News: Organizatorzy M³odzie¿owych Mistrzostw Europy 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:47:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Organizatorzy M³odzie¿owych Mistrzostw Europy 2011
Kadra Polski

W niedzielê 5 grudnia w Monachium poznali¶my dwie zasadnicze kwestie odno¶nie przysz³o¶ci polskiej kadry. Otó¿ najpierw ustalono gospodarza mistrzostw europy, które maj± odbyæ siê w 2011r. Organizatorzy wybrali nieoczekiwanie Polskê. To wielki sukces naszej reklamy i starañ o organizacjê tak wielkiej imprezy w naszym kraju. Na wie¶æ na tê wiadomo¶æ postanowi³em dla Pañstwa zebraæ na gor±co zaraz po og³oszeniu nominacji naszych m³odych zawodników. Oto co powiedzieli: Grzegorz Grochowski: Na pewno bêdzie to niesamowite prze¿ycie zagraæ przed nasz± wspania³± publiczno¶ci±. Specjali¶ci twierdz±, ¿e bêdzie na nas ci±¿y³a dodatkowa presja. Uwa¿am jednak, ¿e ta presja mo¿e nas tylko zmotywowaæ do lepszej gry. Mam nadziejê, ¿e ca³a Polska bêdzie mog³a byæ z nas dumna.

Przemys³aw Karnowski: Cieszê siê bardzo, ¿e to w³a¶nie Polska dosta³a mo¿liwo¶æ zorganizowania takiej imprezy w 2011 roku. Mam nadziejê, ¿e na meczach bêdzie du¿o ludzi, którzy stworz± wspania³± oprawê spotkañ. Z drugiej strony mo¿e prze³o¿yæ siê to dla nas na dodatkow± presjê, która i tak ju¿ bêdzie du¿a. Bêdziemy chcieli udowodniæ, ¿e wicemistrzostwo ¶wiata nie by³o ¿adnym przypadkiem i postaramy siê powalczyæ o jak najlepsze miejsce.

Filip Matczak: Bardzo siê cieszê ¿e Polska dosta³a t± szanse i zorganizuje mistrzostwa europy do lat 18 , w szczególno¶ci mi to pasuje bo najprawdopodobniej impreza odbêdzie siê w moim rodzinnym mie¶cie. Bêdzie to dla mnie jeszcze wiêksza motywacja aby pokazaæ siê z jak najlepszej strony , a jako dru¿yna chce ¿eby¶my pokazali w europie kto zdoby³ wicemistrzostwo ¶wiata ze nie by³ to przypadek a nasza ciê¿ka praca któr± d±¿yli¶my do upragnionego celu


Jakub Koelner: Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony t± wiadomo¶ci±. Szczerze powiedziawszy , to nie spodziewa³em siê tego. Moim zdaniem to wielka sprawa i mo¿na powiedzieæ, ¿e docenienie naszych wyników z imprez U-16 i U-17, to taki miko³ajkowy prezent od FIBA. Liczê, ¿e bêdê mia³ jeszcze wiêksz± motywacjê do pracy, i nie zabraknie mi zapa³u, aby za³apaæ siê do sk³adu na Mistrzostwa Europy, poniewa¿ bêdzie to wielkie prze¿ycie zagraæ u siebie. Mam nadziejê, ¿e kilkutysiêczna publiczno¶æ ubrana w bia³o-czerwone barwy nam pomo¿e. Jest to wielkie prze¿ycie a zarazem, wielki zaszczyt.

Mateusz Ponitka: My¶lê, ¿e Polska jest dobrym miejsce do zorganizowania Mistrzostw Europy w 2011 roku. Jest wiele pozytywnych aspektów; takich jak: kibice, których nie zabraknie. Mam nadziejê, ¿e bêdzie ich bardzo du¿o, a oni stworz± znakomit± atmosferê na meczach, poniewa¿ z tego s± bardzo dobrze znani. Do tego wszystkiego dochodz± sale, na których mo¿liwe, ¿e bêdziemy trenowaæ na zgrupowaniach i klimat, który te¿ ma du¿e znaczenie. Nie bêdziemy zmieniaæ tego co jest, wiêc nasze organizmy powinny byæ dobrze przygotowane. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie to dla nas udana impreza i udowodnimy swoj± warto¶æ.

Pawe³ ¦pica: Wiadomo ¿e najlepiej gra siê przy w³asnej publiczno¶ci której napewno bêdzie pe³no na naszych meczach wiec trzeba bêdzie siê pokazaæ. Jest to idealna szansa na zdobycie mistrzostwa

Dawid Ko³akowski: Spodziewa³em siê tego, poniewa¿ du¿o o tym mówiono. Na pewno to dla nas pozytywna wiadomo¶æ, gdy¿ bêdziemy mieli wiêcej swoich kibiców… a kibice to jeden zawodnik wiêcej na parkiecie.

Mistrzostwa Europy Mê¿czyzn U18 w Polsce ju¿ w 2011 roku
Obraduj±cy w Monachium zarz±d FIBA Europe podj±³ wa¿ne decyzje. 
Polska zosta³a organizatorem Mistrzostw Europy U-18 mê¿czyzn. Odbêd± siê one w naszym kraju 21 -31 lipiec 2011 , a miejscem zmagañ bêdzie najprawdopodobniej Zielona Góra. O przyznaniu organizacji Mistrzostw Europy w kategorii do lat 18 mówi³o siê od dawna. Polacy, którzy w lipcu zdobyli wicemistrzostwo ¶wiata w Hamburgu bêd± g³ównymi faworytami tej imprezy.

M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy w 2011 roku

Mê¿czy¼ni

U20 Dywizja A - Hiszpania (miasto do ustalenia)
U20 Dywizja B - Bo¶nia i Herzegowina (Sarajevo)
U18 Dywizja A - Polska (miasto do ustalenia)

U18 Dywizja B - Bu³garia (Varna)
U16 Dywizja A - Czechy (Pardubice / Hradec Kralove)
U16 Dywizja B - Macedonia (Skopje)

Kobiety

U20 Dywizja A - Serbia (Novi Sad)
U20 Dywizja B - Macedonia (Ohrid)
U18 Dywizja A - Rumunia (Oradea)
U18 Dywizja B - Wêgry (Miskolc)
U16 Dzwiyja A - W³ochy (Cagliari)
U16 Dywizja B - Rumunia (Arad)

W styczniu w Polsce (Kraków)  odbêdzie siê losowanie czempionatów wszystkich m³odzie¿owych kategorii: U16, U18 i
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Dania 2010.
Polska r.94 Turniej Dania 2010.
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi