News: Wspomnienia z wakacji Ardres – Koszykarskie miasteczko we Francji. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 02:04:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wspomnienia z wakacji Ardres – Koszykarskie miasteczko we Francji.
Turnieje Podsumowanie
 Niedawno wróci³em z prowadzonym przez siebie zespo³em ch³opców z rocznika ’97 z turnieju rozgrywanego w Ardres [nieopodal Calais] we Francji. Impreza jest wielkim przedsiêwziêciem realizowanym przez grupkê zapaleñców wspomaganych przez dos³ownie wszystkich mieszkañców tej miejscowo¶ci.

na fotce dru¿yna m³odzicy 97 KORSARZ Gdañsk wraz z autorem tekstu  trenerem Dawidem Roguskim

Ca³e miasteczko jest poch³oniête tym 3-dniowym ¶wiêtem koszykówki. Przyozdobione witryny sklepowe, pozamykany ruch uliczny na potrzeby wielkiej parady otwieraj±cej turniej. Dwie pe³nowymiarowe hale, w których rozgrywanych by³o dziennie po kilkana¶cie spotkañ. 20 dru¿yn z ca³ego ¶wiata – w tym my.

 Do grupy trafili¶my z zespo³em kadry Pary¿a, kadry Wybrze¿a Ko¶ci S³oniowej, ekip± Atomii Bruksela [najwiêkszy klub szkol±cy m³odzie¿ w Belgii] i Anglików z Brighton. Uda³o siê zaj±c drugie miejsce w grupie gwarantuj±ce awans do elite eight jak dumnie ta faza siê nazywa³a. Tam czeka³ ju¿ na nas faworyt imprezy – dru¿yna z Gwadelupy, która przylecia³a wyczarterowanym przez w³adze samolotem – zawodnicy na ka¿dy dzieñ mieli nowy sprzêt i wszystko by³o podporz±dkowane ich sukcesowi. Takie samo wra¿enie jak opieka jak± otoczono ten zespó³ by³ ich podstawowy center, który w wieku 12 lat mierzy … 194 cm, a zakoñczenie akcji dunkiem nie jest dla niego specjaln± sztuk± [to ten 'Pan' z nr 15 - stoj±cy obok naszego najwy¿szego gracza mierz±cego 185cm].


Mecz przegrali¶my, jednak ch³opcy zagrali na prawdê ¶wietnie i stawili ciê¿ki opór zaprzyja¼nionym koszykarzom z Gwadelupy. Ju¿ godzinê pó¼niej musieli¶my rozegraæ czwarty mecz tego dnia, którego stawk± by³ mecz w dniu zamykaj±cym turniej o pi±te miejsce. Ulegli¶my Szwajcarom z Genewy i nastêpnego dnia stan±æ mieli¶my do meczu o siódme miejsce z gospodarzem turnieju – BC Ardres.

I w³a¶nie tego spotkania [przegranego ostatecznie 3 punktami] ch³opcy nie zapomn± pewnie nigdy. Przysz³o nam graæ w niesamowitej atmosferze, jak± zgotowali miejscowi kibice, z których chyba ka¿dy wyposa¿ony by³ w bêben lub inn± tr±bkê. Dla tego jednego meczu warto by³o w tym turnieju zagraæ. Do¶wiadczenie jakie ch³opcy zdobyli podczas tych kilkudziesiêciu minut spotkania jest nie do opisania.


Turniej w Ardres to fenomen. Oczywi¶cie wiem, ¿e na ¶wiecie takich turniejów jest ca³a masa, ale na mnie wra¿enie wywar³o zaanga¿owanie kilkudziesiêciu mieszkañców miasteczka, którym zale¿a³o na jak najlepszej organizacji turnieju. Do opieki mieli przesz³o 400 osób i wywi±zali siê z niej [poza ma³ymi, nieuniknionymi wpadkami] bez zarzutu.

Sportowa strona turnieju pokaza³a, jak wiele jeszcze pracy czeka nasz zespó³, by dorównaæ ostatecznemu zwyciêzcy turnieju – reprezentacji Pary¿a, która w finale pokona³a ¯algiris Kowno ró¿nic± 20 punktów. Uwa¿am, ¿e warto by polskie zespo³y uczestniczy³y w tego typu imprezach. Oprócz warto¶ci sportowo-szkoleniowych, integracyjnych dla zespo³u, pokazuje ch³opcom tak¿e specyfikê ró¿nych kultur [kilka zespo³ów afrykañskich], co jest bezcenne.

W kraju takich turniejów dla najm³odszych roczników mamy jak na lekarstwo. Ja wiem, ¿e funkcjonuje co roku dobrze zorganizowany o wysokim poziomie sportowym turniej dla 13-letnich m³odzików w Bydgoszczy [organizowany przez Novum] gromadz±cy silne o¶rodki z kraju oraz cykliczna impreza organizowana przez Korsarza dla tego samego rocznika – turniej o Puchar Ba³tyku [w tym roku odby³a siê ju¿ 7. edycja] co roku zapewniaj±cy wysoki poziom dziêki zespo³om szko³y Sabonisa oraz ekipom z Rosji, £otwy i Estonii. Trochê ma³o jak na skalê kraju.

Dlaczego tak ma³o robimy dla rozwoju dzieci w koszykówce ? Dlaczego takich turniejów nie rozgrywa siê po 2-3 w miesi±cu ? Czy na prawdê 18 spotkañ ligowych w sezonie [zak³adaj±c awans do 8-ki najlepszych zespo³ów województwa] ma zagwarantowaæ tym dzieciom rozwój sportowy ?


Bierzmy przyk³ad z Francuzów oraz niewielu o¶rodków z Polsce dbaj±cych, by imprez meczowych by³o jak najwiêcej i by m³odzi zawodnicy mogli doskonaliæ swoje umiejêtno¶ci w warunkach meczowych. Czy na prawdê musimy szukaæ turniejów a¿ we Francji by zapewniæ naszych m³odym adeptom koszykówki w³a¶ciwy ¶cie¿kê rozwoju ?


Na dzisiaj nie pozostaje nam nic innego, ale jak¿e ¶wietnie ¿e zmieniaj± siê czasy i jedynym w zasadzie do przeskoczenia problemem jest zorganizowanie ¶rodków finansowych na wyjazd na taki turniej. To wielka przewaga obecnej m³odzie¿y, ale to nie znaczy, ¿e mamy powtarzaæ  ” za moich czasów … „. Róbmy wszystko, by pomóc im jeszcze bardziej i sprawiaæ by ich droga do stania siê dobrymi sportowcami by³a ³atwiejsza.


stoja od lewej: Pani Barbara [opiekunka zespolu podczas turnieju], Szymon Kelidis, Jan Nasiadka, Tomasz Dudek, Pawel Piesik, Radoslaw Styka, Kacper Kasilowski, trener Dawid Roguski

klecza od lewej: Karol Kaminski, Damian Ciesielski, Jedrzej Sitko, Mikolaj Konopa, Piotr Góra, Adam Kuzma.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Warszawa ma i ma³ych i du¿ych koszykarzy
Warszawa ma i ma³ych i du¿ych koszykarzy
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi