan Rogowski, Piotr G±sior i Micha³ Trojan
Robert Ziemski, Bogdan Rogowski, Piotr G±sior, Rafa³ Buczkowski, Andrzej Kusztal, Sylwester Wotliñski, Tomasz Wachla, Dariusz Bulski, Maksymilian Szyd³owski, Grzegorz Kaleta, Stanis³aw Dudzik - graj±cy trener, Piotr Strzycki, Grzegorz Ga³uszka, a w ostatniej kwarcie dosz³o do zmiany pokoleniowej, na parkiet weszli synowie by³ych zawodników - Damian Rogowski, Micha³ Ziemski i Maciej Dudzik.

 TVN:
Piotr Walter 
Adam Weso³owski
Pawe³ Gricuk
Dariusz £apiñski
Darek Rycaj – trener
Tomasz Retkiewicz
Marcin Wojtowicz
Mariusz Cwik
Pawel Kolotusza
Piotr Pestkowski
Marcin Sobolewski


TVN  - dru¿yna „Przyjació³ Marcina Paw³owskiego” z Kielc  41 : 32
PROTOKÓ£-Z-MECZU
Komentarze
Pawcio dnia stycze 24 2011 09:17:31
Gratulujê gospodarzom pomys³u z koszulkami w rozmiarze S dla ch³opców którzy maj± minimum te 180-190 cm .Bravo TVN!! widac ¿e nagrody dla uczestników by³y wyszukane . Czy kiedy¶ to siê w ogóle zmieni, czy jak zwykle daje sie dzieciakom to co zalega gdzies w magazynku??smiley
przemekb dnia stycze 24 2011 09:34:09
Koszulki z³e ? powinni dac po pi³ce do kosza u nas w domu juz 10 :
Pawcio dnia stycze 24 2011 10:00:42
Nie mówiê ¿e z³e , tylko kto daje koszykarzom rozmiar "S" chyba tylko ktos z³o¶liwysmileysmileysmiley
przemekb dnia stycze 24 2011 11:23:22
koszulki to Zibi zbiera mo¿na przes³aæ ale w s to te¿ nie wejdzie smiley
a swoj± drog± nikt nie karze dawaæ ipodów ale warto by sie chwile zastanowiæ cieszy ¿e s± takie turnieje ale nagrody trzeba bardziej przemy¶leæ (chodzi o rozmiar )
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
IV Pivot Cup Piastów 2007
IV Pivot Cup Piastów 2007
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi