News: Turniej EYBL U-15 rocznik 1995 Komorów 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 10:47:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej EYBL U-15 rocznik 1995 Komorów 2010
EYBL
 Najciekawszym i najbardziej dramatycznym spotkaniem by³ pojedynek dwóch polskich dru¿yn -  Gospodarzy UKS MEDAGRO Komorów z  zespo³em po³±czonym z dwóch dru¿yn Sierakowa i WKK Wroc³aw . Ch³opaki Grzegorza Tomaszewksiego praktycznie ca³y mecz prowadzili na 5 sekund przed koñcem prowadzili jeszcze 2 punktami , trójeczka Piotra Markowskiego wyprowadzi³a go¶ci na 1-punktowe prowadzenie. Jeszcze by³a szansa na zwyciêstwo jednak lider zespo³u MEDAGRO Roman Janik w ostatniej sekundzie wjazdem na kosz spud³owa³

Roman Janik otrzyma³  specjaln± nagrodê ksi±¿kê za ambicje i serce do walki

Piotr  Markowski zawodnik WKK Wroc³aw zosta³ tak¿e wyró¿niony - jego ,,trójeczka,, da³a jak¿e wa¿ne zwyciêstwo dla dru¿yny Wroc³aw/Sieraków...piêkny gest ze strony Trenera -Organizatora Grzegorza Tomaszewskiego ( foto )

BC KRAINA BASKETBALL (UKRAINA) ,, Czerkawskie Ma³py,, na turniej do Komorowa przyjechali w szóstkê w ka¿dym rozegranym spotkaniu mecz koñczyli pi±tk± zawodników ...wielkie brawa dla trenera i zawodników za skuteczn± obronê bez fauli i zdobycie  br±zowych medali

 BC BARSY (KAZACHSTAN) Sko¶noocy koszykarze z dalekiego Kazachstanu pokazali w Polsce ¿e w BASKET graæ potrafi±. Najlepszym w¶ród Kazachów by³ Nurgaliyew Zalgas zdobywaj± 99 punktów.Dru¿yna do domu wróci dopiero w ¶rodê przed nimi 3500 km.

SDJSOR KALININSKAJA ST. PETERSBURG  ( ROSJA) Szkoda nam ch³opaków... w Komorowie nie wygrali meczu, my¶lê ¿e z Polski wywioz± mi³e wspomniania... zwiedzanie na koniec pobytu w Polsce Warszawy Noc± pozostanie im w pamiêci

BC ADMIRALTEISKAJA (ROSJA) Koszykarska szko³a sportowa z  Petersburga dru¿yna która w pierwszym turnieju nie przegra³a meczu ( 5 zwyciêstw) w Komorowie nie uda³o i siê wygraæ spotkania pomimo silnie fizycznego sk³adu. Podobna byli bez dwóch dobrych zawodników i z tego co zrozumia³em byli po ciê¿kim turnieju w Rosji.

 NOVUM Bydgoszcz  dru¿yna poza zasiêgiem na tym turnieju. Kadrowicz Polski w starszym roczniku Damian Jeszke zosta³ poraz drugi najlepszym strzelcem turnieju EYBLA zarówno w Bydgoszczy jak i Komorówie narzuca³ przeciwnikom ponad 100 punktów .Mateusz ..Marian,, Mariañski to zawodnik który ma du¿e szanse zostaæ pewnym graczem w Kadrze Polski rocz. 95 dwa turnieje EYBLA i dwa razy MVP to ¶wiadczy o jego warto¶ci  zaraz po turnieju pojecha³ z rodzicami na odpoczynek na S³owacji . Ca³a dru¿yna NOVUM zas³u¿y³a na pochwa³y a stroje sportowe w nagrodê w pe³ni zas³u¿one


FAN CLUB NOVUM Bydgoszcz sk³adaj±cy siê z rodziców zawodników. To chyba najg³o¶niejsi kibice w Polsce zag³uszali wszystkich od  spikera po  sêdziów. 
Bardzo pozytywna grupa ich doping dodaje meczom niesamowitej atmosfery
 UKS MEDAGRO Komorów ...to chyba najwiêksi pechowcy w tym turnieju mogli go nawet wygraæ gdyby w pierwszym meczu z Kazachstanem nie byli tacy spiêci przez co wykonywali bardzo wiele strat co zadecydowa³o o 7 punktowej pora¿ce. W meczu z WKK Sieraków to ju¿ mieli ,,mega,, pecha 100% ostania akcja mia³a dac zwyciêskiego kosza jednak pi³ka nie wpad³a i skoñczy³o siê pora¿k± .Hala w Nowej Wsi tak jak w pó³fina³ach MP U-14 okaza³a siê pechowa. Ogólnie ch³opcom i trenerowi nale¿± siê ogromne brawa ograli 2 dru¿yny z wielkiego Petersburga ( 5 miljonów mieszkañców ) S³owa uznania dla rodziców za pomoc w przygotowaniu turnieju a tak¿e za gor±cy doping dla swoich pociech.Zawsze mile widzieæ na trybunach rodzica ubranego w koszulke z numerem syna (foto) WKK Wroc³aw/Sieraków   mecz z Estoñczykami bêdzie na d³ugo zapamiêtany .Ja jeszcze czego¶ takiego nie widzia³em. Debel Wroclaw/Sieraków aby wygraæ ten turniej musia³ spotkanie z Estoñczykami wygraæ 145 punktami. Piekielnie trudne zadanie z trybun kibice mówili ¿e to nierealne ..a jednak gdy ch³opcy od organizatora dowiedzieli siê ze w nagrodê za pierwsze miejsce s± stroje sportowe zaczêli grac w takim tempie ¿e nie nad±¿ali¶my kontrolowaæ wyniku
Chyba nikt nie przewidzia³ zakoñczenia tego meczu gdy na 2,5 minuty przed koñcem brakowa³o im kilkunastu punktów a na parkiecie pozosta³o ju¿ tylko 3 zawodników z Estoni bo pozostali spadli za 5 przewinieñ wszyscy siê zastanawiali czy mecz skoñcz± w 2 czy nie skoñcz± bo na parkiecie zostanie 1 zawodnik dalej mecz by siê nie toczy bo komu by poda³ pi³ke . Nagle m³ody trener z Estonii ,, rzuca rêcznikiem,, po prostu poddaje mecz  rezygnuje z dalszej gry WKK Sieraków nie wygrywa .Organizator namawia Estoñczyków do dokoñczenia spotkania jednak ci stanowczo odmawiaj±

 Ca³y turniej uwa¿am za bardzo udany i dobrze zorganizowany

Zakwaterowanie w Hotelu Baron na wysokim poziomie, wy¿ywienie smaczne i do syta
Hale sportowe dla rozgrywek m³odzie¿owych super
¯eby kto¶ nie pomy¶la³ ¿e zachwalam organizatorów wcale tak nie nie jest. Turniej od pocz±tku do koñca uwa¿am za bardzo udany. Oficjalne rozpoczêcie z hymnami narodowymi , prezentacje zespo³ów muzyka w czasie rozgrzewek. Zakoñczenie turnieju
z nagrodami, medalami oraz  indywidualnym wyró¿nieniami które wrêcza³ wicemistrz Olimpijski srebrny medalista w boksie Wies³aw Rutkowski .
Koszulki i upominki dla wszystkich uczestników

Na koniec sk³adam serdeczne podziêkowania dla organizatorów a szczególnie dla pana Grzegorza Tomaszewskie za zaproszenie na turniej do Komorowa
 
Zbigniew ,,zibi,, Bytomski ¦KM

WYNIKI BC Barsy - UKS MEDAGRO Komorów 57 : 50
 BC Kraina Basketbolia – BC Barsy 54 : 41
 Keila KKK - MKS Novum Bydgoszcz 22 : 109
 UKS MEDAGRO Komorów - SDJSOR Kalininskaya 104 : 14
 Wroclaw/Sieraków - BS Admiralteiskaja 62 : 52
 MKS Novum Bydgoszcz – BC Kraina Basketbolia 66 : 49
 BS Admiralteiskaja - BC Barsy 57 : 64
 SDJSOR Kalininskaya – Keila KKK 44 : 52
 UKS MEDAGRO Komorów - Wroclaw/Sieraków 43 : 44
 
Wroclaw/Sieraków – SDJSOR Kalininskaya 86 : 21
 MKS Novum Bydgoszcz – BC Barsy 73 : 44

 BC Kraina Basketbolia – BS Admiralteiskaja 44 : 38
 
UKS MEDAGRO Komorów - Keila KKK 90 : 46
 BC Barsy - Wroclaw/Sieraków 66 : 71
 SDJSOR Kalininskaya – MKS Novum Bydgoszcz 16 : 109
 Keila KKK - BC Kraina Basketbolia 32 : 59
 BS Admiralteiskaja - UKS MEDAGRO Komorów 50 : 62
 Kraina Basketbolia – SDJSOR Kalininskaya  64 : 16
 MKS Novum Bydgoszcz – BS Admiralteiskaja  62 : 36

Wroclaw/Sieraków - Keila KKK  20:0 ( walkower ) przy takim wyniku na 2 minuty przed koñcem spotkania trener Estoñski podda³ mecz.W dru¿ynie KKK Keila mog³o ju¿ tylko graæ trzech zawodników z powodu wykluczeñ za faule


KOÑCOWA TABELA /

  dru¿yna mpkt  z p
 1MKS Novum Bydgoszcz  5 10  5 0
 2WKK Wroc³aw/Sieraków 5 10 5 0
 3BC Kraina Basketbolia 5   9 4 1
 4Medagro Komorów 5    8 3 2
 5 BC Barsy 5   7 2  3
 6BS Admiralteiskaja 5   5 1 4 
 7SC Keila KKK  5   5  0 5
 8SDJSOR Kalininskaya 5   5 0 5


WYRÓZNIENIA INDYWIDUALNE / Individual Discinctions

 MVP Turnieju/Most Valuable Player Tournament :
MATEUSZ MARIAÑSKI ( NOVUM Bydgoszcz )

Najlepszy strzelec turnieju /Best Shooter :
DAMIAN JESZKE ( NOVUM Bydgoszcz) POLAND
 

TOP 10 NAJSKUTECZNIEJSZYCH STRZELCÓW/ Best Shooters : Top 10

1.JESZKE   DAMIAN 128 (MKS NOVUM BYDGOSZCZ)
2.MAZUR  ADAM 106 (WKK WROC£AW/SIERAKÓW)
3.ROMAN  JANIK 102 (UKS MEDAGRO KOMORÓW)
4.NURGALIYEV ZALGAS 99 (BC BARSY)
5.MARIAÑSKI  MATEUSZ 88 (MKS NOVUM BYDGOSZCZ)
6.BILOUS  ANTON 80 BC KRAINA BASKETBALL (UKRAINA)
7.MARKOWSKI PIOTR 77 (WKK WROC£AW/SIERAKÓW)
8 ISKAKOV  DANIIL 68 BC KRAINA BASKETBALL (UKRAINA)
9. ZHUMAGLIYEV ADIL 64 (BC BARSY)
10.SPOJDAN  PATRYK 63 (MKS NOVUM BYDGOSZCZ)

ARTYKU£-GMINA-MICHA£OWICE

ARTYKU£-GMINA-MICHA£OWICE

     
FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI   ( jeszcze kilka filmików sie wgrywa jutro bêd± wszytkie )


TV-WARSZAWA

PREZENTACJA ZESPO£ÓW  / Teams Presentation

 Place Team  Best Team Player 
 I 
MKS NOVUM BYDGOSZCZ (POLSKA)

4 KRZYWDZIÑSKI TOMASZ 18
5 BADOWSKI PRZEMYS£AW  35
6 WI¦NIEWSKI SZYMON 11
7 BEBYN MACIEJ 25
8 DYGU£A £UKASZ 15
9  CIE¦LIÑSKI  ALEKSANDER  21
10  MARIAÑSKI  MATEUSZ  88 ( foto )
11  KOSIOR  ARTUR 6
12  CIURAPIÑSKI MI£OSZ  9
13   SPOJDAN  PATRYK 63
15   JESZKE   DAMIAN  128

TRENER: ZBIGNIEW PRUCHNICKI


 
  II 
WKK WROC£AW/SIERAKÓW (POLSKA)

5 TOMCZAK KAROL 14
6 LESIECKI MICHA£ 11
7 KURIATA PIOTR  20
8 PAWLAK BART£OMIEJ  20
9 SZYMCZAK DAMIAN 39                            
10 FISZER JAKUB  46
11 ROMANISZYN JAN  4
12 MARKOWSKI PIOTR  77
13 LUBIK SZYMON 6
15.FIGLUS JAN 3                                          16.CZY¯  KRZYSZTOF  52 ( foto )                     
17 MAZUR ADAM 106
                                     
TRENER:  JACEK  £UCZAK 
TRENER:  JAROS£AW CZEKA£A

 
    
 III 
BC KRAINA BASKETBALL (UKRAINA)
                       
6 IUNAK OLEG 28
8 UKHAN OLEKSII  29
7 ISKAKOV DANIIL 68
10 MAZUR ANDRII  53
11 ZAMIRAJ£O  MICHAI£ 0
14 MAKSYMISZYN W£AD 12
16 BILOUS  ANTON 80 ( foto )
 
TRENER: MO£CZANOW  ALEKSANE
 

 
  IV 

UKS MEDAGRO KOMORÓW (POLSKA)

4 SZYMON B¡KIEWICZ  27   
5 ALEKSANDER  MALINOWSKI 2                   
7 RADOS£AW  KUSY  7                                     
8 BARTOSZ LESIÑSKI 4                               
9 BARTOSZ   JARYSZ    5
10 TOMASZ TARCZYK 31                     
11 KAMIL    CZOSNOWSKI    35          
12 MATEUSZ PAZIEWSKI 19                           
14.ROMAN JANIK 102 (foto)                                     
15 MATEUSZ  MIESZKOWSKI 10
16 ADAM  G£ODOWSKI  19                       
17 PAWE£ £UC  29                                 
18 RAFA£  MACIAK  4
19 PRZEMYS£AW  DYJAS    24                      
21 PATRYK RUSIN   26

TRENER: GRZEGORZ TOMASZEWSKI

 
 V 
BC BARSY (KAZACHSTAN)

4 OZGANBAEV  TAIR 0
5 AXMETOV   RAXMAN 2
6 ALIMGALIYV KAYRAT 0
7 ZHUMAGLIYEV ADIL  64
9 SHAMENOV AZAMAT 0
10 SHILYEV ROMAN  34
11 KENZALIN NURZAN   17
12 ZHALGABAYEV  GABIT 13
13 NURGALIYEV ZALGAS  99 (foto)
14 KABDRESHEV AYBAT 18
18 ANUARBEKOV SULTAN 0
24 SULEIMENOV  AMIR 24

 
 VI 
KEILA KKK (ESTONIA)

4 KASEMETSA   OVE  22
5 LIDMANN  MARKKUS  LAURI 0
6 OLEMA  KARL   MARTEN 2
7 VILOKAS  JAN 12
8 REIART  ANDRE   14
11 LALL  HENDRIK 0
12 UIBOUPIN  MATIN  35
13 AASOJA  ALAR  23
14 KITSEMETS  REIJO  54
16 SULLUST STEN
18 PILK VAHUR  10

TRENER: ANNI  TAURI

 
 VII 
BC ADMIRALTEISKAJA (ROSJA)

4 ZAGORSKIY JAROS£AW 2
5 NOVIKOV ALEKSANDER 4
9 FEDOROV NIKITA  36
10 VIKTOROV  IWAN 43
13 FILIMONOV  W£ADIS£AW 5
14 KULAKOV MAKSIM   33
17 ALEKSEJEV DIMITRI 3
15 BAZYLEV W£ADIMIR   4   
21 SOKOLOV GIEORGIJ 4
25 ALEXEEV MARK 18
30 GAVRILOV W£ADIMIR   43
55 ANTONIKOVSKI   32
60 BERULAVA DINO 6

TRENER   GIERCZIKOW LEONID

 
 VIII   
SDJSOR KALININSKAJA ST. PETERSBURG  ( ROSJA)


5  DO£¯ENKOW ANDRJEJ   3
7 AWDOÑKIN  FILIP  .KPT.  17
9 KASZLAK  ALEKSANDER     8
12 AFANASJEW  ALEKSJEJ   5
13 SAPAJEW  ALEKSJEJ   4
14 WIERIESZAGIN  ANDRIEJ 37
16 PAKROWSKI  FILIP   4
17 TOKMACZOW  JEGOV   21
22 KORNIEJEW  ROMAN   14
26 LIPKAN NIKITA 0

TRENER  SZPYNÓW  W£ADIMIR
 
\

By zagraæ w EYBL, trzeba wp³aciæ tysi±c euro zwrotnej kaucji, wykupiæ licencje dla zawodników (jedna kosztuje 25 euro), op³aciæ przejazdy i raz na dwa lata zorganizowaæ miêdzynarodowy turniej na w³asny koszt.

 
Komentarze
czoczo11 dnia stycze 17 2010 22:21:57
Dziêki zibi, ¿e by³e¶ na turnieju. Przyje¿d¿aj na EYBL-A do Wroc³awia:D
komsiewro6 dnia stycze 18 2010 13:34:54
¦wietny turniej w Komorowie. ¦wietna organizacja,spikerka na najwy¿szym poziomie w wykonaniu zibiego.¦wietne zdj i filmiki lecz szkoda i¿ Estoñczycy tak post±pili nastêpny turniej we Wroc³awiu ZIBI Przyje¿d¿aj smiley
Psychopata dnia stycze 24 2010 23:12:44
KEILA KKK (ESTONIA) frajerzy na maksa i tacy kolesie graja w Eyblu
Dzieki Zibi za obecnosc...smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi