News: XIV. PITYKE CUP Wêgry 30.X-1.XI.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:08:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIV. PITYKE CUP Wêgry 30.X-1.XI.2010
Turnieje Podsumowanie
PITYKE KUPE  to najwiêkszy turniej koszykówki na Wêgrzech. W XIV-tej  edycji w sze¶ciu kategoriach wiekowych (ch³opcy i dziewczyny) uczestniczy³o ponad 40 dru¿yn w tym 6 z Polski. Mi³o nam poinformowaæ o sukcesach Polskich klubów : 1 miejsce LABASKET Warszawa dziewczynki rocznik 1997, II miejsce LIDER Tomaszów Mazowiecki dziewczyny rocznik 1995 i II miejsce UKS MEDAGRO Komorów ch³opcy rocznik 1995

 Ma³a miejscowo¶æ Nagykõrös 80 km od Budapesztu go¶ci³a ju¿ poraz czternasty spor± ilo¶æ zespo³ów.
Oprócz gospodarzy na turnieju byli dru¿yny z: S³owacji, Czech, Estoni, Rumuni, Serbi, Chorwacji i Polski

Na zdjêciu z lewej Zuzanna Roszczyk MVP Turnieju w kategorii dziewczyn rocznik 1997


Koszykarze i koszykarki z Polski  oprócz zmagañ na parkiecie mieli okazje zwiedziæ stolice Wêgier Budapeszt. Odwiedziæ basen z wodami termalnymi oraz potañczyæ na dyskotece i wzi±æ udzia³ w konkursie rzutowym


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI  408 fotek ( mecze, otwarcie, basen, dyskoteka, spotkanie trenerów,  konkursy, zakoñczenie

POLACY W NAJLEPSZYCH PIATKACH TURNIEJU ,,ALL STARS,,

      
 Daria Jó¼wik LIDER Tomaszów Mazowiecki Zuzanna Roszczyk LABASKET Wraszawa  Pawe³ ,,³ysy,, £uc
 UKS MEDAGRO Komorów

KLASYFIKACJE WYNIKI POLSKICH  ZESPO£ÓW NA TURNIEJU

  UKS MEDAGRO Komorów ch³opcy rocznik 1997
trener: Grzegorz Tomaszewski


Gyergyo Szmiklos  Wêgry – UKS Komorów 19 : 69
VrsacBela Crkva Serbia – UKS Komorów 17 : 46
Brandys Sokol Prazsky Czechy
-UKS MEDAGRO Komorów  52 : 50
po dogrywce ( ,,z³oty kosz dla Czechów)
KESSI Wêgry - UKS MEDAGRO Komorów 67 : 33

III miejsce w grupie      mecz o V miejsce


UKS MEDAGRO Komorów - VIKTORIA Fermo W³ochy 40 : 60

M³odzicy Starsi z Komorowa turnieju tego napewno nie zapisz± do udanych, mieli podwójnego pecha.Po pierwsze w meczu z naszymi po³udniowymi s±siadami-Czechami po ciê¿kiej walce doprowadzili do dogrywki (Mieszkowski).Dogrywka rozgrywana by³a nietypow± zasad± z³otego kosza, kto pierwszy trafia ten wygrywa. Komorów mia³ 3 szanse by wygraæ ten mecz, lecz tak¿e zabrak³o zimnej krwi, punkty zdobyli Czesi i to oni wygrali. Zespó³ mia³ szanse zagraæ jeszcze o 3 miejsce, lecz wszystko zale¿a³o od Serbów. Niestety Serbowie przegrali 1 PUNKTEM z Czechami, a naszemu zespo³owi zosta³o graæ o V miejsce z W³ochami. Mecz ten nasi zawodnicy przegrali jednak wysoko, poniewa¿ zabrak³o ju¿ motywacji. Na wyró¿nienie w dru¿ynie zas³u¿yli Mieszkowski, Drzewiecki i B±k
  UKS MEDAGRO Komorów ch³opcy rocznik 1995
trener: Grzegorz Tomaszewski

MAFC Ujbuda Wêgry– UKS Komorów 44 : 69
Temesfar BEGA  Rumunia – UKS Komorów 35 : 70
Budapesti Bikak - UKS Medagro Komorów 22 : 70
pó³fina³: 
Sibenik Chorwacja - UKS MEDAGRO Komorów 50  56 
FINA£:     
UKS MEDAGRO Komorów : KESI Wêgry 

Podopieczni Grzegorza Tomaszewskiego z miesi±ca na miesi±c robi± coraz wiêkszy postêp! Mo¿na by³o zauwa¿yæ to chocia¿by na wêgierskim turnieju. Dwa lata temu nasi zawodnicy musieli uznaæ wy¿szo¶æ mistrzów Rumuni i Chorwacji, lecz tym razem by³o zgo³a odmiennie poniewa¿ to Polacy dyktowali warunki gry. W Rumuñskim zespole wystêpuje a¿ 4 reprezentantów kadry narodowej do lat 16(U-16), lecz po przegranym spotkaniu gratulowali swoim rówie¶nikom z Polsk ¶wietnej gry. W wielkim finale UKS spotka³ siê z mistrzami Wêgier, mecz do samego koñca by³ wyrównany, lecz w samej koñcówce zabrak³o zimnej krwi, co bezb³êdnie wykorzystali przeciwnicy. Publiczno¶æ z³o¿ona z kilku krajów doceni³a jednak starania naszego zespo³u i podczas ceremonii wrêczenia medali zgotowali ch³opakom z Komorowa g³o¶ne, d³ugie i podnosz±ce na duchu owacje! Nale¿y jeszcze wspomnieæ o kontuzji Tomka Traczyka ..gdyby Tomek gral kto wie jak potoczy³by sie fina³. Do piatki ALL STRS dosta³ sie ,,³ysy,, Pawel £uc który gra³ najrównie w ca³ej imprezie
  UKS LABASKET Warszawa ch³opcy rocznik 1999/2000
trener: Jarek Zimek


LA Basket Warszawa – MAFC Ujbuda Wêgry     9 : 71
Marosvhel –
LA Basket Warszawa                       93 : 20
Szaszregen Reghin -
La Basket Warszawa 66 : 12
La Basket Warszawa  - Marosvas arhel  19 : 48
La Basket -Warszawa -  Temesfar BEGA  Rumunia  16 : 86

Maluchom z Warszawy nie uda³o siê wygraæ ¿adnego meczu. Spowodowane by³o to tym, ¿e ch³opcy grali rocznikiem m³odszym (10 zawodników urodzonych w 2000) i na dodatek musieli rzucaæ do kosza na wysoko¶ci 3.05m, do czego nie s± przyzwyczajeni, bowiem w Polsce na treningach rzucaj± do przywieszonych na  2.60m. By³ to ich pierwszy turniej zagraniczny .Po tym turnieju zapewne "z³apali" jeszcze wiêkszego bakcyla do koszykówki. Na wyró¿nienie w zespole zas³u¿yli: Gabriel Maciejewski,Olek Kaszewski i Marcin £apiñski
  UKS LABASKET Warszawa ch³opcy rocznik 1997/1998
trener: Wojciech Dubniewski

Reprezentacja Estoni
– LA Basket Warszawa 85 : 16
Budapesti Bikak – LA Basket Warszawa 27 : 61
LA BASKET Warszawa - VIKTORIA Fermo W³ochy 36 : 59
SLAVIA Kromariz
- LABASKET Warszawa 81 : 38

IV miejsce w grupie  Mecz o VIII miejsce:


LABASKET Warszawa - VrsacBela Crkva Serbia 37 : 68

By³em tylko na jednym meczu m³odzików starszych z Labasketu Warszawa. Jest to mieszany sk³ad rocznika 1997 i 1998. Przed ch³opakami jeszcze wiele pracy na treningach. Trener Wojciech Dubniewski to bardzo m³ody szkoleniowiec który potrafi przekazaæ wiedze ch³opakom tylko ¿eby oni to zrozumieli i docenili Na wyró¿nienie w zespole zas³u¿y³ Majewski i ...rocznik 1998
  LABASKET Warszawa Dziewczyny rocznik 1997
trener: Marek Ruciñski

LA Basket Warszawa – Szazhalombattai Villamok Wêgry 67 : 27
Temesvar BEGA Rumunia – LA Basket Warszawa 36 : 63
Debrecen SI Wegry  - La Basket Warszawa 51 : 72
Eminscu Oradea Rumunia - La Baset Warszawa 49 : 24

II miejsce w grupie

Meczo o I miejsce:
Eminscu Oradea - La Basket Warszawa

Jedyny zespó³ z Polski który siêgn±³ po najwy¿sze trofeum. Dziewczyny z Warszawy wróci³y do Polski w blasku z³ota. W wielkim finale dziewczyny LaBasketu musia³y  spotkaæ siê  poraz drugi z silnym i bardzo wysokim zespo³em z Rumuni. Dzieñ wcze¶niej warszawianki przegra³y 20 punktami .Wynik tego spotkania nie mia³ znaczenia bo i tak te dwa zespo³y w ostatnim dniu turnieju zagra³y o z³ote medale. Mecz by³ bardzo zaciêty o czym ¶wiadczy du¿a liczba fauli. Koñcówka meczu nie nale¿a³a do piêknego widowiska bo dziewczyny nawzajem siê celowo przepycha³y Po ostatnim gwizdku sêdziego rado¶ci w ca³ym LaBaskecie by³o co nie miara.Na wyró¿nienie w zespole zaslu¿y³a Zuzanna Roszczyk i Dagmara Wudarczyk
  UKS LIDER Tomaszów Mazowiecki Dziewczyny rocznik 1995
trener: S³awek ¯egota

UKS Lider Tomaszów Mazowiecki - Godollo 33 : 54
UKS Lider Tomaszów Mazowiecki
- Debrecen SI 
51 : 44
Victoria Fremo - UKS Lider Tomaszów Mazowiecki 
15 : 35
Kesi -
UKS Lider Tomaszów Mazowiecki
56 : 38

Mecz o 3 miejsce: UKS Lider Tomaszów Mazowiecki
-  Temesvar BEGA

Dziewczêta wyselekcjonowane w II klasie do klasy sportowej o specjalizacji koszykówka w szkole podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim obecnie chodz± i trenuj± w Gimnazjum nr 3 w klasie sportowej specjalizacja koszykówka w¶ród nich Gosia Jakóbczyk i Justyna Wójciak s± reprezentantkami Województwa £ódzkiego jad± jutro na Puchar Tatr do Nowego Targu Maj± ju¿ sukcesy za granic± wygra³y turniej we Francji w Meyzieu w 2009 oraz w Lemvig w Danii w 2008 roku. S± czo³owym zespo³em w lidze kadetek w £ódzkiem. Turniej bardzo dobrze zorganizowany. Wysoki poziom spotkañ. Dziewczyny same mówi± ¿e nabra³y przez grê w turnieju du¿ego do¶wiadczenia koszykarskiego. Zespo³y z Chorwacji Wêgier i Rumuni graj± inn± koszykówkê ja w Zachodniej Europie i Skandynawii. Gra jest huraganowa wymagaj±ca non stop koncentracji i uwagi. Super oprawa turnieju pomimo i¿ skromna. Fajni ludzie fajne i fajni koszykarki i koszykarze. Daria Jó¼wik rzucaj±cy obroñca w pi±tce turnieju. Na pochwa³ê zas³uguje postawa dziewcz±t z rocznika 1996 i 1997 robi± systematyczne postêpy.
 
................................................................................................
 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SP 50 Wroc³aw
SP 50 Wroc³aw
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi