News: Turniej Koszykówki Ch³opców - Jubileusz 1200-Lecia Cieszyna 17-19 wrzesieñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 03:22:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Koszykówki Ch³opców - Jubileusz 1200-Lecia Cieszyna 17-19 wrzesieñ 2010
Turnieje Podsumowanie

Festiwal pozytywnie zakoñczony

To by³o co¶! Festiwal Koszykówki w Cieszynie ju¿ zakoñczony. Wydarzenie zyska³o bardzo pozytywne opinie. Dziêki temu motywacja do organizacji Festiwalu w przysz³ym roku jest du¿a i czasu znacznie wiêcej, ni¿ w przypadku tegorocznej imprezy.


Niecodzienne wydarzenie, jakim by³ Festiwal Koszykówki w Cieszynie, trwaj±cy od 17-19 wrze¶nia, przyci±gn±³ wielu znakomitych go¶ci. Organizatorem sportowych zmagañ by³ Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie.

- Festiwal zorganizowali¶my w 6 tygodni i to moim zdaniem mo¿e byæ powód do dumy – podkre¶la Marcin Strz±da³a organizator Festiwalu Koszykówki – Praca 30 kreatywnych osób, które znakomicie siê uzupe³nia³y, sprawi³a, ¿e wszystko uda³o siê sprawnie zorganizowaæ, bez wiêkszych „wpadek”. Najwa¿niejsze jest dla nas to, ¿e odbiorcy Festiwalu s± z imprezy zadowoleni.

Przez trzy dni na czterech halach sportowych (Hala Uniwersytetu ¦l±skiego, Hala Widowiskowo Sportowej, oraz na sali Gimnazjum nr 2 i sali MOSiR. rozgrywano turnieje koszykówki m³odzie¿owej gdzie rywalizowa³o trzyna¶cie zespo³ów. Pierwsze miejsce w kategorii kadet m³odszy dla GTK Gdynia,a w kategorii m³odzik m³odszy zwyciê¿yli Czarodzieje z Warswzawskich Bielan.

 W nowopowsta³ej Hali Widowiskowo – Sportowej  ponad pó³ tysi±ca widzów obserwowa³o niesamowite widowisko. – Jeste¶my podekscytowani odliczali¶my godziny do show, jeste¶my przekonani, ¿e siê nie zawiedziemy – mówili kibice.
Kilkunastu koszykarzy walczy³o o tytu³ tego najlepszego w trzech dyscyplinach. Skills chalange, trójkach  a tak¿e wsadach. W tej pierwszej bezkonkurencyjny okaza³ siê Szymon Ka³u¿a, który w finale rywalizowa³ z Damianem Tokarskim. Najwiêcej trafieñ za trzy zaliczy³ Rafa³ Tokarski, drugi w finale by³ Piotr Karnia.
 W miêdzyczasie publiczno¶c bawi³ Molo I Frodo,  duet artystów znanych z programu „Mam Talent”. Prócz nich na parkiecie zaprezentowali siê wojownicy Kendo z uczelnianego klubu AZS Cieszyn.
W koñcu przyszed³ czas na gwó¼d¼ programu, jakim na pewno by³ konkurs wsadów. Poziom jaki zaprezentowali uczestnicy zadziwi³ samego Macka Zieliñskiego.  – Jestem pod wra¿eniem waszych umiejêtno¶ci, nie wiem czy sam potrafi³bym tak wysoko latac jak wy – podkre¶li³ Zieliñski.
Najbardziej efektowny wsad wykona³ Marek Sikora z Cieszyna, którego przez ca³y czas niós³ doping miejscowych kibiców. Drugi by³ £ukasz Biedny, trzeci Grzegorz „ „Pepa” Nawojski. 
Prowadz±cy ca³± imprezê Kacper Lachowicz by³ zachwycony Show Time Basket.
 – Ma³o jest w Polsce imprez, które s± tak fantastycznie zorganizowane. ¦wiat³o, dym, nag³o¶nienie organizatorzy spisali siê ¶wietnie. Widzieli¶my wielu ch³opaków reprezentuj±cych bardzo wysoki poziom i ocieraj±cych siê niejednokrotnie

Imprezy sportowe odbywa³y siê na Specjalnie dla dzieci z miasta i okolic, dwugodzinne warsztaty koszykówki poprowadzi³ Maciej Zieliñski, który swoim fanom rozda³ blisko 200 autografów. W warsztatach uczestniczy³o 60 osób.


43-FILMIKI-ZIBI

FOTO-MACIEJ-ZIELIÑSKI-CAMP

TURNIEJ M£ODZIKÓW rocznik 1998 i m³odsi

Wyniki  meczy w grupach
:

MOSiR Cieszyn 51:75 Czarodzieje z Bielan Warszawa
MKS MOS Katowice 37:78 MKS SP6 Wrze¶nia
MOSiR Cieszyn 60:46 MKS MOS Katowice
Czarodzieje z Bielan Warszawa 45:59
MKS SP6 Wrze¶nia
MOSiR Cieszyn
63:49 MKS SP6 Wrze¶nia
Czarodzieje z Bielan Warszawa 50:41 MKS MOS Katowice

GTK Gdynia 40:66 UKS 9 £om¿a
MKS Zabrze 14:48
GTK Gliwice
GTK Gdynia 28:57 GTK Gliwice
MKS Zabrze 49:71 UKS 9 £om¿a
GTK Gdynia  48:14 MKS Zabrze
GTK Gliwice 41:63
UKS 9 £om¿a

Æwiræfina³y, Pó³fina³y


GTK Gdynia 28:76 MKS Wrze¶nia 
MKS Zabrze 32:69 Czarodzieje z Bielan 
UKS £om¿a 53:32 MKS Katowice
GTK Gliwice 28:53 MOSiR Cieszyn 

MKS MOS Katowice 48:51 GTK Gdynia
MKS Zabrze 28:55 GTK Gliwice

MKS Wrze¶nia 56:68
UKS £om¿a
MOSiR Cieszyn 44:59 Czarodzieje z Bielan

Mecze o miejsca

o 7 miejsce: MKS MOS Katowice 49:27 MKS Zabrze
o 5 miejsce: GTK Gdynia 53:56 GTK Gliwice
o 3 miejsce: MKS Wrze¶nia 87:46 MOSiR Cieszyn
Fina³ UKS £om¿a 49:63 Czarodzieje z Bielan

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1 Czarodzieje z Bielan Warszawa
2 UKS 9 £om¿a
3 MKS Wrze¶nia
4 MOSiR Cieszyn
5 GTK Gliwice
6 GTK Gdynia
7 MKS MOS Katowice
8 MKS Zabrze

FOTO-ZIBI     

43-FILMIKI-ZIBI


TURNIEJ KADETÓW

wyniki

MOSiR Cieszyn - GTK Gdynia   65 : 79
WKK Wroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw  105 : 61
MOSiR Cieszyn - ¦l±sk Wroc³aw  76 : 77
GTK Gdynia - UKS Medagro Komorów  111 : 41
MOSiR Cieszyn : WKK Wroc³aw  58 : 88
UKS Medagro Komorów : ¦l±sk Wroc³aw 63 : 82
GTK Gdynia : ¦l±sk Wroc³aw 97 : 53
WKK Wroc³aw  - UKS Medagro Komorów 113 : 26
WKK Wroc³aw  - GTK Gdynia 67 : 78
MOSiR Cieszyn - UKS Medagro Komorów 74 : 58

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1. GTK Gdynia 8 pkt
2. WKK Wroc³aw  7 pkt
3. ¦l±sk Wroc³aw 6 pkt.
4. MOSiR Cieszyn 5 pkt.
5. UKS Medagro Komorów 4 pkt.

FOTO-ZIBI

43-FILMIKI-ZIBIWYRÓZNIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Turnieju Kadetów  ALL STARS Turnieju Kadetów
   
 Pawe³ Kreft ( GTK Gdynia) od lewej:Krystian Chamerka, Pawe³ Kreft (GTK Gdynia) Wojciech Cygal,
 Kamil Górecki (WKK Wroc³aw) Micha³ Kuboszek (MOSiR Cieszyn)43-FILMIKI-ZIBI

445-FOTO-ZIBI

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polacy w ataku
Polacy w ataku
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi