News: X Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta ¯yrardowa 19-21.XI.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:35:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta ¯yrardowa 19-21.XI.2010
Turnieje Podsumowanie
 Od pi±tku 19 listopada do niedzieli 21 listopada w ¯yrardowie w hali O¶rodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jod³owskiego odby³ siê Dziesi±ty Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardów Dziewcz±t i Ch³opców.
W zawodach wziê³o udzia³ razem 24 zespo³y. Po 12 w¶ród dziewcz±t jak i w¶ród ch³opców. W obu kategoriach nie zabrak³o przedstawiciela gospodarzy OSiR Trójka ¯yrardów. W pierwszym etapie rozgrywek 12 zespo³ów zosta³o podzielone na 4 grupy po 3 zespo³y w ka¿dej z grup. System gier ka¿dy z ka¿dym. W drugim etapie dru¿yny, które zajê³y ostatnie miejsca w swoich grupach zagra³y o miejsce 9-12. Wygrani oraz dru¿yny z drugich miejsc walczy³y w æwieræfina³ach. Przegrani z æwieræfina³ów rywalizowali o miejsca 5-7, a wygrani o miejsca w pierwszej czwórce turnieju. Po zakoñczeniu fina³ów odby³a siê ceremonia zakoñczenia. Medale wrêczali Dyrektor OSiR ¯yrardów Ryszard Adamiak, zastêpca dyrektora OSiR ¯yrardów Piotr Pietrzak, Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr.3 Miros³awa Barañska. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Wiktor Cie¶lakiewicz z TKM W³oc³awek a strzelcem Pawe³ Leszczyñski z MTS Basket Kwidzyn.. Najlepsz± zawodniczk± turnieju zosta³a Martyna Pyka z WKK Wroc³aw a strzelczyni± Bebcuaite z Vilniaus Krepsino.Wszystkim meczom towarzyszy³y niesamowite emocje poziom by³ wyrównany. Ka¿dy chcia³ walczyæ o ka¿d± pi³kê. Kibice mogli cieszyæ oko


Turniej sponsorowali:
Urz±d Miasta ¯yrardów, OSiR ¯yrardów, PZKosz, WOZKosz(prezes Micha³ Lesiñski), Szko³a Podstawowa Nr.3 w ¯yrardowie, Aqua ¯yrardów, Centrum kultury w ¯yrardowie, INSBUD - W³odzimierz Wrzodak, Technika Grzewcza i Sanitarna - Jaros³aw i Piotr Gejcyg, Samsung Electronics Polska Sp.z.o.o(Marta Korzêbska), Restauracja Tropicana, Jarmar - J.R Skrobisz, Zak³ad Elektroniki ISKO, Romex, Salon Meblowy "Olimp", Staport - Stanis³aw ¯urawiñski wraz z ¿on±, Fabryka wyrobów lnianych, Marek Migda, Sklep Gamet, EMKA - Krzysztof Rdest, Ceramix oraz Rodzice, Przyjaciele Koszykówki.CH£OPCY

MVP Turnieju WIKTOR CIE¦LASKIEWICZ (TKM W£OC£AWEK)

Wyniki turnieju u dziewczyn:
OSiR 3 ¯yrardów - UKS 5 Lublin 39:32
OSiR 3 ¯yrardów - BK Breda Opava(Czechy) 82:28
UKS 5 Lublin - BK Breda Opava 48:25
WKK Wroc³aw - UKS 27 Katowice 48:20
WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 42:54
UKS 27 Katowice - TKM W³oc³awek 15:64
UKS 8 Wejcherowo - MTS Basket Kwidzyn 33:79
UKS 8 Wejcherowo - BCM Lokomotiva Krnov(Czechy) 56:35
MTS Basket Kwidzyn - BCM Lokomotiva Krnov 70:30
Bryza Kolbudy - Dwójka E³k 41:33
Bryza Kolbudy - KKSC Panevesio Poniewie¿e(Litwa) 34:37
Dwójka E³k - KKSC Panevesio Poniewie¿e 35:46
 BK Opava - UKS 27 Katowice 17:31
BK Opava - BCM Lokomotiva Krnov 41:32
BK Opava - Dwójka E³k 14:58
UKS 27 Katowice - BCM Lokomotiva Krnov 25:31
UKS 27 Katowice - Dwójka E³k 23:48
BCM Lokomotiva Krnov -  Dwójka E³k 34:51
UKS 8 Wejcherowo -  UKS 5 Lublin 31:46
Bryza Kolbudy - WKK Wroc³aw 50:41
KKSC Panevesio Poniewie¿e - WKK Wroc³aw 35:33
OSiR 3 ¯yrardów - UKS 8 Wejcherowo 74:32
I pó³fina³:OSiR 3 ¯yrardów - MTS Basket Kwidzyn 51:48
II pó³fina³:TKM W³oc³awek - KKSC Panevesio Poniewie¿e 58:36
Mecz o 7 miejsce: UKS 8 Wejcherowo - WKK Wroc³aw 26:44

Mecz o 5 miejsce: UKS 5 Lublin - Bryza Kolbudy 35:38
Mecz o 3 miejsce: MTS Basket Kwidzyn - KKSC Panevesio Poniewie¿e 51:49
Fina³:
OSiR 3 ¯yrardów - TKM W³oc³awek 29:42

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU:

PAWE£ LESZCZYÑSKI (MTS BASKET KWIDZYN)
 DZIEWCZYNY 

MVP Turnieju 
MARTYNA PYKA (WKK)

Wyniki turnieju u dziewczyn:

OSiR 3 ¯yrardów - Vilniaus Krepsino(Litwa) 42:45
OSiR 3 ¯yrardów - KKSG Basket Bia³ystok 85:42
Vilniaus Krepsino - KKSG Basket Bia³ystok 57:21
Vilniaus Krepsino II - Timirjazewskaja Moskwa(Rosja) 36:48
Vilniaus Krepsino II - Widzew £ód¼ 48:52
Timirjazewskaja Moskwa - Widzew £ód¼ 35:23
Bryza Kolbudy - KKSC Panevesio Poniewie¿e(Litwa) 47:49
Bryza Kolbudy - MKS MOS Konin 46:60
KKSC Panevesio Poniewie¿e(Litwa) - MKS MOS Konin 45:45
Basket Aleksandrów £ódzki - Tu³a(Rosja) 34:47
Basket Aleksandrów £ódzki - WKK Wroc³aw 38:60
Tu³a - WKK Wroc³aw 28:50
KKSG Basket Bia³ystok - Vilniaus Krepsino II 17:50
KKSG Basket Bia³ystok - Bryza Kolbudy 39:43
KKSG Basket Bia³ystok - Basket Aleksandrów £ódzki 42:60
Vilniaus Krepsino II - Bryza Kolbudy 54:21
Vilniaus Krepsino II - Basket Aleksandrów £ódzki 59:34
Bryza Kolbudy - Basket Aleksandrów £ódzki 32:51
MOS Konin - OSiR 3 ¯yrardów 28:44
Timirjazewskaja Moskwa - Tu³a 47:33
WKK Wroc³aw - Widzew £ód¼ 67:33
Vilniaus Krepsino I - MOS Konin 47:33
Tu³a - Widzew £ód¼ 28:42
KKSC Panevesio Poniewie¿e - OSiR 3 ¯yrardów 49:45
Timirjazewska Moskwa - WKK Wroc³aw 33:64

Mecz o 7 miejsce: MOS Konin - Tu³a 30:45
Mecz o 5 miejsce: Vilniaus Krepsino I - Widzew £ód¼ 39:37
Mecz o 3 miejsce: OSiR 3 ¯yrardów - Timirjazewska Moskwa 40:44
Fina³: WKK Wroc³aw - KKSC Panevesio Poniewie¿e 28:47

NAJLEPSZY STRZELCZYNI TURNIEJU: Bebcuaite z Vilniaus Krepsino

DZIEWCZYNY          KLASYFIKACJA KOÑCOWA           CH£OPCY

Dziewczyny  MVP zespo³uMIEJSCEMVP zespo³u Ch³opcy 
       1   
 WKK Wroc³aw OLESIEWICZ OLIWIA  BARTOSZ MATUSIAK TKM W£OC£AWEK
       2   
 KKSC Paneve¿ys (Litwa) SIMONA BACIULYTE  OREBSKI DAMIAN OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW
       3   
 TIMIRJAZEVSKAJA Moskawa (Rosja) MARIA MIELICHOWA  SZWEDOWSKI MARCIN MTS BASKET KWIDZYN
       4   
 OSiR Trójka ¯yrardów M. CHOLEWIÑSKA  ROKAS JASIUNAS KKSC PANEVESIO (LITWA)
      5   
 VKM Wilno I (Litwa) RUTA SAVICKAITE  KUT DAMIAN UKS BRYZA KOLBUDY
      6   
 MUKS WIDZEW £ÓD¬ K. KAZIMIERCZAK  STEPNICKI JAN UKS PIATKA LUBLIN
       7   
 TU£A (ROSJA) V. ANTROPOVA   WKK WROC£AW
       8   
 MKS MOS KONIN DAJANA DUTKOWIAK  KONKOL DANIEL UKS ÓSEMKA WEJHEROWO
      9   
 VKM WILNO II (LITWA) DALIA BELICKAITE  KOLENDA MICHA£ UKS DWÓJKA E£K
    10   
 BASKET ALEKSANDRÓW £ÓDZKI NATALIA WARDA  KUTA KAMIL UKS SP 27 KATOWICE
     11   
 UKS BRYZA KOLDUBY D.LEWANDOWSKA  JIRI DURISIK BCM LOKOMOTIVA KRNOV
    12   
 GIMBASKET BIA£YSTOK A. GIEDROJÆ  MIK MATEJ BK BREDA OPAWA

FOTO-ZIBI


   FILMIKI-ZIBI-44-OPISANE

http://www.uks3zyrardow.pl/

ZOBACZ-RELACJE-Z-MARCOWEGO-TURNIEJU-W-¯YRARDOWIE

Sk³adam serdeczne podzieñkowania dla organizatorów turnieju za go¶cinno¶æ a klubowi UKS SP 27 Katowice za transport do ¯yrardowa

Ka¿dy z was mo¿e w komentarzu napisaæ jak mu sie podoba³o na turneiju , a je¶li siê gdzie¶ pomyli³em to proszê o pomoc w poprawieniu newsa
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gorzawski £ukasz  MKKS Rybnik
Gorzawski £ukasz MKKS Rybnik
Kadra ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi