News: Dominik Tomczyk Cup Turniej Kadetów rocz.1996 Wroc³aw 17-19.XII.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 02:39:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Dominik Tomczyk Cup Turniej Kadetów rocz.1996 Wroc³aw 17-19.XII.2010
Turnieje Podsumowanie
 W turnieju uczestniczy³o 6 dru¿yn z ca³ej Polski, a w¶ród  nich nie zabrak³o wielkich i uznanych sportowych marek, m.in. Turowa Zgorzelec, Polonii Warszawa czy ¦l±ska Wroc³aw. Triumfatorem pierwszej edycji turnieju Dominik Tomczyk Cup zosta³ zespó³ Turowa Zgorzelec. Wroc³awskie druzynyzajêly II miejsce WKK Wroc³aw, i V miejsce WKS ¦l±sk

 w kilku zdaniach o turnieju:

Stowarzyszenie Basket Wroc³aw 96 z jego prezesem  Markiem Orzechowskim  to przede wszystkim wspaniali rodzice graczy ¦l±ska Wroc³aw to oni starali siê jak mogli ¿eby ich pierwszy turniej wypad³ jak najlepiej

Nasz portal SKM by³ ju¿ na wielu turniejach Ogólnopolskich, ale relacje  statystyczne  na ¿ywo w Internecie zobaczy³ poraz pierwszy.

Czy kiedykolwiek kto¶ widzia³ miêdzynarodowego sêdziego na turniejowym meczu ?
Marek Æmikiewicz znany polski sêdzia  PLK prowadz±cy spotkania Euroligi gwizda³  podczas Domink Tomczyk Cup Wroc³aw 2010

Pan Marek Æmikiewicz  to siostrzeniec s³ynnego pi³karza Les³awa Æmikiewicza .Pan Marek ufundowa³ dla najlepszego zawodnika turnieju koszulkê meczowa  z autografami REALU MADRYT

 Domink Tomczyk ufundowa³ Puchar dla najbardziej perspektywicznego zawodnika turnieju. Puchar Otrzyma³ Marcin Skorek .Czy Marcin pójdzie w ¶lady Dominika Tomczyka.Na to trochê poczekamy

Najwiêcej emocji przyniós³ nam mecz Turowa Zgorzelec z Bryz± Kolbudy. Potrzebne by³y a¿ dwie dogrywki by wy³oniæ zwyciêsce. Po meczu trenerzy powiedzieli ¿e by³  to ich pierwszy  mecz w ¿yciu gdzie spotkanie zakoñczy³o siê po 50 minutach gry

W ostatnim meczu turnieju dru¿yna ¦LASKA Wroc³aw ,,rozdawa³a karty,, Zwyciêstwo WKS-u  nad WKK  dawa³o dru¿ynie  Turowa Zgorzelec I miejsce a dla Poloni Warszawa 3 miejsce...pora¿ka WKS-u to mistrzostwo dla WKK Wroc³aw i trzecie miejsce dla BRYZY Kolbudy

W turnieju bra³y udzia³ 3 dru¿yny z tegorocznych Mistrzostw Polski U-14:
WKK Wroc³aw II miejsce, BRYZA Kolbudy III miejsce TURÓW Zgorzelec VII miejsce

 W turnieju mogli¶my zobaczyæ ca³a kadrê województwa dolno¶l±skiego ( TURÓW, WKK, ¦L¡SK) byli tak¿e kadrowicze województwa ¶l±skiego, mazowieckiego i pomorskiego
£±cznie ponad 20 kadrowiczów, ten fakt ¶wiadczy o wysokim poziomie turnieju

Nagrodê w konkursie za trzy punkty wrêcza³ by³y zawodnik ¦L¡SKA Wroc³aw wielokrotny reprezentant Polski  Jacek Krzyka³±. Starsi kibice pamiêtaj± jego cudowny rzut przez cale boisko w ostatniej sekundzie meczu

Pomimo lekkiego ch³odu na  ,,kosynierce,, atmosfera turnieju by³a gor±ca i wspania³a .Fantastyczni kibice ¦l±ska Wroc³aw wspaniale tañcz±ce zespó³ cheerleaders  ¶wietna muzyka ..no mo¿e brak³o jeszcze spikerki podczas meczu ale to szczegó³

W ka¿dym turnieju sk³ady dru¿yn nie s± optymalne. W WKK Wroc³aw zabrak³o Kurasia i Rodaka w Cieszynie te¿ nie by³o takiego sk³adu jakiego by chcia³  trener. W POLONI Warszawa kontuzji dozna³ jeden z najlepszych graczy w Polsce w tym roczniku Grzegorz Kulka ( na szczê¶cie kontuzja nie jest powa¿na)

 Na koniec turnieju jeden z trenerów powiedzia³: zibi zobaczysz przynajmniej 4 zespo³y z tego turnieju bêd± w wielkim finale kadetów w 2012 a no po¿yjemy  zobaczymy

Nikt z uczestników z Wroc³awia nie wyjecha³ bez prezentu. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ pami±tkowa koszulkê turniejowa z ciekawym projektem oraz smycz z logo Stowarzyszenia Basket 96 Wroc³aw oraz WKS SLASK Wroc³aw

Turniej uwa¿am za bardzo dobrze zorganizowany: Smaczne wy¿ywienie, dobre pokoje 2-4 osobowe. Zakwaterowanie, 15 minut od hali na piechotkê ) Medialna informacja TVP Wroc³aw, du¿e kolorowe plakaty w szko³ach Pe³ne spotkania 4x10 minut czystej gry !.

Chcia³bym organizatorom jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ za zaproszenie na turniej a klubowi MOSiR Cieszyn za transport do Wroc³awia i z powrotem
a jak wygl±dalo na turnieju zobaczcie na fotkach i filmikach

 WKK Wroc³aw – Bryza Kolbudy  71 : 58 
25-18, 15-15, 16-8, 15-17
WKK: Serbkowski 8, Wasiuta 5, Zakrzewski 10,  Cygal 4, Wo³kanowski 3, Kobzar 10, Górecki 20, Melone 5,  Kolankowski 6
Bryza: Rendzio 3, Idziak 14, ¯uk 14, Tubalski 1, Stachurski 11, Sieradzki 4, Korowajczyk 8,  £akomiec 3

MOSIR Cieszyn  - ¦l±sk Wroc³aw  67 : 79 
13-19, 22-11, 16-26, 14-23
MOSiR: Macura 2, Kuboszek 26, Szepaniak 7, Trojan 7, Gutan 9,  Malec 1,  Krogulewski 16
¦l±sk: Chromañski 8, Boæ-Orzechowski 2, Dudek 5, Kamberski 3, Nizio³ 8, B³a¿ejewski 3, Ko³kowski 20, Junger 10,  Skorek 20

Polonia Warszawa – Turów Zgorzelec  68 : 75 
20-16,15-18, 20-18, 13-23
Polonia: Wieluñski 2, Samp³awski 2, Sudyka 6, Jarosz 2, Kamecki 2, Malinowski 20, Kulka 22, Niegowski 2, Brzozowski 10
Turów: Bartczak 2, Heine 7, Muska³a 25, Turcza 7, Podanowski 20, Kapic 2, Gibki 12

 MOSIR Cieszyn – Bryza Kolbudy  58 : 103 
12-22 14-27, 14-26, 18-28
MOSiR: Macura 2, Kuboszek 14, Szepaniak 7, Gutan 6,  Malec 1,  Krogulewski 28
Bryza: Rendzio 7, Idziak 12, Szczepañski 7, Pobuta 11, Fischer 6, Tubalski 8, Stachurski 22, Korowajczyk 17,  £akomiec 13

Polonia Warszawa – ¦l±sk Wroc³aw  83 : 60
16-20, 31-19, 15-11, 21-10
Polonia: Wieluñski 10, Samp³awski 2, Zarêba 6, Sudyka 3, Jarosz 23, Kamecki 2, Malinowski 6, Kulka 19, Niegowski 4, Brzozowski 8
¦l±sk: Chromañski 13, Dubiel 2, Nizio³ 16, B³a¿ejewski 2, Ko³kowski 17, Skorek 6, Chru¶ciel 2

WKK Wroc³aw – Turów Zgorzelec  71 : 68 
18-18, 1316,17-15, 23-19
WKK: Serbkowski 18, Wasiuta 6, Zakrzewski 2,  Cygal 21, Karolczak 6,  Wo³kanowski 2, Kobzar 8, Górecki 5,  Melone 4,  Kolankowski 5
Turów: Czekalski 1, Maleska 2, Kurzyñski 2, Bartczak 8, Muska³a 23, Turcza 2,Podanowski 5, Kapic 5, Gibki 20


 Polonia Warszawa – Bryza Kolbudy  61 : 71
9-24, 17-23, 19-9, 16-15
Polonia: Jarosz 25, Kulka 14, Brzozowski 11, Wieluñski 5, Sudyka 4, Malinowski 2 
Bryza: Korowajczyk 25, Pabuda 16, Idziak 10, Stachurski 10, Redzio 4, Boneczko 2, £akomiec 2 

WKK Wroc³aw – MOSIR Cieszyn  70 : 59
18-7, 20-16, 19-19, 13-17
WKK: Górecki 26, Wasiuta 12, Zakrzewski 10, Kobzar 8, Melone 6, Cygal 4, Kolannowski 4
MOSiR: Krogulewski 25, Kuboszek 16, Szczepaniak 7, Gutan 4, Malec 4, Trojan 2, Brachaczek 1

WKS ¦L¡SK Wroc³aw – Turów Zgorzelec  49 : 87
8-18, 20-18, 11-35, 10-16
¦l±sk: Chromañski 4, Dudek 9, Dubiel 3, Nizio³ 2, B³a¿ejewski 1, Ko³kowski 6, Junger 7, Skorek 9, Chru¶ciel 3
Turów: Czekalski 3, Maleska 4, Kurzyñski 5, Bartczak 2, Heine 1, Lichnowski 2, Muska³a 17, Turcza 5, Podanowski 11, Kapic 15, Gibki 22

 WKK Wroc³aw – Polonia Warszawa 
62 : 70
24-21, 13-12, 10-16, 15-21
WKK: Wasiuta 13, Zakrzewski 5,  Cygal 11, Karolczak 4, Wo³kanowski 3, Kobzar 14, Górecki 8, Melone 4, 
Polonia: Wieluñski 4, Samp³awski 2, Sudyka 4, Jarosz 35, Kamecki 6, Malinowski 5, Kulka 0, Niegowski 5, Piechociñski 2, Brzozowski 7

Turów Zgorzelec – MOSIR Cieszyn
72 : 55
22-13, 14-12, 21-18, 15-12
Turów: Czekalski 3, Maleska 1, Lichnowski 4, Muska³a 25, Turcza 3,Podanowski 18, Kapic 6, Gibki 12
MOSiR: Brachaczek 4, Kuboszek 13, Szepaniak 5, Trojan 4, Gutan 3,  Malec 7,  Krogulewski 19

WKS ¦l±sk Wroc³aw –
Bryza Kolbudy  54 :72
17-17, 18-17, 7-8, 12-30
¦l±sk: Chromañski 4, Boæ-Orzechowski 2, Dudek 3, Dubiel 2, Nizio³ 12, Ko³kowski 17, Junger 4, Skorek 10
Bryza: Rendzio 3, Idziak 23, Pobuta 15, ¯uk 10, Fischer 1, Stachurski 5, Sieradzki 2, Korowajczyk 8,  £akomiec 4

 MOSIR Cieszyn –
Polonia Warszawa  45 : 92
10-25, 11-28, 9-14, 15-25
Cieszyn: Krogulewski 20, Kuboszek 13, Szczepaniak 5, Brachaczek 3, Malec 3, Gutan 1
Warszawa: Jarosz 19, Brzozowski 18, Malinowski 16, Niegowski 9, Kamecki 8, Pichociñski 6, Samp³awski 6, Sudyka 6, Wieluñski 2, Zarêba 2,  

Turów Zgorzelec – Bryza Kolbudy 90 : 84 po dwóch dogrywkach !!
22-19, 19-19, 17-18, 19-21,
Turów: Czekalski 3, Kurzyñski 2, Bartczak 3, Muska³a 34, Turcza 6, Podanowski 9, Kapic 4, Gibki 29
Bryza: Rendzio 5, Idziak 16, Boneczko 7, Pobuta 13, ¯uk 10, Fischer 3, Stachurski 5, Korowajczyk 16, £akomiec 9

WKS ¦l±sk Wroc³aw – WKK Wroc³aw  67 : 60
¦l±sk: Chromañski 8, Boæ-Orzechowski 2, Dudek 6, Dubiel 2, Nizio³ 22, Ko³kowski 11, Junger 4, Skorek 11, Stawski, Chru¶ciel 1
WKK: Serbkowski 5, Zakrzewski 8,  Cygal 18, Wasiuta 7, Kobzar 13, Góreckim 5, Melone 4

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

       
MVP
Gibki Tomasz
TURÓW Zgorzelec
Najlepszy strzelec
Muska³a Maciej
Turów Zgorzelec
Perspektywiczny gracz:  
Skorek Marcin 
¦l±sk Wroc³aw 
Konkurs rzutów za trzy 
Gibki Tomasz
TURÓW Zgorzelec


 ALL STARS Turnieju

Krogulewski Bartosz MOSiR Cieszyn
Nizio³ Jakub ¦L¡SK Wroc³aw
Cygal Wojciech WKK Wroc³aw
Brzozowski Damian POLONIA Warszawa
Idziak Adam BRYZA Kolbudy

FOTO-ZIBI


54-FILMIKI-ZIBIKOÑCOWA KLASYFIKACJA :

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS    
 1 Turów Zgorzelec 5 9 4 1394328   66   
 2 WKK Wroc³aw  5 8 3  2334 322   12+5133 128 
 3 Polonia Warszawa 5 5 3 2394288 106-2131133 
 4 Bryza Pruszcz Gdañski 5 8 3 2 366358     8-3129132
 5 WKS ¦lask Wroc³aw 5 5 1  3 309 369   -60   
 6 MOSiR Cieszyn 5 5 0  5 282416 -134   

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy

1 Muska³a Maciej 123  TURÓW Zgorzelec
2 Krogulewski Bartosz 108  MOSiR Cieszyn
3 Jarosz Kamil 104  Polonia Warszawa 
4 Tomasz Gibki 95 TURÓW Zgorzelec
5 Kuboszek Micha³ 82 MOSiR Cieszyn
6 Idziak Adam BRYZA 75 BRYZA Kolbudy 
7 Korowaljczyk Mateusz 74  BRYZA Kolbudy 
8 Ko³kowski Dawid 71  ¦L¡SK Wroc³aw
9 Górecki Kamil 64 WKK Wroc³aw
10 Karol Kobzar 63 WKK Wroc³aw

Najlepsi w rzutach za trzy w turnieju

1 Muska³a Maciej 11 TURÓW Zgorzelec
5 Kuboszek Micha³ 11 MOSiR Cieszyn
3 Gibki Tomasz 10 TURÓW Zgorzelec
4 Kobzar Karol 10 WKK Wroc³aw
5 Nizio³ Jakub 10 ¦L¡SK Wroc³aw
6 Pabuda Maciej 8 BRYZA Kolbudy   
 I  Turów Zgorzelec

Nr 4 Artur Czekalski 10 pkt
Nr 5 Micha³ Maleska 7 pkt
Nr 6 Robert Kurzyñski 9 pkt
Nr 7 Mariusz Bartczak 15 pkt
Nr 8 Krystian Heine 8 pkt
Nr 9 Micha³ Lichnowski 15 pkt
Nr 10 Maciej Muska³a 124 pkt
Nr 11 Mateusz Turcza 23 pkt
Nr 12 Mateusz Podanowski 63 pkt
Nr 13 Mateusz Cielma 0 pkt
Nr 14 Wojciech Kapic 32 pkt
Nr 15 Tomasz Gibki 95 pkt


Trener: Dariusz Tomasik
 II  WKK Wroc³aw 

Nr 4 Wojciech Jêdrzejewski 0 pkt.
Nr 5 Adrian Wasiuta 43 pkt.
Nr 6 £ukasz Jabkowski 0 pkt.
Nr 7 Micha³ Zakrzewski 35 pkt.
Nr 8 Wojciech Cygal 58 pkt.
Nr 9 Wojciech Karolczak 10 pkt
Nr 10 Mateusz Strzelec 0 pkt
Nr 11 Micha³ Wo³kanowski 8 pkt
Nr 12 Karol Kobzar 63 pkt
Nr 15 Kamil Górecki 64 pkt
Nr 16 Wojciech Melone 23 pkt
Nr 17 Daniel Kolankowski 17 pkt
Nr  5  Miko³aj Serbkowski 23 pkt.

Trener: Sebastian Potoczny
 III  Polonia Warszawa


Nr 4 Marcin Wieluñski  23 pkt.
Nr 5 Jakub Samp³awski 12 pkt.
Nr 6 Dawid Zarêba 8 pkt.
Nr 7 Wiktor Sudyka 23 pkt.
Nr 9 Kamil Jarosz 104 pkt.
Nr 11 Jakub Kamecki 18.pkt
Nr 13 Oskar Malinowski 49 pkt.
Nr 14 Grzegorz Kulka 55 pkt /3

Nr 15 Mateusz Niegowski 20 pkt.
Nr 17 Micha³ Piechociñski 8 pkt.
Nr 18 Damian Brzozowski 54 pkt

Trener: Dariusz Sworst
 IV  Bryza Kolbudy

Nr 5 Filip Rendzio = 22
Nr 6 Adam Idziak = 75
Nr 8 Robert Boneczko= 9
Nr 9 Jan Szczepañski=7
Nr 10 Maciej Pobuta=55
Nr 12 Szymon ¯uk=40
Nr 13 Mateusz Fischer10
Nr 15 Robet Tubalski 9
Nr 17 Karol Stachurski 53
Nr 21 Pawe³ Sieradzki 6
Nr 23 Mateusz Korowajczyk 74
Nr 25 Daniel £akomiec 31

Trener: Piotr Koz³owski
 V  WKS ¦l±sk Wroc³aw


Nr 4 Adam Chromañski 37
Nr 5 Konrad Boæ-Orzechowski 6
Nr 6 Igor Dudek 23
Nr 7 Micha³ Kamberski 3
Nr 8 Konrad Dubiel 9
Nr 9 Jakub Nizio³ 60
Nr 10 Tomasz B³a¿ejewski 6
Nr 13 Dawid Ko³kowski 71
Nr 14 Leo Junger 25
Nr 15 Marcin Skorek 56
Nr 17 Adam Stawski 0
Nr 18 Krzysztof Chru¶ciel 6

Trener: £uksz Grudniewski
 VI  MOSiR CieszynNr 4 Olaf Macura  2
Nr 5 Micha³ Brachaczek 
Nr 6 Adrian Polok
Nr 7 Micha³ Kuboszek  82
Nr 8 Kamil Nowacki
Nr 9 Kamil Szepaniak 31
Nr 10 Damian Trojan 13
Nr 13 Szymon Gutan 23
Nr 14 Micha³ Malec 15
Nr 15 Bart³omiej Krogulewski 108

Trener: £ukasz Kuboszek
  ..................................................... 

znalezione w sieci

FILMIKI
Komentarze
kedar1968 dnia grudzie 23 2010 12:39:55
Witam,
Cieszymy sie, ¿e takie wra¿enie wywar³ na Tobie poziom sportowy Turnieju. Cieszy nas te¿, ¿e tak przychylnie opisujesz to co robimy, to dla nas bardzo wa¿ne...potwierdza sens tego co robimy. Jeste¶my ciekawi opinii innych uczestników. Dziêkujemy Ci Zbyszek za wizytê u nas i zanga¿owanie w relacje...do nastepnego roku, a mo¿e wcze¶niej smiley. Konrad (BASKET WROC£AW 1996)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik-MOSM Bytom I
MKKS Rybnik-MOSM Bytom I
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi