News: Estonia - JÕHVI JÄRVE KARIKAS 2010 - Br±zowi medali¶ci rocz. 1999 UKS Nenufar 5 E³k - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 09:41:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Estonia - JÕHVI JÄRVE KARIKAS 2010 - Br±zowi medali¶ci rocz. 1999 UKS Nenufar 5 E³k
Turnieje Podsumowanie

 Za nami Estoñski Festiwal Koszykówki ch³opiêcej. W turnieju uczestniczy³y 54 dru¿yny w o¶miu kategoriach wiekowych od rocznika 2000 do rocznika 1992 ( ka¿dy rocznik w swojej kategorii ) Estonia, Litwa, Rosja, £otwa, Finlandia oraz nasz Polski zespó³ z E³ku który wystawi³ do turnieju dwa roczniki 1999 minikoszykówka oraz 1997 m³odzik starszy. Turniej bardzo dobrze zorganizowany , nie drogi 80 zloty od uczestnika, poziom koszykówki wysoki. Zachêcamy Polskie zespo³y na przyjazd do Estonii pomimo dalekiej odleg³o¶ci ( 1000 km od E³ku ) warto wybraæ siê i powalczyæ z dru¿ynami z krajów nadbaltyckich którzy prezentuj± naprawdê wysoki poziom umiejêtno¶ci koszykarskich. A termin turnieju koniec sierpnia to dobry sprawdzian dla polskich zespo³ów przed zbli¿aj±cym siê nowym sezonem.

UKS 2 E³k rocznik 1997/98
trener: Micha³ Skrzypek

Mecze w grupie

UKS 2 E³k – Rekvere (Estonia)  52 : 54

10-10, 11-15, 11-16, 20-13

Kolenda 20, Kartaszow 13, Walak 9, Mocarski 7, £owczyk 3

W pierwszym meczu przyczyn± pora¿ki by³o szybkie z³apanie trzech fauli przez kluczowych graczy naszej dru¿yny ( Kolenda, £owczyk ) a tak¿e katastrofalna skuteczno¶æ rzutów osobistycwolnych.46%. W koñcówce meczu by³a szansa doprowadzenia do dogrywki jednak indywidualne proste b³êdy moich zawodników nie pozwoli³y cieszyæ siê z wygranej.

Saldus (£otwa) UKS Dwójka  E³k 43 : 27
12-8, 5-10, 15-5, 11-9

Kolenda 18, Walak 4, £owczyk 2, Komenda 1, Mocarski 2

W drugim spotkaniu pierwsza po³owa to dobra gra w obronie moich zawodników i konsekwentna graw ataku, która pozwoli³a zej¶æ na przerwê z jedno punktowa przewag±. Jednak III i IV kwarta pokaza³a, i¿ zmiennicy maja problem z zast±pieniem kluczowych zawodników i z minutê dystans punktowy zacz±³ siê powiekszaæ.

UKS 2 E³k – Kunda (Estonia)  47 : 19
14-10, 11-8, 16-1, 18-0

Kolenda 19, Walak 8, Mocarski 8, £owczyk 8, Hartung 2, Komenda 2,

Przed meczem zawodnicy z E³ku zdawali sobie sprawê ¿e tylko zwyciêstwo ró¿nic± 4 punktowa daje im awans do pó³fina³u, dlatego od samego byli. bardzo skoncentrowani.W pierwszej po³owie meczu miêli¶my problemy z ³otewskimi graczami obwodowymi którzy doskonale trafiali za 3 punkty (za linii 6,75 na turnieju obwi±zuje przepisy ) W drugiej po³owie e³czanie poprawili grê w obronie nie daj±c sobie rzuciæ przez 16 minut ani jednego kosza z gry. Zdecydowane zwyciêstwo pozwoli³o naszej dru¿ynie awansowaæ do pó³fina³u z drugiego miejsca

1 Saldus (£otwa)     3-0
2 E³k (Polska)            1-2
3 Rekwere (Estonia) 1-2
4 Kunda (£otwa)       1-2

Pó³fina³

Riia Pardaugava (£otwa) - UKS 2 E³k  38 : 32
10-6, 8-4, 6-14, 14-8

Kolenda 20, Komenda 4, £owczyk 4, Walak 2, Hartung 2

W meczu z £otewska dru¿yn± ch³opcy zagrali dobrze w obronie, dziêki czemu wyra¼nie przewy¿szaj±cy nas warunkami fizycznymi ³otysze nie byli w stanie wypracowaæ wyra¼nej przewagi. Niestety w ataku w dalszym ci±gu Micha³ Kolenada nie mia³ wsparcia przez co po pierwszej po³owie przegrywali¶my 8 punktami. Pocz±tek drugiej kwarty to doskona³a gra w obronie moich zawodników i systematyczne odrabianie strat. Niestety w koñcowych minutach spotkania do¶wiadczenie ³otewskich zawodników przewa¿y³o szalê na ich korzy¶æ, a przerywanie przez e³czan gry  faulem tylko powiêkszy³o przewagê przeciwników.

Mecz o III miejsce

UKS 2 E³k - KK Hito (Estonia) 63 : 30
8-15, 10-18, 7-17, 8-13

Zieliñski 2, Hartung 2, Twardowski 1, Wolak 7, Komenda 8, £owczyk 8, Milanowski 1, Kartaszow 4

W meczu o br±z spotkali¶my siê z gospodarzami turnieju zespo³em Hito. Niestety w spotkaniu nie móg³ wyst±piæ najlepiej punktuj±cy gracz naszego zespo³u Micha³ Kolenda ( st³uczony miêsieñ czworog³owy w meczu pó³fina³owym ). Mimo tego ch³opcy przyst±pili do gry bardzo zmotywowani i pierwsze minuty nie zapowiada³y tak wysokiej pora¿ki. W meczu tym du¿o grali zawodnicy drugiej pi±tki, którzy pokazali, i¿ s± warto¶ciowymi zmiennikami.

KOÑCOWA KLASYFIKACJA ( 8 dru¿yn)

1  SALDUS (£otwa)
2  Riia Pardaugava (£otwa)
3  KK Hito (Estonia)
4  UKS 2 E³k (Polska)


 Wyjazd na turniej w Kothla Jarve po obozie w Wilkasach by³ pierwszym turniejem naszej dru¿yny w kategorii m³odzika. W turnieju gra³o osiem dru¿yn ( czo³owe dru¿yny na £otwie i w Estonii ). Mimo odniesienia tylko jednego zwyciestwa w grupie uda³o nam siê awansowaæ do czwórki najlepszych na tym turnieju ( decydowa³a ma³a tabela). Ch³opcy wiele zyskali dziêki tym zawodom, a na minimalnych pora¿kach z bardzo dobrymi zespo³ami  mo¿na budowaæ silna dru¿ynê, która bêdzie walczyæ o czo³owe lokaty w rozgrywkach ligowych i szkolnych. Turniej by³ doskona³ym sprawdzianem dla zawodników, którzy przekonali siê jak bardzo ró¿ni siê  minikoszykówka od koszykówki m³odzika. 


KARTASZOW KRYSTIAN, USTIENNY JAKUB, KOMENDA RAFA£, MILANOWSKI HUBERT, TWARDOWSKI KONRAD, ZIELIÑSKI DOMINIK, PREJS JAKUB, KOLENDA MICHA£, MOCARSKI MARCIN, £OWCZYK MACIEJ, HARTUNG SAMUEL, WALAK PAWE£, CISZEWSKI JAKUB,

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI


UKS-2-E£K

 

UKS Nenufar 5  E³k  - rocznik 1999 i m³odsi 
trener: Edward Traskowski

Mecze w grupie

UKS Nenufar 5 E³k - Kekava (£otwa)                     75 : 10
( 20-5, 20-5, 20-0, 15-0)
UKS Nenufar 5 E³k - St.Petersburg Frunze (Rosja)    
82 : 15
20-2, 20-7,17-6, 25-0
UKS Nenufar 5 E³k - Pärnu Paulus (Estonia)             
60 : 35
( 11-4, 16-12, 19-6, 15-15 )

Pó³fina³

Tartu Rock ( £otwa) - UKS Nenufar 5 E³k  34 : 23
( 7-8, 7-4, 10-2, 10-7)

Mecz o III miejsce

UKS Nenufar 5 E³k - Pärnu Paulus (Estonia) 49 : 41
10-9, 14-12, 8-7, 17-13

KOÑCOWA KLASIFIKACJA  ( 8 dru¿yn )

1 ROCK Tartu (Estonia)
2 St. Petersburg (Rosja)
3 UKS Nenufar E³k (Polska)
4 Parnu Paulus (Estonia)

 PUNKTY

Pierczyk Krzysiu   55 pkt.
Koz³owski Piotru¶  32 pkt.
Gutowski Szymek 6 pkt.
Akacki Maciek 6 pkt.
Skubich Damianek 29 pkt.
Kolenda Lukaszek 68 pkt.
Wi¶niewski Szymek 15 pkt.
Kulikowski B³a¿ej 4 pkt.
£epkowski Sebastianek 10 pkt.
Wisniewski Bartus 10 pkt.
Stêpiñski Michas 8 pkt.
Mocarski Rafa³ek 10 pkt.
Bielawski Filipek – kontuzja

Trener: Edwars Trasowski 


Chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania dla trenerów z E³ku panu Edwardowi Traskowskiemu i Micha³owi Skrzypkowi za zaproszenie na turniej. Chia³bym tak¿e podziêkowaæ wszystkim m³odym koszykarzom, szoferom autokaru , Prezesowi i Dyrektorowi za mi³y pobyt w  Estonii
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MUKK Pszczyna r.95
MUKK Pszczyna r.95
Dru¿yny wszytkie rocz. sezon 2008/2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi