News: Pivot Cup 2006 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 00:55:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pivot Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 Przez ostatni weekend mia³em okazje ¶ledziæ w Pruszkowie i Piastowie poczynania m³odych koszykarzy na trzeciej edycji najwiêkszego turnieju koszykarskiego  w Polsce PIVOT CUP 2006 .W turnieju bra³o udzia³ 68 dru¿yn z Polski Czech i £otwy. Nasz region by³ reprezentowany tylko przez 2 kluby - ch³opcy z GTK Gliwice rocznik 95 i 93 i dziewczêta z Sosnowca to troszkê ma³o jak na ¦l±ski Okrêg Koszykarski.


Pomimo tego ¿e byli¶my tylko dwoma klubami to musze z zadowoleniem stwierdziæ ¿e wypadli¶my ca³kiem nie¼le i tak  dziewczyny z Sosnowca zdoby³y Z³oto Srebro i Br±z a ch³opcy z Gliwic Srebro ( rocznik 95 i m³odsi ) i Br±z ( rocznik 93 ). Kolejnym ¦l±skim akcentem w tym turnieju by³ wystêp naszego najlepszego zawodnika z rocznika 93 Djamela  Benlazerga ( UKS SP 27 Katowice ) który wyst±pi³ w zespole MKK Wroc³aw, pewnie zapytacie dlaczego ? Djamel wyje¿d¿a z Wroc³awska dru¿yn± do Estoni na 
Neybl ( Euroliga Koszykówki M³odzie¿owej ) turniej odbêdzie sie w dniach 23-26 Listopada kolejny turniej tej ligi w styczniu we Wroc³awiu. W Pruszkowie Djamel zgrywa³ siê z zespo³em i powiem ¿e wychodzi³o mu to rewelacyjnie jeden z najskuteczniejszych strzelców w swojej ,, nowej,, dru¿ynie . Wroc³awski Klub Koszykarski  zwyciê¿y³ turniej wygrywaj±c wszystkie mecze ró¿nic± co najmniej 50 punktowa ! W roczniku 92 wygrali mistrzowie Polski MOS Pruszków nigdy nie mia³em okazji wcze¶niej zobaczyæ tego zespo³u po obejrzeniu ich powiem krótko  jest to najlepszy TEAM W POLSCE ! Wszyscy uczestnicy mieli okazje zobaczyæ mecz pierwszoligowy Znicza Pruszków z AZS Czêstochow± a po meczu zmierzyæ siê miêdzy sob± w konkursach rzutów wolnych, i wsadów ( obrêcz na wysoko¶ci 2,60 ).Wsady wygra³ zawodnik MOS Pruszków ( przeskakuj±c trzech zawodników  ) ten sam zawodnik który ma na swoim koncie rekord polski w uzyskanych punktach w jednym meczu  227 punktów .Rzuty wolne wygra³  11 letni £otysz 6 razy trafnych pod rz±d bardzo bliski zwyciêstwa by³ zawodnik GTK Gliwice Ziemba który trafi³ 10 razy pod rz±d ale to by³ pó³fina³ w finale trafi³ tylko dwa razy. Na koniec dnia zosta³ rozegrany konkurs osobistych dla trenerów ,wygra³ go trener GTK Gliwice ! trafiaj±c 6 razy pod rz±d . Poma³u bêdê ju¿ koñczy³ moja relacje z Pivot  Cup 2006 impreza naprawde udana bardzo dobrze  zorganizaowana ,¶wietne hale , ¶wietne szko³y w których nocowali¶my a co najwa¿niejsze nikt z turnieju nie wyjecha³ z pustymi rêkoma koszulki i drobne pamiatki dostali wszyscy a okaza³e puchary zespo³y od 1 do 4 .Ju¿ za rok kolejna edycja  PIVOT CUP 2007 polecam wszystkim ¦l±skim klubom oby dali szanse m³odziutkim koszykarzom zagraæ w tym turnieju !
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKS Kêdzierzyn Ko¿le - XVI miejsce
MKS Kêdzierzyn Ko¿le - XVI miejsce
Dru¿yny rocznik 90/91 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi