News: Kadra Polski U-15 rocz.1995/96 XIV Mêdzynarodowy Turniej ,,Villa de Iscar,, - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:14:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1995/96 XIV Mêdzynarodowy Turniej ,,Villa de Iscar,,
Kadra Polski
Turniej w Iscar (Hiszpania) ,by³ doskona³ym sprawdzianem dla m³odych zawodników z kadry U-16 prowadzonej przez trenerów Onufrowicza ,Prawicê i Grudniewskiego ,by³a to bowiem pierwsza i  zarazem tak powa¿na impreza dla wielu z nich. Do¶wiadczenia zdobyte na tym turnieju zapewne zaprocentuj± w pó¼niejszych meczach z rówie¶nikami z Europy. ,które bêd± rozgrywane na ca³ym kontynencie ,a same Fina³y w Republice Czeskiej w 2011 roku. Wszyscy dali z siebie  maksimum umiejêtno¶ci, a bior±c pod uwagê przygody w podró¿y, które prze¿yli trenerzy i zawodnicy daje im najwy¿sze noty. Co wa¿ne ¿aden z zawodników nie dozna³ ¿adnego urazu, a wspania³a atmosfera panuj±ca w tej kadrze udzieli³a siê dos³ownie wszystkim. W Iscar mo¿na by³o dostrzec wielu doskona³ych  dzi¶ trenerów, którzy jeszcze przed kilku laty stanowili trzon swoich zespo³ów, a dzi¶ dziel± siê swoj± wiedz± na temat koszykówki ze swoimi podopiecznymi. Nastêpny turniej tu¿ po ¦wiêtach na Wêgrzech.


Dla komentuj±cyh  ten artyku³

Nie skre¶lajmy od razu tej reprezentacji i tego trenera. Trzeba poczekaæ na ostateczne wyniki na mistrzostwach. Reprezentacja Polski nie przynios³a nam wstydu w Iscar. Ka¿dy mecz by³ wyrównanym pojedynkiem, ¿adnego pojedynku nie przegrali¶my wiêcej ni¿ 10 punktów. W meczu z W³ochami i Rosj±  zabrak³o nam trochê szczê¶cia a przede wszystkim do¶wiadczenia. Ka¿dy od razu krytykuje, a nikt nie wiele jak ciê¿k± pracê trzeba wykonaæ, aby osi±gn±æ sukces. Zreszt± wiêkszo¶æ z nich po raz pierwszy w ¿yciu za³o¿y³a koszulkê z napisem POLSKA , a maj± zaledwie 15 lat, a Kamil Zywert i Filip Preufer 14 Obecni zawodnicy jakich wybra³ trener s± jednymi z najlepszych  w kraju. Pozostali zawodnicy którzy nie dostali siê do kadry ca³y czas s± pod sta³± obserwacj± i mo¿na sobie zadaæ pytanie, czy to w³a¶nie, który¶ z nich nie zagra w kolejnym meczu reprezentacji .  O tym jednak zadecyduj± mistrzostwa polski kadetów. Zatem pole do popisu bêdzie spore a wybór dla trenera trudny. Bardzo dobrze na hiszpañskim turnieju wypadli Damian Jeszke i Marek Walczak ale ci ch³opcy ju¿ ,mieli do¶wiadczenie w meczach miêdzynarodowych bo byli powo³ywani do kadry rocznika 94 a Damian  Jeszke który zosta³; uznany najlepszym zawodnikiem turnieju bra³ udzia³ w Mistrzostwach Europy U-16 w tym roku W Czarnogórze zreszt± jako jedyny. Je¶li macie pañstwo jakie¶ pytania to mo¿liwe ¿e nasza redakcja postara siê o adekwatne odpowiedzi. Pytania wysy³ajcie na maila zbyszekbytomski@gmail.com

¦REDNIE POLAKÓW

-Damian Jeszke: 18.5 pkt., 8.5 zbiórki, 1.3 asysty 21.3 ranking.
-Adam Mazur: 13.3 pkt., 3.5 zbiórki, 1.3 asysty  7.8 ranking.
-Denis Socha: 11.0 pkt., 2.0 zbiórki, 1.8 asysty 11.8 ranking.
-Marek Walczak: 10.5 pkt., 4.5 zbiórki, 2.3 asysty, 1.8 przechwyty 12.3 ranking. 
-Mikolag Witlinski: 10.0 pkt., 7.8 zbiórki, 1.0 przechwyty 11.5 ranking.
-Filip Pruefer: 8.3 pkt., 6.5 zbiórki 8.0 ranking.

PO TURNIEJU POWIEDZIELI:

Damian Jeszke ('95, Polska): Iscar by³o bardzo du¿o dobrych dru¿yn. Wiedzieli¶my ze bêdzie ciê¿ko wygraæ. By³ to nasz pierwszy turniej w takim skaldzie i potrzebujemy czasu aby siê zgraæ.
Metecan Birsen ('95, Turcja): Moim celem jest gra w eurolidze NBA
Agustí Sans ('95, Hiszpania): W tym roku czuje siê o wiele bardziej komfortowo poniewa¿ gram ze swoimi rówie¶nikami a nie jak w ubieg³ych ME. W Bar zebra³em niezbêdne do¶wiadczenie wa¿ne dla mnie
Alessandro Spatti ('95, W³ochy): Pewnego dnia chcia³bym zagraæ w ekstraklasie w³oskiej a pó¼niej oczywi¶cie w NBA
Konstantin Kulikov ('95, Rosja): Pracujemy aby staæ siê ¶wietna dru¿yn± na ME tego lata

SZTAB SZKOLENIOWY KADRY POLSKI

       
BOGUS£AW ONUFROWICZ
TRENER G£ÓWNY
ROMAN PRAWICA
II TRENER £UKASZ
GRUDNIEWSKI
II TRENER 
MARCIN GÓRKA
MASA¯YSTA


SK£AD KADRY POLSKI

           
Krawczyk Adrian
Zielona Góra
wzrost: 180cm.
minuty: 60
punkty: 6

Dzier¿ak Pawe³
KORSARZ Gdañsk
wzrost: 180 cm.
minuty: 66
punkty: 8
Smo³ka Daniel
MKKS Rybnik
wzrost: 188 cm.
minuty: 37
punkty: 9
Zywert Kamil
Sieraków
wzrost: 180 cm.
minuty: 36
punkty: 8
Socha Denis
TURÓW Zgorzelec
wzrost: 186 cm.
minuty: 92
punkty: 47
Walczak Marek
PYRA Poznañ
wzrost: 190 cm.
minuty:86
punkty:42
           
Mazur Adam
WKK Wroc³aw
wzrost 186 cm.
minuty: 105
punkty: 53
Szel±g Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
wzrost 198 cm.
minuty: 21
punkty: 2
Witliñski Miko³aj
GTK Gdynia
wzrost: 201 cm.
minuty: 94
punkty: 50
Pruefer Filip
Sieraków
wzrost: 205 cm.
minuty: 62
punkty: 33
Krzywdziñski Tomasz
NOVUM Bydgoszcz
wzrost: 200 cm
minuty: 25
punkty: 9
Jeszke Damian
NOVUM Bydgoszcz
wzrost: 200 cm.
minuty: 110
punkty: 74

........
Serdeczne podzieñkowania dla pana Marcina Górki za wykonanie i dostarczenia dla SKM fotek


TURNIEJ ISCAR HISZPANIA 
 
W£OCHY -   POLSKA  92 : 89   STATYSTYKI

Polska: Krawczyk 3, Dzier¿ak 5, Smolka 4, Zywert 4, Socha 14, Walczak 12 (8 zb. 3 as.), Mazur 12, Szel±g 0, Witliñski 9 (13 zb.), Pruefer 4, Krzywdziñski 0, Jeszke 22 (9 zb.)

Nasz zespó³ gra³ z reprezentacj± w³och jak równy z równym i o koñcowym wyniku zadecydowa³y niuanse. Mecz od samego pocz±tku by³ wyrównany o czym ¶wiadczy³a znakomita skuteczno¶c obu zespo³ów. Pierwsz± kwartê minimalnie lepiej zagra³a ekipa Italii, który prowadzi³a 22:20. Druga kwarta niespodziewanie mia³a bardzo podobny przebieg tyle tylko, ¿e to tym razem podopieczni Bogdana Onufrowicza byli lepsi i do przerwy Polska remisowa³a z W³ochami 40:40. Po przerwie nikt z ogl±daj±cych widzów niespodziewa³ siê, ¿e to spotkanie bêdzie trzymaæ do samego koñca w napiêciu. 
Z pocz±tkiem  trzeciej kwarty w³osi odskoczyli na 12 punktów. Polacy jednak wrócili do gry i po 3 kwartach na plusie byli¶my prowadz±c 65:64, ale w ostatecznie zabrak³o naszym boiskowego cwaniactwa si³ i opanowania i decyduj±cym momencie dziêki wygranej 4 punktami ostatniej kwarty w³osi wygrali 92:89. Mimo to trzeba bardzo pochwaliæ za grê u naszej ekipie Damiana Jeszke, który by³ najlepszym zawodnikiem spotkania. Zdoby³ 22 punkty i g³ównie dziêki niemu uda³o siê walczyæ jak równy z równym z wy¿ej notowanym rywalem. Równie¿ niez³y mecz w naszej ekipie rozegrali Denis Socha - 14 pkt oraz Marek Walczak i Adam Mazur , którzy zakoñczyli rywalizacjê z 12 punktowym dorobkiem. O wyniki zadecydowa³a s³aba skuteczno¶c rzutów za 3 punkty oraz liczba 28 straconych pi³ek

POLSKA -TURCJA  88 : 98  STATYSTYKI
Polska: Jeszke 24 (6 zb.), Socha 17(3 as.), Walczak 16, Mazur 11, Pruefer 8, Witliñski 6, Dzier¿ak 3, Krzywdziñski 2, Krawczyk 1(3 as. ), Smo³ka 0 , Zywert 0 , Szel±g 0

Podopieczni Bogdana Onufrowicza po raz drugi musieli uznaæ wy¿szo¶æ rywala. Tym razem rywalem, który pokona³ Polaków byli Turcy. Tylko w pierwszej kwarcie nasi koszykarze toczyli wyrównany bój z reprezentacj± nad Bosforu. Niestety znów zabrak³o szczê¶cia i Turcy prowadzili po pierwszej kwarcie 22:20. Gdy wydawa³o siê, ¿e nasi bêd± graæ równie dobrze w drugiej kwarcie. Niestety tutaj zabrak³o nam skuteczno¶ci i do¶wiadczenia i w pewnej chwili Turcy wypracowali sobie bezpieczn± przewagê i to oni po pierwszej po³owie schodzili do szatni z wysokim wynikiem 51: 41. Druga po³owa sta³a na wysokim poziomie, i by³a wyrównana. Niestety mimo wygranej ostatniej kwarty reprezentacja Polski nie zdo³a³a odrobiæ straty poniesionej w 2 kwarcie i uleg³a 88:99. O przewadze Turcji ¶wiadczy³a bardzo dobra skuteczno¶æ w obronie. Uda³o im siê zebraæ a¿ 43 pi³ki przy 26 zbiórkach bia³o-czerwonych. Równie¿ lepiej wygl±da³a gra naszych rywali je¶li chodzi o dyspozycjê rzutow±. Mam na my¶li ponad 60 procentowej skuteczno¶ci rzutów osobistych przy zaldwie niewiele ponad 50 % Polaków. Najlepiej w naszym zespole spisa³ siê Damian Jeszke, który zdoby³ 24 punkty i próbowa³ nawi±zywaæ walkê z wy¿ej notowanym rywalem. Pochwaliæ te¿ nale¿y Denisa Sochê i Marka Walczaka. Miejmy nadziejê, ¿e jutro bêdzie wynik lepszy.

CASTILLA Y LEÓN -  POLSKA 49 : 82  STATYSTYKI

Polska: Jeszke 16 (11 zb.), Mazur 13, Witliñski 10, Pruefer 10 (16 zb.),Walczak 8,  Socha 7, Krzywdziñski 7, Smo³ka 5, Zywert 4, Krawczyk 2 (4 as.),Szel±g 0,Dzier¿ak 0

Polska od razu rzuci³a siê na rywala i ju¿ po 5 min. 1 kwarty prowadzi³a 15 - 4 , by pó¼niej wygraæ ca³± kwartê 26 - 5. Drug± kwartê Polacy zaczêli nienajgorzej, choæ dru¿yna z Hiszpanii zmniejszy³a stratê z 21 na 19 pkt. Pierwsz± po³owê Polacy wygrali 43 - 26. W drugiej po³owie nasza dru¿yna przy takim du¿ym prowadzeniu gra³a na luzie i w konsekwencji wygra³a 82 - 49 . W naszym zespole nale¿y pochwaliæ naszego lidera Damiana Jeszke który rzuci³ 16 pkt i mia³ 11 zbiórek . ¦wietne spotkanie rozegra³ równie¿ Adam Mazur który rzuci³ 13 pkt. Dobrze spisa³ siê tak¿e nasz m³odszy a zarazem najwy¿szy gracz Filip Pruefer do swoich 10pkt dorzuci³ 16 zbiórek.

  TABELA GRUPA BPKT  Z P<<>>  TABELA GRUPA B MPKT  Z P
 1 TURCJA  3 6 3 0 <<>>  1HISZPANIA  3 6 3 0
 2W£OCHY 3 5 2 1 <<>> 2ROSJA 3 5 2 1
 3POLSKA 3 4 1 2<<>> 3CZARNOGÓRA 3 4 1 2
 4CASTILLA Y LEÓN  3 3 0 3<<>> 4PORTUGALIA 3 3 0 3


mecz o V miejsce:    POLSKA - CZARNOGÓRA  72 : 76  STATYSTYKI

Polska: Mazur 17 , Witliñski 15 (12 zb.), Jeszke 12 , Pruefer 11, Socha 9, Walczak 6, Szel±g 2 , Krzywdziñski 0 , Zywert 0 , Krawczyk 0 , Dzier¿ak 0 , Smo³ka 0

Niestety w meczu o 5 miejsce hiszpañskiego turnieju Polska uleg³a Czarnogórze 72 - 76. Pocz±tek meczu nie wskazywa³ na to ¿e Polska przegra ten mecz bo po 5 min. prowadzili¶my 14 - 6 , by pó¼niej wygrac pierwsz± kwatê 22- 15 . 2 kwarta w wykonaniu Polaków by³a s³absza od pierwszej i zakoñczy³a siê wynikiem 43 - 38 dla Polski. W 3 kwarcie Polacy zagrali dobrze w obronie i m±drze w ataku i wygrywali ju¿ 60 - 48 i wtedy co¶ niedobrego sta³o siê w naszym zespole . 4 kwarta w wykonaniu Polaków by³a fatalna i w konsekwencji Polska przegra³a z przeciêtn± Czarnogór± 72 - 76 . Na uwagê zas³uguje gra naszego skrzyd³owego zawodnika WKK Wroc³aw Adama Mazura który zdoby³ 17 pkt. , po raz kolejny nie zawiedli nasi wysocy gracze którzy razem rzucili 40 pkt. i zebrali 25 pi³ek . Ca³y turniej w wykonaniu Polaków wypad³ dobrze choc Polska zaje³a 6 miejsce pokaza³a ¿e potrafi grac w koszykówkê .ROSJA - CZARNOGÓRA  72 : 53             STATYSTYKI
CASTILLA Y LEÓN VS - TURCJA 
76 : 98   STATYSTYKI
HISZPANIA - PORTUGALIA  70 : 37           STATYSTYKI 
CZARNOGÓRA -PORTUGALIA  67 : 61       STATYSTYKI
CASTILLA Y LEÓN - W£OCHY 53 : 71
HISZPANIA - ROSJA  70 : 65
TURCJA  - W£OCHY  69 : 63
PORTUGALIA - ROSJA  40 : 66
HISZPANIA - CZARNOGÓRA
Fina³:                      HISZPANIA - TURCJA  86 : 90                      STATYSTYKI 
mecz o III miejsce:  ROSJA - W£OCHY - W£OCHY 76 : 57                               STATYSTYKI
mecz o VII miejsce: PORTUGALIA  - CASTILLA Y LEÓN  57 : 61  STATYSTYKI

KOÑCOWA KLASYFIKACJA:

1. TURCJA
2. HISZPANIA
3. ROSJA
4. W£OCHY
5. CZARNOGÓRA
6. POLSKA
7. CASTILLA Y LEÓN 
8. PORTUGALIA
Komentarze
oczami trenera dnia grudzie 08 2010 07:15:30
s³abo widzê nasz± kadrê 95 je¶li przy selekcji pomija siê wielu zawodników z tzw papierami na grê, a wsadza siê do 12stki takich zawodników jak Dzier¿ak. Szkoda, czytania, emocji, analizowania jesli ch³opcy powo³ani nie stanowi± w ca³o¶ci przysz³o¶ci polskiej koszykówki. kolesiostwo i znajomo¶ci na 1 miejscu . szkoda.
W23 dnia grudzie 08 2010 12:08:20
I tutaj szanowny kolega siê myli.
W trakcie selekcji by³y zorganizowane campy regionalne, z których wyselekcjonowano 8 graczy z 4 regionów na camp centralny.
Czyli trener Onufrowicz wybiera³ z 32 najlepszych zawodników w Polsce. My¶lê, ¿e o kolesiostwo trenera nie mo¿na pos±dzaæ.

Nie wiem o kogo ma Pan na my¶li pisz±c o zawodnikach z "papierami na grê"??

Moje latoro¶le by³o na campie regionalnym, na centralny siê nie dosta³. Nie mam o to pretensji. W czasie tych campów nie by³ jeszcze gotów do gry w reprezentacji mentalnie.(szalona g³owa)
Od pocz±tku sezonu nast±pi³a w nim zmiana i mam nadziejê, ¿e kiedy¶ bêdzie mia³ szansê na grê w kadrze.

Koñcz±c chcia³bym jeszcze w paru s³owach broniæ Paw³a Dzier¿aka.
To dobry gracz, z papierami na grê. Problem w tym, ¿e mia³ kontuzjê i straci³ pocz±tek sezonu. Teraz z pewno¶ci± ciê¿ko mu wej¶æ w rytm.

Pozdrawiam w23 ( równie¿ trener smiley)
Pawcio dnia grudzie 08 2010 19:13:41
zawsze jest ktos "pominiety" , zwykle pojawia sie te¿ w±tek kolesiostwa.
no có¿ to nie jest najlepszy ze ¶wiatów.smiley)
oczami trenera dnia grudzie 09 2010 07:18:55
Uwa¿am, ¿e selekcja w 95 by³a przeprowadzona niew³a¶ciwie czyli b³êdnie. Jak W23 sam wspomina powy¿ej :
cytat "wyselekcjonowano 8 graczy z 4 regionów na camp centralny"
przecie¿ to jest jakie¶ nieporozumienie. Z góry zajka³daczê w kazdym regionie jest 8 najlepszych wybranych z selekcji wczesniejszej. Uwa¿am, ze s± regiony mocniejsze i s³absze.. Niektóre ósemki by³y bardzo mocne i si³± rzeczy niektórzy z góry odpadali choæ do innej ósemki zawodników nie dostawali sie zawodnicy o wiêkszym potencjale.
Trener Onufrowicz zosta³ trenerem 95 po tym jak wczesniej kto inny przeprowadzi³ selekcjê. Mam tak± zasadê : profesjonalizm to zwracanie uwagi na detale.
oczami trenera dnia grudzie 09 2010 07:39:27
Raz jeszcze. Mo¿e nie wypowiedzia³em siê klarownie. Wiêc wyja¶niam. W pe³ni szanujê i pochwalam zaanga¿owanie do¶wiadczonego trenera Onufrowicza. Jednak¿e uwa¿am, ¿e selekcja do kadry 95 by³a przeprowadzona niew³a¶ciwie. S±dzê tak poniewa¿ nie mo¿na z góry zak³adaæ, ze w ka¿dym regionie jest po 8 dobrych zawodników. Dzia³aj±c wg tego klucza pomija siê potencjalne talenty poniewa¿ w niektórych regionach by³o wy¿szy poziom ni¿ w innych ( np mistrzem i vicemistrzem Polski w 95 jest Wielkopolska co m.in ¶wiadczy ¿e ten region ma wiêcej wyszkolonej m³odziezy od innych )
oczami trenera dnia grudzie 09 2010 09:00:52
konstruktywnej oceny ci± dalszy:
na 12 zawodników na turnieju miêdzynarodowym gra tylko kilku :
argumenty:
Szel±g? pojecha³ jako kibic? Jego pokroju jest w Polsce wielu . Szkoda jechaæ i nie graæ.
Zywert talent jakich ma³o dlaczego gra³ tak ma³o? Przecie¿ tacy zawodnicy to prawdziwy skarb.
Smo³ka - kolejny zawodnik których w Polsce jest kilku ( moim zdaniem lepszych ) Na turnieju gra³ bardzo ma³o. Przecie¿ branie ludzi na zasadzie, ¿e to przedstawiciel tego regionu i dla zasy powinnien byæ to nie o to chodzi!
Krawczyk- cóz nie komentujê dosadanie... ale kto¶ od trenera powinnen te¿ byæ? Wg mnie kolejne nieporozumienie.
Krzywdziñski - byæ w kadrze bo siê jest wysokim nie wystarczy.

Je¶li bardzo siê mylê to dlaczego tak ma³o grali.
darek dnia grudzie 12 2010 09:12:53
.. w ka¿dej kadrze od zarania dziejow ZAWSZE Gra³y nazwiska !
Wystarczy 1 mecz Dobry i OPINIA idzie za czlowiekem czy zawodnikiem To jest TEN ..Dobry PR ,nad ,ktorym pracuje wieele osob ,aby KOGO¦ ..wypchn±c czy WYPROMOWAÆ
a ilez to razy zdarzy³o siê ,¿e dany zawodnik mia³ porostu "ciêzki dzieñ ??'
Dlatego te¿ ka¿da kadra -winna byæ ..rotowana a WYBIERANIE z regionu 8 ??
jest najwiêszym nieporozumieniem !
Mo¿na powo³ac po 5 ? czy np po 16 -wszystko zalezy od Bud¿etu PZKOSZ
a najsmieszniejsze jest porównywanie - Pó³noc-Po³udnie !!
Dlaczego NIEM Wschod -Zachód ??
przemekb dnia grudzie 13 2010 08:05:42
Dlaczego doszukujecie sie jaki¶ ciemnych stron graja nazwiska itp ch³opcy poprostu sie ogrywaj± po wynikach widaæ ¿e sie statrali trener te¿ musi na podstawie czego¶ decyzje podj±æ nastêpnym razem bêdzie ju¿ lepiej tylko ¿eby grali pzdrawiam serdecznie
ps. kolego z posta wy¿ej a co za ró¿nica ?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
LA-BASKET Warszawa
LA-BASKET Warszawa
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi