News: Miêdzynarodowy Turniej w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocz. 98 Bia³ystok 12-14.11.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 19:42:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocz. 98 Bia³ystok 12-14.11.2010
Turnieje Podsumowanie
 W turnieju wziê³o udzia³ 184 zawodników z 15 dru¿yn (85 dziewcz±t i 99 ch³opców). Rozegrano 41 meczy. Ch³opcy grali mecze w grupach, natomiast dziewczêta – w systemie „ka¿dy z ka¿dym”. Dru¿yny  reprezentowa³y bardzo wyrównany poziom. Do koñca rozgrywek nie mo¿na by³o przewidzieæ, jaka bêdzie ostateczna klasyfikacja.


W pi±tek 12.11.2010r. o godz. 1700 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju. Zaszczycili nas swoj± obecno¶ci± przedstawiciele Urzêdu Miejskiego, sponsorzy z firmy AC Spó³ka Akcyjna, rodzice oraz liczni kibice. Po powitaniach na sali zapada³a ciemno¶æ, w¶ród dymów i migaj±cych w rytm muzyki ¶wiate³ nast±pi³a prezentacja zawodników dru¿yny UKS „Nenufar 5” E³k i Alytus Litwa. Te dwie dru¿yny rozegra³y mecz inauguracyjny.

W niedzielê 14.11.2010r. na zakoñczenie turnieju wszyscy uczestnicy dostali koszulki turniejowe. Ka¿da dru¿yna dosta³a puchary i dyplomy, pierwsze trzy dru¿yny – medale, a najlepsi w poszczególnych kategoriach – statuetki.

Wyniki rywalizacji sportowej I Ogólnopolskiego Turnieju „Niepodleg³o¶ci”
w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 1998, który odby³ siê w dniach 12 – 14.11.2010r. w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku


 DZIEWCZÊTA -KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
2 UKS „BASKET 47” Bia³ystok
3 UKS 4 „URSUS” Warszawa
4 UKS „£APA” £apy
5 UKS „NENUFAR 5” E³k
6 UKS „TRÓJKA” E³k
7 UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 Najlepsza zawodniczka turnieju 
Zuzanna Dykiert
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo

Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju 
Martyna Jackowiak
UKS „BASKET 47” Bia³ystok

Najlepsza obroñczyni turnieju  
Zuzanna Zarzycka
UKS 4 „URSUS” Warszawa


 Najlepsza pi±tka turnieju dziewcz±t

UKS „NENUFAR 5” E³k – Martyna Zaniewska
UKS „£APA” £apy – Klaudia £apiñska
UKS 4 „URSUS” Warszawa – Klaudia Popielarz
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Gabriela Ciereszko
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Aleksandra Orzymkowska


 Najlepsza zawodniczka zespo³u

UKS „MAX BASKET” Wysokie Mazowieckie – Kamila Kad³ubowska
UKS „TRÓJKA” E³k – Ma³gorzata Szabroñska
UKS „NENUFAR 5” E³k – Weronika Demczuk
UKS „£APA” £apy – Karolina £apiñska
UKS 4 „URSUS” Warszawa – Katarzyna Strzelec
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Sandra Okruszko
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Manuela Olszewska

 Ch³opcy - KOÑCOWA KLASYFIKACJA


1 UKS „NENUFAR 5” E³k
2 UKS „BASKET 47” Bia³ystok
3 UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski
4 KS „ZAWKRZE” M³awa
5 ALYTUS Litwa
6 UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a
7 UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
8 TSK „RO¦” Pisz

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 Najlepszy zawodnik turnieju  
£ukasz Kolenda
UKS „NENUFAR 5” E³k

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju 
Pawe³ Kozikowski
UKS „BASKET 47” Bia³ystok

Najlepszy obroñca turnieju  
Konrad Tomczuk
UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski


 ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju ch³opców

 

ALYTUS Litwa – Alanas Cibulskas
KS „ZAWKRZE” M³awa – Mateusz Ró¿añski
UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski – Robert Piotrowski
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Dariusz Marcinkiewicz
UKS „NENUFAR 5” E³k – Rafa³ Komenda
 Najlepszy zawodnik zespo³u

TSK „RO¦” Pisz – Mateusz Bessman
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Gracjan Jackowski
UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Jakub Adamski
ALYTUS Litwa – Grantas Vasiliauskas
KS „ZAWKRZE” M³awa – Adam Olczak
UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski – Pawe³ Panasiuk
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Dawid ¯ak
UKS „NENUFAR 5” E³k – Andrzej StupakFOTO-ORGANIZATOR

Trener Mistrzów Edward Traskowski opisuje turniej

 UKS "BASKET 47" Bia³ystok zorganizowa³ znakomity turniej w SP 47 Bia³ystok.
Ch³opcy grali w dwóch grupach. Nenufar trafi³ do grupy najmocniejszej- Alitus (LT), UKS £om¿a, UKS M³awa.
NENUFAR - UKS M³awa 44 : 40
NENUFAR - Alitus (LT) 50 : 45 - mecz otwarcia, prezentacja przy ¶wiat³ach - SUPER
NENUFAR - UKS £om¿a 49 : 21
krzy¿ówka:
NENUFAR - "5 Bielsk Podlaski"  42 : 18
fina³
: NENUFAR - UKS 47 Basket Bia³ystok 52 : 24

Skuteczna gra zawodników NENUFARA wybi³a z rytmu silny zespó³ Bia³egostoku. Prowadzenie obj±³ Nenufar i odskoczy³ na kilka pkt. Ale pierwsza kwarta zakoñczy³a siê minimalnym prowadzeniem naszego zespo³u. Druga kwarta to znakomity popis strzelecki Andrzeja Stupaka i bardzo dobre rozgrywanie Jakuba Ustiennego. Odskoczyli¶my na kilkana¶cie pkt. Trzecia kwarta to koncertowa gra ca³ego zespo³u. Duet £ukasz Kolenda, Rafa³ Komenda grali skutecznie i efektownie.Konsekwentna obrona przynios³a pewne prowadzenie i zdecydowane zwyciêstwo.  £ukasz Kolenda rzutem za "3" pkt. odebra³ rywalom ochotê do gry. W czwartej kwarcie to ca³kowita kontrolowana gra i punktowanie przeciwnika. Ogromn± pracê  rozbijaj±c ataki przeciwnika wykonali Bartek Szumowski i Jakub Bujnarowski. Zwyciêstwo 52 : 24 i ogromna rado¶æ po koñcowym gwizdku.

Dziewczêta z NENUFARA i TRÓJKI fantastycznie dopingowa³y kolegów. Bardzo pomog³y¶cie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Magda Jab³oñska MVP z r±k K.Miko³ajca
Magda Jab³oñska MVP z r±k K.Miko³ajca
I P¦ w Minikószykowce 2009 dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi