News: ME U-16 Czarnogóra Bar - Polska XI MIEJSCE - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:36:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-16 Czarnogóra Bar - Polska XI MIEJSCE
Kadra Polski
 1.  Chorwacja
2.  Litwa
3.  Turcja
4.  Hiszpania
5.  Serbia
6.  Francja
7.  Rusia
8.  Czarnogóra
9.  W³ochy
10.  Grecja
11.  Polska
12.  Bu³garia
13.  Niemcy
14.  £atwa
15.  Izrael
16.  Dania


Mecz o XI miejsce

Polska - Bu³garia  68 : 43  STATYSTYKI
(20:11; 17:10; 17:11; 14:11)

Daniel Szymkiewicz 15 (7 zbiórek, 7 asyst), Kacper Borowski 11 (5 zbiórek), Damian Jeszke 11 (1x3, 7 zbiórek), Filip Struski 11 (1x3, 8 zbiórek), Jan Grzeliñski 10 (5 asyst), Jakub Garbacz 6, Kacper Radwañski 3, Norman Zuber 1, Nikodem Sirijatowicz 0, Piotr Krauze 0, Rafa³ Stefanik 0, Stanfred Sanny 0.

Mecz o miejsce 9-12

W³ochy - Polska 76 : 61  STATYSTYKI
23-18, 23-22, 4-17, 11-19

Struski 13, Szymkiewicz 12, Grzeliñski 10, Sirijatowicz 9,  Garbacz 8, Stefanik 3, Borowski 2, Zuber 2, Jeszke 2, Sanny 0, Radwañski 0.

Dzisiaj nasza reprezentacja rozegra³a przedostatni mecz na tegorocznych mistrzostwach Europy. Niestety by³ to mecz o miejsca  9-12. Naszymi przeciwnikiem by³a przeciêtna jak na ten rocznik reprezentacja W³och i niestety nie uda³o siê ich pokonaæ. Wybijaj±c± siê osobowo¶ci± rywali w dzisiejszym spotkaniu by³ Tessidori, który zdoby³ dla swojej dru¿yny 24 punkty i zaliczy³ 9 zbiorek. My¶lê, i¿ g³ównym problemem naszej reprezentacji jest brak wysokich zawodników podkoszowych. W Polsce bowiem nacisk k³adzie siê na zawodników z pozycji 1 i 2. Brakuje trenerów i specjalistycznych technik treningów dla zawodników podkoszowych. Trafiaj± siê w prawdzie nieliczne talenty, lecz w perspektywie nastêpnych roczników nie mo¿na w to bezgranicznie wierzyæ.


II etap ME

Turcja - Polska  89 : 60 
STATYSTYKI

Grzeliñski 16 (7 zbiórek, 6 asyst, 5 strat),  Borowski 13 (2x3),  Zuber 7, Sanny 6, Garbacz 5 (1x3), Stefanik 4,Jeszke 4, Struski 3 (1x3, 5 zbiórek), Krauze 2, Sirijatowicz 0, Radwañski 0.

Bez ¿adnego zwyciêstwa zakoñczyli drug± fazê ME koszykarzy do lat 16 podopieczni Janusza Kocio³ka. Polscy kadeci przegrali z Turcj± 60:89 i zagraj± o miejsca 9-12.Polacy nawet w meczu o przys³owiow± pietruszkê zaprezentowali siê fatalnie. Co prawda w naszych szeregach zabrak³o lidera zespo³u Daniela Szymkiewicza, lecz bia³o-czerwoni znów byli tylko t³em dla swojego rywala.
Tak naprawdê ju¿ po premierowej kwarcie wszystko by³o jasne. Turcja wygra³a tê czê¶æ 28:11, a na dodatek zmia¿d¿y³a nas w walce na zbiórkach - 16:3. Do¶æ powiedzieæ, ¿e w ca³ym meczu Polacy mieli 28 zbiórek, a Turkowie a¿ 53!
Co gorsza, podopieczni Janusza Kocio³ka znów fatalnie spisywali siê w rzutach za trzy punkty. Cztery celne próby na 23 rzuty to wynik niewymagaj±cy dalszego komentarza.
Polacy przegrali ró¿nic± 29 punktów i zajêli w swojej grupie ostatnie miejsce z bilansem 0-5. Pozostaje nam jedynie walka o miejsca 9-12, a pierwszym rywalem bêd± W³osi.

   MPKT  Z PK-Z K-S BILANS 
 1 CZARNOGÓRA 5 9 4 1356318     38
 2 HISZPANIA 5 9 4 1369294     75
 3  TURCJA 5  8 3 2 288255     33
 4 ROSJA 5 7 2 3328349    -21
 5 BU£GARIA 5 7 2  3300334   -34
 6 POLSKA 5 5 0 5321428 -107


Rosja - Polska  89 : 87  STATYSTYKI
19-32, 30-12, 27-21, 13-22

Sanny 0, Grzeliñski 5 (7 as. 4 prz.) , Garbacz 26 (6x3, 6 zb.) , Zuber 0 , Sirjatowicz 2, Krauze 0, Radwañski 0, Stefanik 1, Szymkiewicz 26 4 as. 5 prz.), Borowski 4, Jeszke 11 (8 zb. 3 as. 3 prz.), Struski 12 ( 2x3, 8 zb.)

 Pocz±tek spotkania uk³ada³ siê po my¶li naszej reprezentacji. Pierwsze punkty zdobywa Jaszke i od tego momentu Rosjanie ci±gle pozostaj± w roli goni±cego, ale nasza przewaga nie jest du¿a. Dopiero w po³owie kwarty seria trzech celnych rzutów Szymkiewicza sprawia, ¿e udaje siê nam odskoczyæ i ju¿ do koñca pierwszej kwarty utrzymujemy przewagê w granicach dziesiêciu punktów. Jednak po krótkiej przerwie pojawia siê zastój w grze polaków. Do po³owy drugiej kwarty udaje nam siê zdobyæ zaledwie piêæ punktów gdy rywale zdobywaj± w tym czasie ich 16. Nasza gra to seria strat i niecelnych rzutów, co skrupulatnie wykorzystaj± Rosjanie i do szatni to oni schodz± z korzystnym wynikiem. W ekipie Rosji w tym czasie natomiast bryluj±  Martynov i Guzikovi to za ich spraw± rywale odzyskuj± kontrolê nad przebiegiem spotkania. Kolejna ods³ona niewiel zmienia w obrazie gry. Nadal to Rosjanie utrzymuj± prowadzenie, a teraz naszym m³odym koszykarzom pozostaje pogoñ za wynikiem i tym samym udzia³em w æwieræfina³ach. Ostatnia kwarta to gra b³êdów. Obie dru¿yny pope³niaj± ich sporo i czêsto d³ugo musimy czekaæ na zmianê wyniku. Z tago zastoju po obu stronach z korzy¶ci± wychodzi nasza ekipa i na niespe³na pó³ minuty przed koñcem spotkania akcja 2+1 Szymkiewicza i celna trójka Struskiego sprawiaj±, ¿e na tablicy wyników pojawia siê remis a do koñca czasu gry pozostaje zaledwie sze¶æ sekund. Teraz o czas prosi trener Rosjan i to oni przeprowadzaj± ostatni± akcjê. Zwyciêstwo Rosjanom daje Sizov celnym rzutem za dwa punkty tu¿ przed koñcow± syren±.Polska -
Czarnogóra  69 : 95   STATYSTYKI
23-24, 20-33, 14-19, 12-19

Sanny 0, Grzeliñski 10 (4 as.) , Garbacz 0 , Zuber 3 , Sirjatowicz 2, Krauze 4, Radwañski 0, Stefanik 12, Szymkiewicz 13 (6 as. 4 prz.), Borowski 13, Jeszke 12, Struski 0

 W kolejnym meczu Mistrzostw Europu do lat 16 polscy koszykarze zmierzyli siê z zespo³em Czarnogóry. Trenerzy polskiej ekipy zdecydowali siê po raz pierwszy w turnieju wystawiæ w pierwszej pi±tce Piotra Krauze. Mecz Polacy rozpoczêli od niecelnego rzutu Borowskiego. Czarnogórzanie od akcji 2+1 Pajonica. Pierwsza kwarta to jednak najbardziej zaciêta czê¶æ meczu. ¯adnej z dru¿yn nie uda³o siê uzyskaæ wiêkszej przewagi ni¿ 5 punktów. Pierwsza kwarta koñczy siê minimalnym prowadzeniem Czarnogóry 23:24.
Pocz±tek drugiej kwarty okaza³ siê prze³omowy dla ca³ego meczu. Czarnogórcy zawodnicy szybko odjechali Polakom na 10 punktów. Popis strzelecki rozpocz±³ Ivanovic który w pierwszej po³owie rzuci³ 22 punkty.Polaków utrzymywa³ w grze Stefaniak oraz Szymkiewicz. Jednak do przerwy równo graj±cy Czarnogórcy zawodnicy uzyskali przewagê 43-57. Drug± cze¶æ meczu spokojnie kontrolowa³a reprezentacja Czarnogóry Polacy raz za raze pud³owali zdobywaj±c w ostatnich dwóch kwartach w sumie tylko 26 punktów. Przy konsekwentie i dobrze graj±cych przeciwnikach to zdecydowanie za ma³o. Patrz±c na statystyki zastanawia dlaczego tak du¿o rzucali za 3 punkty osi±gaj±c jedynie 9,1% skuteczno¶ci. Najwiêcej punktów dla zwyciêzców zdoby³ Nikola Ivanovic 29 ( foto po lewej ).I etap ME

   M PKT  Z PK-Z K-S BILANS 
 1 HISZPANIA 3 6 3 0 220 124   96
 2 BU£GARIA 3 5 2 1 188 198  -10
 3 POLSKA 3 4 1 2 177 200   -23
 4 £OTWA 3 3 0 3 143 206  -63

Hiszpania
- Polska  76 : 52  STATYSTYKI
 
21-17, 15-16, 23-10, 17-9

Sanny 7, Grzeliñski 12 , Garbacz 0 , Zuber 2 , Sirjatowicz 11, Krauze 0, Radwañski 0, Stefanik 0, Szymkiewicz 11, Borowski 4, Jeszke 0, Struski 4


 Na zakoñczenie pierwszej fazy rozgrywek ME do lat 16 polscy koszykarze nie sprostali Hiszpanom, obroñcom tytu³u - 52:76. Mimo pora¿ki podopieczni Janusza Kocio³ka uzyskali awans do dalszych gier.
Polacy w pierwszych dwóch kwartach spisywali siê bardzo przyzwoicie i dotrzymywali kroku wy¿ej notowanym rywalom. Niestety po przerwie Hiszpanie szybko odskoczyli podopiecznym Janusza Kocio³ka i triumfowali w tym okresie a¿ 40:19.
Nasi koszykarze znów fatalnie rzucali zza ³uku (4/29), wyra¼nie przegrali walkê na deskach (41:55), mieli tak¿e ponad dwa razy mniej asyst od koszykarzy z pó³wyspu Iberyjskiego (8:18), a tak¿e znacznie wiêcej przewinieñ (21:11).12 punktów dla bia³o-czerwonych uzbiera³ Jan Grzeliñski, a po 11 oczek do³o¿yli Nikodem Sirijatowicz oraz lideruj±cy do tej kolejki w klasyfikacji najlepszych strzelców Daniel Szymkiewicz.

Mimo pora¿ki Polacy awansowali do kolejnej fazy turnieju, który odbywa siê w czarnogórskim Barze. Niestety zespó³ trenera Kocio³ka przyst±pi do dalszej rywalizacji z bilansem 0-2, co bardzo ogranicza szanse na awans do pó³fina³u.

Polska - £otwa  72 : 45   STATYSTYKI
26-10, 12-15, 20-13, 14-7

Sanny 0, Grzeliñski 9 (3 as.), Garbacz -, Zuber 0, Sirjatowicz 5 (3 as.), Krauze -, Radwañski 4, Stefanik 17 (10 zb.5 prz.), Szymkiewicz 28(12 zb 4 as.3 prz.), Borowski 1, Jeszke 0, Struski 8 (12 zb.)


 By³ to mecz o ¿ycie dla naszej dru¿yny, poniewa¿ po wczorajszej pora¿ce z Bu³garami nasi zawodnicy by my¶leæ o dalszej grze w II etapie musieli najpierw wysoko pokonaæ reprezentacje £otwy.
Trener kadry Janusz Kocio³ek w dzisiejszym meczu z £otwa przebudowa³ sk³ad pierwszej pi±tki na parkiecie pojawili: Grzeliñski Radwañski, Szymkiewicz, Struski i Stefanik.
Spotkanie rozpoczê³o siê od prowadzenia 0:2 dla £otwy, dopiero po pó³torej minuty gry pierwsze punkty dla naszego zespo³u zdoby³ wjazdem pod kosza  Grzeliñski. Gra  punkt za punkt nie trwa³a d³ugo i na 3 i po³ minuty przed zakoñczeniem pierwszej kwarty prowadzili¶my ju¿ przewag± 10 punktów (17:7).Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê nieceln± prób± ,,za 3,, naszego reprezentanta.(Wynik po 1 kwarcie 26:10) Ca³a druga kwarta to praktycznie gra punkt za punkt ze spor± ilo¶ci± fauli z obydwu stron, w której nieco nadrobili £otysze. Pod tablicami dobrze radzi³ sobie  Reinfelds który na przerwê schodzi³ z 8 zbiórkami na swoim koncie. Wynik do przerwy 38:25 dla naszej reprezentacji. Trzecia kwarta rozpoczê³a siê wy¶mienicie dla naszych zawodników  w 7 minucie kwarty, przewaga siêgnê³a 21 pkt, a na parkiecie z idealna wrêcz skuteczno¶ci± rz±dzi³ Szymkiewicz. Pierwsze punkty £otysze w 3 kwarcie rzucili dopiero po 5 minutach, lecz nie zmniejszyli znacznie przewagi poniewa¿ 1 pkt .dla Polaków z linii rzutów osobistych do³o¿y³ Borowski. 50:30 taki wynik widnia³ na tablicy w po³owie 3 kwarty,w tym momencie  mecz uspokoi³ siê, lecz po serii strat naszych zawodników , trener Kocio³ek zmuszony by³ wzi±æ czas .Do koñca kwarty, mecz praktycznie rozgrywa³ siê na liniach osobistych i  pod koszami. Oddaæ trzeba i¿ po 3 kwartach nieomylny na osobistych by³ Daniel Szymkiewicz 13/13. Wynik przed ostatnia kwart± : Polska 58-38 £otwa Czwarta kwarta rozpoczê³a siê celn± trójk± gracza Zastalu Zielona Góra –Sirijatowicza. Jak na d³oni widaæ by³o s³ab± skuteczno¶æ £otyszy. Po chwili sw± ¶wietn± dyspozycje potwierdzi³ Daniel Szymkiewicza, notuj±c przechwyt i zdobywaj±c kolejne punkty, tym razem z szybkiego ataku. Na 7 minut przed koñcem, zbiórkê w obronie notuje Szymkiewicza zapewniaj±c sobie double-double. Naszym przeciwnikom brakuje pomys³u na akcje, tym samym maj± problem z pokonaniem naszej obrony, kolejne punkty dok³ada Grzeliñski i Stefanik.Pewne zwyciêstwo dowozimy do koñca meczu a drugim zawodnikiemz dauble-dauble zostaje Rafa³ Stefani zawodnik Korsarza Gdañsk


Bu³garia - Polska  79 : 53 
STATYSTYKI
5-12, 24-15, 24-11, 26-15

Sanny 6, Grzeliñski 2 (4 as.), Garbacz 0, Zuber 0, Sirjatowicz 3 (3 as.), Krauze 0, Radwañski 0, Stefanik 8 (5 zb.), Szymkiewicz 17(9 zb 6 prz.), Borowski 11, Jeszke 2, Struski 4 (6 zb.)


 W pierwszym meczu Mistrzostw Europy U-16 w Czarnogórze Polacy znokautowani przez Bu³garów. Co siê sta³o z Polskim zespo³em ?, podczas przygotowañ do ME polacji na turnieju we Francji pokonali Bu³garie 93 : 62 w tym spotkaniu Zuber zdoby³ 30 punktów dzi¶ zawodnik WKK nie zdoby³ ¿adnego punktu i gra³ niespe³na 6 minut. Czym t³umaczyæ tak wysok± pora¿kê polskiego zespo³u ?

Naszym zdaniem przegrali¶my ra¿±c± skuteczno¶ci± wykonali¶my 31 rzutów za 3 trafiaj±c tylko 4 (12%) nie lepiej by³o z osobistych na 20 trafiamy tylko 7 (35%) z tak± skuteczno¶ci± meczu siê nie wygra ! Druga sprawa zbiorki Bu³garia zbiera 49 pi³ek my 31 w tym najwiêcej Szymkiewicz który nie jest zawodnikiem podkoszowym

Polacy wygrali tylko pierwsza kwartê meczu 12 do 5, ka¿d± kolejna kwarta to zdecydowania przewaga Bu³garów. W zespole Bu³garskim na wyró¿nienie zas³uguje Stoyanow który nawet na sekundê nie zszed³ z parkietu  ( double-doubles 16 pkt 10 zb.Wyró¿nic nale¿y tak¿e Vuteva który trafi³ za ,,trzy,,5x5 do tego do³o¿y³ 9 zbiorek, najskuteczniejszym zawodnikiem Bu³garii by³ Karamfilov 19 pkt 4 Stanferd Sanny  SG  1.86 GTK Gliwice 
5 Jan Grzelinski  PG  1.77  WKK  Wroclaw 6 Jakub Garbacz  SF  1.UKS 40 Radom 
STATYSTYKI
7 Norman Zuber  SF  1.94 WKK  Wroc³aw
STATYSTYKI
8 Nikodem Sirijatowicz
  G  1.87 ZASTAL Zielona Góra 
STATYSTYKI
9 Piotr Krauze  PF  1.96  PYRA Poznañ
STATYSTYKI
10 Kacper Radwanski  PF  1.89   Starogard Gdañski 
STATYSTYKI
11 Rafal Stefanik  PF  1.99   KORSARZ Gdansk
STATYSTYKI
12 Daniel Szymkiewicz  SG  1.88  WKK Wroc³aw
STATYSTYKI
13 Kacper Borowski  C  2.01   CZARNI S³upsk
STATYSTYKI
14 Damian Jeszke  PF  1.97 NOVUM Bydgoszcz
STATYSTYKI
15 Filip Struski  PF  1.97 WKK Wroc³aw
STATYSTYKI


FOTO-OTWARCIE-MECZE-BU£GARIA-£OTWA
NASI PRZECIWNICY

I


E
T
A
P


 
      
  HISZPANIA £OTWA BU£GARIA
II

E
T
A
P
     
  CZARNOGÓRA ROSJA TURCJA
      
  W³ochy - mecz o miejsce 9-12  

Komentarze
vigo23 dnia sierpie 06 2010 00:42:31
Z³a selekcja! Gdzie jest Kopij panie Kocio³ek? Dlaczego Krauze, który dobrze atakuje deskê spêdza tak ma³o czasu na boisku? A Radwañski po znajomo¶ci w kadrze? Brak warto¶ciowych wysokich.... Grzeliñski fajny ch³opak, ale z tym wzrostem to na MP, a nie na ME....
bora dnia sierpie 06 2010 23:25:03
DO VIGO: to graj tak, zeby Kociolek z Ciebie nie rezygnowal. A poki co nie insynuuj, ze ktos gra po znajomosci. Jak kiedys bedziesz trenerem, to niech nikt Ci sie nie wcina jakich zawodnikow masz powolywac i jaka masz przyjac koncepcje gry. A poki co do szkoly chlopcze, uczyc sie, uczyc i jeszcze raz uczyc!
bolid23 dnia sierpie 09 2010 17:37:11
DO BORA my¶lê ¿e vigo23 nie wcina siê panu "trenerowi" tylko komentuje to co siê dzieje na tych ME U-16 na takiej imprezie nie gra siê 6-cioma zawodnikami i nie powinno siê popularyzowaæ swoich zawodników, mo¿e wystarczy spojrzeæ na osi±gniêcia w czasie przygotowañ do ME przez p.POZNAÑSKIEGO turniej HISZPANIA TURCJA S£OWACJA .Pisz±c osi±gniêcia mam równie¿ na my¶li statystyki z tych meczy gdzie gra³a ca³a dru¿yna,teraz mo¿e statystyki dru¿yny z CZARNOGÓRY
1) za 2 pkt 47,3%
2) za 3 pkt 13,6 % !!!!!!
3) za 1 pkt 65,6 %
Zgadzam siê z vigo23 ¿e niektórzy s± w tej kadrze po znajomo¶ci ,nie widaæ równie¿ na boisku jak i poza nim zgrania dru¿yny-ogromna rola trenerów-przyk³ad U-17 oraz U-16 za czasów p.POZNAÑSKIEGO
Panie Zbyszku w swojej wypowiedzi po meczu z Bu³gari± pyta pan co siê dzieje z Normanem nie dostaje minut
Je¿eli chodzi o zbiórki i zawodników podkoszowych nie dostaj± minut
Mia³em nadziejê ¿e chocia¿ pan panie Zbyszku bEdzie obiektywny w ocenie zawodników i dru¿yny wystarczy ¿e trenerzy promuj± swoich na tych mistrzostwach.
POZDRAWIAM ¯YCZÊ SAMYCH WYGRANYCH NASZEJ DRU¯YNIE WSZYSCY TRZYMAMY KCIUKI
Obserwator dnia sierpie 09 2010 23:43:07
do bolid23: chyba siê kolego zapêdzi³e¶. Zibi zdaje relacjê z tego co siê dzieje na mistrzostwach - w formie opisowej i zdjêciowej. Czasem zadaje pytania ¿eby ci, którzy czytaj± stronê mogli sobie sami na nie odpowiedzieæ albo szukaæ odpowiedzi. Czasem robi wywiady z kibicami i je umieszcza na youtubie. I ca³a si³a tego przekazu to w³a¶nie przekazywanie nam faktów takich jakie s± - raz s± dobre a raz z³e. I nie wymagaj od Zibiego oceny pracy trenera albo oceny zawodników. Oceny trenerów i zawodników poczytaj sobie na forach albo na blogach. Zibi swoje hobby czyli promocjê koszykówki m³odzie¿owej robi dobrze!
vigo23 dnia sierpie 13 2010 23:08:53
Moje prognozy siê sprawdzi³y. Z³a selekcja, kilku ch³opców siê kompletnie nie nadaje. ¦ledzi³em te ME przez pryzmat rocznika 93, ale okaza³o siê, ¿e 94 s³abiutki... Pan Kocio³ek zakoñczy³ selekcjê ju¿ dawno temu. Dlaczego w kadrze nie nalaz³ siê nikt z Opalenicy... przecie¿ to viceMP? Co do JAsia siê pomyli³em, mimo wszystko okaza³ siê wyró¿niaj±c± postaci±. Trudno cokolwiek powiedzieæ o taktyce, ale wygl±da na to, ¿e nie grali¶my pi³ek pod kosz, a skuteczno¶æ rzutowa zawodzi³a. Trudno, rocznik 95 bêdzie du¿o lepiej pouk³adany, bo Pan Onufrowicz to doskona³y szkoleniowiec.
bolid23 dnia sierpie 15 2010 21:37:50
odsy³am wszystkich do komentarzy na polskikosz.pl bo komentarze, krytykuj±ce trenerów kadry u-16 s± usuwane ze strony ¶km, DLACZEGO????
zibi dnia sierpie 16 2010 19:16:01
SKM...to portal koszykówki m³odzie¿owej... nie ma tu miejsca na obra¼liwe komentarze wobec zawodników, trenerów, sêdziów czy chocia¿by kibiców. Tolerujemy konstruktywne komentarze osób którzy nie s± anonimowi podtrawi± podpisaæ siê pod tym o czym pisz±

Zibi
bts dnia sierpie 20 2010 16:47:41
Witam ja nie jestem z waszego regionu i wiem , ¿e selekcja daleko odbiega³a od tego jak powinna wygl±daæ .Bardzo dob¿y zawodnicy którzy w swoich regionach s± w czo³ówce rzutów za 3 i ilo¶ci zdoebytych punktów zostali pominiêci chyba jest jednak co¶ nie tak na m³odzie¿owych parkietach reprezentacji Polski . Mam nadziejê ¿e to siê zmieni po tym jaki osi±gneli¶my wynik. Nie oskar¿a³a bum jednak trenera a bardziej w³adze Pzkosz
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sêdziowie ,organizatorowie
Sêdziowie ,organizatorowie
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi