News: Kadra Polski U-18 rocz.1992/93 ME U-18 Wilno 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:54:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-18 rocz.1992/93 ME U-18 Wilno 2010
Kadra Polski

Kadra Polski po siedmiogodzinnej podró¿y z Olsztyna do Wilna o godz. 11.00 zameldowa³a siê w konfortowym czterogwiazdkowym Hotelu z basenem Best Western Vilnius.  Po rozpakowaniu siê i odpoczynku po podró¿y ch³opaki mieli pierwszy trening w Sport Arena Simens, hala pomie¶ci 12.000 widzów.W tej hali w przysz³ym roku odbêd± sie ME w koszykówce seniorów, miejmy nadzieje ¿e Polacy bêd± tam obecni. Wczoraj pisa³em, ¿e prawdopodobnie do Wilna nie pojedzie z kadr± Jerzy  Szambelan, jednak w koñcu trener wicemistrzów ¶wiata tak¿e pojecha³ jako sztab szkoleniowy PZKosz. Dzi¶ pisa³em z ch³opakami na gg - atmosfera w zespole doskona³a, obiecuj±, ¿e powalcz± o jak najwy¿sz± lokatê, a trenerzy: Piotr Bakun, Micha³ Spycha³a i Grzegorz Zieliñski na pewno im w tym pomog±. Masa¿yst± zespo³u jest pan Rafa³ Bia³ek


Do kadry Polski U-18 zosta³o powo³anych 6 zawodników z rocznika 1992: Bartoszewicz Bart³omiej (£KS £ód¼), Bojko Bart³omiej (Polonia Warszawa), Dziemba Mateusz (Big Star Tychy) Kwiatkowski Micha³ (Polonia Warszawa), Leszczyñski Wojciech (Turów Zgorzelec), Soko³owski Micha³ (MKS Pruszków)
oraz 6 wicemistrzów ¶wiata z rocznika 1993 Gielo Tomasz (AZS Szczecin), Grochowski Grzegorz (Stal Stalowa Wola), Karnowski Przemys³aw (Katarzynka Toruñ), Michalak Micha³ (Polonia 2011 Warszawa), Nied¼wiedzki Piotr (WKK Wroc³aw), Ponitka Mateusz (Polonia 2011 Warszawa)

Ch³opcy Piotra Bakuna nie mieli za wiele czasu by bardziej siê poznaæ, poniewa¿ uczestniczyli tylko w dwudniowym zgrupowaniu w Olsztynie. Wspólnie mieli tylko 4 treningi

Kto¶ za¿artowa³, ¿e Polacy na ME w Wilnie bêd± graæ dwoma pi±tkami  "pierwsza - rocznik 1992, drug± z rocznika 1993.Utrzymanie dywizji A to prioryt., aby w przysz³ym roku srebrny rocznik 1993 móg³ walczyæ o z³oto Mistrzostw Europy. Jak wspomnia³ jeden z zawodników w pewnym wywiadzie, jest szansa by ME U18 w przysz³ym  roku odby³y siê w Polsce. Podobno PZKosz z³o¿y do FIBA aplikacjê na organizacjê turnieju


 Z tego co wiem do Wilna wybiera siê spora grupa kibiców  ( Toruñ 20 osób ) i to na pewno nie wszystko. Jestem przekonany  ¿e Wilno bêdzie bardziej przyjazne dla Polskiej dru¿yny i naszych kibiców ni¿ to mia³o miejsce rok temu w Kownie nie bêdê siê rozpisywa³ dlaczego.Z pewno¶ci± wielu czytelników wie o co mi chodzi

Naszym zdanie Polska powalczy z wszystkimi którzy stan± im na drodze. Pomimo ,,m³odszej kadry,, mo¿e na ME zaj±æ lokatê w pierwszej 8 a kto wie czy nie zaskocz± wszystkich i powalcz± w strefie medalowej. Na pewno nie bêdzie ³atwo Polacy nie s± ju¿ spostrzegani jako ch³opcy do bicia wrêcz przeciwnie Polaków po sukcesie na Mistrzostwach ¦wiata zaczynaj± siê baæ

Kowno 2009 4-ci w Europie....Hamburg 2010 WICEMISTRZOWIE ¦WIATA...2010

Portal koszykarski www.polskikosz.pl opisa³ jak grali ch³opcy z rocznika 1993 na Mistrzostwach ¦wiata w Hamburgu

  6. Micha³ Michalak (192 cm, Polonia 2011 Warszawa), ¶r. 13 pkt; 4.6 zb; 2.1 as

Wraz z Mateuszem Ponitk± stanowi³ niezwykle niebezpieczny duet na obwodzie. Czêsto bra³ na siebie odpowiedzialno¶æ - jak np. w dogrywce z Hiszpani±. Niezwykle przebojowy, ze sporym ci±giem na kosz. Nie bez powodu jego idolem jest Juan Carlos Navarro. Michalak jest te¿ dobrym snajperem (51% za 2 i 37% za 3). Cieszy³ siê sporym kredytem zaufania u trenera Szambelana i w kluczowych meczach gra³ ponad 35 minut. Nie by³ zadowolony ze swojej postawy w meczach z Litw± i Stanami Zjednoczonymi. Swoj± gorsz± dyspozycjê t³umaczy³ jednak zmêczeniem.
  12. Tomasz Gielo (201 cm, Trójka Kosz Szczecin) ¶r. 13.8 pkt; 6.6 zb; 2.4 as

Cichy bohater zespo³u Szambelana. Choæ wchodzi³ do gry z ³awki, spêdza³ na parkiecie ¶rednio po 30 minut. Poczyni³ chyba najwiêkszy postêp w tej reprezentacji - w porównaniu z zesz³orocznymi ME podwoi³ liczbê zdobywanych punktów. Widaæ by³o, ¿e dziêki sezonowi na II-ligowych parkietach nabra³ pewno¶ci siebie. Leworêczny skrzyd³owy to gracz niezwykle odwa¿ny i zaanga¿owany. ¦wietnie spisuje siê w grze przodem do kosza. Ma bardzo szybkie miniêcie. Choæ mierzy ponad 2 metry, szybko¶ci pozazdro¶ciæ mo¿e mu nie jeden obwodowy. Ma te¿ skuteczny rzut z pó³dystansu. Choæ nie jest najsilniejszy, to dziêki imponuj±cej skoczno¶ci zbiera³ blisko 7 pi³ek na mecz. Materia³ na bardzo dobrego zawodnika, g³ównie dziêki warunkom fizycznym. Musi poprawiæ zw³aszcza si³ê i rzut za 3. W seniorskiej koszykówce karierê mo¿e zrobiæ tylko jako niski skrzyd³owy.
 

 10. Mateusz Ponitka (196 cm, Polonia 2011 Warszawa), ¶r. 19 pkt; 3.9 zb; 2.4 as

Pierwsza opcja naszego zespo³u w ofensywie. W porównaniu z zesz³orocznymi Mistrzostwami Europy zrobi³ ogromne postêpy (mia³ ¶rednio 9 punktów wiêcej). Ju¿ teraz jest gotów by graæ na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. Bardzo zadziorny i charakterny. Potrafi zdobywaæ punkty seriami - w pó³finale z Litw± pierwsz± po³owê "zamkn±³" 14 kolejnymi "oczkami"! Jest uzdolniony rzutowo, ma bardzo dobrze u³o¿on± rêkê, ¶wietnie rzuca zw³aszcza po zas³onach. Potrafi sam wykreowaæ sobie pozycje. Ma wysokie boiskowe IQ i spore pole widzenia. Gracz bardzo zaanga¿owany zarówno w atak, jak i w defensywê. Nie bez powodu wybrany do pierwszej pi±tki mistrzostw.
   7. Grzegorz Grochowski (177 cm, Stal Stalowa Wola) ¶r. 4 pkt; 2.2 zb; 4.4 as

Podstawowy rozgrywaj±cy, przywódca i boiskowy lider naszej reprezentacji. Nastawiony g³ównie na kreowanie pozycji dla kolegów - swoje pierwsze punkty w turnieju zdoby³ dopiero w 3 spotkaniu. Pokaza³ jednak, ¿e ma te¿ spory ofensywny talent. Bez respektu dla wy¿szych zawodników wje¿d¿a na kosz. Ma skuteczny rzut zza linii 6,25. Zdecydowanie lepiej czuje siê w koszykówce szybkiej, dobrze napêdza szybkie ataki. Trener Szambelan oczekiwa³ jednak od niego gry konsekwentnej, spokojnej. Grochowski bardzo dobrze ustawia³ grê Polski. Przypomina Krzysztofa Szubargê
  14. Piotr Nied¼wiedzki (206 cm, WKK Wroc³aw) ¶r. 7.1 pkt; 4.4 zb; 0.4

Swoj± postaw± na treningach wywalczy³ miejsce w pierwszej pi±tce. Oczekiwania wobec niego by³y jednak wiêksze - podkoszowy WKK Wroc³aw gra³ ¶rednio tylko 15 minut i mia³ gorsze statystyki ni¿ rok temu na Mistrzostwach Europy. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, jest charakterny i ma wolê walki. Gracz wysoki, lecz zwinny. Lepiej czuje siê w grze przodem do kosza, choæ nie ma problemów, by zagraæ ty³em do obrêczy. Ma nie najgorszy rzut. Zbyt szybko siê jednak podpala, przez co ma problemy z faulami. Przeplata³ mecze dobre (15 pkt i 6 zb z Kore±, 12 pkt i 5 zb z Serbi± czy 10 pkt i 5 zb z USA) z kiepskimi (0 pkt i 4 zb z Litw±). Z bardzo dobrej strony pokaza³ siê w finale, gdzie wcale nie odstawa³ od amerykañskich podkoszowych.
  15. Przemys³aw Karnowski (212 cm, Katarzynka Toruñ) ¶r. 14.5 pkt; 11 zb; 2.4 as

Oprócz Ponitki najlepszy zawodnik w¶ród Polaków. Ma imponuj±ce warunki fizyczne. Widaæ, ¿e sporo nad sob± pracuje - przez rok od poprzednich ME znacz±co schud³ i poprawi³ dynamikê. Jednak jeszcze sporo pracy przed nim. Jest leworêczny, co znacznie utrudnia rywalom obronê przeciwko niemu. W swoim repertuarze ma sporo podkoszowych zagrañ, które wykonuje naprawdê dobrze. Potrafi zagroziæ te¿ rzutem z pó³dystansu. Jest prawdziw± zapor± nie do przej¶cia w defensywie - ¶wietnie zastawia, czêsto blokuje, skacze do ka¿dej pi³ki i dobrze sprawuje siê w obronie zespo³owej. Bardzo dobrze wykorzystuje swe warunki fizyczne graj±c przeciwko ni¿szym zawodnikom. Jego braki obna¿y³ mecz z USA, gdzie zosta³ zatrzymany przez równie wysokich, ale silniejszych i szybszych podkoszowych. Gracz bardzo ambitny, nie boj±cy siê ciê¿kiej pracy. Zagranicznym ekspertom imponowa³ sporym boiskowym IQ i du¿ym polem widzenia, którego pozazdro¶ciæ mogliby niektórzy rozgrywaj±cy. Czêsto ¶ci±ga³ na siebie kilku obroñców i odrzuca³ pi³kê na obwód, bardzo dobrze wspó³pracowa³ te¿ z innymi podkoszowymi. Amerykañscy skauci czy trenerzy mówili, ¿e to materia³ na NBA. Jednog³o¶nie wybrany najlepszym ¶rodkowym na M¦.

WYWIAD polskikosz  TUTAJ
P. Karnowski: Sporo pracy przede mn±
Komentarze
Obserwator dnia lipiec 21 2010 19:20:35
Znaj±c rocznik '93 i '92 jestem przekonany, ¿e ich plany nie koñcz± siê na utrzymaniu dywizji A.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
puchary
puchary
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi