News: III Nenufar Cup Miêdzynarodowy Turniej Mini koszykówki rocz.99 E³k 22-24.X.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:58:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Nenufar Cup Miêdzynarodowy Turniej Mini koszykówki rocz.99 E³k 22-24.X.2010
Turnieje Podsumowanie
 III NENUFAR CUP 22-24.X.2010 R.99   

Za nami III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Nenufar CUP E³k 2010.  Z roku na rok impreza zyskuje coraz wiêkszy presti¿, co roku przyje¿d¿aj± te¿ zawodnicy z dalekich stron Europy oraz najlepsze zespo³y z polski. Od pi±tku do niedzieli w hali MOSiR w E³ku 10 dru¿yn walczy³o o Puchary Prezydenta E³ku oraz medale i wyró¿nienia indywidualne
Otwarcie turnieju by³o niesamowite a to za spraw± pana Edwarda Traskowskiego który postara³ siê o to by dzieciaki poczu³y siê jak gwiazdeczki. Prezentacja zespo³ów w blasku kolorowych reflektorów, hymny narodowe które by³y od¶piewane przez najm³odszych koszykarzy z rêk±  na sercu .Wystêpy artystyczne i na koniec konkurs wsadów
E³czanie obronili honor gospodarzy i wygrali ca³y turniej  nie przegrywaj±c ani jednego meczu. W  finale pokonali ¶wietny zespó³ z Estonii BC Hito. W zespole  tym wystêpuje Kristofer Veisman to co ten ch³opak gra³ to nie jeden doros³y musia³by siê od niego uczyæ. Gdy zosta³ wyczytany do ALL STARS E³cka publiczno¶æ nagrodzi³a go gromkimi brawami
 Zawodnicy Nenufara nie kryli ³ez rado¶ci a najlepszy zawodnik trenera Edwarda £ukasz Kolenda (MVP) zosta³ podniesiony w górê przez swoich kolegów. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Wroc³awia, którzy pokonali w „ma³ym finale” Litwinów. W sk³adzie WKK wystêpuj± dwie pary bli¼niaków a jedna z nich to synowie znanego koszykarza Adama Wójcika


GRUPA I

 Nenufar II – ¯yrardów  12 : 91
Hito – ¯yrardów 61 : 45
Nenufar I – Leskovac 56 : 32
Nenufar I
– Nenufar II  124 : 28
Leskovac – Hito 42 : 65
¯yrardów – Nenufar I  32 : 96
Leskovac - Nenufar II  81 : 10
Hito – Nenufar I 39 : 50
¯yrardów – Leskovac  57 : 67
Nenufar II – Hito  12 : 61

 M DRU¯YNA MPKT  Z  P 
 1 UKS NENUFAR 5 E£K I    4  8 4 0
 2 BC HITO (EST)   4  7 3 1
 3 PLAY OFF LESKOVAC (SRB)  4  6 2 2
 4 UKS 3 ¯YRARDÓW 4  5 1 3
 5 UKS NENUFAR 5 E£K II   4  4 0 4

GRUPA II

 Katowice – Kaunas 40 : 53
Wroc³aw
– Gdañsk  66 : 27
£om¿a – Gdañsk  55 : 36
Katowice – Wroc³aw  36 : 53
Kaunas – £om¿a  66 : 54
Gdañsk – Katowice  43 : 41
Kaunas
– Wroc³aw  47 : 41
£om¿a – Katowice  60 : 47
Gdañsk – Kaunas 57 : 67 po dogrywce
Wroc³aw – £om¿a  66 : 36

  DRUZYNA MPKT  Z  P 
 1 BC ABC KAUNAS (LT) 4  8 4 0 
 2 WKK WROC£AW   4  7 3 1
 3 UKS £OM¯A 4  6 2 2
 4 UKS DE LA SALLE GDAÑSK 4  5 1 3
 5 UKS 27 KATOWICE  4  4 0 4


Cross groups games - krzy¿ówka  

PLAY OFF LESKOVAC (SRB) – UKS DE LA SALLE GDAÑSK  54 : 47
UKS £OM¯A – UKS 3 ¯YRARDÓW  68 : 46
NENUFAR 5 E³k
 – WKK WROC£AW   44 : 41
BC ABC KAUNAS (LT) - BC HITO (EST)  42 : 62

Mecze o miejsca

mecz o miejsce IX     UKS SP 27 Katowice - UKS NENUFAR 5 E³k II  65 : 8
mecz o miejsce VII    UKS 3 ¯YRARDÓW - UKS DE LA SALLE GDAÑSK 51 : 53
mecz o miejsce V          UKS £OM¯A - PLAY OFF LESKOVAC (SRB) 64 : 37
mecz o miejsce III     WKK WROC£AW - BC ABC KAUNAS (LT) 46 : 41
mecz o miejsce I           NENUFAR 5 E£K  - BC HITO (EST) 41 : 35

 ALL STARS ,, Gwiazdeczki Turnieju,,

Pierczyk Krzysztof
(NENUFAR 5 E³k)
Veisman Kristofer (BC HITO Kothla Jarve Estonia)
Stosic Dusan (PLAY-OFF Leskowac Serbia)
Horn £ukasz (WKK Wroc³aw)
Pikas Ignas (BC ABC Kaunas Litwa) MVP Turnieju
£ukasz Kolenda
UKS NENUFAR 5 E³k

 Podczas oficjalnego otwarcia turnieju odby³ siê niespotykany  konkurs wsadów dla 11- latków .Kosz zosta³ obni¿ony na wysoko¶æ 220 cm. Do konkursu zg³osi³o siê kilkunastu ch³opaków, ka¿dy z nich wykona³ po 3 próby. Widaæ by³o ¿e m³odzi ch³opcy czêsto ogl±daj± prawdziwe konkursy  w TV. Czterech zawodników zosta³o wyró¿nionych za pomys³owe wsady: £ukasz Kolenda wykona³ ,,jordana,, Jacek Sowa zapakowa³ przelatuj±c nad swoim koleg± a Piotr Koz³owski odbi³ pi³kê o tablice, a nastêpnie zapakowa³. Najtrudniejszym wsadem popisa³ siê Jacek Walu¶ który odbi³ pi³kê o parkiet i zapakowa³ do tego do³o¿y wsad  od ty³u i to on zosta³ wybrany najlepszym Dunkierem turnieju. Wszystkie wsady mo¿na zobaczyæ na 2 filmikach

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

MIEJSCE DRU¯YNY .............................................. Wyró¿nienie w dru¿ynie
    I  UKS NENUFAR 5 E£K I  

Pierczyk Krzysztof
¦migielski Maciej
Gutowski Szymon
Wi¶niewski Szymon
Wi¶niewski Bart³omiej,
Koz³owski Piotr,
Akacki Maciej
Mocarski Rafa³
Kolenda £ukasz
£epkowski Sebastian
Skubich Damian  MVP
Stêpiñski Micha³

Instruktor: Edward Trzaskowski
 
    II  BC HITO (Estonia)    

Odar Marcos
Aller Martin
Jagodin Martin
Tomson Tauri
Magi Joosep
Rebban Rasmus
Rooma Jurmo
Veismann Kristofer
Engelbrech Hendry
Ojasoo Henri
Palk Ivar  MVP
Traumann Aleks

Instruktor:Jalakas Jaak
Kama Jaan
 
  III  WKK WROC£AW

£ukasz Horn
Dominik Michalski
Wiktor Boguszewski
Filip Florek
Cezary Bardadyn
Fryderyk Matusiak
Szymon Wójcik
Piotr Mikosiak
Dominik Tarkiewicz
Wojciech Boniecki
Micha³ Omasta   MVP
Jan Wójcik

instruktor: Marek Ochman
 
   IV  BC ABC KAUNAS (Litwa)

Gudelevièius Valdas1999
Jonaitis Robertas 1999 MVP
Juozaitis ®ygimantas1999
Raipa Simas1999
Butkus Karolis 1999
Pikas Ignas 1999
Kacucevièius Povilas 1999
Ainis ®ygis 2000
Kaselis Matas 2000
Kunigėlis Dominykas 2001 Bendikas Gantas 2000
Starkevièius Lukas2000

Coach Arūnas Juknevièius
Coach Vygantas Kornejevas
 
    V  UKS £OM¯A

ADAMSKI JAKUB
SZYMAÑSKI MARCIN
£ÊPICKI PATRYK
ROSZKOWSKI MICHA£
MANIUKIAN DAWID
¦LIWECKI TOMASZ
PISARSKI PATRYK
SOKÓ£ ALEX
FILIPKOWSKI ADRIAN
KIJEWSKI MACIEJ  MVP
CHÊTNIK KRYSTIAN
ZALEWSKI £UKASZ

TRENER - WÊGROWSKI DARIUSZ
TRENER - KAMIÑSKI WOJCIECH
 
   VI  PLAY OFF LESKOVAC (SERBIA) 

Stosic Dusan
Savic Dusan
Aleksic Predrag
Djokic Mihajlo
Rakic Djordje
Petrovic Marko
Mladenovic Luka
Prokopovic Lazar
Milenkovic Filip
Goranovic Pavle  MVP
Zlatanovic Jovan
Ilic Dimitrije

Coach: Pavlovic Bratislav
 
 VII 
UKS DE LA SALLE GDAÑSK

Walu¶ Jacek
Janukowicz Jan
Rogala Maciej MVP
Kita Wojciech
Wojs³aw Andrzej
Golec Jan
Nazar Wojciech
Dziczek Damian
Gañko Dominik
Radomski Dominik

Trenerzy Tomasz Brenk Ma³gorzata Sadowska

 
 VIII  UKS 3 ¯YRARDÓW   

Pawe³  Winkowski
Bartosz Motylewicz
£ukasz Kruk
Filip ¦nieg
Maciej Sczepaniak
Sebastiian Parol
Patryk Osial
Micha³ Dobrowolski MVP
Patryk Pawlak
Kacper Kara¶
Bart³omiej Mróz
Damian Szypszak
Wiktor Kie³kowski
Patryk Kie³boñ
Trener D. Radziszewska
 
 IX  UKS 27 KATOWICE

Jacek Sowa
Jakub ¦ciegienny
Marcin Guja
Mateusz Czapla
Mateusz Stasica   MVP
Micha³ walczak
Adam Kot
Adrian Skrzyd³o
Adrian Pu¶ledzki
Tomasz Zebala
Mateusz Dziubany
Bart³omiej Pre¶
Krystian Kolek
Patryk Korus

Trener: Artur Mikruta
 
 X  UKS NENUFAR 5 E£K II  R.2000
Daniel Sarr-Malinowski
B³a¿ej Kulikowski   MVP
£ukasz ¦wiatkowski
Hubert Sewastianowicz
Czarek Ejza
Adrian Przezdziecki
Krzysztof Jasku³a
Filip Bielawski
Jakub Akacki
Hubert O³dak
Adam Bierko
Filip Merchelski
Krystian Gliñski
Hubert Masiewicz
Filip Smyk
Instruktor: Katarzyna Cywoniuk
 

FOTO-ZIBI     Album I:  otwarcie , zakoñczenie 

FOTO-ZIBI     Album II: dru¿yny , mecze

FILMIKI-ZIBI   52 FILMIKI mecze, otwarcie, zakoñczenie konkurs wsadów, wywiady
Komentarze
MJ dnia padziernik 24 2010 22:45:14
E³k powoli staje sie stolica koszykówki m³odziezowej w rejonie pó³nocno-wschodnim :-)

Gratulacje dla E. Traskowskiego za zoorganizowanie wspana³ego turnieju. My¶le, ze pod wzgledem organizacyjnym i sportowym E³k odniós³ duzy sukces. Szkoda, ¿e do wysokiego poziomu nie dostosowa³ siê zespó³ WKK Wroc³aw, który wyszed³ do dekoracji ubrany jak do wyjazdu. Uwazam, iz klub który pretenduje do miana najlepszego m³odzie¿owego klubu w Polsce i który wyznacza standardy w szkoleniu dzieci i m³odzie¿y w naszym kraju powinien byæ wzorem nie tylko na parkiecie, ale i poza nim. Widaæ troche pracy jeszcze przed Wami, nie tylko tej koszykarskiej,

Ju¿ od dawna druzyna z E³ku i Wroc³awia czeka³y na mecz miedzy sob±, który mia³ siê odbyæ w kwietniu na turnieju w Warszwie, ale katastrofa smoleñska pokrzyzowa³a plany. W dniu dzisiejszym chyba zosta³o rostrzygniete kto w roku 2010 jest najlepszy w tym roczniku. My¶le, ¿e pora¿kê z E³kiem ch³opcy z Wkk beda wspominac d³ugo, a Mazury kojarzyc sie im beda wy³acznie w Nenufarem
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Najlepszy zawodnik Turnieju Dawid Marcinków
Najlepszy zawodnik Turnieju Dawid Marcinków
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi