News: Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 ME Czarnogóra Bar - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:48:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 ME Czarnogóra Bar
Kadra Polski
Kadrowicze Polski szczê¶liwie dolecieli do Czarnogóry.Dzi¶ przeprowadzili pierwszy trening.Jutro meczem z Bu³gari± w hali Osnovna Skola Jugoslavija nasza kadra rozpocznie Mistrzostwa Europy      
J.Kocio³ek
I trener
Marcin
Lichtañski
Jacek  
Szymkiewicz

Mecze naszej najm³odszej reprezentacji, w ramach ME, bêd± rozgrywane w dwóch halach sportowych Arena "Topolica" i Hall "Jugoslavija". Dla wszystkich, z wyj±tkiem Daniela Szymkiewicza, bêdzie to pierwsza impreza najwy¿ej rangi. Daniel Szymkiewicz, jako najm³odszy zawodnik, wystêpowa³ w ubieg³ym roku na ME U-16 w Kownie na Litwie. Wówczas kadra z rocznika 1993 zdoby³a czwarte miejsce, zapewniaj±c obecnej kadrze udzia³ w ME w dywizji A. Daniel jest tegorocznym WICEMISTRZEM ¦WIATA.

Z tak ogromnym do¶wiadczeniem Daniel Szymkiewicz staje siê niekwestionowanym liderem naszej kadry. Z pewno¶ci± poprowadzi nasz± Reprezentacjê do boju, by osi±gnê³a jak najlepszy wynik w Mistrzostwach. Reprezantacje Polski do boju bêd± podgrzewaæ polscy kibice, którzy jak zwykle nie zawiod± i dojad± lub dolec± do Czarnogóry.

 Zanim ukszta³towa³a siê Kadra Polski U-16, trenerzy obserwowali zawodników podczas OOM w Kielcach. Od lipca 2009 rozpoczê³y siê pierwsze konsultacje i zgrupowania. Wtedy pierwszym trenerem kadry by³ Ryszard Poznañski. Kadra Polski pod jego kierownictwem rozegra³a trzy miêdzynarodowe turnieje towarzyskie:  na S³owacji, w Hiszpanii i Turcji oraz dwa turnieje w Polsce: we Wroc³awiu i Warszawie. W owym czasie przez reprezentacjê przewinê³o siê ponad 30 zawodników. W marcu 2010 trener Ryszard Poznañski zrezygnowa³ z prowadzenia reprezentacji,  a w Jego miejsce sztab szkoleniowy PZKosz powo³a³ trenera z Pomorza - Janusza Kocio³ka. Mo¿liwo¶ci zawodników po raz pierwszy trener Kocio³ek móg³ zobaczyæ podczas pó³fina³ów i fina³ów MP Kadetów. W trakcie fina³ów w Opalenicy bacznie przygl±da³ siê ka¿demu potencjalnemu kandydatowi na kadrowicza. Tu¿ po zakoñczeniu MP U-16 rozpoczê³y siê przygotowania do Mistrzostw Europy.

 Janusz Kocio³ek z kadrowiczami rozegra³ 3 miêdzynarodowe turnieje: we Francji, Kro¶nie i Danii. Najprawdopodobniej sztab szkoleniowy by³ zadowolony z  dwunastki przebywaj±cej na ostatnim turnieju w Danii, bowiem to po nim zapad³a decyzja, ¿e wszyscy zawodnicy tego turnieju pojad± na Mistrzostwa Europy. Plan minimum na ME to utrzymanie dywizji A, co nie oznacza, ¿e kadrowicze nie zamierzaj± walczyæ o jak najwy¿sz± lokatê. Ch³opcom marzy siê medal i nie nale¿y siê dziwiæ, bo ka¿dy sportowiec chcia³by stan±æ na podium. Kadra Polski do Mistrzostw Europy jest dobrze przygotowana. W tym zespole brakuje jedynie wysokiego centra. Najwy¿szy zawodnik w naszej kadrze, Kacper Borowski, ma 202 cm. Jednak jeste¶my przekonani, ¿e trenerzy tak przygotowali zespó³, by nasi niscy podkoszowi dali sobie radê z europejskimi ,,gigantami". Kadra U16 przygotowuj±c siê do ME rozegra³a ponad 20 spotkañ kontrolnych. Ich bilans jest w zasadzie wyrównany - pokonali¶my miêdzy innymi: Hiszpaniê, Bu³gariê, Niemcy, S³oweniê, S³owacjê, Angliê, Holandiê, W³ochy, Wêgry, Turcjê i Izrael (sparing przed turniejem w Kro¶nie).  Przegrali¶my natomiast z: Turcj±, Francj±, Dani±, Serbi±, Rosj±, Portugali±, Czechami i Izraelem. W grupie eliminacyjnej spotkamy siê z Bu³gari±, z któr± wygrali¶my sparing, a wysokie zwyciêstwo napawa optymizmem. Kolejnym przeciwnikiem na ME jest Hiszpania, z któr±  wygrali¶my (turniej Hiszpania). Naszym zdaniem to bardzo silny zespó³ i tym razem  tak ³atwo nie bêdzie-trzeba bêdzie powalczyæ. Trzecim zespo³em w grupie jest reprezentacja £otwy. Z tym przeciwnikiem nasza kadra jeszcze nie gra³a. ¯yczymy trenerom i zawodnikom jak najlepszego startu, wygranych meczów, a kibicom wielu pozytywnych wra¿eñ i emocji. Sam bym siê chêtnie wybra³ pokibicowaæ, porobiæ fotki czy filmiki, ale nie bardzo mam jak, bo do Czarnogóry jest stosunkowo daleko.

ZAWODNICY POWO£ANI NA MISTRZOSTWA EUROPY U-16 Czarnogóra Bar 2010


  foto sylwetka
...........................................
udzia³.w Turniejach miêdzynar.......................sukcesy druzynowe i indywidualne
.....................................................................
 1  Szymkiewicz Daniel
urodzony: 2.11.1994
miejsce: Gdañsk
wychowanek: Bryza Kolduby
klub: WKK Wroc³aw
trener: Gliniak Piotr
kadra: Dolnosl±skie
wzrost: 193 cm.
pozycja:1

SMS PZKosz Cetniewo
Turniej Hiszpania 2009
Turniej S³owacja 2009
Turniej Turcja 2010
ME U-16 Litwa 2009
M¦ U-17 Niemcy 2010
Turniej Dania 2010

ME U-16 Czarnogóra 2010
Mistrz Polski, All Stars SP G³ucho³azy 2007
III MP, All Stars,1 sztrzelec U-14 Radom 2008
Super Fina³ EYBL, All Stars Wroc³aw 2008
Turniej Mistrzów Krajowych Moskwa 2009
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
Camp Kalindros Grecja 2009
IV ME U-16 Kowno 2009
Camp Nike Turcja 2010

Mistrz Polski U-16 Opalenica 2010
Wicemistrz ¦wiata U-17 Hamburg 2010
 2  Grzeliñski Jan
urodzony: 14.03.1994
miejsce: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw
trener: Glniniak Piotr
kADRA: Dolno¶l±skie
wzrost: 177 cm.
pozycja: 1

STATYSTYKI
Turniej Hiszpania 2009
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Super Fina³ EYBL Ukraina 07, Wroc³aw 08
Mistrz Polski, MVP  U-14 Ostrów W. 2007
Mistrz Polski, MVP,All Stars  U-14 Radom 2008

Turniej Mistrzów Krajowych Moskwa 2009
Wicemistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009
III miejsce, MVP OOM U-15 Kielce 2009 
Mistrz Polski Gimnazjada Radom 2009
Camp Kalindros Grecja 2009
Mistrz Polski U-16, MVP Opalenica 2010
Mistrz Polski Gimnazjada Siedlce 2010
 3  Zuber Norman
urodzony: 13.01.1994
miejsce: Wroc³aw
klub: WKK Wroc³aw
trener:Gliniak Piotr
kadra Dolnoslaskie
wzrost: 194 cm.
pozycja: 3

STATYSTYKI
Turniej Hiszpania 2009
Turniej S³owacja 2009 
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Super Fina³ EYBL Wroc³aw 2008
Mistrz Polski, All Stars U-14 Radom 2009
Mistrz Polski U-16, All Stars Opalenica 2010
 4  Borowski Kacper
urodzony: 2.05.1994
miejsce: S³upsk
klub: CZARNI S³upsk
trener: Robert Jakubiak
kadra: Pomorskie
wzrost: 202 cm.
pozycja: 4/5
SMS PZKosz Cetniewo

STATYSTYKI
Turniej Hiszpania 2009
Turniej S³owacja 2009
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turnije Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Super Fina³ EYBL Wroc³aw 2008
Mistrz Polski, 1 obroñca OOM U-15 Kielce 2009
Mistrz Polski, MVP  U-18 Pruszków 2010
NIKE Camp Grecja 2010
 5  Struski Filip
urodzony: 23.06.1994
miejsce:Che³mno
wychowanek:Polpak ¦wiecie
klub: WKK Wroc³aw
kadra: Kujawsko-Pomorskie
trener: Gliniak Piotr
wzrost: 200 cm.
pozycja: 3/4
SMS PZKosz Cetniewo

STATYSTYKI
Turniej Hiszpania 2009
Turniej S³owacja 2009
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Mistrz Polski U-16 Opalenica 2010
 6  Sirijatowicz Nikodem
urodzony: 26.04.1994
miejsce: Zielona Góra
klub: Zastal Zielona G.
trener: Onufrowicz B.
kadra:Lubuskie
wzrost: 187 cm.
pozycja: 1/2
SMS PZKosz Cetniewo

STATYSTYKI
Turniej Hiszpania 2009
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Mistrz Polski U-16 Wroc³aw 2009 
 7  Sanny Stanferd
urodzony: 23.02.1994 
miejsce: Warszawa
klub:GTK Gliwice
trener: J Ko³cz
kadra:¦l±skie
wzrost: 184 cm.
pozycja: 1/2
SMS PZKosz Cetniewo

STATYSTYKI
Turniej S³owacja 2009 
Turniej Francja 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Wicemistrz Polski U-14 Radom 09
 8  Jeszke Damian
urodzony: 6.02.1995
miejsce:
klub: NOVUM Bydgoszcz
trener: Zbigniew Próchnicki
kadra:Kujawsko-Pomorskie
wzrost: 201 cm.
pozycja: 3/4

STATYSTYKI
Turnije Hiszpania 2009
Turniej S³owacja 2009
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
III  miejsce MP All Stars U-14 Poznan 2009
Wicemistrz Polski OOM  U-15 Pruszków 2010
Super Fina³ EYBL U-15  Wilno 2010
 9  Krauze Piotr
urodzony: 7.06.1994
miejsce: Poznañ
klub: PYRA Poznañ
trener: Maciej Piekarczyk
kadra: Wielkopolskie
wzrost: 196 cm.
pozycja: 4

2010 - PBG Junior Poznañ

STATYSTYKI
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
 
 10  Radwañski Kacper
urodzony: 2.02.1994 
miejsce:Starogard Gdañski
wychowanek:SKS Starogard G.
klub: GTK Gdynia
trener: Janusz Kocio³ek
kadra: Pomorskie
wzrost: 189 cm.
pozycja: 2
SMS PZKosz Cetniewo
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Super Fina³ EYBL Wroc³aw 2008
Mistrz Polski OOM U-15 Kielce 2009 
III  miejsce MP, All Stars U-16 Opalenica 2010
 11  Stefanik Rafa³
urodzony: 10.01.1994
miejsce: Gdañsk
klub: KORSARZ Gdañsk
trener: A. Kwa¶niewski
kadra: Pomorskie
wzrost: 195 cm.
pozycja:

SMS PZKosz Cetniewo
Turniej Hiszpania 2009
Turniej S³owacja 2009 
Turniej Turcja 2010
Turniej Francja 2010
Turniej Krosno 2010
Turniej Dania 2010
ME U-16 Czarnogóra 2010
Super Fina³ EYBL Wroc³aw 2008
Mistrz Polski OOM U-15 Kielce 2009 
Camp Kalindros Grecja 2009
 12  Garbacz Jakub
urodzony: 17.93.1994
miejsce: Radom
klub: UKS 40 Radom
trener: Jacek Spyt
kadra: Mazowieckie
wzrost: 195 cm
pozycja:
SMS PZKosz Cetniewo
Turniej Hiszpania 2009
Turniej Krosno 2010
Turnije Dania 2010
ME U-16 Czarnogora 2010
Wicemistrz Polski OOM U-15 Kielce 2009

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska
Polska
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi