News: VII Pivot Cup Miêdzynarodowy Festiwalu Koszykówki Piastów 15-17.X.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 05:12:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Pivot Cup Miêdzynarodowy Festiwalu Koszykówki Piastów 15-17.X.2010
Turnieje Podsumowanie
 W³a¶nie zakoñczy³ siê VII Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki "PIVOT CUP 2010". Jak co roku do Piastowa, który by³ gospodarzem kolejnej edycji festiwalu, zjechali fanatycy i przyjaciele "radosnego" basketu. Jak bardzo  by³ on radosny, niech ¶wiadcz± zamieszczone obok zdjêcia, dziêki którym mo¿na, chocia¿ odrobinê, poczuæ pozytywn± energiê panuj±c± na imprezie przez wszystkie festiwalowe dni. Oprócz samego turnieju koszykarskiego i zwi±zanej z nim sportowej rywalizacji, której wyniki zamieszczono obok, organizatorzy zapewnili tak¿e szereg atrakcji i niespodzianek, przyjmowanych przez uczestników niejednokrotnie z wypiekami na twarzy. Odby³o siê wiele konkursów, w których uczestnicy walczyli o cenne nagrody, takie jak wycieczka, buty koszykarskie, kamera cyfrowa. Byli te¿ tacy, którzy mieli wiêcej szczê¶cia i nie musz±c stawaæ w szranki rywalizacji, na podstawie numeru otrzymanego identyfikatora, zostali wybrani w losowaniu cennych nagród. Tak± nagrod± by³ m.in. 44-ro calowy telewizor, który trafi³ do trenera z Wieliczki, który by³ obecny na ka¿dej edycji festiwalu, wiêc mo¿na powiedzieæ; zas³u¿y³ sobie na niego.. Ale nikt nie wróci³ z pustymi rêkami; ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê oraz zestaw gad¿etów, które na pewno mu siê przydadz±, przyk³adem niech bêd± bidony ISOSTARA. S³owem, imprezê mo¿na zaliczyæ do bardzo udanych, a uczestnicy z utêsknieniem bêd± oczekiwaæ kolejnej edycji festiwalu.


Ch³opcy rocznik 1997 i m³odsi


 1. MCKiS Jaworzno  
2. UKS TRÓJKA ¯yrardów 
3. UKS MEDAGRO Komorów
4. UKS JAR Elbl±g
5. MKS Pruszków
6. UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l
7. KS NIWA O¦WIÊCIM
8. UKS REGIS WIELICZKA


 MVP TURNEJU:
MARCEL PONITKA  (Go¶cinnie - MCKiS Jaworzno)

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie

WIKTOR SEWIO£    (MCKiS Jaworzno)
KAROL ODOLCZYK  (UKS TRÓJKA ¯yrardów)  
PIOTR PAZIEWSKI (UKS MEDAGRO Komorów)
BARTOSZ MAJEWSKI (UKS JAR Elbl±g)
Ch³opcy rocznik 1998 i m³odsi


 1. MKS Pruszków  
2. UKS REGIS Wieliczka 
3. UKS LA BASKET Warszawa
4. UKS PI¡TKA Nowy Targ
5. ¯UBRY Bia³ystok
6. GOSiR Piaseczno
7. UKS TRUSO Elbl±g
8. UKS TRÓJKA ¯yrardów

 MVP TURNIEJU : GOLAÑSKI KACPER  (MKS PRUSZKÓW)

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie

WOJCIECH RAJKOWSKI
  (MKS Pruszków) 
FILIP CA£KA                  (UKS REGIS Wieliczka)
MACIEJ POSTEK (LA BASKET Warszawa)
MACIEJ TRZCIÑSKI (UKS PI¡TKA Nowy Targ)
Ch³opcy rocznik 1999 m³odsi
 

 1. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
  2. KS BAT SIERAKOWICE I
  3. MUKS PIVOT PIASTÓW I
  4. UKS REGIS Wieliczka
  5. MUKS PIVOT PIASTÓW III 
  6. MUKS NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L
  7. WKK WROC£AW
  8. UKS LA BASKET WARSZAWA
  9. MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK
10. UKS CZTERY-TRZY LUBLIN I
11. UKS CZTERY-TRZY LUBLIN II
12. MUKS PIVOT PIASTÓW II MVP TURNIEJU : PAROL SEBASTIAN (UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW)

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie

BART£OMIEJ MRÓZ (UKS TRÓJKA ¯yrardów II)
KONRAD KOLKA  (UKS BAT Sierakowice I) 
MARCIN LEWICKI  (MUKS PIVOT Piastów I) 
JAN KLIMCZYK  (UKS REGIS Wieliczka) 


Ch³opcy rocznik 2000


1. MUKS PIVOT PIASTÓW III 
2. MUKS NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L
3. WKK WROC£AW

Dziewczyny rocznik  1998 i m³odsze

 1. UKS TRÓJKA ¯yrardów  
2. UKS LA BASKET SP 28 WARSZAWA 
3. MKS BASKET BYDGOSZCZ 
4. UKS JEDYNKA NIDZICA 
5. UKS JAR ELBL¡G
6. MUKS PIVOT PIASTÓW

 MVP TURNIEJU: OLGA CHECH£ACZ  (UKS TRÓJKA ¯yrardów)

Najlepsza zawodniczka w dru¿ynie

MAGDA KOZ£OWSKA          (UKS TRÓJKA ¯yrardów )
ALEKSANDRA GRYLEWICZ  (UKS LA BASKET SP 28 WARSZAWA)
ALEKSANDRA JAKÓBCZUK  (MKS BASKET BYDGOSZCZ) 
AGATA FYDRYCH                (UKS JEDYNKA NIDZICA)
Dziewczyny rocznik  1999 i m³odsze

   1. KS BAT Sierakowice  
  2. UKS TRÓJKA ¯yrardów 
  3. UKS HURAGAN WO£OMIN  
  4. MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK   
  5. UKS DWÓJKA NIDZICA
  6. UKS JEDYNKA NIDZICA
  7. MUKS PIVOT PIASTÓW
  8. UKS REKORD LUBARTÓW
  9. RMKS RYBNIK
10. MUKS SZOK BOJANOWO

 MVP TURNIEJU: ANNA MAKUROT  (KS BAT SIERAKOWICE)

Najlepsza zawodniczka w dru¿ynie

WERONIKA LEJK     (KS BAT SIERAKOWICE)
KLAUDIA KLOCIÑSKA                             (UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW) 
JULIA W¡CHOCKA   (UKS HURAGAN WO£OMIN) 
EMILIA OLCHOWIK  (MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK)KONKURSY , NAGRODY, ATRAKCJE FESTIWALU

         
 Sewio³ Wiktor
 MCKiS Jaworzno
 1 Konkurs ,,wsadów,,
 ?
 TRUSO Elbl±g
 1  Konkurs rzutów wolnych
 ?
 TRÓJKA ¯yrardów
 1 Konkurs rzut Butem
 Sewio³ Wiktor
 MCKiS Jaworzno
 1 Konkurs s³odki wy¶cig
 Trener:
 RMKS Rybnik
 1  Konkurs rzutów wolnych

       
 ?
BAT Sierakowice
Wylosowana nagroda
Wycieczka (1500 z³.)
 Trener;
 UKS REGIS Wieliczka
 Wylosowana nagroda
 LCD TV 40 ACL Samsung
 Dyskoteka losowanie nagrody
 Pi³ka Spalding
 Wylosowana nagroda
 Buty New Balance


Ciekawostki, wsponienia, naj , naj, najNajsympatyczniejsza para sêdziowska i najstarszy sêdzie Festiwalu....no i oczywi¶cie naj³adniejsze dziewczyny Festiwalu


Najsympatyczniejsze dzieciaki Festiwalu.......Najliczniejszy klub Festiwalu UKS TRÓJKA ¯yrardów ( 2x z³oto, 2x srebro...s³owa trenera Leszka Kamiñskiego ....gdyby by³a klasyfikacja dru¿ynowa zdobyliby¶my  1 miejsce
Tajemniczy cz³owiek w mace kto to taki ????Na zaproszenie ¦KM, na turnieju Pivot Cup, pojawi³ siê niezwykle dobrze wspominaj±cy ten turniej (wicemistrzostwo turnieju w 2006 roku w wieku 13 lat), Mateusz Ponitka. Przypomnijmy, Mateusz w tym roku zosta³ wybrany do all star mistrzostw ¶wiata w Hamburgu gdzie Polska zajê³a drugie miejsce, a tak¿e zosta³ wybrany MVP campu basketball without borders gromadz±cego 50 najlepszych zawodników Europy w danym roczniku. Warto równie¿ podkre¶liæ, i¿ w tym roku jego brat Marcel zosta³ wybrany mvp turnieju.Na dyskotece (mam nadziejê, ¿e bêd± tacy co siê ze mn± zgodz±) ¶wietnie bawili siê zarówno starsi oraz m³odsi. Z Loterii fantowej, w której ka¿dy los wygrywa³, pieni±dze s± przeznaczane na paczki ¶wi±teczne dla najbiedniejszych maluchów.
Na koniec warto dodaæ, i¿ w 2006 roku mistrzami pivotu byli Jakub Koelner oraz Piotr Nied¼wiedzki - tegoroczni wicemistrzowie ¶wiata.
FOTO-ZIBI     ( 2 Albumy 463 fotki: mecze, zakonczenie,konkursy,dyskoteka grupowe )

FILMIKI-ZIBI    ( Wszystkich proszê o cierpliwo¶æ Filmików bêdzie 55, z dyskoteki, meczy i zakoñczenia. 1 filmik wgrywa siê oko³o 1 godziny wiêc do ¶rody powinny byæ wszystkie )

www.pivotcup.com.pl  ( Oficjalna strona Festiwalu ju¿ wkrótce  uka¿ê siê fotogaleria i podsumowanie ca³ego turnieju

Je¶li chcecie co¶ od siebie doda, wasze wspomnienia z festiwalu
to mo¿na skomentowaæ proszê siê zalogowac na¦KM .Mo¿na tez wys³aæ informacje do mnie na gg 120279509

WYNIKI-WSZYSTKICH-MECZY
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK Gliwice - I miejsce
GTK Gliwice - I miejsce
Dru¿yny rocznik 90/91 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi