News: Kadra Polski U-18 rocz.1992/93 ME U-18 Wilno 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:39:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-18 rocz.1992/93 ME U-18 Wilno 2010
Kadra Polski
 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1.  Litwa
2.  Rosja
3.  £otwa
4.  Serbia                  AWANS DO M¦ U-19  £otwa 2011
5.  Chorwacja
6.  Polska


7.  Francja
8.  Grecja
9.  Turkey
10.  S³owenia
11.  Hiszpania
12.  W³ochy
13.  Niemcy
14.  Ukraina
15.  Szwecja
16.  Bu³garia

mecz o V miejsce ME U-18

Polska - Chorwacja 77 : 92   STATYSTYKI
(21:25, 19:34, 18:12, 19:21)


 Tomasz Gielo 14 (1x3, 6 zbiórek, 6 strat), Grzegorz Grochowski 13 (5 przechwytów), Mateusz Ponitka 10 (1x3, 5 zbiórek), Micha³ Soko³owski 10 (8 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 10 (5 zbiórek), Micha³ Michalak 8 (1x3), Mateusz Dziemba 8 (2x3), Bart³omiej Bartoszewicz 2, Piotr Nied¼wiedzki 2, Micha³ Kwiatkowski 0, Wojciech Leszczyñski 0, Bart³omiej Bojko 0.

RELACJA-POLSKIKOSZ


mecz o miejsce  VI - VIII  ME U-18 i awans do M¦ U-19

Polska - Grecja 74 : 55  STATYSTYKI

(16:13, 23:14, 16:13, 19:15)


 \Mateusz Ponitka 24 (7x3, 6 strat), Bart³omiej Bartoszewicz 8, Grzegorz Grochowski 7 (1x3), Przemys³aw Karnowski 7 (5 zbiórek), Tomasz Gielo 7 (1x3, 5 zbiórek), Piotr Nied¼wiedzki 6, Micha³ Soko³owski 6 (6 zbiórek, 6 asyst), Micha³ Kwiatkowski 3, Micha³ Michalak 3, Mateusz Dziemba 3 (1x3), Wojciech Leszczyñski 0, Bart³omiej Bojko 0.

RELACJA-POLSKIKOSZÆWIERÆFINA£

Serbia - Polska 75 : 57 STATYSTYKI

(22:18, 16:17, 19:12, 18:10)

\Mateusz Ponitka 20 (3x3, 6 strat), Micha³ Michalak 11 (1x3, 6 zbiórek), Tomasz Gielo 10 (7 zbiórek), Bart³omiej Bartoszewicz 4, Micha³ Soko³owski 4, Wojciech Leszczyñski 3, Micha³ Kwiatkowski 2, Przemys³aw Karnowski 2, Mateusz Dziemba 1, Grzegorz Grochowski 0 (6 strat), Piotr Nied¼wiedzki 0, Bart³omiej Bojko 0.

Polacy zagraj± w przysz³orocznych Mistrzostwach ¦wiata na £otwie,alenie zdobêd± medalu w Wilnie. Ale czy miejsce w ósemce mo¿e byæ pora¿k±? Tak jak pisa³em przed turniejem dla portalu PolskiKosz.pl, awans do æwieræfina³u pokazuje nam realnie w jakim miejscu jeste¶my. My¶lê, ¿e trener Bakun nieco \'napompowa³\' atmosferê mówi±c, ¿e jad± po medal, tworz±c w kadrze niepotrzebn± presjê. Przypomnijmy, co przed Mistrzostwami ¦wiata mówi³ Jan Szambelan - Wychodzê z za³o¿enia, ¿e wynik wyjdzie sam. Nie ma co obci±¿aæ ch³opców konkretnymi za³o¿eniami. Uwa¿am tak¿e, ¿e gdyby zawodnicy spêdzili ze sob± wiêcej czasu przed mistrzostwami, to mecze z £otw± i Francj± prawdopodobnie pad³y by równie¿ naszym ³upem, a wtedy walka o czwórkê by³a by chyba ³atwiejsza. Pamiêtajmy tak¿e, ¿e niejako Polska jest \'beniaminkiem\' w dywizji A. Zobaczmy o co walczy Szwecja, która w ubieg³ym roku wygra³a z Polakami ró¿nic± 20 punktów. Walczy o utrzymanie w tej dywizji. Teraz trzeba my¶leæ ju¿ nad przysz³ym rokiem. Kadrowicze z U-17 musz± ciê¿ko pracowaæ, aby pokazaæ, ¿e wicemistrzostwo ¶wiata nie by³o przypadkiem i udowodniæ swój prym na Starym Kontynencie. Niektórzy z zawodników z rocznika \'92 zapewne w przysz³ym roku dostanie powo³anie do kadry U-20. Oni te¿ bêd± mieli wa¿ne zadanie do zrealizowania, którym jest opuszczenie Dywizji B.

Mateusz Birecki/PolskiKosz.pl


Zapowied¼ meczu æwieræfina³owego Polska - Serbia

Dzisiaj o godzinie 20.15 w Simens Arena Reprezentacja Polski U-18 stanie przed wielk± szans± zakwalifikowania siê do najlepszej czwórki w Europie w tej kategorii wiekowej. Je¶li tak siê stanie, to pozycja w strefie medalowej zapewni naszej kadrze udzia³ w przysz³orocznych Mistrzostwach ¦wiata U-19.

Naszym przeciwnikiem w meczu æwieræfina³owym jest Serbia, bêd±ca pi±tym zespo³em ME U-16 z 2008 r. Polacy na tych Mistrzostwach nie spotkali siê z Serbami. Zajêli odleg³e, 14 miejsce. Z ówczesnego sk³adu w obecnej reprezentacji graj± w Wilnie: Bartosiewicz, Bojko, Kwiatkowski, Dziemba, Leszczyñski, wszyscy rocznik 92. Do zespo³u do³±czy³ Sokolowski (rocz.1992) i 6 zawodników z rocznika 1993 Ponitka, Michalak, Karnowski, Grochowski, Gielo i Nied¼wiedzki.

Polacy w Wilnie rozegrali ju¿ 6 spotkañ. Zawodnicy z rocznika 1993 na M¦ w Hamburgu grali w 8 meczach, tak wiêc w miesi±cu lipcu Ponitka, Michalak, Karnowski, Grochowski, Gielo i Nied¼wiedzki rozegrali 14 spotkañ. ¦rednio ch³opaki grali co drugi dzieñ przebywaj±c na parkiecie powy¿ej 25 minut. Na forach internetowych pisz±, ¿e ch³opcy s± ju¿ zmêczeni. Dzisiaj pyta³em ich o kondycjê.  Opowiedzieli, ¿e nie jest tak ¼le, a dzieñ przerwy w dniu wczorajszym pozwoli³ wypocz±æ przed meczem z Serbi±. Doskonale zdaj± sobie sprawê z rangi tego spotkania, dlatego skoncentrowani, zmobilizowani i wypoczêci maj± zamiar zagraæ na maksimum swoich mo¿liwo¶ci.

\Serbowie to bardzo wyrównany zespó³. Wszyscy zawodnicy s± z rocznika 1992. Ch³opcy z Pó³wyspu Ba³kañskiego s± najwy¿si na tych Mistrzostwach. ¦rednia wzrostu dru¿yny - powy¿ej 200 cm! To niesamowite, najwy¿szy zawodnik - Nemanja Besovic -mierzy 219 cm. W ubieg³ym roku z kadr± rocznika 1991 wywalczy³ Mistrzostwo Europy. Najni¿szyzawodnik, Bogic Vujosevic, mierzy 190 cm. Trenerem kadry jest Vladimir Jovanovic. Szczególn± uwagê nale¿y zwróciæ na Gujanicica. Rzadko siê myli w rzutach spod tablicy jak równie¿ i z innych pozycji. Najczê¶ciej za trzy punkty rzuca Bogdanovic. Do tej pory wykona³ 43 rzuty trafiaj±c 13 razy.


II Etap 

Polska - Francja 65:69
  STATYSTYKI
(15:19; 16:20; 14:10; 20:20)

Micha³ Michalak 15 (4x3, 6 zbiórek), Tomasz Gielo 13 (2x3, 6 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 9 (7 zbiórek), Micha³ Kwiatkowski 8 (2x3), Bart³omiej Bartoszewicz 6, Grzegorz Grochowski 5, Mateusz Ponitka 5 (1x3), Piotr Nied¼wiedzki 4, Mateusz Dziemba 0, Micha³ Soko³owski 0.

RELACJA-POLSKIKOSZ

 Polska - £otwa 59:63  STATYSTYKI
(11:14; 17:24; 8:14; 23:11)

Tomasz Gielo 13 (2x3), Bart³omiej Bartoszewicz 11, Micha³ Soko³owski 7 (1x3), Mateusz Dziemba 5 (1x3), Mateusz Ponitka 5, Micha³ Kwiatkowski 4 (1x3), Grzegorz Grochowski 4, Piotr Nied¼wiedzki 4 (5 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 4, Wojciech Leszczyñski 2, Micha³ Michalak 0.

RELACJA-POLSKIKOSZ

 Hiszpania - Polska 67:81  STATYSTYKI
17:22; 16:14; 18:20; 16:25)

Tomasz Gielo 17 (2x3), Micha³ Soko³owski 14 (11 zbiórek, 6 strat), Piotr Nied¼wiedzki 14 (1x3), Mateusz Ponitka 12 (1x3, 11 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 11 (8 zbiórek), Micha³ Kwiatkowski 7 (2x3), Mateusz Dziemba 4, Grzegorz Grochowski 2 (5 zbiórek), Micha³ Michalak 0, Bartosz Bartoszewicz 0, Wojciech Leszczyñski 0, Bart³omiej Bojko 0. 

RELACJA-POLSKIKOSZ


TABELA

  PKT Z  P K-Z K-S BILANS 
 1  LITWA 6  10 5 0436330    106
 2 £OTWA 4  8 3 2348341      7
 3 POLSKA 4  7 2 3360368      -8
 4 FRANCJA 4  7 2 3322 342   -20
 5 HISZPANIA 4  7 2 3329359   -30
 6 S£OWENIA 4  6 1 4346401   -55


 Polska - Litwa 66:87   STATYSTYKI
(12-27, 18-29, 19-18, 17-13)

Przemys³aw Karnowski 13 (7 zbiórek), Mateusz Ponitka 11, Micha³ Soko³owski 10 (7 zbiórek), Wojciech Leszczyñski 9, Bart³omiej Bartoszewicz 8 (8 zbiórek), Tomasz Gielo 5, Micha³ Michalak 3, Micha³ Kwiatkowski 2 (5 asyst), Grzegorz Grochowski 2, Mateusz Dziemba 2, Piotr Nied¼wiecki 1, Bart³omiej Bojko,


RELACJA-POLSKIKOSZ

 Polska - Ukraina 76:67  STATYSTYKI
(23:20; 12:11; 26:19; 15:17)

Polska: Przemys³aw Karnowski 15 (8 zbiórek), Mateusz Ponitka 15 (5x3), Micha³ Soko³owski 14 (1x3), Mateusz Dziemba 9 (2x3), Tomasz Gielo 9 (1x3), Piotr Nied¼wiedzki 8, Grzegorz Grochowski 2 (9 asyst), Micha³ Michalak 2, Wojciech Leszczyñski 2, Micha³ Kwiatkowski 0, Bart³omiej Bartoszewicz 0.

RELACJA-POLSKIKOSZ


 Polska - S³owenia 89:82    STATYSTYKI
(21:19, 28:25, 19:18, 21:20)

Mateusz Ponitka 20, Tomasz Gielo 17 (9 zbiórek), Micha³ Soko³owski 16, Przemys³aw Karnowski 12 (13 zbiórek), Mateusz Dziemba 11, Grzegorz Grochowski 4 (9 zbiórek), Micha³ Michalak 3, Piotr Nied¼wiecki 2, Bart³omiej Bartoszewicz 2, Micha³ Kwiatkowski 2 (6 asyst), Wojciech Leszczyñski, Bart³omiej Bojko. 

RELACJA-POLSKIKOSZ

 TABELA

  PKT Z  P K-Z K-SBILANS 
 1  LITWA 3   6 3 0258195    63
 2 POLSKA 3  5 2 1231236      5
 3 S£OWENIA 2 3 1 1229238    -9
 4 UKRAINA 3 3 0 3187236    -49 Kadra: Polski U-18

rocznik 1993

Gielo Tomasz (AZS Radex Szczecin) NR.13
Grochowski Grzegorz (Stal Stalowa Wola) NR. 5
STATYSTYKI
Karnowski Przemys³aw (SiDEN Toruñ) NR.15
Michalak Micha³ (Polonia 2011 Warszawa) NR.6 
STATYSTYKI
Nied¼wiedzki Piotr (WKK Wroc³aw) NR.14
Ponitka Mateusz (Polonia 2011 Warszawa) NR.10
STATYSTYKI


rocznik 1992


Kwiatkowski Micha³ (Polonia Warszawa)
Leszczyñski Wojciech (Turów Zgorzelec)
Soko³owski Micha³ (MKS Pruszków)
Bartoszewicz Bart³omiej (£KS KM £ód¼)
Bojko Bart³omiej (Polonia Warszawa)
Dziemba Mateusz (Big Star Tychy)

NASI RYWALE

     
 S£OWENIA LITWA UKRAINA
     
 HISZPANIA £OTWA FRANCJA
     
 SERBIA GRECJA CHORWACJA 

Ilo¶æ minut w 17 meczach ch³opców z rocznika 1993 podczas M¦ U-17 Hamburg i ME U-18 Wilno

 M¦ 8 meczy¶r. min M¦ME 9
meczy
 ¶r. min MErazem  ¶redni na mecz ME i M¦
 GIELO TOMASZ 245 min. 30  234
min.
 26 479 28 mni.
 PONITKA MATEUSZ 259 min. 32233
min.
 26 492 29 min
 KARNOWSKI PRZEMYS£AW 259 min. 32235
min.
 26 494 29 min.
 NIED¬WIEDZKI PIOTR 126 min. 16112
min.
 12 238 14 min
 MICHALAK MICHA£ 232 min. 29113
min.
 12 245 14 min.
 GROCHOWSKI GRZEGORZ 206 min. 26179
min.
 20 385 23 min.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rozgrzewka
rozgrzewka
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi