News: Nida Cup Turniej dziewczyny i ch³opcy rocz.1997 Nidzica 5-7.III.2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 05:02:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nida Cup Turniej dziewczyny i ch³opcy rocz.1997 Nidzica 5-7.III.2010
Turnieje Podsumowanie
Ciekawostki turnieju:

Najm³odsza dru¿yna - TKM W³oc³awek 8 zawodników z rocz.1998
Najwy¿szy zawodnik – Janczak Eryk z Komorowa ma 184 cm
Najliczniejsza dru¿yna UKS 3 Dzia³dowo 15 zawodniczek
Ca³y turniej sêdziowa³o 5 sêdziów z WMZKosz
Przy stoliku czas, punkty – dziewczyny z Nidzickiego Gimnazjum
Ca³y turniej mia³ oprawê muzyczn±
Ka¿dy zawodnik na zakoñczenie dosta³ okoliczno¶ciowa koszulkê i kubek
Najlepsi strzelcy otrzymali plecaki
TKM W³oc³awek rozdawa³ plakaty ANWILU W³oc³awek
W klasyfikacji dziewczyn o miejscu 2-4 decydowa³a ma³a tabelka
W czasie meczy mieli¶my kilka wsadów i kilkana¶cie trójeczek
Burmistrz Nidzicy og³osi³ i¿ VIII turniej odbêdzie siê w nowo wybudowanej hali widowiskowej
mecze ostatniego dnia turnieju ogl±da³ trener którego wychowank± jest by³a rozgrywaj±ca Polskiej Reprezentacji pochodz±ca z Nidzicy Krystyna Szymañska Lara
serdeczne podziêkowania dla Organizatorów turnieju za go¶cinno¶æ a dla trenera z Komorowa za transport z Warszawy
Bytomski Zibi ZbigniewCh³opcy - wyniki, punkty, klasyfikacja koñcowa:


Bielsk Podlaski
- Pas³ek 54 - 19
Komorów
- Nidzica 46 : 25
Kwidzyn - W³oc³awek 36 : 43
Bielsk Podlaski - Komorów 27 : 45
Nidzica - Kwidzyn 43 : 73
Pas³êk - W³oc³awek 14 : 54
Komorów  - Kwidzyn  44 : 35
Bielsk Podlaski - W³oc³awek 33 : 44
Pas³êk - Nidzica  29 : 55
Kwidzyn - Bielsk Podlaski 47 : 21
W³oc³awek - Nidzica 52 : 28
Komorów - Pas³êk 67 : 18
Kwidzyn - Pas³êk  87 : 26
W³oc³awek - Komorów  28 :43
Nidzica 3 - Bielsk Podlaski  47 : 59

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI  

NIDZICA WM

NIDA CUP 2009 WSPOMNIEN CZAR

 foto  sk³ad + punkty w 5 meczach najlepszy zawodnik klasyfikacja
 I 
UKS Komorów 

  4 Reszel Piotr 8
  7 Sieradzki Tomasz 45
  8 Lesiñski Mateusz 8
10 Parczewski Bartosz 0
12 Paziewski Piotr 43 foto >
14 Hoser Grzegorz 14
15 Mieszkowski Jêdrzej 5
16 Maciak Damian 7
17 B±k Stanis³aw 10
19 Janczak Eryk 28
21 Ciurzyñski Maciej 21
22 Drzewiecki Tomasz 51 All Stars


Trener Grzegorz Tomaszewski
  zwyciêstwa - 5
pora¿ki - 0
kosze zdobyte - 245
kosze stracone -133 
 II 
 TKM  W³oc³awek

  4 Krzeszewski Kacper 0
  5 Wysiñski Marcin 7
  6 Dutkiewicz Kamil 5
  7 Chojnacki Adam 5
  8 Marchlewski Stefan 10
  9 Matusiak Bartosz 86 All Stars
10 Tucholski Konrad 4
11 Rêgocki Adrian 14
12 Cie¶lakiewicz Wiktor 47 foto >
13 Cie¶lewicz Micha³ 13
14 Pakulski Jan 2
15 Pietras Bart³omiej 28

trener Boblewski Piotr
  zwyciêstwa - 4
pora¿ki - 1
kosze zdobyte - 221
kosze stracone - 154
III 
 MTS BASKET Kwidzyñ

 5 Kopczyñski Micha³ 18
 7 Banach Kerin 13
 8 Leszczyñski Pawe³ 33 All Stars
 9 Kazimierski Maciej 11
10 Wróblewski Maks 9
11 Ponimasz Marun 20
12 Mirsz Filip 25
13 Stasiuk Marcin 30
14 Barganowski Tomasz
15 Szwedorski Marcin 38 foto >
17 Grabowski Mateusz 31
18 ¦liwiñski Micha³ 24

trener: Babicka Anna
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 278
kosze stracone - 177
 IV 
 UKS  Pi±tka  Bielsk Podlaski

  4 Car  Krzysztof  4
  5 Hryniewicki Przemys³aw 2
  7 Bielicki Bartosz 13
  8 Bêbeniec Mateusz 49 All Stars
  9 Koc Mateusz 34
10 Bolesta Rafa³ 39
11 Misztal Jakub 12
12 Boroñ £ukasz 43 foto >>>
13 Jab³oñski Krzysztof 2

Trener: Olszañski Jaros³aw

  zwyciêstwa - 2
pora¿ki - 3
kosze zdobyte - 194
kosze stracone - 202
 V 
 UKS trójka Nidzica

  4 Wnuk Artur 8
  5 Ma³ecki Szymon 2
  6 Przetakiewicz Maciej 8
  7 Wiejak Kamil 7
  8 Urbanowicz £ukasz 26
  9 Szczepkowski £ukasz 36 >
10 Kowalski Adam 73
All Stars
11 Lejtyman Szymon 2
12 Baranowski Beniamin 14
13 Jaskólski Jakub 3
14 Ordon Jakub 2
15 Mroczkowski Maciej 14
17 Cieslak Damian 0

Trener Ru¶ Andrzej

  zwyciêstwa - 1
pora¿ki - 4
kosze zdobyte - 198
kosze stracone - 259
 VI 
 SP 3 Pas³êk 

  4 Grzyb Sylwester 40 foto >
  7 Rokicki Tomasz 2
  8 Kaminski Hubert 0
  9 Puzio Kacper 6
12 Rapacki Mateusz 2
13 Konczewski Jakub 2
15 Tuñski Filip 9
16 Gajownik Kamil 8
18 Soboñ Maciej 6
19 Kacprzak Piotr 24

trener: Kowal Krzysztof

  zwyciêstwa - 0
pora¿ki - 5
kosze zdobyte - 106
kosze stracone - 317
  ................................................ ...............................

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 ALL STARS Najlepsza Pi±tka Turnieju  - CH£OPCY ALL STARS Najlepsza Pi±tka Turnieju  - Dziewczyny
   
 od lewej: Drzewiecki Tomasz (Komorów), Matusiak Bartek (W³oc³awek)
 Leszczyñski Pawe³ (Kwidzyn), Bêbeniec Mateusz (Bielsk Podlaski)
 Kowalski Adam (Nidzica)
 od lewej: Nalewajk Junia (0stro³êka), £ada Wiktoria (Zambrów)
 Zdunek Natalia (Dzia³dowo), Dzia³owska Paulina (Nidzica 3 )
 Przyborowska Zuzanna ( Nidzica 1 )  Najlepsi Strzelcy Turnieju Ch³opcy Najlepsi Strzelcy Turnieju Dziewczyny
  TOP 10

1 Matusiak Bartosz 86 pkt. TKM  W³oc³awek
2 Kowalski Adam 73 pkt. TRÓJKA Nidzica
3 Drzewiecki Tomasz 51 pkt. UKS Komorów
4 Bêbeniec Mateusz 49 pkt. UKS 5 Bielsk Podlaski
5 Cie¶lakiewicz Wiktor 47 pkt. TKM  W³oc³awek
6 Sieradzki Tomasz 45 pkt. UKS Komorów
7 Paziewski Piotr 43 pkt. UKS Komorów
8 Boroñ £ukasz 43 pkt. UKS  PI¡TKA  Bielsk Podlaski
9 Grzyb Sylwester 40 pkt. SP TRÓJKA  Pas³êk
10 Bolesta Rafa³ 39 pkt. UKS  Pi±tka  Bielsk Podlaski
TOP 10

1 Przyborowska Zuzanna 64 pkt. JEDYNKA Nidzica
2 Malinowska Justyna 46 pkt. TRÓJKA Nidzica
3 Cybulska Magdalena 42 pkt TRÓJKA Dzia³dowo
4 Nalewajk Julia 40 pkt. UNIA BASKET Ostro³êka
5 Konopko Patrycja 35 pkt. ORKAN Zambrów
6 Czajkowska Monika 34 TRÓJKA Nidzica
7 Nalewajk Julia 34  pkt. UNIA BASKET Ostro³êka
8 ¯ywiec Daria 34 pkt. TRÓJKA Dzia³dowo
9 Kamiñska Melania 33 UNIA BASKET Ostro³êka
10 £ada Wiktoria 32 pkt. ORKAN  Zambrów


Dziewczyny -  wyniki, punkty, klasyfikacja koñcowa:

Ostro³êka - Bydgoszcz 42 : 21
Zambrów
  - Dzia³dowo 41 : 32
Nidzica 1 - Dzia³dowo 29 : 70
Nidzica 3 - Nidzica 1 59 : 38
Nidzica  3
- Bydgoszcz 57 : 25
Ostro³êka -  Zambrów  54 : 15
Nidzica 1 - Ostro³êka 33 : 48
Zambrów
- Bydgoszcz 38 : 25
Nidzica 3 - Dzia³dowo 32 : 49
Zambrów - Nidzica 1 45 : 37
Ostro³êka
- Nidzica 3 41 : 31
Bydgoszcz - Dzia³dowo 24 : 62
Nidzica 1 - Bydgoszcz 68 : 29
Dzia³dowo - Ostro³êka 32 : 42
Nidzica 3 - Zambrów  42 : 35

 Lp Foto dru¿ynysk³ad + punkty dru¿ynynajlepsza zawodniczka   klasyfikacja
I   

 

UNIA BASKET OSTRO£ÊKA

 4 Nalewajk Julia 40 All Stars
 5 Krysiak Blanka 24
 6 Choromañska 7
 7 Zalewska Adrianna 10
 8 Zadro¿na Patrycja10
 9 Karda¶ Karolina 28
10 Szczepanek Julia 28 foto >>>>
11 Kamiñska Melania 33
13 Kra¶niewska Iga 18
14 Posmyk Ewelina 11
15 Brzozowa Ina 23

trener: Nalewajk Tadeusz
  zwyciêstwa - 5
pora¿ki - 0
kosze zdobyte - 230
kosze stracone - 132
 II 

UKS  TRÓJKA  Dzia³dowo

 5 Samsel Sandra 21
 6 Cybulska Magdalena 42
 7 Jaroszewska Sylwia 14
 8 Bodzon Aleksandra 7
 9 Koszewnikow Martyna 42
10 Majder Aleksandra 2
11 ¯ywiec Daria 34 foto >>>>>>
12 Zaczkowska Marcelina 4
14 Ga³±zka Joanna 0
15 ¯ubrowska Ola 1
16 Piotrkowska Natalia 10
17 Piechowiak Magdalena 4
18 Wi¶niewska Agata 5
19 Samsel Angelika 16
23 Zdunek Natalia 16 All Stars
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 245
kosze stracone - 168
 III 
UKS  ORKAN  Zambrów

 4 Niewiñska Klaudia 9
 5 Konopko Patrycja 35
 6 Gacka Justyna 0
 7 Wapiñska Paulina 5
 8 D±browska Joanna 8
 9 Szlendak Aleksandra 3
10 Krajewska Ewa 16
11 £uniewska Emilia 31
12 Martynka Natalia  0
13 Giliñska Patrycja  18
14 £ada Wiktoria 32 All Stars
15 Miazga Paulina 23 foto >>>>>

trener: Chodkiewicz Leszek
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 171
kosze stracone - 190
 IV 

Trójka Nidzica

 5 Budkiewicz Magda 17
 7 Sobolewska Kasia 26
 9 Malinowska Justyna 46 foto >>
10 Dzialowska Paulina 31 All Stars
12 Bernatek Kamila 5
13 Tkacz Karolina 26
15 Bonkowska Patrycja 10
16 Rus Ola 1
19 Czajkowska Monika 34
41 Mrozik Kinga 25
77 Grzegorczyk Anita 9

trener: Chmielewska Edyta
Krzysztof Prusak
  zwyciêstwa - 3
pora¿ki - 2
kosze zdobyte - 221
kosze stracone - 188
 V 
UKS  JEDYNKA  Nidzica

 4 Fydrych Agata 9
 5 Stêpieñ Paulina 30 foto >>>>>
 6 Kowalska Klaudia 2
 7 Sza³anda Alicja 3
 8 Lenzion Edyta 26
 9 Jankowska Daria 29
10 Kuczyñska Patrycja 20
11 Gontarz Nikola 20
12 Sochaczewska Aneta 0
13 Pa¶niewska Patrycja 6
14 Dzido Magdalena 4
15 Przyborowska Zuza 64 All Stars

Trener:Urbanowska Danuta
  zwyciêstwa - 1
pora¿ki - 4
kosze zdobyte - 205
kosze stracone - 251
 VI 
 MUKS BYDGOSCZ

 5 Buzanowska Patrycja 18 foto >
 6 Kreft Klaudia  8
 7 Wróblewska Aleksandra 0
 8 Wronecka 3
 9 Miko³ajczewska 6
11 Pomykajczyk Dominika10
12 Ko³acka Daria 1
13 Ilewicz Tatiana 27
14 Kuzimska Weronika 8
16 Sp³awska Sara 27
34 Zió³kowska Paulina 16

trener: Sobczak Agnieszka
  zwyciêstwa - 0
pora¿ki - 5
kosze zdobyte - 124
kosze stracone - 267
  ................................................  ..............................


 Pytali¶cie gdzie mo¿na kupiæ ta grê

h://www.gadzety-sportowe.pl/279501.htmlttp


Komentarze
the_only_one dnia marzec 12 2010 17:23:40
Fajny turniej generalnie


a co do obsady na stoliku to Zibi, o nas zapomniales smiley dopisz , ze jeszcze dziewczyny z nidzickiego liceum hehe smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SP 2 Wieliczka
SP 2 Wieliczka
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi