News: Pozdrowienia dla ¦KM z Cetniewa - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:57:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pozdrowienia dla ¦KM z Cetniewa
Kadra Polski
SMSwo PZKosz W³adys³awo - Korsarz Gdañsk 91:57
(20:13 25:17 24:17 22:10)
SMS: Struski 22(4), Grochowski 14(2), Gielo 12(1), Szymkiewicz 8, Karnowski 0 oraz Leñczuk 13(1), Matczak 11(1), Trojan 8, Maksymiuk 2, Borowski 1

AZS UWM Olsztyn - SMS PZKosz W³adys³awowo 67:74
(16:15 23:25 13:16 15:18)

SMS: Gielo 20(3), Grochowski 11(3), Szymkiewicz 11(2), Karnowski 8, Struski 0 oraz Matczak 10, Maksymiuk 5(1), Trojan 4, Leñczuk 3, Borowski 2

Trefl II Sopot - SMS PZKosz W³adys³awowo 80:77
(31:27 14:17 18:27 17:6)

Trefl II: Stalicki 12, Wilkusz 10(1), Literski 9(1), Andryañczyk 7(1), Malitka 2 oraz Schenk 10, Put 9(1), ¦wiercz 7, Ma³gorzaciak 6(1), Goliñski 4, Lebiedziñski 2, Frankiewicz 2, Ja¶kiewicz 2, ¯o³nierewicz 0, Drózd 0, Ziemniarski 0, Wojciechowski 0, Patoka 0

SMS: Maksymiuk 19(4), Paszek 14, Miga³a 13, Sanny 7, Garbacz 6(2) oraz Stefanik 10, Ko¼luk 8, Kaczmarski 6(2), Radwañski 3, Wisiecki 0, Sienkiewicz 0
Trenerzy obu dru¿yn umówili siê na rozegranie dodatkowej kwarty (10 min bez zatrzymywania czasu), któr± wygrali gracze z W³adys³awowa 9:2. SMS PZKosz Cetniewo/W³adys³awowo. Dla wielu koszykarzy to zmiana ¶rodowiska czy miejsca zamieszkania, nowa szko³a  czy nowy klub. Po zlikwidowaniu piêciu lokalnych o¶rodków SMS PZKosz  w Polsce powsta³ jeden centralny na pó³nocy polski. Skupia on jednych z najlepszy m³odych koszykarzy w Polsce z rocznika 1993 i 1994.

Bardzo d³ugo trwa³ nabór do nowopowsta³ego o¶rodka szko³y mistrzostwa sportowego PZKosz w Cetniewie, a Przemys³aw Karnowski zdecydowa³ siê dopiero kilka dni temu

Fot Tomasz Jankowski trener-koordynator pomys³odawca SMS PZKosz w Cetniewie ...g³osi gotowo¶æ do szkolenie 22 zawodników

Dzi¶ zadajemy sobie pytanie czy Cetniewo bêdzie ku¼nia polskich talentów.  Czy trenerzy Jankowski, Niedbalski, Kocio³ek wychowaj± przysz³ych reprezentantów Polski, którzy nie przynios± Polsce wstydu tak jak to mia³o miejsce podczas tegorocznych eliminacji do ME, kiedy to Polacy przygrywali z zespo³ami o wiele ni¿ej notowanymi. Czas poka¿e jak wiele naucz± siê i wynios± z szkolenia w Cetniewie


Wspania³a pogoda, cudowne morze, ch³opcy w wspania³ych nastrojach. Tak wygl±da³ wczorajszy dzieñ w o¶rodku. Wszyscy otrzymali nowe kompletne stroje sportowe. Rozpoczêcie roku szkolnego dzi¶ godzina 17.00 ale ju¿ o 11.00 historyczny pierwszy trening. Natomiast 8 wrze¶nia  pierwszy sparing w Cetniewie z GTK Gdynia, a 11 i 12 turniej z udzia³em drugoligowców w Sopocie.

OPO "CETNIEWO" to miejsce zupe³nie wyj±tkowe zarówno pod wzglêdem swojej ponad 50-o letniej historii i tradycji, po³o¿enia w piêknym parku nad samym morzem, zró¿nicowanych obiektów i nowoczesnego wyposa¿enia (O¶rodek Przygotowañ Olimpijskich), ale chyba przede wszystkim pod wzglêdem go¶cinno¶ci, do¶wiadczenia i profesjonalizmu swojego personelu, a tak¿e wyj±tkowo szerokiego zakresu oferty.

http://cetniewo.cos.pl/oosrodku.html


Kadra Szkoleniowa

         FOTO
Tomek Jankowski
trener koordynator
Tomek Niedbalski
trener
 Janusz Kocio³ek
 trener
 Miros³aw Cygan
 przygotowanie
fizyczne
Rafa³ Bia³ek
Masa¿ysta

Rocznik 1993

         
 G. Grochowski
 Stalowa Wola
 178 cm.
 Filp Matczak
 Zielona Góra
184 cm.
 P. Karnowski
 Toruñ
 212 cm.
 Tomasz Gielo
 Szczecin
 204 cm.
 Grzegorz Paszek
 Rybnik
 206 cm.
         
 D. Ko³akowski
 Zabrze
 207 cm.
Jakub Maksymiuk
Kraków
189 cm.
 A. Leñczuk
 £ód¼
 195 cm.
 Jaros³aw Trojan
 Wieliczka
 205 cm.
 

Rocznik 1994

              
 D. Szymkiewicz
 Kolbudy/Wroc³aw
 192 cm.
 Filp Struski
 ¦wiecie Wroc³aw
 198 cm.
 Kacper Borowski
 S³upsk
 201 cm.
K Radwañski Gdynia
188 cm.
L. Kaczmarski
Stalowa Wola
186 cm.
 Jakub Garbacz
 Radom
 194 cm.
 Rafa³ Stefanik
 Gdañsk
 195 cm.
             BRAK
   FOTO
    BRAK
  FOTO
 
 N. Sirijatowicz
 Zielona Góra
 186 cm.
 Stanferd Sanny
 Gliwice
 184 cm.
 Mateusz Miga³a
 Bytom
 201 cm.
 Maciej Wisiecki
 Wieliczka
 194 cm.
 Krystian Ko¼luk
 Bia³a Podlaska
 202 cm.
 T. Sienkiewicz
 Kêtrzyn
 206 cm.
 

Komentarze
MJ dnia wrzesie 01 2010 14:31:42
Czemu nie ma Filipa Nowickiego ?:-)
niedzial_rbk dnia wrzesie 01 2010 15:12:00
Filip Nowicki od nowego sezonu bêdzie gra³ w Poloni 2011 Warszawa prawdopodobny powód rezygnacji z SMS PZKosz - nie powo³anie do kadry Polski U-16 na Mistrzostwa Europysmiley
Maciek dnia wrzesie 01 2010 15:54:14
Uwa¿am, ¿e to z³y pomys³ tworzæ tak± ¶cis³± czo³ówkê, 'elitê' polskiej koszykówki m³odzie¿owej. Powinno byæ wiêcej takich o¶rodków przez które mia³oby szanse przechodziæ du¿o wiêcej zdolnych ch³opaków.
To tak po krótce.
darek dnia wrzesie 01 2010 21:04:17
Zawodnicy rocznika 1986 swego CZASU tworzyli Szko³e Mistrzostwa Sportowego i juz chyba po roku ..by³y przeprowadzki i zawirowania bodaj¿e z Kozienic do Warki i odwrotnie .

Fakt grali w LIDZE bez prawa awansu i spadku.

BY£O by Bardzo dobrze ,aby Ci zawodnicy Uczyli siê w Cetniewie do ..juniora starszego "
Wtedy by ..zdawali matury we W³adys³awowie czyli 3 lata

i odrazu nasuwa siê kolejne PYTANIE co z kolejnymi rocznikami ??
1995,1996 ????
czy bêdzie kontynuacja czy Szko³a JEST TYLKO dla TYCH 2 roczników ??
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Drost - UKS SP27 Katowice
Drost - UKS SP27 Katowice
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi