News: Wyniki losowania grup m³odzie¿owych Mistrzostw Europy i Mistrzostw ¦wiata z udzia³em reprezentacji Polski - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:45:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wyniki losowania grup m³odzie¿owych Mistrzostw Europy i Mistrzostw ¦wiata z udzia³em reprezentacji Polski
Kadra PolskiWyniki losowania grup m³odzie¿owych Mistrzostw Europy z udzia³em reprezentacji Polski:

Mistrzostwa Europy U20 Mê¿czyzn – Dywizja B, 14 – 24 lipca 2010,
Gussing / Oberwart (Austria)

Grupa A: Izrael, Szwecja, Gruzja, Wêgry
Grupa B: Bu³garia, Portugalia, Finlandia, Szwajcaria
Grupa C: Belgia, Austria, Dania, Wielka Brytania
Grupa D: Polska, S³owacja, Rumunia, Bia³oru¶, Norwegia

Robert Jakubiak - trener kadry U20 mê¿czyzn
- Na Mistrzostwa Europy dywizji B pojedziemy w bojowych nastrojach, naszym celem jest zwyciêstwo we wszystkich spotkaniach, dlatego sk³ad grupy w pierwszym etapie imprezy nie ma dla mnie wielkiego znaczenia. Pierwszy etap powinni¶my zakoñczyæ bez pora¿ki, a najmocniejszymi rywalami wydaj± siê byæ zespo³y Bia³orusi i S³owacji. Wszystko wskazuje na to, ¿e naszymi rywalami w drugiej rundzie bêd± zespo³y Belgii i Austrii, a decyduj±ce o awansie do dywizji A spotkanie rozegramy z Izraelem lub Szwecj±.


Mistrzostwa Europy U18 Mê¿czyzn – Dywizja A, 22 lipca – 1 sierpnia 2010, Wilno (Litwa)

Grupa A: Litwa, Ukraina, Polska, S³owenia
Grupa B: Francja, Hiszpania, £otwa, Szwecja
Grupa C: Turcja, Rosja, W³ochy, Bu³garia
Grupa D: Serbia, Chorwacja, Grecja, Niemcy

Piotr Bakun - trener kadry U18 mê¿czyzn
- Najsilniejszym zespo³em w naszej grupie na pewno jest Litwa, która by³a mistrzem Europy U16 w tym roczniku. Ze S³oweni± grali¶my cztery razy w czasie przygotowañ przed dwoma laty, wynik by³ remisowy dwa zwyciêstwa i dwie pora¿ki. Losowanie by³o raczej dobre patrz±c na inne grupy. Murowanym kandydatem do awansu jest Litwa, reszta dru¿yn w zasadzie jest równa, mecze na pewno bêd± zaciête, ale uwa¿am, ¿e jeste¶my w stanie walczyæ z Ukrain± i S³oweni±. W drugim etapie imprezy trafiamy na silne zespo³y - Francja by³a czwarta a Hiszpania ciut ni¿ej dwa lata temu w U16, Szwedzi dopiero weszli do dywizji A. Bêdziemy walczyæ z ka¿dym równie¿ z Litw±, na pewno siê nie poddamy, dwa lata temu przegrali¶my z tym zespo³em oko³o 10 punktów, kiedy inne zespo³y przegrywa³y znacznie wy¿ej. Jedziemy walczyli o najwy¿sze cele.
Mistrzostwa Europy U16 Mê¿czyzn – Dywizja A, 5 – 15 sierpnia 2010, Bar (Czarnogóra)

Grupa A: Serbia, Chorwacja, W³ochy, Niemcy
Grupa B: Litwa, Francja, Grecja, Dania
Grupa C: Hiszpania, £otwa, Polska, Bu³garia
Grupa D: Turcja, Rosja, Izrael, Czarnogóra

Ryszard Poznañski - trener kadry U16 mê¿czyzn
- Uwa¿am, ¿e losowanie nie wypad³o dla nas ¼le. Najsilniejszym zespo³em oczywi¶cie bêdzie Hiszpania, ale podczas ostatniej konfrontacji na turnieju zagrali¶my bardzo wyrównane spotkanie z tym zespo³em. Nie mam wiedzy na temat £otwy i Bu³garii. £otysze maj± wspania³y charakter i zawsze walcz± z determinacj±. Z naszych potencjalnych rywali w drugim etapie imprezy bardzo mocna jest Turcja, z któr± bêdziemy mieli okazjê zagraæ w turnieju na pocz±tku lutego (Polska zagra równie¿ z Serbi± i Niemcami – przyp. red.). W turnieju wyst±pi± równie¿ inne zespo³y, które zagraj± w Mistrzostwach Europy, wiêc po tej imprezie bêdzie mo¿na powiedzieæ wiêcej na temat naszej pozycji w Europie. Zdecydowanie brakuje nam graczy na pozycjach silnego skrzyd³owego i ¶rodkowego, mamy za to solidnych zawodników na pozycjach obroñców.Kobiety

Mistrzostwa Europy U16 Kobiet– Dywizja A, 12 - 22 sierpnia 2010, Saloniki (Grecja)

Grupa A: Rosja, Szwecja, Litwa, Finlandia
Grupa B: Francja, W³ochy, Serbia, Chorwacja
Grupa C: Hiszpania, Polska, Turcja, Holandia
Grupa D: Belgia, Czechy, Bia³oru¶, Grecja

Andrzej W³odarz - trener kadry U20 kobiet
- Na pewno bardzo mocnym zespo³em w naszej grupie bêdzie Francja, która od wielu lat zaliczana jest do europejskiej czo³ówki. Dodatkowo Francja broni tytu³u Mistrza Europy, który zdoby³a przed rokiem w Gdyni. Nie znam zespo³ów Bu³garii i Holandii poniewa¿ w zasadzie nigdy nie grali¶my z tymi zespo³ami. Nasi potencjalni rywale w drugim etapie imprezy wydaj± siê byæ równie¿ w naszym zasiêgu. Kiedy prowadzi³em ten zespó³ w Mistrzostwach Europy U16 wówczas zarówno Rosja jak i Ukraina zajê³y miejsca za nami wiêc uwa¿am, ¿e jeste¶my w stanie osi±gn±æ dobry rezultat w tej imprezie.

Mistrzostwa Europy U18 Kobiet– Dywizja A, 29 lipca – 8 sierpnia 2010, Koszyce (S³owacja)

Grupa A: Hiszpania, Wêgry, Serbia, S³owacja
Grupa B: Szwecja, Belgia, Rosja, S³owenia
Grupa C: W³ochy, Polska, Litwa, £otwa
Grupa D: Francja, Turcja, Czechy, Ukraina


Niko³aj Tanasejczuk - trener kadry U18 kobiet
 - Losowanie nie by³o dla nas najgorsze, ale dla zawodniczek w tym wieku ciê¿ko prorokowaæ, czasem jaki¶ talent wystrzeli na etapie przygotowañ do imprezy. Nie planujemy konkretnego wyniku, chcemy w ka¿dym spotkaniu walczyæ o ka¿d± pi³kê i z ka¿dym bêdziemy grali o zwyciêstwo. Przygotowujemy siê do g³ównej imprezy wed³ug naszego planu i bêdziemy chcieli zaj±æ jak najwy¿sze miejsce.

Mistrzostwa Europy U16 Kobiet– Dywizja A, 12 - 22 sierpnia 2010, Saloniki (Grecja)

Grupa A: Rosja, Szwecja, Litwa, Finlandia
Grupa B: Francja, W³ochy, Serbia, Chorwacja
Grupa C: Hiszpania, Polska, Turcja, Holandia
Grupa D: Belgia, Czechy, Bia³oru¶, Grecja
Andrzej Curyl - trener kadry U16 kobiet
Polska zagra w grupie C z Hiszpani±, Turcj± i Holandi±:

- Z losowania jestem zadowolony, zdecydowanie mogli¶my trafiæ du¿o gorzej. Na pewno najmocniejszym zespo³em w naszej grupie bêdzie Hiszpania, która od wielu lat jest zaliczana do europejskiej czo³ówki. Z Turcj± kilka tygodni temu gra³a nasza kadra U15 i wed³ug moich informacji jest to dru¿yna w naszym zasiêgu. Nie mamy informacji o Holandii, jest to beniaminek dywizji A, ale s±dzê, ¿e powinni¶my sobie poradziæ. W najgorszym przypadku liczê na awans do czo³owej dwunastki imprezy z drugiej lokaty, a tam czekaj± na nas zespo³y z grupy D, która wed³ug mnie na papierze wydaje siê najs³absz± grup± (Belgia, Czechy, Bia³oru¶, Grecja – przyp. red.). ¦mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e los nam sprzyja³. Jerzy Szambelan: Trzeba walczyæ z ka¿dym!- Teoretycznie wylosowali¶my lepsz± grupê, ale to ¿ycie poka¿e czy ta grupa rzeczywi¶cie jest lepsza. Podci±gamy rêkawy i zabieramy siê mocno do pracy - powiedzia³ po powrocie z losowania Mistrzostw ¦wiata w Hamburgu szkoleniowiec mêskiej kadry do lat 17.

Bezpo¶rednio z lotniska Jerzy Szambelan uda³ siê do Szczyrku, gdzie do 18 lutego nasza kadra przebywa na pierwszym w tym roku zgrupowaniu.

Jak oceni Pan losowanie Mistrzostw ¦wiata U17?

- Teoretycznie wylosowali¶my lepsz± grupê, ale to ¿ycie poka¿e czy ta grupa rzeczywi¶cie jest lepsza. Podci±gamy rêkawy i zabieramy siê mocno do pracy. Trzeba walczyæ z ka¿dym!

 Co wiemy o naszych grupowych rywalach?

- To s± Mistrzostwa ¦wiata wiêc nie mo¿emy liczyæ na taryfê ulgow±, na pewno nie ma tutaj s³abeuszy. Je¿eli chodzi o informacje o naszych rywalach to wiemy du¿o o zespo³ach z Europy, obserwowali¶my wszystkich podczas zesz³orocznych Mistrzostw Euiropy U16 w Kownie. O druzynach spoza Europy nie wiemy za wiele, ale mamy dobre kontakty z trenerami z Europy i bêdziemy wspólnie zdobywaæ materia³y o rywalach i siê nimi wymieniaæ.
Jakie s± najbli¿sze plany kadry U17?

- Do 18 lutego jeste¶my w Szczyrku, to pierwsze zgrupowanie w tym roku. W okresie ¶wi±t Wielkanocy udajemy siê na turniej do Holandii, gdzie spotkamy siê z azjatyckim stylem gry, w imprezie wyst±pi± bowiem Chiñczycy. Najwa¿niejszym celem jest w tej chwili stworzenie zespo³u i odpowiednie zmotywowanie ch³opaków.

Czy kadra bêdzie siê opiera³a na zawodnikach, którzy w zesz³ym roku zajêli 4. miejsce w Kownie?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy trzon tej reprezentacji. Sk³ada siê on z dziewiêciu graczy, do których jako trenerzy mamy zaufanie. Oczywi¶cie ca³y czas monitorujemy rozgrywki, bêdziemy obserwowali Mistrzostwa Polski do lat 18 i do lat 16, je¿eli pojawi± siê koszykarze, którzy bêd± mogli pomóc tej kadrze to oczywi¶cie nikomu drogi nie zamykamy. Jest kadra trenera Poznañskiego, która ostatnio dobrze wypad³a na turnieju w Turcji, przygl±damy siê równie¿ tym zawodnikom.

¼ród³o pzkosz
 M¦ U17 w Hamburgu- Znakomite losowanie dla bia³o-czerwonych! W ¶rodowe popo³udnie odby³o siê losowanie grup mistrzostw ¶wiata do lat 17, które odbêd± siê na w Hamburgu na pocz±tku lipca. W grupie A znalaz³y siê najwiêksze potêgi ¶wiatowej koszykówki: USA, Serbia, Litwa oraz Argentyna, a do³±cz± do nich mistrzowie Afryki- Egipt oraz zapewne bardzo silna ekipa chiñska. Rywalizacja w tej grupie zapowiada siê niezmiernie ciekawie, ¿adna z dru¿yn nie bêdzie mog³a sobie pozwoliæ na jak±kolwiek wpadkê. Natomiast w drugiej grupie B, w której znajduje siê nasza kadra, sytuacja wydaje siê dla nas najbardziej korzystnym uk³adem: zagramy z Niemcami, z którymi rok wcze¶niej wygrali¶my dwukrotnie ró¿nic± ponad 20 oczek, jednak¿e bêd± graæ u siebie. Hiszpanie, mistrzowie Europy, jednak¿e s± w ca³kowitym zasiêgu naszej kadry, oraz Korea Po³udniowa, która wydaje siê byæ egzotycznym przeciwnikiem, a tak¿e Australia i Kanada, prezentuj±ce amerykañski styl basketu, na pewno nie bêd± ³atwym rywalem. Podsumowuj±c, wyniki losowanie chyba nie mog³y siê szczê¶liwiej u³o¿yæ dla zespo³u prowadzonego przez trenera Jerzego Szambelana i miejmy nadzieje, i¿ zmotywuje ich to do ciê¿kiej pracy nad przygotowaniami przed mistrzostwami ¶wiata, które mog± zakoñczyæ siê historycznym sukcesem. Do mistrzostw zosta³y jeszcze 173 dni! Ch³opaki, do roboty! ...

 tu¿ po losowaniu, trener Tomasz Niedbalski wypowiedzia³ siê: "Mamy dwa cele- po pierwsze, graæ najlepiej jak potrafimy, a po drugie chcemy dostaæ siê do æwieræfina³u"
Mimo, i¿ eksperci portalu fiba.com zapowiadaj± naszej reprezentacji ³atwe przej¶cie do æwieræfina³ów, zauwa¿aj±, i¿ w kolejnych fazach bêd± musieli zetkn±æ siê z gro¼nymi rywalami z grupy A.

Na losowaniu byli obecni trenerzy naszej kadry- pan Jerzy Szambelan oraz Tomasz Niedbalski, którzy bezpo¶rednio po wydarzeniu, udali siê do Szczyrku na konsultacjê kadrow±. Portal SKM czeka na komentarz seklekcjonarów dotycz±cy wylosowanej grupy

Terminarz spotkañ reprezentacji Polski w fazie grupowej

2 lipca 2010 (pi±tek)
Australia - Polska
3 lipca 2010 (sobota)
Polska - Korea Po³udniowa
5 lipca 2010 (poniedzia³ek)
Niemcy - Polska
6 lipca 2010 (wtorek)
Polska - Hiszpania
7 lipca 2010 (¶roda)
Polska - Kanada

autor newsa ( t³umaczenie)  zawodnik WKK Wroc³aw

FOTO-GALERIA-Z-LOSOWANIA
Komentarze
darek dnia stycze 17 2010 23:34:07
Grupa C: Hiszpania, Polska, Turcja, HolandiaAndrzej W³odarz - trener kadry U20 kobiet

- Na pewno bardzo mocnym zespo³em w naszej grupie bêdzie Francja, która od wielu lat zaliczana jest do europejskiej czo³ówki. Dodatkowo Francja broni tytu³u Mistrza Europy, który zdoby³a przed rokiem w Gdyni. Nie znam zespo³ów Bu³garii i Holandii poniewa¿ w zasadzie nigdy nie grali¶my


Pytanie O CO TUTAJ CHODZI ??
Je¿eli tak wygl±daja Przygotowania JAK -komentarze to...............
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bogna Kuzia - I miejsce w konkursie ,,3,,
Bogna Kuzia - I miejsce w konkursie ,,3,,
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi