News: XX Wielkanocny Turniej Koszykówki Wiedeñ 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 09:25:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XX Wielkanocny Turniej Koszykówki Wiedeñ 2010
Turnieje Podsumowanie

 W dniach 29 marca-3 kwietnia w Wiedniu  odby³ siê Jubileuszowy XX Wielkanocny  Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki m³odzie¿owej dziewcz±t i ch³opców . Jest to jeden z najwiêkszych turnieji w europie i na ¶wiecie. Pierwszy turniej odby³ siê w roku 1990.W tym roku do Wiednia zjechali siê m³odzi koszykarze i koszykarki z kilkunastu krajów Europy ( 400 dru¿yn) Oczywi¶cie nie zabrak³o na tym turnieju zespo³ów z Polski -12 dru¿yn 5 ch³opcy ( Komorów, Katowice, Radom , Inowroc³aw, Ostrów Wielkopolski ) 6 zespo³ów dziewczyn (Katowice, Ostrów Wielkopolski, Inowroc³aw i 4 zespo³y z Aleksandrowa £ódzkiego) Rozgrywki toczone by³y w 33 halach sportowych , w tym jedna arena z 3 boiskami na barce zakotwiczonej na Dunaju
Rozegrano 1300 meczy w 6 kategoriach wiekowych zarówno w kategorii dziewcz±t jak i ch³opców.
 5000 uczestników turnieju by³o zakwaterowanych w 13 Gimnazjach Przy tym ogromnym projekcie sportowym pracowa³o 300 osób g³ównym organizatorem jest pan Peter Krapel
To by³ mój trzeci turniej w Wiedniu (2007,2008 i 2010 ) W tym  roku  do Wiednia uda³em siê  na zaproszenie organizatora pana Petera Krapela. Transport do  Wiednia zapewni³ mi Klub MEDAGRO Komorów, w drogê powrotna uda³em siê z klubem UKS SP 27 Katowice. Obydwom klubom sk³adam serdeczne podziêkowanie za przejazd.
Trudno okre¶liæ mi poziom zawodów w Wiedniu.Moim zdaniem dru¿yny z miejsc 1-4 to poziom polskiej czo³ówki koszykarskiej . Nie ma mo¿liwo¶ci obejrzenia wszystkich meczy, ale stara³em siê byæ tam gdzie gra³y Polskie zespo³y. Szkoda ¿e w tym roku nie uda³o siê ¿adnemu klubowi z Polski zagraæ w wielkim finale. Najdalej w¶ród ch³opców zaszed³ zespól UKS MEDAGRO Komorów, niewiele brakowa³o a ch³opcy trenera Grzegorza Tomaszewskiego zagrali by w Finale.

Ka¿dy turniej ma swoje plusy i minusy...

 Wiedeñski turniej to nie tylko mecze. Dru¿yny maj± czas na zwiedzenie stolicy Austrii , a najwiêcej czasu maj± zespo³y które odpadn± w grupach. Regulamin nie przewiduje meczy o dalsze miejsce zajmiesz 3 miejsce w grupie zawody dla ciebie koñcz± siê. Nie ma meczu o trzecie miejsce. Medale s± tylko za 1 miejsce nie ma wyró¿nieñ indywidualnych.  Finali¶ci na zakoñczenie dostaj± od organizatorów po zaj±czku z czekolady. Organizator nie zapewnia pi³ek ani na rozgrzewek ani na mecz ....to takie minusy turnieju do których mo¿na zaliczyæ zbyt czêste przemieszczanie siê po Wiedniu mecz-dom-posi³ek-mecz-posi³ek–dom Firma Spalding ufundowa³a koszulkê replikê Reprezentacji Polski
Po losowaniu koszulkê otrzyma³ zawodnik UKS SP 27 Katowice  jeden z najm³odszych uczestników Turnieju w Wiedniu

CH£OPCY

U-12 rocz. 1998 i m³odsi
-  UKS SP 27 Katowice  (rocznik 1999)

 Katowice - Lib. Trieste  30 : 36
Katowice - Lib. Trieste  30 : 36
Timberwolves - Katowice  46 : 19
Ludwigsburg -  Katowice  39 : 19
Katowice -  TTL Bamberg  19 : 48

UKS Katowice zajmuje 5 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywek
U-13 rocz.1997  KASPROWICZ Inowroc³aw i UKS MEDAGRO Komorów

 GRUPA A

Kasprowicz - Astrit Greva  91 : 12
Cesena -  Kasprowicz  48 : 69
Bayern München -  Kasprowicz  54 : 49
Kasprowicz - Alba Berlin  28 : 67

Kasprowicz Inowroc³aw zajmuje 3 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywek

 GRUPA C

Riese - Komorow  17 : 44
Komorow  - Rucker  56 : 37
Leverkusen - Komorow  26 : 45
Komorow - Stahnsdorf  43 : 63 
 
æwieræfina³: Alba Berlin - Komorow  28 : 57
pó³fina³: Komorow  - Orfeo Padova  39 : 55

UKS Komorów odpada w pó³finale i ostatecznie zajmuje 3-4 miejsce ( nie ma meczu o III miejsce )

Wyjazd na turniej dru¿yny z UKS KOMORÓW odbywa³ siê po raz drugi na przestrzeni 3 lat. Poprzednio UKS KOMORÓW pojecha³ rocznikiem 95 i na 51 rywali w swojej kategorii wiekowej zaj±³ 3 miejsce. Przegrywaj±c pó³fina³ z druzyn± z ORFEO Z PADVY z któr± to w grupie wygra³ ró¿nic± 41 pkt. Historia lubi siê powtarzaæ. Tym razem UKS Komorów pojecha³ na turniej dru¿yn± z rocznika 1997 przebrn±³ przez grupê pokona³ w æwieræfinale Albê Berlin, a nastêpnie w pó³finale spotka³ siê z Orfeo z Padwy z W³och. Podmêczeni zawodnicy z Komorowa nie byli w stanie zagraæ dwóch ciê¿kich meczy w tak krótkim odstêpie czasu i po rozegraniu zaciêtego meczu musieli uznaæ wy¿szo¶æ dru¿yny z Padwy. Sporym sukcesem dru¿yny z Komorowa by³o pokonanie w æwieræfinale dru¿yny z Berlina która do tego meczu sz³a jak burza. Z t± sam± Alb± w grupie Kasprowicz przegra³ 28 : 67


U-14 rocz.1996  PIOTRKÓWKA Radom

 TTL Bamberg - Radom  71 : 51
Radom - Köln Nordwest  38 : 49
LZ NÖ-Süd - Radom  66 : 49

PIOTRÓWKA Radom zajmuje 4 miejsce i odpada z dalszych rozgrywek
U-18 rocz.1992  SL SALOS

SL Salos - Grünberg  9 : 81
Pocernice - SL Salos  51 : 25
Rotenburg - SL Salos  46 : 24
SL Salos -  Halstenbek  41: 15

SL SALOS zajmuje 4 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywe

DZIEWCZYNY

U-13 rocz.1997
  Ostrów Wielkopolski, Aleksandrów

GRUPA B

Wielkopolski - Orfeo Padova  50 : 47 
Oberhausen - Wielkopolski  28 : 46
Wielkopolski - Grünberg  36 : 30 
SV Halle - Wielkopolski  6 : 56 

æwieræfina³:  Wielkopolski -  Vienna 87  29 : 19
pó³fina³:      Marghera -  Wielkopolski  41 : 14

Ostrów Wielkopolski w pó³finale odpada z dalszych rozgrywek

GRUPA C

 

USV Halle -  Aleksandrow  26 : 38
Aleksandrow - Osterather TV  35 : 8
Paksi - Aleksandrow  12 : 38

æwieræfina³: Aleksandrow  Nördlingen  14 : 35

Aleksandrów odpada w æwieræfinale z dalszych rozgrywek


U-14 rocz.1996  JADWIGA Inowroc³aw, Aleksandrów £ódzki, UKS SP 27 Katowice

GRUPA A

Jadwiga -  Homburg  52 : 58
Jadwiga - Göttingen/2  37 : 8
Elbasani - Jadwiga  20 : 61 

æwieræfina³:   Göttingen/1 - Jadwiga  59 : 32

JADWIGA Inowroc³aw odpada w æwieræfinale z dalszych rozgrywek

GRUPA C

Aleksandrow - Oberhausen  22 : 50 
Göttingen/1 -  Aleksandrow  53 : 15 
Aleksandrow  - Jena  25 : 19
Lib. Trieste - Aleksandrow  44 : 19

Aleksandrów zajmuje 4 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywek

GRUPA D

Katowice - Ludwigsburg/2  47 : 15
Praha - Katowice  36 : 21
Hochheim - Katowice  5 83 
Katowice - Gödöllöi  44 : 31 
 
æwieræfina³: Orfeo Padova - Katowice  43 : 42

Katowice odpadaj± w æwieræfinale z dalszych rozgrywek


U-16 rocz.1994   Aleksandrów £ódzki

GRUPA B 

Wasserburg - Aleksandrow  43 : 46
Aleksandrow - BBALL 6  35 : 33
TSJ München - Aleksandrow  47 : 34
Aleksandrow - HNMKY  32 : 21

æwieræfina³: Lammkk - Aleksandrow  77 : 24U-18 rocz.1992   Aleksandrów  £ódzki

GRUPA E

OTB - Aleksandrow  57 68
Aleksandrow -  Nördlingen  55 41
Göttingen -  Aleksandrow  44 56
Aleksandrow - ***  2 0

Play-Off: Aleksandrow  - Köln 99ers  49 : 43
æwieræfina³: Granollers - Aleksandrow  48 : 71
pó³fina³: Aleksandrow -  Pocernice  53 : 58FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI
Komentarze
RAFIPIECHNIK dnia kwiecie 06 2010 15:01:09
kasprowicz dziêkuje za pamiêæ profesjonalizm tak trzymaj zibi
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK ....pokonali¶my MP SP Kolbudy
GTK ....pokonali¶my MP SP Kolbudy
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi