News: Turniej m³odzików m³odszych rocz.1994 £om¿a - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:39:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej m³odzików m³odszych rocz.1994 £om¿a
Turnieje Podsumowanie
 Bardzo niewiele piszê o naszych najm³odszych koszykarzach  z rocznika 1994 i m³odsi , ale o tym wydarzeniu nie mogê dzi¶ nie wspomnieæ. Obiecuje ¿e od czasu do czasu bêd± newsy o m³odzikach m³odszych  o których nigdzie nie pisz± o to w³a¶nie oni rozs³awiaj± ¦l±ska koszykówkê w Polsce i Europie ! Miêdzynarodowy Turniej o Puchar £om¿yczki  to bardzo znany turniej  minikoszykówki  w Polsce s³ynie z bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu rozgrywek. W tym roku odby³ siê po raz piêtnasty

zobacz-fotki-z-turnieju

Katowice pojawili sie w tym turnieju juz  po raz 10.Ch³opcy z HARTWIGA wzmocnieni dwoma zawodnikami z GTK Ko³czem i Witkiem prowadzeni przez Jaros³awa Jakubca wygrali na tym turnieju wszystko co by³o do wygrania


Zacznijmy od pocz±tku : 
W rozgrywkach grupowych w pierwszym meczu pokonali¶my gospodarzy turnieju ,,dziesi±tkê,, z £om¿y po bardzo wyrównanym meczu, nastêpnie naszej drodze stan±³ nieco s³abszy zespó³ z Litwy  MARIJAMPOL pocz±tek nie by³ ³atwy ale zwyciê¿yli¶my zdecydowanie choæ nie wiadomo jak by by³o jak by Litwini byli w naszym wieku to byli ch³opcy z rocz. 1995 a ich trener wychowa³ zawodnika który obecnie gra w Eurolidze ! Ostanim przeciwnik w grupie to zespó³ z W³och Viktoria Basket Fermo to tak¿e zespó³ zdecydowanie m³odszy wysokie zwyciêstwo z nimi to ¿aden sukces .Na sukces musieli¶my poczekaæ do nastêpnego dnia bo to ju¿ by³ pó³fina³ a naszym przeciwnikiem by³ zespó³ Gimbasket Bia³ystok ,oj co to by³ za mecz po dwóch kwartach przegrywali¶my 32 do 23 trzecia ostatnia kwarta ( tylko 3 kwarty gry ) by³a fenomenalna ch³opcy tak siê sprê¿yli ¿e nie tylko nadrobili stratê ale wyszli na zdecydowane prowadzeni i wielkie Brawa im za pokazanie charakteru na boisku ale za nim do tego dosz³o musieli wys³uchaæ ostrych s³ów trenera Jakubca.
No i ostatni dzieñ turnieju wielki fina³ pomiêdzy zespo³em HITO z Estoni a nami – ch³opakami ze ¦l±ska. Najbardziej  bali¶my siê w zespole HITO dwóch graczy obwodowych którzy sami potrafili wygraæ wszystkie mecze a ich zdolno¶ci techniczne taktyczne sprawno¶ciowe strzeleckie by³y na najwy¿szym poziomie. W tym wyrównanym meczu nasi ch³opcy dopingowani przez liczn± grupê kibiców  wznie¶li siê na wy¿yny swoich umiejêtno¶ci, zagrali Kapitalnie, bardzo m±drze w obronie i skutecznie w ataku i zas³u¿enie dowie¼li zwyciêstwo do koñca !
 
Z³oto do Katowic

Mateusz Wawrzyñski  w najlepszej pi±tce turnieju !

Dawid Marcinków  - najlepszym graczem w zespole


Kosma Ko³cz ( GTK )
MVP Fina³ów 

 To jeszcze nie wszystko w £om¿yñskim Turniej by³a rozegrana jeszcze jedna konkurencja a mianowicie czwórbój ( p³ywanie, rzut kul± lekarska ,skok w dal miejsca , rzuty osobiste ) startowali w niej wszyscy zawodnicy ku zaskoczeniu wszystkim okazali¶my siê najlepszym zespo³em w tej ciekawej konkurencji za któr± otrzymali¶my bardzo okaza³y kryszta³owy Puchar
Poza tym otrzymali¶my dla ca³ego zespo³u zaproszenia do MC Donalad ( zestawy )
Coca Cole woreczki na buty, pami±tkowe koszulki , Pami±tkowe wspólne zdjêcie

strona-z-turnieju
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rutkowska Klaudia - JAS-FBG Sosnowiec
Rutkowska Klaudia - JAS-FBG Sosnowiec
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi