News: Kadry Polski U-16 rocz.1994/95 zgrupowanie Borne Sulinowo 18-25 czerwca - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:31:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadry Polski U-16 rocz.1994/95 zgrupowanie Borne Sulinowo 18-25 czerwca
Kadra Polski
Kadra Polski U-16 ch³opcy rocznik 1994 powróci³a z Bornego Sulinowa. Pod bacznym okiem trenerów Janusza Kocio³ka, Marcina Lichtañskieo i Jacka Szymkiewicza  wszyscy dobrze trenowali, aczkolwiek by³o zauwa¿alne zmêczenie d³ugim sezonem. Z podstawowych graczy nie by³o Rafa³a Stefanika i Daniela Szymkiewicz, którzy przygotowywali siê z kadr± U-17.

ZGRUPOWANIE W BORNYM SULINOWIE 18-25 czerwiec 2010

Kadra zawodnicza:

l.p Nazwisko Data ur. Klub Trener Wzrost [cm]   

1 Garbacz Jakub 17.03.1994 UKS 40 Radom J. Spyt 195   
2 Jeszke Damian 06.02.1994 Novum Bydgoszcz M. Kulczyk 201   
3 Struski Filip 23.06.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 200   
4 Grzeliñski Jan 14.03.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 177   
5 Zuber Norman 13.01.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 194   
6 Borowski Kacper 02.05.1994 Czarni S³upsk R.Jakubiak 202   
7 Nowicki Filip 02.05.1994 WKK Wroc³aw P. Gliniak 203   
8 Kopij Micha³ 26.05.1994 Zastal Zielona Góra B. Onufrowicz 196   
9 Krauze Piotr 07.06.1994 Pyra Poznañ M.Piekarczyk 196   
10  Derkowski Jakub 28.03.1994  GTK Gdynia  J. Kocio³ek 180   
11 Sieriatowicz Nikodem 26.04.1994 Zastal Zielona Góra B. Onufrowicz 187   
12 Kaczmarski Leszek 10.03.1994 Stal Stalowa Wola B.Pamu³a 187   
13 Stanfred Sanny 23.02.1994 GTK Fluor Gliwice J. Ko³cz 184   
14 Klekowiecki Sebastian 19.09.1994 Czarni S³upsk R.Jakubiak 193   
15 Stopierzyñski Miko³aj 13.10.1994 Basket Opalenica A.Ziobro 185   
16 Kuta Kacper 27.04.1994 WKS ¦l±sk Wroc³aw J. Krzyka³a 195 

Kadra szkoleniowa:

Janusz Kocio³ek  –  trener g³ówny kadry
Marcin Lichtañski  –  asystent trenera
Jacek Szymkiewicz  –  kierownik dru¿yny
Marcin Górka   –  fizykoterapeuta
górny rz±d od lewej: trener Janusz Kocio³ek, Filip Struski, Damian Jeszke, Filip Nowicki, Micha³ Kopij, Piotr Krauze, Jakub Garbacz, Kacper Kuta, Kacper Borowski, trener Jacek Szymkiewicz
dolny rz±d od lewej: trener Marcin Lichtañski, Oscar Sanny, Miko³aj Stopierzyñski, Jan Grzeliñski, Norman Zuber, Klekowiecki, Leszek Kaczmarski, Jakub Derkowski Nikodem Siriatowicz, Sebastian Klekoweicki,

 


  Za nami Mistrzostwa Polski Kadetów w Opalenicy. By³ to ju¿ ostatni moment do pokazania siê trenerowi kadry Polski przed pierwszym zgrupowaniem ME w Czarnogórze.  Nowy szkoleniowiec, Janusz Kocio³ek, ju¿ od æwieræfina³ów MP bacznie przygl±da³ siê poczynaniom m³odych zawodników. Pierwotnie planowa³ powo³aæ 24 zawodników, jednak ostatecznie skoñczy³o siê na szesnastu.

Zgrupowanie to odbêdzie siê  w dniach 18 - 25 czerwca w Bornym Sulinowie. Warto tu przy okazji przypomnieæ, ¿e poprzedni szkoleniowiec Ryszard Poznañski zrezygnowa³ z prowadzenia kadry , tu mo¿na by zapytaæ dlaczego ale nie bêdziemy kontynuowaæ ju¿ tego tematu, i w³a¶nie to Janusz Kocio³ek zaj±³ jego miejsce. Od tego czasu nowy szkoleniowiec nie mia³ jeszcze okazji do spotkania siê z kadrowiczami na ¿adnym obozie. Tak wiêc dopiero 18 czerwca na kilkudniowym zgrupowaniu w Bornem Sulinowo bêdzie mia³ okazje do d³u¿szego popracowania z ca³a szesnastk±. 

Trochê pechowo siê z³o¿y³o, ze termin tego zgrupowania koliduje z fina³ami Gimnazjady, które od pi±tku rozpoczn± siê w Siedlcach. Wielu z zawodników kadry nie bêdzie wiêc mog³o wraz ze swoj± szko³a uczestniczyæ w tych fina³ach, bo odleg³o¶æ dziel±ca obie miejscowo¶ci jest spora, a na zwolnienie z kadry raczej nie bêdzie mo¿na liczyæ. O przygotowaniach kadry U-16 bêdziemy systematycznie informowaæ.

Przy okazji wato dodaæ, ¿e, da³o nam siê dowiedzieæ który z zawodników z rocznika 1994, od nowego sezonu szkoliæ bêdzie  siê w nowym o¶rodku PZKOSZ w Cetniewie.

Daniel Szymkiewicz (WKK Wroc³aw) i Stefanik Rafa³ (KORSARZ Gdañsk)
przebywaj± na zgrupowaniu Kadry Polski U-17 w Szczecinku. Ci zawodnicy od wrze¶nia bêd± szkoliæ siê w SMS PZKosz w Cetniewie do ich grona do³±czy jeszcze Maciej Wisiecki  (REGIS Wieliczka) i Kacper Radwañski (GTK Gdynia) taka 13-tka (nieoficjalnie) z rocznika 1994 rozpocznie naukê i szkolenie w Szkole Mistrzostwa PZKosz w Cetniewie


 
Komentarze
bora dnia czerwiec 18 2010 15:38:00
Nowy trener, nowa kadra. Jednak niech nikt nie zapomina, ¿e z tego skladu "spadnie" przynajmniej sze¶ciu zawodników. Bo chyba nikt nie wierzy, ¿e w sk³ad kadry, a tym bardziej na ME, nie zostan± powo³ani Szymkiewicz i Stefanik smiley Co niektórzy twierdz± nawet, ¿e trener jeszcze wszystkich zaskoczy, bo ¶wietny z niego strateg. Póki co, zapoznaje siê m.in. z tymi, ktorych nie zna. Ostateczny sk³ad z pewno¶ci± bêdzie siê ró¿ni³ od dzisiejszego, chocia¿ czasu nie ma zbyt wiele. Ale trener Kocio³ek skompletuje optymaln±, jak na ten rocznik, dru¿ynê. smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WKK Wroc³aw z Pucharem PZKosz
WKK Wroc³aw z Pucharem PZKosz
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi