News: Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Turniej w Francji Czerwiec 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:52:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Turniej w Francji Czerwiec 2010
Kadra Polski
 Miêdzynarodowy Turniej Kadr Narodowych - Francja Riom 1 - 5 lipiec 2010

Trener Janusz Kocio³ek zabra³ z sob± 12 zawodników. Dwóch zawodników z Wielkopolski Piotr Krauze i Miko³aj Stopierzyñski poraz pierwszy bêd± mieli okazje rozegraæ  miêdzynarodowy mecz w koszulce reprezentanta Polski

Ocena gry Reprezentacji Polski;

Po rozegranych trzech meczach kontrolnych mogê stwierdziæ, ¿e na ten etap przygotowañ ustêpujemy wyra¼nie dru¿ynie Francuskiej. Wynik nie odzwierciedla przewagi jak± posiadaj± Francuzi nad naszym zespo³em. Pora¿kê w takim du¿ym stosunku upatrujê w dwóch aspektach:
- nie dostosowana dieta do zawodników. Po¿ywienie nie chêtnie by³o zjadane ( krwisty stek lub owoce morza ) co os³abi³o fizycznie nasz zespó³ i nie pozwoli³o podjêcia walki sportowej spowodowanej brakiem si³  .
- kontuzje zawodników w trzecim meczu spowodowa³y brak wiary w dobry wynik:
Sanny - z³amany nos
Struski – podkrêcony staw skokowy
Kopij -  wybity staw barkowy
Stopierzyñski i Zuber – problemy bólowe ze stawem kolanowym.

 Nie ujmuj±c nic dru¿ynie Francuskiej trzeba przyznaæ, ¿e zawodnicy dysponuj±  wybitn± motoryk± oraz wspania³ymi warunkami fizycznymi i bêd± odgrywaæ du¿± rolê w walce o medale podczas Mistrzostw Europy w Czarnogórze. Wa¿nym aspektem, który nale¿y przytoczyæ jest zakwalifikowanie siê  4 zawodników z tej dru¿yny  do Mistrzostw Europy w kategorii U- 18.
 W pozosta³ych dwóch meczach nasi zawodnicy zagrali poprawnie  ale jeszcze jest wiele czynników do poprawy. Jak na ten okres przygotowañ oceniam dru¿ynê pozytywnie. Nasz± siln± stron± jest szybki atak. Poprawnie gramy  1x1 z pi³ka i bez pi³ki. Zawodnicy dobrze siê szukaj± i posiadaj± dobr± decyzyjno¶æ. S± ogromne braki w defensywie ( szczególnie zastawianie ) i wiedzy taktycznej, któr± jak najszybciej trzeba poprawiæ. W nastêpnych zgrupowaniach na pewno trzeba doskonaliæ taktykê w ataku, która czêsto podczas stresu jest zapominana co jest nastêpstwem przestoju w grze.
Indywidualnie nasz zawodnik Jan Grzeliñski zosta³ wybrany do najlepszej 5 turnieju oraz nagrodzony jako najlepszy rozgrywaj±cy.

Polska – Bu³garia 93 : 62
33-12, 23-20, 21-17, 17-13

Sanny 8, Grzeli¶ki 10, Stopierzyñski 4, Derkowski 0, Siriatowicz 3, Krauze 5, Kopij 0, Stefanik 7, Zuber 30, Borowski 6, Jeszke 8, Struski 12

Polska – S³owenia  67 : 65
12-19, 23-19, 25-11, 7-16

Sanny 7, Grzeli¶ki 8, Stopierzyñski 0, Derkowski 4, Siriatowicz 12, Krauze 0, Kopij 0, Stefanik 3, Zuber 14, Borowski 5, Jeszke 3, Struski 11

Polska – Francja 56 : 105
14-32, 17-25, 15-21, 10-27

Sanny  0, Grzeli¶ki 10, Stopierzyñski 2, Derkowski 0, Siriatowicz 8, Krauze 5, Kopij 0, Stefanik 0, Zuber 2, Borowski 2, Jeszke 7, Struski 20

WSZYSTKIE-STATYSTYKI

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1 FRANCJA
2 POLSKA
3 BU£GARIA
4 S£OWENIA

Kadra Szkoleniowa

Kocio³ek Janusz GTK Gdynia Trener g³ówny zespo³u   
Lichtañski Marcin MCKiS Jaworzno Asystent trenera   
Szymkiewicz Jacek Bryza Kolbudy Asystent trenera   
Górka Marcin  Trener odnowy biologicznej  

Sk³ad Kadry

            
Filip Struski
WKK Wroc³aw
200 cm.
Jan Grzeliñski
WKK Wroc³aw
177 cm.
Norman  Zuber  
WKK Wroc³aw
194 cm.
Nikodem Siriatowicz 
ZASTAL Zielona G
187 cm.
Kacper Borowski
CZARNI S³upsk
202 cm.
Damian Jeszke 
NOVUM Bydgoszcz
201 cm.
           
Sanny Stanferd
GTK Gliwice
184 cm.
Piotr Krauze
PBG Junior Poznañ
196 cn.
Miko³aj Stopierzyñski
BASKET Opalenica
185 cm.
Rafa³ Stefanik 
Korsrz Gdañsk
195 cm.
Kopij Micha³
ZASTAL Zielona G.
Derkowski Jakub
GTK Gdynia
180 cm.


Konsultacja ¯yrardów 29 - 30 czerwca 2010

Sk³ad Kadry U-16 do ¯yrardowa

 
 l.p Nazwisko Data ur. Klub Trener Wzrost [cm]   

1 Jeszke Damian 06.02.1994 Novum Bydgoszcz M. Kulczyk 201   
2 Struski Filip 23.06.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 200   
3 Grzeliñski Jan 14.03.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 177   
4 Zuber Norman 13.01.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 194   
5 Borowski Kacper 02.05.1994 Czarni S³upsk R.Jakubiak 202   
6 Nowicki Filip 02.05.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 203   
7 Stefanik Rafa³ 10.01.1994 Korsarz Gdañsk A. Kwasniewski 195   
8 Krauze Piotr 07.06.1994 Pyra Poznañ M.Piekarczyk 196   
9  Derkowski Jakub 28.03.1994  GTK Gdynia  J. Kocio³ek 180   
10 Sieriatowicz Nikodem 26.04.1994 Zastal Zielona Góra B. Onufrowicz 187   
11 Kaczmarski Leszek 10.03.1994 Stal Stalowa Wola B.Pamu³a 187   
12 Stanfred Sanny 23.02.1994 GTK Fluor Gliwice J. Ko³cz 184   
13 Klekowiecki Sebastian 19.09.1994 Czarni S³upsk R.Jakubiak 193   
14 Stopierzyñski Miko³aj 13.10.1994 Basket Opalenica A.Ziobro 185 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jaworzno 2008
Jaworzno 2008
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi