News: XIV Turniej Minikoszykówki dziewcz±t i ch³opców rocz.1998 £om¿yñska Zimna 4-6.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:00:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIV Turniej Minikoszykówki dziewcz±t i ch³opców rocz.1998 £om¿yñska Zimna 4-6.III.2011
Turnieje Podsumowanie
 XIV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców „£om¿yñska Zima 2011”, któremu od pocz±tku patronuje Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej przeszed³ ju¿ do historii. Przez trzy dni (4 – 6 marca)  w Hali im. Olimpijczyków Polskich oraz w sali gimnastycznej „Ekonomika” królowa³a koszykówka. W turnieju rywalizowa³o ze sob± systemem „ka¿dy z ka¿dym” 8 dru¿yn ch³opiêcych i 7 dziewczêcych z naszego kraju. By³o to „¶wiêto minikoszykówki”. Ju¿ samo rozpoczêcie by³o bardzo efektowne. Przyæmione ¶wiat³o. Muzyka jak w halach NBA. I nag³y b³ysk reflektorów, które w s³upie ¶wiat³a prowadz± wychodz±ce na prezentacje zespo³y.

W turnieju ch³opców nie by³o jednej dru¿yny, która zdominowa³aby rywalizacjê. Do koñca o zwyciêstwo walczy³y ekipy Basket-u 47 Bia³ystok, La Basket-u Warszawa i gospodarzy, Dziewi±tki £om¿a. Ozdob± by³ bez w±tpienia mecz pomiêdzy dru¿ynami z £om¿y i Bia³egostoku, który wygrali ci drudzy, ale po dwóch dogrywkach 48:44. Mimo pora¿ki w tym spotkaniu to gracze Dziewi±tki mogli cieszyæ siê ze zwyciêstwa w turnieju, gdy¿ w ostatnim meczu dru¿yna z Warszawy okaza³a siê lepsza od bia³ostoczan i tym samym zepchnê³a ich na drugie miejsce. Wygra³a dru¿yna UKS „Dziewi±tka”, której trenerami s± W³odzimierz Wójcik i Wojciech Kamiñski, drugie miejsce zajê³a UKS Basket 47 z Bia³egostoku, a trzecie UKS La Basket z Warszawy.

 „Fajnie, ¿e wygrali¶my – oceni³ jeden z trenerów „Dziewi±tki” Wojtek Kamiñski. Byli¶my minimalnie lepsi od zespo³ów z Bia³egostoku i Warszawy i chyba prezentowali¶my najrówniejsz± formê i zas³u¿enie wygrali¶my.”

 Druga ³om¿yñska dru¿yna UKS „£om¿yczka 10” ostatecznie zajê³a VII miejsce. W¶ród dziewcz±t wygra³a zdecydowanie debiutuj±ca na turnieju dru¿yna z Bêdkowa (woj. ³ódzkie). W ka¿dym z meczów podopieczne trenera Andrzej Kolanko by³y zdecydowanie lepsze od swoich rywalek.  Wyprzedzi³a ona zespó³  Basket 47 Bia³ystok i UKS Jar Elbl±g. Dziewczêca dru¿yna „Dziewi±tki” zajê³a pi±te miejsce choæ minimalnie przegra³y miejsce na podium uzyskuj±c tyle samo du¿ych punktów co III i IV dru¿yna.

Podczas uroczystego zakoñczenia Turnieju w Hali im. Olimpijczyków Polskich w niedzielne popo³udnie zwyciêzcy otrzymali medale i puchary, a wszyscy uczestnicy liczne upominki rzeczowe od sponsorów. Przyznane zosta³y tak¿e wyró¿nienia indywidualne dla najlepszych zawodników imprezy. Prezes Polskiego Zwi±zku Koszykówki, Grzegorz Bachañski doceni³ ogrom pracy i wk³ad organizatorów w rozwój minikoszykówki w kraju i w dowód uznania ufundowa³ dla uczestników nagrody rzeczowe oraz sprzêt sportowy.
„Turnieje koszykarskie promuj± £om¿ê w Polsce ju¿ czterna¶cie lat. Jest to mo¿liwe dziêki takim pasjonatom tego sportu, jak Andrzej Wojtkowski i Wojciech Kamiñski, którzy zajmuj± siê organizacyjn± stron± zawodów”, powiedzia³ prezes TPZ£ Zygmunt Zdanowicz zamykaj±c turniej, zapraszaj±c jednocze¶nie za rok na nastêpn± edycjê tej imprezy.

C H £ O P C Y :


 klasyfikacja koñcowa turnieju :
                                                                                      
1  UKS "Dziewi±tka" £om¿a
 
2  UKS "Basket 47" Bia³ystok
3  UKS "LA BASKET" Warszawa

4  UKS "Jar" Elbl±g
5  UKS "Pi±tka" Lublin
6  GOSiR Piaseczno
7  UKS "£om¿yczka 10" £om¿a 
8  UKS "7" Sopot


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 ALL STARS - Pierwsza pi±tka turnieju

SAMOÑ MICHA£   UKS "Pi±tka" Lublin
OLSZEWSKI DAWID   UKS "Dziewi±tka" £om¿a 
CIEBIELSK BARTOSZ   UKS "LA BASKET" Warszawa
KOZIKOSKI PAWE£   UKS "Basket 47" Bia³ystok
TREDNER DAMI   UKS "Jar" Elbl±g

MVP - NAJWSZECHSTRONNIEJSZY ZAWODNIK TURNIEJU:
SUWA£O PIOTR
   UKS "Basket 47" Bia³ystok

NAJLEPSZY OBROÑCA TURNIEJU:
DANIELEWSKI PATRYK   UKS "Dziewi±tka" £om¿a 

NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY TURNIEJU:
JAB£OÑSKI BARTOSZ   UKS "LA BASKET" Warszawa

 Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach


1  KIJEWSKI MACIEJ UKS "Dziewi±tka" £om¿a 
2  GUBIK PATRYK UKS "£om¿yczka 10" £om¿a 
3  ¯AK DAWID UKS "Basket 47" Bia³ystok
4  SAMSON PAWE£ UKS "7" Sopot
5  PRZYBYSZ MACIEJ UKS "LA BASKET" Warszawa
6  ANTOSIEWICZ JAKUB GOSiR Piaseczno 
7  CZECHOWSKI MATEUSZ UKS "Jar" Elbl±g
8  PELCZAK BART£OMIEJ UKS "Pi±tka" Lublin

FOTOGALERIA
D Z I E W C Z Ê T A :
                                                                                      
 klasyfikacja koñcowa turnieju :

1  UMKS Bêdków
2  UKS "Basket 47" Bia³ystok
3  UKS "Jar" Elbl±g

4  UKS "Pi±tka" Lublin
5  UKS "Dziewi±tka" £om¿a 
6  UKS "LA BASKET" Warszawa
7  MUKS "Stoczek 45" Bia³ystokMVP
- NAJWSZECHSTRONNIEJSZA ZAWODNICZKA TURNIEJU:

RYBIÑSKA JULIA   UMKS "Apis" Bêdków

NAJLEPSZA OBROÑCZYNI TURNIEJU:
OKRUSZKO SANDRA   UKS "Basket 47" Bia³ystok

NAJLEPSZA ROZGRYWAJ¡CA TURNIEJU:
RECHCIÑSKA NATALIA   UMKS "Apis" Bêdków

 ALL STARS - Pierwsza pi±tka turnieju
2  UKS "Basket 47" Bia³ystok3  UKS "Jar" Elbl±g4  UKS "Pi±tka" Lublin5  UKS "Dziewi±tka" £om¿a  6  UKS "LA BASKET" Warszawa7  MUKS "Stoczek 45" Bia³ystok   UMKS "Apis" Bêdków   UKS "Basket 47" Bia³ystok   UMKS "Apis" Bêdków
CHRUSTOWSKA PAULINA   UMKS "Apis" Bêdków
CIERESZKO GABRIELA   UKS "Basket 47" Bia³ystok
CZAPLIÑSKA DAGMARA   UKS "Jar" Elbl±g
KOZAK MONIKA   UKS "Pi±tka" Lublin
ROGALSKA KAROLINA   UKS "Dziewi±tka" £om¿a 

Najlepsze zawodniczki  w poszczególnych zespo³ach:


1  M¦CIWUJEWSKA KAROLINA UKS "Dziewi±tka" £om¿a 
2  SKORUPSKA MAGDALENA MUKS "Stoczek 45" Bia³ystok
3  ADAMCZUK MARTYNA UKS "Basket 47" Bia³ystok
4  ADAMCZYK JAGODA UKS "Pi±tka" Lublin
5  GRYGLEWICZ ALEKSANDRA UKS "LA BASKET" Warszawa
6  PIOTROWSKA KAMILA UKS "Jar" Elbl±g
7  NAJDER PATRYCJA UMKS "Apis" Bêdków

FOTOGALERIA     Klimczuk S³awomir FOTOGABS

WSZYSTKIE-WYNIKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom r.1993
MOSM Bytom r.1993
Koszykarki
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi