News: Ogólnopolski Turniej kadetów rocz.1995 o puchar Mened¿era sportu GOS Grójec 25-27.II.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:16:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ogólnopolski Turniej kadetów rocz.1995 o puchar Mened¿era sportu GOS Grójec 25-27.II.2011
Turnieje Podsumowanie
 Turniej o puchar Mened¿era Sportu Grójec 25-27 lutego 2011

„Grójec miastem koszykówki” -  taki napis na narzutkach treningowych  maj±  zawodnicy  grójeckiego MKS.W okresie zimowym miasto i okolice s³yn±ce z jab³ek  zamieni³o siê  w zimow± stolicê koszykówki w województwie Mazowieckim. Dwa ogólnopolskie turnieje w przeci±gu 10 dni. Nie tak dawno zakoñczy³ siê turniej m³odszego kadeta o którym pisali¶my wcze¶niej.W turnieju kadeta 95 uczestnicz± dwie kadry wojewódzkie:  Mazowiecka i Zachodniopomorska. Dla trenerów tych kadr bêdzie to ostatni sprawdzian przed pó³fina³ami OOM.W turnieju zagraj± tak¿e finali¶ci MP U-14 -  Wis³a Kraków. Zespó³ ten w lidze ma³opolskiej nie przegra³ jeszcze meczu w tym sezonie, a trenerem zespo³u jest  Piotr Piecuch, który równie¿ pe³ni role trenera kadry ma³opolskiej. Na pewno bacznie bêdzie przygl±da³ siê kadrze z Mazowsza i Zachodnio-pomorskiego. Kolejnymi zespo³ami,  które w swoje lidze nie przegra³y jeszcze swoich meczy, to najlepsza dru¿yna z Podkarpacia -  STAL  Stalowa Wola £KS £ód¼ i 8 Skierniewice to najlepsze dru¿yny z województwa ³ódzkiego -  ju¿ wkrotce miêdzy tymi zespo³ami zostn± rozegrane mecze o Mistrzostwo Ligi £ódzkiej . Na pewno w turnieju silni bêd± te¿ gospodarze -  pamiêtam ten waleczny zespó³ z pó³fina³ów MP U-14. Ostatni zespó³, o którym nie wspominali¶my, to Nowy Styl  W³oc³awek. Zespó³ ten zajmuje drugie miejsce w  silnej lidze Kujawsko-Pomorskiej . Mo¿e nie jest to a¿ tak silny turniej kadeta jak ten, który rozgrywany by³ w Poznaniu, aczkolwiek zespo³y przyje¿d¿aj±ce do Grójca  powinny siê liczyæ w tegorocznych Mistrzostwach Polski Kadetów. Naszym zdaniem przynajmniej jedna  dru¿yna z tego turnieju zagra w finale MP U-16. Dwa zimowe turnieje w Grójcu to nie koniec, w maju organizatorzy zapowiadaj± turniej rocznika 1996 na 16 zespo³ów oraz tradycyjnie turniej Kwitn±cej Jab³oni dla rocznika 1998

GRUPA I

 MKS Grójec - £KS £ód¼  39 : 52  PROTKOKÓ£

Wis³a Kraków - KADRA 96 Zachodniopomorskie  57 : 42

MKS Grójec - KADRA 96 Zachodniopomorskie  62 : 52

£KS £ód¼ - WIS£A Kraków  61 : 52

MKS Grójec - WIS£A Kraków  48 : 65

£KS £ód¼ - KADRA 96 Zachodniopomorskie 51 : 33

  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1£KS £ód¼  3    6 3  0164  124    40
 2WIS£A Kraków 3   5 2 1174 151   23
 3MKS Grójec  3  4 1 2149169  -20
 4Kadra 96' Zachodniopomorskie   3  3 0 3127170   -43

GRUPA II

 KADRA 96 Mazowsze  - ÓSEMKA Skierniewice  36 : 46  PROTOKÓ£

STAL Stalowa Wola - NOWY STYL W³oc³awek  36 : 53  PROTOKÓ£

KADRA 96 Mazowsze - STAL Stalowa Wola  68 : 46  PROTOKÓ£

ÓSEMKA Skierniewice- NOWY STYL W³oc³awek 54 : 64  PROTOKÓ£

ÓSEMKA Skierniewice - STAL Stalowa Wola  53 : 59

KADRA 96 Mazowsze - NOWY STYL W³oc³awek  51 : 39

   PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1KADRA 96' Mazowieckie   5 2 1155 128   27
 2NOWY STYL W³oc³awek   3 4 2 1156 141  15
 3STAL Stalowa Wola   3 4 1 2141 174  -33
 4ÓSEMKA Skierniewice 3 4 1 2 153 159  -6

PÓ£FINA£ I  £KS £ód¼ - NOWY STYL W³oc³awek  58 : 52

PÓ£FINA£ II KADRA 96 Mazowsze - WIS£A Kraków  45 : 43

PLAY-OFF o miejsca 5-8

MKS Grójec - ÓSEMKA Skierniewice  51 : 44 ( po dogrywce)
Kadra 96' Zachodniopomorskie - STAL Stalowa Wola 55 : 50
 
Mecze o miejsca

mecz o 7. miejsce
  ÓSEMKA Skierniewica - STAL Stalowa Wola  45 : 31
mecz o 5. miejsce  KADRA 96 Zachodniopomorskie - MKS Grójec 46-54
mecz o 3. miejsce  NOWY STYL W³oc³awek - WIS£A Kraków  46 : 58
FINA£                  £KS £ód¼ - KADRA 96 Mazowsze  34 : 98

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 ALL STARS

Kulka Grzegorz - KADRA 96 Mazowsze
W³odarczyk Artur  - WIS£A Kraków
D±browski Damian - MKS Grójec
Kowalczyk  Robert - £KS £ód¼
Zawalski Damian - NOWY STYL W³oc³awek


 MVP Turnieju

Igor Wadowski -

KADRA 96 Mazowsze

 Najlepszy Strzelec Turnieju

Piekarski Kacper

NOWY STYL W³oc³awek
KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 I MIEJSCE -   KADRA Mazowieckie rocz.1996 - trener: Tomasz Foder Wyró¿nienie w druzynie - Adam Kurek
   
 II MIEJSCE -   £KS £ód¼ - trener: Micha³ Kamecki Wyró¿nienie w druzynie - A. Fabiszewski 
 
  
 III MIEJSCE -  NOWY STYL W³oc³awek - trener: Marcin Piekarski  Wyró¿nienie w druzynie - Kacper Piekarski
   
 IV MIEJSCE -  WIS£A Kraków - trener: Piotr Piecuch 
   
  V MIEJSCE -  MKS Grojec - trener: Miros³aw AndrychowiczWyró¿nienie w druzynie - Igor Jagie³o
   
VI MIEJSCE - KADRA Zachonio-Pomorskie - trener: Pawe³ Dzierba Wyró¿nienie w druzynie - Wiercioch Adam
   
 VII MIEJSCE -  ÓSEMKA Skierniewice -  trener: Krzysztof Wiercioch  
   
 VIII MIEJSCE -  STAL Stalowa Wola - trener: Damian Skiba Wyró¿nienie w druzynie - Maciej Lis
   


Komentarze
JR dnia luty 23 2011 21:27:11
Trzymam kciuki za Mazowsze smiley
JR dnia luty 26 2011 23:47:55
BRAWO MAZOWSZE !!!!!!!!
oczami trenera dnia luty 27 2011 19:49:45
W turnieju dla rocznika 95 wygrywa kadra mazowsza z rocznika 96.
To lekki wstyd dla dru¿yn z rocznika 95. Przecie¿ rok róznicy to zw³aszcza w tym wieku powinno siê prze³o¿yc na znaczn± przewagê dla rocznika starszego - czyli dla 95!
(Powinna byæ przewaga motoryczna, taktyczna oraz przewaga zgrania zespo³u na korzy¶æ druzyn klubowych z rocznika 95, bo kadra to z regu³y dru¿yna która ma dobrewybitne jednostki, ale nie zawsze jest kolektywem )
Nie wspomnê tu o tym, ¿e jak podaje Zibi na turnieju tym by³y dru¿yny z rocznika 95 które prowadz± bez porazki w swoich ligach w swoich województwach...
Wstyd dla 95, oj wstyd... i brawa dla poszczególnych trenerów 96 których ch³opcy stworzyli kadrê 96 Mazowsze potencjalnego medalistê Ogólnolnopolskiej Olimpiady M³odziezy za nieca³y miesi±c na Podlasiu.
przemekb dnia luty 27 2011 20:21:42
Panie Oczami Trenera ale w kadrze gra Grzegorz,Oskar i Kamil smiley
JR dnia luty 27 2011 20:32:26
Jeszcze raz Wielkie Brawa dla Kadry MAZOWSZA !!
Szkoda wielka ¿e ¿adna z 3 pierwszych dru¿yn nie dosta³a ¿adnych medali ani tez dyplomów ,które mog³y by byæ dla nich pami±tk±.
JR dnia luty 27 2011 20:37:58
Przemkub ----ja znam jeszcze 10 zawodników Kadry Mazowsza smiley
Bo tych co wymieni³e¶ to s± z Polonii
A jeszcze jest Ochota <Pruszków <Grójec
Pawcio dnia luty 27 2011 20:54:37
Ogladalem fina³ i kilka wcze¶niejszych meczy,fina³ zawiód³ je¶li chodzi o widowisko, Mazowsze odebra³o chêci do gry £KS-owi , juz w po³owie meczu , 3 kwarta to cos ko³o 30:3 , z czego 2 pkt trafione na kilka sek przed koncem kwarty.Wcze¶niejsze mecze by³y bardziej zaciête zdarza³y siê dogrywki.Fina³ wygra³ zespól który bardzo chcia³ , wygra³ zespól a nie pojedynczy gracze, ka¿dy na boisku robi³ sporo dobrej roboty. My¶lê ¿e tak graj±ca kadra ma szanse na spory sukces w OOM s± mocni i wiedz± o tym.
JR dnia luty 27 2011 21:18:40
Mam nadzieje ¿e na OOM obs³uga medyczna jest lepsza
przemekb dnia luty 28 2011 11:19:31
JR oczywi¶cie ¿e tak ale tych znam najlepiej oczywi¶cie gratuluje CA£EJ DRU¯YNIE i TRENEROWI
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Paulina Hylaszek
Paulina Hylaszek
I P¦ w Minikószykowce 2009 dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi