News: Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki „BALTIC BASKET CUP” Ko³obrzeg 11-13 czerwiec 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:09:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki „BALTIC BASKET CUP” Ko³obrzeg 11-13 czerwiec 2010
Turnieje Podsumowanie
W dniach 11 -13 06 2010 na piêciu Ko³obrzeskich halach odby³ siê VIII Festiwal Koszykówki Baltic Basket Cup. Rywalizowano w jednej grupie dziewcz±t i 4 kategoriach ch³opców.
 
Najlepsze dru¿yny otrzyma³y puchary, wszyscy uczestnicy otrzyali pami±tkowe koszulki a najlepsi zawodnicy poszczegówlnych kategori statuetki i sprzêt mp3. Mecze sta³y na wysokim poziomie i mo¿na by³o zauwa¿yæ olbrzymie zaanga¿owanie zawodników i trenerów w walkê sportow± na boisku. Impreza nie mog³a by siê odbyæ bez wsparcia, dlatego organizatorzy pragn± podziêkowaæ Prezydentowi Miasta, Urzêdowi Miasta, Naczelnikowi Wydzia³u Edukacji i Sportu, Dyrektorom Szkó³ które go¶ci³y zawodników , Kierownikom Internatów i O¶rodków gdzie nasi go¶cie spali i ¿ywili siê, Dyrektorowi Zieleni Miejskiej,Dyrektorowi MOSiR sponsorom indywidualnym m.in piekarnia Wentland, Firma Sanitech, AG Dekor, OSW Poznanianka.
 
Podziêkowa nale¿± siê tak¿e opiekunom hal i sêdziom którzy czuwali nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów. Szczególne podziêkowania dotycz± rodziców zawodniczek i zawodników ,którzy wspieraj± m³odych koszykarzy ,a tak¿e zawsze pomagaj± w dzia³alno¶ci naszego klubu. Poni¿ej klasyfikacje poszczególnych roczników.

Klasyfikacja ch³opcy 93


1 Jagielonka Warszawa
2 ¯ak Koszalin
3 STK Szczecin
4 Gimbasket Wroc³aw
5 Kotwica 50 Ko³obrzeg
6 AZS Koszalin

MVP Motel Miko³aj

Pi±tka turnieju:

Warszawa-Maliszewski Maciej
Koszalin-Wiktor Konieczny
Szczecin-Rafa³ Mierzwa
Wroc³aw-Przemys³aw Wrona
Ko³obrzeg-Kamil Rduch

ch³opcy 95:

Konin-Kotwica(35:27)
Litwa1-Wroc³aw(55:20)
Miêdzychód-Litwa 2(42:33)
Sieraków-Litwa 3(49:24)
Konin-Poznañ(34:26)
Ko³obrzeg-Miêdzychód(28:25)
Litwa1-Sieraków(43:23)
Poznañ-Litwa 2(50:33)
Kielce-Litwa 3(39:23)
Litwa1-Kielce(34:24)
Konin-Miêdzychód(34:15)
Ko³obrzeg-Poznañ(30:45)
Wroc³aw-Sieraków(10:80)
Litwa1-Litwa3(32:15)
Miedzychód-Poznañ(10:51)
Sieraków-Kielce(71:15)
Wroc³aw-Litwa3(25:33)
,Ko³obrzeg-Litwa2(34:27)
Ko³obrzeg-Kielce(12:32)

1 Sieraków
2 Konin
3 Pyra Poznañ
4 Litwa 1
5 Kielce
6 Ko³obrzeg
7 Miêdzychód
8 Litwa 2
9 Litwa 3
10 Wroc³aw

Pi±tka turnieju:

Tomas Zdanavicius
-Litwa 1,
Marek Walczak-Poznañ,
Rafa³ Marsza³ek-Konin,
Damian Szymczak-Sieraków,
Kamil Zywert-Sieraków,

MVP-Filip Pruefer.


Ch³opcy 96

Grupa A

Polonia Warszawa-UKS 7 Sopot-78-21
Warszawa-Pyra Poznañ-79-19
Warszawa -Wilno-38-10
Warszawa-Kotwica 50 Ko³obrzeg-52-28
Sopot-Poznañ-46-29
Sopot-Wilno-31-35
Sopot-Ko³obrzeg-24-41
Poznañ-Wilno-11-38
Poznañ-Ko³obrzeg-17-41
Wilno-Ko³obrzeg-33-27

Grupa B

STK Wilki Morskie Szczecin-MKS MOS Konin-44-34
Szczecin -STK Czarni S³upsk-29-47
Szczecin-MOS SAnit Spójnia Stargard Szczeciñski-47-20
Szczecin -Novum Bydgoszcz-45-26
Konin-S³upsk-26-56
Konin -Stargard-41-57
Konin-Bydgoszcz-28-39
S³upsk-Stargard-47-27
S³upsk-Bydgoszcz-50-38
Stargard-Bydgoszcz-46-44

Mecz o IX miejsce   Konin-Poznañ-52-22
Mecz o VII miejsce Bydgoszcz-Sopot 64-42
Mecz o  V miejsce   Stargard- Ko³obrzeg 30-24
Mecz o  III miejsce Szczecin-Wilno-26-36
Mecz o   I miejsce   S³upsk-Warszawa-37-52

Pi±tka turnieju 96

Matysik Rafa³ -Stargard
Kacper Borawski-Szczecin
Uzkuronis Darius-Wilno
Lewandowski Bartosz-S³upsk
Mateusz Niegowski-Warszawa

MVP -Kamil Jaro¶ -Warszawa

1 Polonia Warszawa
2 STK Czarni S³upsk
3 Wilno
4 STK Wilki Morskie Szczecin
5 MOS Sanit Stargard Szczecinski
6 Kotwica 50 Ko³obrzeg
7 Novum Bydgoszcz
8 UKS 7 Sopot
9 MKS Konin
10 Pyra Poznañ

Ch³opcy 98

 1. MKK Pyra Poznañ- MUKS Kotwica 50 I 47-9
 2. Vilno II - UKS MIKST Miêdzychód 56-31
 3. Vilno I- Vilno III 75-22
 4. MUKS Kotica 50 II- Starbol Boles³awiec 36-51
 5. MUKS Kotwica 50I- Vilno III 32-44
 6. Vilno II- MUKS Kotwica 50 II 59-28
 7. Vilno I- MKK Pyra Poznañ 35-36
 8. UKS Mikst Miêdzychód- Starbol Boles³awiec 59-47
 9. Vilno III- MKK Pyra Poznañ 26-31
10. Vilmo II- Starbol Boles³awiec 47-36
11. MUKS Kotwica 50 I- Vilno I 0-73
12. Muks Kotwia 50 II-UKS Mikst Miêdzychód 16-44
13. MUKS Kotwica 50 I- Starbol Boles³awiec 10-43
14. MUKS Kotica 50 II- Vilno III 25-42
15. Vilno I- Vilno II 37-13
16. MKK Pyra Poznañ-UKS Mikst Miêdzychód 67-13
17. o VII m MUKS Kotica 50I-MUKS Kotwica 50II 57-25
18. o V m Starbol Boles³awiec- VilnoIII 64-88
19. o III m UKS MIKST Miêdzychód- Vilno II 59-78
20. o I m MKK Pyra Poznañ- Vilno I 32-39

1 Vilno I
2 MKK Pyra Poznañ
3 Vilno II
4 UKS MIKST Miêdzychód
5 Vilno III
6 Starbol Boles³awiec
7 MUKS Kotwica 50 I
8 MUKS Kotwica 50 II

Wyniki spotkañ-dziewczyny 95

Bia³ogard-Ko³obrzeg(44:65)
Opalenica-Lwówek (55:64)
Bia³ogard-Konin(52:70)
Ko³obrzeg-Opalenica (76:61)
Lwówek-Konin (67:74)
Bia³ogard-Opalenica (48:79)
Ko³obrzeg-Konin(64:90)
,Bia³ogard-Lwówek (51:87)
Konin-Opalenica(76:57)
Ko³obrzeg-Lwówek(70:99)

Klasyfikacja koñcowa -dziewczyny 95

1 MOS KONIN
2 UKS LWY LWÓWEK
3 MUKS KOTWICA 50
4 MKS OPALENICA
5 UKS HERKULES BIA£OGARD

Pi±tka turnieju:

Bia³ogard-Aleksandra Król
Opalenica -Murawska Joanna
Ko³obrzeg-Katarzyna Kroczyñska
Lwówek-Magdalena Ratajczak
Konin-Martyna Waliszewska

MVP zawodniczka z MOS Konin-Joanna Drop
Komentarze
darek dnia kwiecie 21 2010 21:44:20
Jako Osoba zwi±zana z AZS Katowice , Muszê podzielic siê wra¿eniami z lat ubieg³ych z ko³obrzeskiego turnieju

BALTIC Basket Cup.

Jest to PRAWDOPODOBNIE jeden z wiekszych turniej organizowanych na taka skale .

PROFESJONALIZM !!
w ubieg³ym roku bêdac w Ko³obrzegu podziwia³em zmagania zawodników rocznika 1995 -by³o to bezposrednio Zwiazane z rozgrywkami tej kategori przez akademików i awansie do Wielkiego Fina³u MP .

Ilosc druzyn
-ilosc sal ilosc
-IMPREZ
-giftow /szczegolne podziêkowanie dla organizatora za przekazanie Koszuli Turniejowej dla "NASZEGO Zbyszka "-Zibiego
mo¿e przyprawiæ o malutki ZAWROT G£OWY
My na swoim terenie mamy k³opoty w zorganizowaniu Turnieju dla jednej grupy wiekowej kilka druzyn
a w Ko³obrzegu jest ich ..kilka KATEGORII
i to nie TYLKO z polski ale tak z Litwy ,Rosji czy miasta Partnerskiego z Berlinem Stankow ??
Myslê ,¿e w przyszlym ..roku " zmobilizujemy Sponsorow i Zrobimy ma³y wyjazd do Ko³obrzegu na kolejny ..Turniej
Niestety w tym roku sprawy Organizacyjne i notoryczny Brak ..Gotowki Poprostu UNIEMOZLIWI£ -Udzia³ w tym Prestizowym Turnieju -akademikom z Katowic
Pozdrowienia dla Koszykarskiego Kolobrzegu
smileysmileysmileysmiley
zibi dnia kwiecie 21 2010 21:52:40
Oczywi¶cie dziêkuje za koszulkê ..kolejna w mojej kolekcji...szkoda ¿e Ko³obrzeski turniej nak³ada sie z MP U-14 i fina³ami SP ..tak bym sie pewnie wybra³..ale co sie odwlecze to nie ..

pozdrawiam Kotwice Ko³obrzeg
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
bêdzie trójeczka ?
bêdzie trójeczka ?
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi