News: Kadra Polski U-17 rocz.1993/94 Turniej HNBT- Holandia 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:11:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-17 rocz.1993/94 Turniej HNBT- Holandia 2010
Kadra Polski
Reprezentacja Polski U-17 ¦wiêta Wielkanocne spêdza w Holenderskim mie¶cie Groeningen. Od soboty 3 kwietnia odbywa siê tam XV Miêdzynarodowy turniej Koszykówki HNBT. W pi±tek Polacy rozegrali mecz sparingowy z reprezantacja Holandii U-19. Dzisiaj nasza kadra rozpoczê³a turniej od dwóch zwyciêstw  w grupie .Mecze grupowe s± rozgrywane 4x8 minut natomiast mecze fina³owe 4x10. W turnieju rozgrywane s± dwa konkursy : Tomasz Gielo ( konkurs wsadów) Micha³ Michalak ( konkurs Trójek )

Z powodu kontuzji ( skrêcona kostka) na turniej do Holandii nie pojecha³ Jakub Dybek ( 208 cm ZASTAL Zielona Gora ) w jego miejsce trener Jerzy Szambelan powo³a³ Dawida Ko³akowskiego ( 207 cm MKS Zabrze ) 

Jakub Karolak ma problemy ¿o³±dkowe i nie zagra³ we wszytkich meczach

MECZ FINA£OWY

POLSKA U-17 – SERBIA U-18  72 : 89
( 13-27, 19-17, 16-17, 24-28, )
¦pica 8, Koelner 3, Michalak 6,  Grochowski 3 (5 as.), Matczak 0, Karolak -, Ponitka 16 ( 4x3, 6 przech.), Szymkiewicz 0, Gielo 11 (5 przech.), Ko³akowski 0, Nied¼wiedzki 2, Karnowski 23


 
POLSKA U-17 – HOLANDIA U-18  92 : 67  ( mecz sparingowy)
( 26-20, 25-12, 20-20, 21-15, )

¦pica 7, Koelner 5, Michalak 8,  Grochowski 8 (5 as.), Matczak 9, Karolak 3, Ponitka 11, Szymkiewicz 2, Gielo 9 (6 przech. 3 bl.), Ko³akowski 7, Nied¼wiedzki 2, Karnowski 20

POLSKA U-17 – HOLANDIA U-18  72 : 63
( 15-24, 20-13, 17-15, 20-13 )

¦pica 7, Koelner 0, Michalak 12, Grochowski 5 (7 as.), Matczak 0, Karolak -, Ponitka 18, Szymkiewicz -, Gielo 11, Ko³akowski 0, Nied¼wiedzki 3, Karnowski 16 (5 bl.)

POLSKA U-17 –LJUBLIANA U-18  94 : 40
( 19-14, 26-12, 24-13, 25-11 )

¦pica 5, Koelner 11, Michalak 8,  Grochowski 8, Matczak 4 (4 przech.), Karolak -, Ponitka 20 ( 4x3, 4as.), Szymkiewicz 5, Gielo 14, Ko³akowski 0, Nied¼wiedzki 11, Karnowski 8

Grupa I koñcowa tabelka

1 POLSKA  6 pkt.
2 HOLANDIA 4 pkt.
3 LJUBLIANA 2 pkt.

POLSKA U-17 – SABONIS Litwa  64 : 53
( 15-20, 16-10, 13-20, 20-3 )
¦pica 0, Koelner 0, Michalak 4, Grochowski 9 (8 as.), Matczak 3, Karolak -, Ponitka 18 (4x3), Szymkiewicz 0, Gielo 7, Ko³akowski 0, Nied¼wiedzki 4, Karnowski 19 (4 przech. 11 zb.)

POLSKA U-17 –HAMBURG U-18  85 : 32
( 29-11, 13-9, 28-5, 15-7 )
¦pica 2, Koelner 0, Michalak 11,  Grochowski 6, Matczak 2, Karolak -, Ponitka 7, Szymkiewicz 19 (3x3), Gielo 5, Ko³akowski 3, Nied¼wiedzki 16, Karnowski 14


FILMIKI-Z-TURNIEJUDo Mistrzostw ¦wiata U-17 w Hamburgu pozosta³o zaledwie 98 dni. W poniedzia³ek 29 marca  Kadrowicze Polski spotkaj± siê na drugim w tym roku zgrupowaniu, które odbêdzie siê w ¯yrardowie. Tu¿ po zgrupowaniu podopieczni trenera Jerzego Szambelana wyjad± na Turniej do Groningen w Holandii. Od zakoñczenia Mistrzostw Europy na Litwie bêdzie to pierwszy powa¿ny turniej naszej kadry. Sk³ad na turniej HNBT- Holand Nordic Basketball Turnament  w zasadzie nie ró¿ni siê do tego na ME w Kownie. Trener kadry dokona³ tylko jednej zmiany - w miejsce  Grzegorza Paszka  powo³any zosta³ Dawid Ko³akowski z Zabrza.


Pow³ania na konsultacje w Pruszkowie, a nastêpnie na turniej w Holandii   klub seniorskiliga  m³odzie¿owe Kategoria MP U-20
 1 Mateusz Ponitka Tempcold AZS Politechnika Warszawska I Polonoa 2011 WarszawaU-20  STATYSTYKI
 2 Micha³ MichalakTempcold AZS Politechnika Warszawska IPolonoa 2011 WarszawaU-20  STATYSTYKI
 3 Piotr Nied¼wiedzki
WKK Obiekty Wroc³aw
 II
WKK Wroc³aw
U-18 
 4 Jakub Koelner
WKK Obiekty Wroc³aw
 IIWKK Wroc³awU-18 
 5 Daniel Szymkiewicz
WKK Obiekty Wroc³aw
 IIWKK Wroc³awU-18,U-16 
 6 Grzegorz GrochowskiOSSM PZKosz Stalowa Wola IIStal Stalowa WolaU-18 
 7 Jakub Karolak ------ NOVUM Lublin U-18 
 8 Przemys³aw KarnowskiSIDEn MMKS VIII LO Toruñ IIMKS Katarzynka ToruñU-20,U-18 STATYSTYKI
 9 Tomasz GieloAZS Radex Szczecin IISTK Wilki Morskie SzczecinU-20 STATYSTYKI
 10 Pawe³ ¦picaPSSM PZKosz Warszawa  IIMKS Polonia WarszawaU-20,U-18 STATYSTYKI
 11 Filp MatczakIntermarche Zastal Zielona Góra ISKM Zastal Zielona Góra U-20,U-18 STATYSTYKI
 12 Dawid Ko³akowski OSSM PZKosz Jaworzno III U-18 

Ciekawostki z ¿ycia kadrowiczów:

W Kro¶nie odby³ siê mecz Gwiazd I ligi, w którym wyst±pi³ Mateusz Ponitka. Mateusz by³ najm³odszym zawodnikiem tego spotkania. Mimo to na 14 minut trener powierzy³ mu wspó³odpowiedzialno¶æ za grê zespo³u. Mateusz nie zawiód³ zdoby³ 15 punktów w tym 2x3.Mateusz Ponitka wygra³ konkurs rzutów ,,za trzy punkty” !

POLONIA 2011 Warszawa , w której graj± Mateusz Ponitka i Micha³ Michalak, zdoby³a z³oty medal Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. Gratulujemy!

Tomasz Gielo wraz z zespo³em STK Wilki Morskie zdoby³ srebrny medal MP, zosta³ tak¿e wybrany do All Stars Fina³ów.

Pawe³ ¦pica na Mistrzostwa Polski U-20 zosta³ wypo¿yczony do Poloni Warszawa.  Z ta druzyn± zdoby³ br±zowy medal

W pó³fina³ach MP U-20 wystêpowali tak¿e: Przemys³aw Karnowski, Filip Matczak oraz Jakub Dybek

Zawodnicy WKK Wroc³aw - Daniel Szymkiewicz, Jakub Koelner i Piotr Nied¼wiedzki  nie byli zg³oszeni do rozgrywek U-20 w sezonie 2009/2010.

Daniel Szymkiewicz w dniach 6-7 marca  mia³ zaszczyt reprezentowaæ nasz kraj w Jordan Brand Classic Hosts Basketball Camp in Istanbul w Turcji. Na Camp przyjechali trenerzy z Europy oraz trzech trenerów z USA. Treningi indywidualne po¶wiêcone by³y przede wszystkim technice  gry. .Na zakoñczenie Campu Daniel zosta³ wy³oniony do gry w meczu All Stars. Jednak ani Danielowi Szymkiewiczowi ani Kacprowi Borowskiemu nie uda³o siê uzyskaæ „biletu lotniczego” na Camp do New York,  który odbêdzie siê ju¿ 17 kwietnia. 

FOTKI-Z-CAMPU

Patrz±c na statystyki z rozgrywek I i II ligi oraz MP U-20 trzeba przyznaæ, ¿e nasi kadrowicze wypadaj± w nich bardzo dobrze. Turniej w Holandii potwierdzi czy s± w wysokiej formie, czy nie.

HNBT- Holand Nordic Basketball Turnament - Groningen w Holandia
W Turnieju w Holandii wyst±pi 12 zespo³ów podzielonych na 4 grupy po 3 zespoly.Polska zagra w grupie A z S³oweni± i gospodarzami turnieju z Holandi±


S³owenia
Holandia
Polska
Selection Nis Serbia
Egipt
Dania
Rosja
Estonia
GasTerra Flames
Niemcy
Serbia
Sabonis Lithuania


W dniach 3-10 w Mannheim (Niemcy) odbêd± siê nieoficjalne Mistrzostwa ¦wiata U-18 (rocznik 1992). Na te imprezê przyjad±  reprezentacje z czterech kontynentów. Trenerzy naszej kadry narodowej wybieraj± siê na ten turniej by obserwowaæ grê reprezentacji Niemiec U-17 oraz innych zawodników z rocznika 1993 (Izrael, Francja, Japonia, Chiny ( 4 zawodników),Hiszpania, Turcja i USA ( dwóch zawodników  ) Mo¿e za rok Polacy otrzymaj± zaproszenie na turniej do Mannheim?  Gdyby tak siê sta³o, to bêdê przekazywa³ naszym wiernych czytelnikom wiadomo¶ci na bie¿±co, gdy¿ szczê¶liwym zbiegiem okoliczno¶ci w tym mie¶cie mieszka moje rodzeñstwo. Swego czasu i ja tam  przebywa³em, ale wówczas nie by³o jeszcze hali ARENA


http://www.ast-basketball.de/

Komentarze
leszek dnia kwiecie 05 2010 19:01:36
http://www.hnbt.com/en/home/ - strona turnieju
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
mecz rocz. 93
mecz rocz. 93
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi