News: Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Turniej Krosno Lipiec 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:08:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Turniej Krosno Lipiec 2010
Kadra Polski
ZGRUPOWANIE I TURNIEJ W KRO¦NIE 8-13 lipca  2010

Polska reprezentacja koszykarzy U-16 zakoñczy³a Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki, odbywaj±cy siê w Kro¶nie, z bilansem dwóch zwyciêstw. Tym samym zajê³a III miejsce, w klasyfikacji koñcowej, Turnieju.


Polscy koszykarze rozpoczêli Turniej od wygranej ze S³owacj± 53:47. Izrael, z kolei, przegra³ z Turcj± 58:68.

Drugi dzieñ zmagañ równie¿ nale¿a³ do Naszych kadrowiczów. Po zaciêtym meczu pokonali Turcjê 64:63.
S³owacja przegra³a z Izraelem 67:72.

Trzeciego dnia polski zespó³ uleg³ reprezentacji Izraela 70:83. Turcja pewnie pokona³a S³owacjê 73:56.

Ponadto w pierwszym dniu zgrupowania zagrali¶my spotkanie sparingowe z  reprezentacj± Izraela wygrywaj±c 65 : 53


Koñcowa kolejno¶æ turnieju:
1. Turcja
2. Izrael
3. Polska
4. S³owacja

Ocena gry Reprezentacji Polski:

Rozegrali¶my podczas zgrupowania 4 mecze kontrolne. W pierwszym wygranym meczu z Izraelem grali¶my bardzo nerwowo i ¼le taktycznie, pope³niaj±c du¿o b³êdów. Pierwszy mecz turniejowy ze S³owacj± równie¿ wygrany lecz zagrali¶my ju¿ zdecydowanie lepiej je¶li chodzi o atak pozycyjny. Gorzej by³o z obron± zespo³ow± i zastawieniem. Drugi mecz  mia³ inny przebieg ni¿ ze S³owacja. Przegrywali¶my ca³e spotkanie ró¿nica oko³o 10 punktów. W dalszym ci±gu grali¶my ¼le w obronie i walce na tablicach. W czwartej kwarcie postawili¶my strefê 2 x 3 i Turcy siê pogubili. Przy prowadzeniu Turcji 1 punktem na 1 sekundê do koñca meczu zosta³ sfaulowany Jakub Derkowski, który wykorzysta³ 2 rzuty osobiste i wygrali¶my mecz jednym punktem. W trzecim meczu grali¶my ma³o skoncentrowani, gdy¿ chyba zawodnicy pamiêtali wygrany pierwszy mecz z Izraelem. Pope³niali¶my  proste b³êdy w obronie i byli¶my ma³o zdecydowani w grze ofensywnej. Gorzej równie¿ zagrali¶my szybkim atakiem co by³o do tej pory naszym silnym punktem poczynañ ofensywnych.

Turniej wykaza³ poprawê w poczynaniach ofensywnych, zw³aszcza w spotkaniu z Turcj±. W Kozienicach musimy poprawiæ agresjê na zawodniku z pi³k±, obronie zespo³owej oraz zbiórce i zastawieniu.

Zawodnicy  z Turcji  i Izraela prezentowali bardzo dobre wyszkolenie techniczne i zdecydowanie przewy¿szali nas warunkami fizycznymi.

Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Mê¿czyzn U-16 odbywa³ siê w ramach przygotowañ naszej kadry do mistrzostw Europy, które rozegrane zostan± w sierpniu, w czarnogórskim Barze.

Kadra zawodnicza
 
l.p Nazwisko Data ur. Klub Trener Wzrost [cm]   

1 Jeszke Damian 06.02.1994 Novum Bydgoszcz M. Kulczyk 201   
2  Kuta Kacper  WKS ¦l±skWroc³aw J. Krzyka³a 195   
3 Grzeliñski Jan 14.03.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 177   
4 Zuber Norman 13.01.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 194   
5 Borowski Kacper 02.05.1994 Czarni S³upsk R.Jakubiak 202   
6 Nowicki Filip 02.05.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 203   
7 Stefanik Rafa³ 10.01.1994 Korsarz Gdañsk A. Kwasniewski 195   
8 Krauze Piotr 07.06.1994 Pyra Poznañ M.Piekarczyk 196   
9  Derkowski Jakub 28.03.1994  GTK Gdynia  J. Kocio³ek 180   
10 Sieriatowicz Nikodem 26.04.1994 Zastal Zielona Góra B. Onufrowicz 187   
11 Kaczmarski Leszek 10.03.1994 Stal Stalowa Wola B.Pamu³a 187   
12 Radwañski Kacper  02.02.1994  GTK Gdynia  J. Kocio³ek  187   
13  Miga³a Micha³  28.10.1994  MOSM Bytom R. Fudali 195    
14  Garbacz Jakub  17.03.1994  UKS 40 Radom  J. Spyt  195 

Kadra szkoleniowa:

Kocio³ek Janusz GTK Gdynia Trener g³ówny zespo³u   
Lichtañski Marcin MCKiS Jaworzno Asystent trenera   
Szymkiewicz Jacek Bryza Kolbudy Asystent trenera   
Górka Marcin  Trener odnowy biologicznej 


Damian Jeszke,  Kacper Borowski, Rafa³ Stefanik, Mateusz Miga³a, Piotr Krauze,
Filp Nowicki,

klêcz± od lewej: Kacper Kuta, Nikodem Sirijatowicz, Jakub Derkowski, Jan Grzeliñski, 
Leszek Kaczmarski,  

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wieczorek GTK Gliwice
Wieczorek GTK Gliwice
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi