News: Podsumowanie m³odziezowych ME i M¦ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:27:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie m³odziezowych ME i M¦ 2010
Kadra Polski
Za nami M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy i ¦wiata. Najwiêkszym sukcesem który zapisze siê w najpiêkniejszych kartach Historii Polskiego Basketu by³o zdobycie Wicemistrzostwa ¦wiata przez kadrê U-17 prowadzona prze trenera   Jerzego Szambelana. Ch³opcy rocznika 1993 osi±gnêli wielki sukces w Hamburgu a tak¿e walnie przyczynili siê do zajêcia szóstego miejsca podczas ME U-18 w Wilnie, a co za tym idzie zakwalifikowali siê do przysz³orocznych Mistrzostw ¦wiata U-19

 Najstarsza kadra U-20 ponownie nie wywalczy³a awansu do dywizji A ...i co¶ nam siê wydaje ¿e dopiero rocznik 1993 wprowadzi U-20 do europejskich elit ale na to bêdziemy musieli poczekaæ przynajmniej dwa lata .Najm³odsza nasza kadra U-16 na Mistrzostwa Europy do Czarnogóry polecia³a z du¿ym apetytem na sukces, skoñczy³o siê na jedenastym miejscu. Dla tych którzy nie wiedz± -  ten rocznik nie walczy³ o Mistrzostwa ¦wiata bo ta impreza odbywa siê co dwa lata dopiero w przysz³ym roku kadra rocznika 1995 która prowadzi Bogdan Onufrowicz bêdzie walczyæ o awans do Mistrzostw ¦wiata a kadra rocznika 1994 dopiero za dwa lata powalczy o Mistrzostwa ¦wiata które z pewno¶ci± odbêd± siê na innym kontynêcie.

Chcia³bym trochê rozpisaæ siê o roczniku 1994.  W Internecie pojawi³o siê kilka krytykuj±cych komentarzy. Zastanówmy siê czy takie komentarze pomagaj± czy szkodz±  m³odym ch³opakom ?.Wiêkszo¶æ z nich od wrze¶nia rozpocznie naukê w SMS w Cetniewie do¶wiadczenia bêd± nabieraæ graj±c w drugoligowych rozgrywkach, z tego co s³ysza³em maja byæ turniej miêdzynarodowe. Dajmy czas trenerowi Januszowi Kocio³kowi, mo¿e uda mu siê zbudowaæ siln± dru¿ynê która powalczy o jak najwy¿sze cele!

Czytaj±c komentarze dotycz±ce ME U16 nasuwa siê smutna refleksja: desperacja rodziców,  b±d¼ samych kadrowiczów nie wybranych do reprezentacji na ME wyzwala w nich te najgorsze emocje. A przecie¿ nie chodzi o to, ¿eby obra¿aæ trenerów, poszczególnych zawodników i ich rodziców. Cieszmy siê, ¿e dru¿yna utrzyma³a siê w dywizji A.  Faworyci turnieju, Serbowie oraz obroñcy tutu³u Mistrza Europy 2009 - Hiszpanie s± poza podium. Za Polsk± s± jeszcze: Bu³garia, £otwa, Niemcy,Izrael, Dania.
Ka¿dy jecha³ po zwyciêstwo. Wszyscy ciê¿ko pracowali. Nie wierzê, ¿e ktokolwiek celowo przgrywa mecze. Zawsze mog³o by byæ lepiej, ale ¿eby dokonywaæ oceny, trzeba widzieæ mecz, bo same statystyki nie odzwierciedlaja przebiegu zawodów. W grze zespo³owej kazdy ma do wykonania okreslone zadanie. O jako¶ci zawodnika nie ¶wiadczy wy³±cznie ilo¶æ zdobytych punktów. W roczniku 94 brakuje zdecydownie centra grajacego ty³em do tablicy, a przy tym motorycznego, na miarê rocznika 93. To ju¿ nie jest win± trenera, ¿e Karnowskiego "nie sklonowano". Ka¿dy trener szuka najlepszych wg siebie rozwi±zañ.
Trener Janusz Kocio³ek próbowa³ ró¿nych kombinacji z "pi±tkami" po to, ¿eby wygraæ. Nie myli siê ten, kto nic nie robi.

Ka¿dy trener ma swoja koncepcjê gry - jeden sk³ada zespó³ by graæ atakiem, inny stawia na obronê i szuka najlepszych, wg siebie, rozwi±zañ.. Przegrane mecze to na pewno bolesna lekcja i trzeba mocno popracowaæ nad skuteczno¶ci± rzutów z dystansu i walk± na tablicach. 

Selekcja zawodników zawsze jest kontrowersyjna.Dodam, ¿e za czasów p. Poznañskiego te¿ by³o mnóstwo niezadowolonych

Trener Jacek Szymkiewicz wywalczy³ w roczniku 94 z³oty medal na OOM , a
Stefanik, Radwañski, Derkowski i Borowski stanowili fundament kadry
Pomorza. Pamiêtajmy, ¿e nie jest g³ównym trenerem. Nie musi równie¿
promowaæ syna, gdy¿ Daniel przez lata pracowa³ na imponuj±ce wyniki.
Zreszt± jest równie¿ w kadrze narodowej 93 (podczas ME U16
przeprowadzono z nim ciekawy wywiad).

Przykre jest to, ¿e tak ³atwo na forum publicznym ranimy innych,
oskar¿amy, krytykujemy. A desperacja zupe³nie odbiera nam obiektywizm.
Czêsto klasê cz³owieka poznaje siê po tym, jak radzi sobie z
pora¿k±

Wierzê, ¿e mocno popracuj± nad s³abymi punktami. SMS PZKosz daje im ku temu doskona³e warunki. Dziêkujê wszystkim za w³o¿ony trud i wysi³ek podczas przygotowañ. Nie zawsze wychodzi tak, jak siê chce.Osobi¶cie gratulujê trenerom i ch³opakom utrzymania siê w dywizji A!.i ¿ycze im awansu do Mistrzostw ¦wiata za dwa lata

I na koniec moja ulubiona maksyma (nie tylko dla tych jadowitych):
"Dobro powraca..."

Bardzo chcia³em byæ z wami na tych Mistrzostwach Europy niestety tak siê z³o¿y³o ¿e nie pojecha³em ( brak funduszy), a szkoda bo chyba wam kibicom brakuje moich fotek i filmików. Fotograf Fiba zrobi³ z ca³ych ME a¿ 5 fotek
 
Dobrze ¿e s± kibice którzy przys³ali mi trochê ujêæ z Czarnogóry


FOTO-BORA

 KATEGORIA DYWIZJAMIEJSCEmecz
zw. /por. 
trenerzystatystyki 
ME U-16
Czarnogóra
Kadeci KADRA U-16   A  XI 2 / 6 
J.Kocio³ek
M.Lichtañski
J.Szymkiewicz
 STATYSTYKI
M¦ U-17
Niemcy
Juniorzy m³odsi KADRA-17       II 8 / 1J. Szambelan
T.Niedbalski
G.Zieliñski
 STATYSTYKI
ME U-18
Litwa
JuniorzyKADRA U-18    A  VI  5 / 4P.Bakun
M.Spycha³a
G.Zieliñski
 STATYSTYKI
ME U-20
Austria
Juniorzy starsiKADRA U-20    B III  7 / 2R.Jaklubiak
M.Niedbalski
A.Mi³oszewski
 STATYSTYKI


      
 Mistrzostwa Europy U-18, Litwa, Wilno
Miejsce: 6
My¶lê i¿ dobry wystêp naszych kadrowiczów, co prawda w meczu o 5 miejsce ulegli do¶æ znacznie reprezentacji Chorwacji, lecz na usprawiedliwienie dodaæ trzeba, ¿e po³owa kadry sk³ada³a siê z zawodników którzy zdobyli vice mistrzostwo ¶wiata kilka dni wcze¶niej.
Kadra ta by³a w pewien sposób kontrowersyjna, poniewa¿ zmêczonych zawodników zast±piæ mo¿na by³o kilkoma dobrymi zawodnikami takimi jak np. Kacper Stalicki.
Najlepszy zawodnik Polskiej kadry:
Przemys³aw Karnowski    9.2 punktów, 6.9 zbiórki i 1 asysta na mecz.
  
      
Mistrzostwa ¦wiata U-17, Niemcy, Hamburg
Miejsce: 2
Ta impreza powinna byæ w ca³o¶ci nagrana i do znudzenia pokazywana wszystkim reprezentacj± do znudzenia. Bo w³a¶nie tak gra siê i promujê naszych zawodników.
Nasza reprezentacja uleg³a wyra¼nie w finale, ale reprezentacji USA, w której szeregach graj± przyszli zawodnicy NBA, a dwóch z nich typowanych jest do pierwszych numerów draftu za 2 lata.
W drodze do fina³u pokonali¶my takie dru¿yny jak:  Australia, Korea, Niemcy, Hiszpania, Kanada , Serbia i Litwa.
Najlepszy zawodnik Polskiej kadry:
Mateusz Ponitka      19 punktów, 3.9 zbiórki i 2.4 asysty na mecz.
Mistrzostwa Europy U-16 , Czarnogóra, Bar
Miejsce: 11
Na pewno spodziewali¶my siê wiêcej po tym roczniku. Wszystko zawali³o siê poprzez pierwszy mecz z Bu³gari±, z któr± w meczu o 11 miejsce spokojnie wygrali¶my.
Zawiod³a przede wszystkim komunikacja z zawodnikami podkoszowymi. Którzy nie do¶æ, ¿e grali ma³o to jeszcze mniej pi³ek otrzymywali.
Przyczyn niepowodzenia mo¿na upatrywaæ we wszystkim, ale czy ma to sens? Dla tej kadry pierwszorzêdnym zadaniem by³o utrzymanie siê w dywizji A, czego dokonali.
Najlepszy zawodnik Polskiej kadry:
Daniel Szymkiewicz    17.4 punktów, 6.6 zbiórki i 4.1 asysty na mecz.
  
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
36
36
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi