News: Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Turniej w Turcji - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:55:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Turniej w Turcji
Kadra Polski
KOÑCOWA KLASYFIKACJA   
 I   
 II   
 III   
 IV   
 V   
 VI   
 VII   
 VIII   


Turcja - Polska 97 : 77  STATYSTYKI
( 26-22, 26-11, 22-23, 23-21)

Nie uda³ siê nam rewan¿ za pora¿kê  grupie i tym samym to gospodarze czyli Turcja  zajmuj± trzeci± lokatê,  a naszej reprezentacji przyda³o miejsce tu¿ za pud³em. Na usprawiedliwienie mo¿na jedynie dodaæ, ¿e nasza dru¿yna przyst±pi³a do spotkania os³abiona lekkimi kontuzjami i problemami ¿o³±dkowymi i nie wyst±pili Grzeliñski, Borowski  i Struski. Pojedynek przebiega³ wiec pod dyktando gospodarzy.  W pierwszej kwarcie jeszcze nasi zawodnicy byli w stanie nawi±zaæ walkê,  jednak pó¼niej ju¿ by³o gorzej. Do przerwy Turcy dysponowali  ju¿ na tyle du¿± przewag±, ¿e praktycznie losy tego pojedynku by³y ju¿ rozstrzygniête. Rywale zagrali bowiem du¿o bardziej skutecznie  (62% za dwa) od naszych zawodników (47%) i to, oprócz os³abieñ, zadecydowa³o dzi¶ o pora¿ce. Najskuteczniejszym zawodnikiem w naszej dru¿ynie by³ Norman Zuber – 26 punktów,  a w dru¿ynie rywali Tayfun Erulku, który zaliczy³ 27 „oczek”.

 Polska  - Turcja 65 : 85   STATYSTYKI
( 13-23, 24-16, 21-27, 7-19 )

POLAND (65): Jakub Derkowski 1 (1 as.), Rafal Stefanik 9 (6 zb.- 1 as.), Kacper Borowski 2 (1 zb.), Jakub Patoka 4, Nikodem Sirijatowicz 4 (1 as.), Radoslaw Trubacz 2 (1 zb.- 1 as.), Mateusz Migala 6 (2 zb.), Daniel Szymkiewicz 13 (6 zb.- 5 as.), Normal Zuber 3, Jan Grzelinski 12 (3 zb.- 1 as.), Damian Jeszke 9 (7 zb.)Historia lubi siê powtarzaæ mo¿na by rzec ogl±daj±c rywalizacjê naszych zawodników z Serbami. Niestety w pó³fina³owym pojedynku, w którym przysz³o nam siê po raz drugi zmierzyæ z Serbi± – naszym grupowym rywalem Polacy przegrali dok³adnie takim samym wynikiem jak w pierwszym spotkaniu 85:65. W porównaniu z pierwszym meczem tym razem przez trzy kwarty ogl±daæ mogli¶my wyrównany pojedynek , bo straty z pierwszej kwarty  uda³o siê nam zniwelowaæ.  W ostatniej kwarcie, podobnej jak w pierwszej to Serbowie dominowali i nie pozostawili z³udzeñ naszym zawodnikom ¿e to im nale¿y siê gra w finale. Pojedynek ten przegrali¶my g³ownie na deskach. Rywale bowiem mieli dok³adnie 20 zbiórek wiêcej ni¿ nasza dru¿yna,  a sam Nikola Jankovic  zebra³ polowe tego co zebrali wszyscy nasi zawodnicy razem i z dorobkiem 23 punktów by³ najlepszym zawodnikiem tego pó³fina³u.  W tym spotkaniu najlepszym naszym zawodnikiem  by³ Daniel Szymkiewicz (13 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst, 7 przechwytów ale i 6 strat), ale warto by tez wyró¿niæ  grê Damiana Jaszke (9 punktów, 7 zbiórek),  Rafa³ Stefanika (9 punktów, 6 zbiórek) i Jana Grzeliñskiego (12 punktów). Tak wiec po tej pora¿ce naszej ekipie pozostaje walka o trzecie miejsce z gospodarzami turnieju Turcj±, tak¿e naszym rywalem grupowym z którym w grupie przegrali¶my po dogrywce. Bêdzie wiêc okazja do rewan¿u.
 W³ochy - Polska  73 : 74   STATYSTYKI
( 15-15, 21-26, 23-19, 14-14 )

POLSKA (74): Jakub Derkowski 1, Rafal Stefanik 6 (2 as.), Norman Zuber 16 (2 zb.), Jabuk Paloka 6 (2 zb.- 1 as.), Nikodem Sirijatowicz 1 (2 as.), Filip Struski 10 (4 zb.- 1 as.), Mateusz Migala (1 zb.), Daniel Szymkiewicz 12 (3 zb.), Kacper Borowski 2 (1 as.), Jan Grzelinski 12 (4 zb.- 8 as.), Damian Jeszke 8 (12 zb.- 1 as.)

Niezwykle emocjonuj±cy i do samego koñca trzymaj±cy w napiêciu by³ pojedynek pomiêdzy nasza reprezentacj± a W³ochami. Obie dru¿yny miewa³y lesze fragmenty jak i gorsza a prowadzenie ulega³o do¶æ czêsto zmianie. Obie dru¿yny prezentowa³y zbli¿on± skuteczno¶æ z gry a o losach tego pojedynku zadecydowa³a nasza lekka przewaga na deskach i tu pochwaliæ warto Damiana Jeszke za a¿ 12 zebranych pi³ek  i lepsza skuteczno¶æ rzutów osobistych tu natomiast dobry przyk³ad da³ lider punktowy Polaków Norman Zuber – 5/6  z linii wolnych a w sumie 16 punktów. W naszej dru¿ynie warto tez odnotowaæ wystêp Jana Grzeliñskiego, który  wypracowa³ osiem asyst, zebra³ cztery pi³ki oraz z doby³  12 punktów .  Liderem punktowym spotkania z dorobkiem 19 oczek zosta³ Aristide Landi jednak nie wystarczy³o to W³ochom wy wygraæ ten pojedynek.


 Serbia - Polska    85 : 65   STATYSTYKI
(24-21, 18-17, 21-10, 22-17)

POLSKA 65 ) Jakub Derkowski 1 (3 zb-1 as), Rafa³ Stefanik 4 (2 zb-3 a), Norman Zuber 7, Jakub Patoka 9 (8 zb-1 as), Nikodem Sirijatowicz 3 (1x3-1 zb), Radoslaw Trubacz 4, Filip Struski 3 (1x3-3 zb), Mateusz Miga³a 8 (4 zb), Daniel Szymkiewicz 12 (1x3-3 zb-2 as), Kacper Borowski 4 (2 zb), Jan Grzeliñski 10 (1x3-5 zb- 5 as), Damian Jeszke (6 zb)

Niestety nie uda³o siê Polskiej Reprezentacji wygraæ w pierwszym meczu z Serbi±.W ca³ym meczu tylko raz wyszli¶my na 1 punktowe prowadzenie .Polacy mecz rozpoczêli nastêpuj±c± pi±tka: Stefanik, Zuber, Szymkiewicz, Grzeliñski, Jeszke.Pierwsze punkty dla Polski zdoby³ Jan Grzeliñski (trójeczka).Po pierwszej po³owie meczu wcale nie by³o tak ¼le z parkietu zeszli¶my z 4 punktow± strat± do Serbów .Trzecia kwarta dla naszego zespo³u rozpoczê³a siê katastrofalnie .Serbowie dominowali  i odjechali na kilkunastopunktowa przewagê której Polacy nie byli wstanie ju¿ dzi¶ nadrobiæ. Serbowie dzisiaj byli od nas lepsi na deskach i rzucali na lepszym procencie a bracia Jankovic  szczególnie Nicolas nie do zatrzymania .Jakub Patoka i Mateusz Miga³a ¶l±scy koszykarze pokazali siê z dobrej strony w tym meczu o czym mówi± statystyki.Najd³u¿ej na boisku przebywali : Grzeliñski i Szymkiewicz. Trener kadry Ryszard Poznañski da³ pograæ wszystkim ch³opakom. W meczu jedynie Damian Jeszke nie zdoby³ punktów za to zaliczy³ 6 zbiorek

 G³ówny trener Polaków Ryszard Poznanski powiedzia³ po meczu z Serbami ¿e Polacy mieli problem z centrami przeciwników którzy grali bardzo twardo i uwa¿a ze tan sam problem bêdzie siê powtarza³ w dzisiejszym meczu z Turcj±.
Dzisiejszy mecz przeciwko Turcji mo¿e byæ bardzo trudny tak jak mecz z Serbi±. Serbowie maja lepsze warunki fizyczne i s± lepiej przygotowani atletycznie ni¿ nasi zawodnicy. S± wy¿si i silniejszy ni¿ my. Nasi centrzy mieli du¿e problemy z powstrzymaniem serbskich wysokich graczy którzy zebrali bardzo du¿o pi³ek na atakowanej tablicy i mieli du¿o ponownieñ w ataku. Bardzo mocno naciskali na naszych zawodników z pi³k± i niemo¿liwe by³o zbieranie pi³ek i straty pojawia³y siê przez bardzo mocny nacisk w obronie
Polski trener kontynuowa³: " dzisiejszy mecz bêdzie ciê¿ki dla naszych centrów. Turcy s± wysocy i dobrze przygotowani fizycznie. Polacy nie walcz± tak jak Serbowie albo Turcy. Kiedy mia³em okazje ogl±daæ Turków podczas turnieju w Hiszpanii grali tam o wiele lepiej niz. tutaj w Turcji
Poznañski doda³: : Turcy mog± byæ mistrzami europy. Macie dobry zespól, zorganizowany w ataku , dobre warunki fizyczne i gracie dobrze w ataku i obronie
Organizacja turnieju jest perfekcyjna odk±d przyjechali¶my nie mamy ¿adnych problemów wszystko jest pod kontrola i przygotowane na zaawansowanym poziomie
organizacja mistrzostw ¶wiata w turcji 2010 ma dobra przysz³o¶æ  Turcy przygotowali dobry program i zostali s³usznie wybrani do organizacji. Wierze ze bêdziecie miêæ dobra atmosferê na trybunach i wszystko bêdzie zorganizowane na 100%Polska - Turcja    74 : 80  STATYSTYKI
 (14-25,16-7,17-7,20-28 dogrywka 7-13)

POLSKA  (74): Jakub Derkowski 3, Rafal Stefanik 9 (9 zb-1 as), Kacper Borowski (1 zb), Jakub Patoka (3 zb), Nikodem Sirijatowicz 8 (5 zb), Radoslaw Trubacz 22 (4 zb-1 as), Filip Struski 2, Mateusz Migala 4 (2 zb), Daniel Szymkiewicz 13 (10 zb-8 as), Norman Zuber (1 zb), Jan Grzelinski (6 zb-3 as), Damian Jeszke 13 (10 zb-1 as)


 W ostatni meczu w drugim dniu turnieju Turk Telekom by³ rozgrywany mecz pomiedzy Polska a Turcja i zakoñczy³ siê wynikiem 74 : 80 dla gospodarzy. W regulaminowym czasie gry bylo 67-67 w dogrywce Turcy zdominowali gre i odniesli zwyciestwo 74-80

po meczu trener Turecki Erhan Toker powiedzia³:

Grali¶my naprawdê trudny mecz z Polakami. Mecze tego typu koñczone dogrywk± daj± dru¿ynom dodatkowe do¶wiadczenie. Nie jest ³atwo graæ koñcowe minuty meczu pod du¿± presj±, z drugiej strony mogli¶my zobaczyæ co zawodnicy zrobi± w takich sytuacjach mogli¶my zauwa¿yæ braki i zadecydowaæ jak je polepszyæ. Zarówno mecze z Niemcami i Polsk±  by³y  bardzo po¿yteczne dla nas

 Niemcy - Polska 81 : 88 STATYSTYKI
(18-11, 27-16, 16-35,20-26)

POLSKA (88): Jakub Derkowski, Rafal Stefanik 8 (2 zb.-2 as.), Norman Zuber 27 (1 rzb.), Jakub Patoka (2 zb.), Nikodem Sirijatowicz 2 (2 zb.), Radoslaw Trubacz (2 zb.), Filip Struski 6 (1 zb.), Mateusz Migala 2 (2 zb.), Daniel Szymkiewicz 15 (4 zb.-10 as.), Kacper Borowski 2 (3 zb.), Jan Grzelinski 17 (5 zb.-15 as.), Damien Jeszke 9 (6 zb.)

No i doczekali¶my siê pierwszego zwyciêstwa naszej reprezentacji. Polska pokona³a Niemców 88 - 81 chod¼ do przerwy przegrywali¶my ró¿nic± 18 punktów 45-27.Kapitalna 3 kwarta w wykonaniu naszej kadry 16-35 dla Polski, odrabiamy straty z pierwszej po³owy meczu. Czwarta kwarta tak¿e dla bia³o-czerwonych. Spotkanie koñczy siê zwyciêstwem Polski 88 : 81 Najwiêcej punktów w tym meczu dla Polski zdoby³ Norman Zuber 27.Jan Grzeliñski zaliczy³ rekordow± ilo¶æ asyst 15 co da³o mu prowadzenie jako najlepszy asystuj±cy w ca³ym turnieju ze ¶rednia 7,7 asyst na mecz !

   M PKT Z P K-Z K-SBILANS 
 1 SERBIA 3 6 0  278 224   54
 2 TURCJA 3 5 2  1  245 235   10
 3 POLSKA 3 4 1 2 227 246   -19
 4 NIEMCY 3 3 0 3 220 265  -45Nasi w pierwszych dziesi±tkach statystyk turnieju:  ZOBACZ


 Punkty : 
6 Daniel Szymkiewicz 79 pkt 
7 Norman Zuber 79 ptk.


 Asysty: 
2 Jan Grzeliñski 32 asyst
6 Daniel Szymkiewicz 30 asyst

 Zbiórki 
2 Damian Jeszke 50
8 Daniel Szymkiewicz 37

 Bloki  
8 Damian Jeszke 
 4 bloki
Przechwyty: 
1 Daniel Szymkiewicz  32 Straty: 

1 Daniel Szymkiewicz 20
3 Nikoem Sirjatowicz 18
8 Jan Grzeliñski 15Double-double - w koszykówce zawodnik uzyska³ double-double je¶li dwa wyniki statystyczne (punkty, asysty, zbiórki, przechwyty, bloki) wyra¿one s± w postaci liczb dwucyfrowych.

Daniel Szymkiewicz POLSKA -TURCJA ( 13 pkt.10 zbiórek )
Damian Jeszke POLSKA - TURCJA ( 13 pk. 10 zbiórek )
Daniel Szymkiewicz POLSKA - NIEMCY ( 15 pkt. 10 asyst )
Jan Grzeliñski POLSKA-NIEMCY ( 17 pkt. 15 asyst )


FOTOGALERIA

KADRA POLSKI U-16Spotkanie sztabów szkoleniowych na dzien przed spotkaniami


OFICJALNA-STRONA-TURNIEJU-W-TURCJI
Komentarze
Obserwator dnia luty 09 2010 10:11:28
A mo¿e by tak poprosiæ PZKosz ¿eby zaktualizowa³ na swojej stronie sk³ady reprezentacji w poszczególnych kategoriach? Mamy rok 2010 a podane sk³ady s± z II po³owy 2008.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Czelad¼ -  Pogoñ II.
Czelad¼ - Pogoñ II.
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi