News: Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Zgrupowanie Cetniewo - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:21:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1994/95 Zgrupowanie Cetniewo
Kadra Polski
Dzi¶ w Cetniewie zakoñczy³o siê kilkudniowe zgrupowanie kadry Polski przed wyjazdem na Miêdzynarodowy Turniej w Turcji
Trener Ryszard Poznañski z 16 zawodników przebywaj±cych na zgrupowaniu wybra³  12-tkê która bêdzie reprezentowaæ Polskê w silnie obsadzonym Turnieju


Wydaje nam siê ze podczas zgrupowania w Cetniewie ka¿dy zawodnik da³ z siebie wszystko.Zawodnicy którzy nie dostali siê do ¶cis³ej  kadry na pewno nie s± przekre¶leni do Mistrzostw Europy jeszcze sporo czasu 
 
170 osób wziê³o udzia³ w ankiecie maj±cej na celu wytypowanie 12 zawodników polskiej kadry na wyjazd do Turcji. Dzi¶ o godz. 20.00 przedstawimy oficjalny sk³ad Reprezentacji Polski. Jutro nasza kadra U-16 wyleci z Warszawy do Turcji.


ANKIETA : Podaj 4 zawodników, którzy nie wyjada na turniej do Turcji:

Struski Filip 11%
Stefanik Rafa³  11%
Szymkiewicz Daniel  12%
Zuber Norman 14%
Sirjatowicz Nokodem 14%
Grzeliñski Jan  15%
Derkowski Jakub 16%
Borowski Kacper 18%
Trubacz Rados³aw  22%
Jeszke Damian 22%
Nowicki Filip  kontuzja - Mateusz Miga³a
Radwañski Kacper 35%
Walczaj Marek 35%
Krauze Piotr 39%
Patoka Jakub 42%
Malinowski Mariusz 46% Najwy¿szy zawodnik kadry Polski U-16 Filip Nowicki (203 cm) jest kontuzjowany. Uraz stopy spowodowa³, ¿e przez najbli¿sze 3 tygodnie nie bêdzie móg³ uczestniczyæ w treningach, a tym samym po¿egna siê z turniejem w Turcji. To wielka strata i os³abienie dla dru¿yny.  Niestety jutro Filip wraca do domu ze zgrupowania w Cetniewie, a trener Poznañski zdecydowa³ siê powo³aæ w Jego miejsce Mateusza Miga³ê.Kadrze potrzebny jest zmiennik na pozycji centra. Mateusz jest zawodnikiem MOSM Bytom, mierz±cym 201 cm wzrostu. W ¶l±skiej lidze kadetów uzyskuje ¶wietne wyniki.


Na 2 godziny przed wyjazdem do Cetniewa Mateusz Miga³a udzieli³ krótkiego wywiadu dla SKM


Kiedy i w jakich okoliczno¶ciach dowiedzia³e¶ siê o powo³aniu na konsultacje szkoleniowa do Cetniewa i jak na ni± zareagowa³e¶ ?
Mateusz Miga³a
O powo³aniu dowiedzia³em siê wcze¶nie rano, by³o to mi³e zaskoczenie.  Ka¿dy sportowiec marzy o grze w reprezentacji, a tu chodzi g³ównie o powo³anie na turniej miêdzynarodowy w Turcji. Jest o co powalczyæ.

Przed Tob± d³uga podró¿ do Cetniewa. Jak s±dzisz, czy wystarczy Ci czasu i si³ by udowodniæ, ¿e Twoje powo³anie by³o zasadne. Do zaprezentowania swoich umiejêtno¶ci masz praktycznie dwa dni, czyli tylko cztery treningi.

Wierze w moje umiejêtno¶æ  i my¶lê ¿e trenerzy pamiêtaj± jak gram. My¶lê ¿e bêdzie warto

Przez d³ugi okres czasu boryka³e¶ siê z kontuzj± rêki. Czy obecnie rêk± jest stuprocentowo sprawna i jak wygl±daj± teraz twoje statystyki w ¶l±skiej lidze kadetów?


Jak na razie wszystko w porz±dku, ale musze graæ ze stabilizatorem , lecz nie przeszkadza i nie os³abia on mojej gry. My¶lê ¿e za nie d³ugo pozbêdê siê go.  Gra³em w niewielu meczach , ale rzucam do¶æ regularnie oko³o 20/25 pkt. Je¶li chodzi o zbiórki , staram siê walczyæ na desce - bo tym siê wygrywa mecz. 

Czy czujesz presje, i¿ to w³a¶nie na tobie najczê¶ciej spoczywaæ bêdzie czujne oko trenerów, którzy musz± zdecydowaæ o tym, czy sprostasz temu wyzwaniu

Jak gram to nie my¶lê o tym

W Cetniewie spotkasz siê z Jakubem Patok±. To drugi przedstawiciel ¦l±ska w kadrze narodowej. Jak okre¶li³by¶ panuj±ce miedzy Wami relacje-poprawne i kole¿eñskie, czy ostra, sportowa rywalizacja o miejsce w kadrze?

Wydaje mi siê ¿e relacje miêdzy nami s± dobre. Kuby znam  od d³u¿szego czasu , je¼dzi³em z nim na kadrê ¶l±ska wiele razy. Chcia³bym ¿eby Kubie siê powiod³o

Bracia Miga³owie, czyli Twój ojciec i wujek, s± znani w polskim ¶rodowisku koszykarskim, bo ¶wietni grali w kosza. Jak uwa¿asz, czy pójdziesz ich ¶ladami i ud¼wigniesz "ciê¿ar" noszonego, s³awnego nazwiska?

Podejrzewam ¿e tak siê stanie. My¶lê ¿e jestem na dobrej drodze

Do tej pory prze¶ladowa³y Ciê na przemian pech i kontuzje-przez nie nie zagra³e¶ m.in w PIVOT CUP, w najwa¿niejszych dla MOSM meczach, czego konsekwencj± by³o odpadniêcie z MP U14. Ostatnio kontuzja reki wykluczy³a Ciê z konsultacji szkoleniowych i turniejów kadry narodowej. Czy teraz wszystkie nieszczê¶cia masz ju¿ za sob± i przyszed³ czas na sukcesy i pasma samych powodzeñ?

Mój limit kontuzji ju¿ chyba siê wyczerpa³

dziêkuje za rozmowêi ¿yczê powodzenia

 


 


FOTOGALERIA

Kadra Polski


I trenerasytent trenera asytent trenera fizjoterapeuta
       
R. Poznañski
Katowice
M.Lichtañski
Jaworzno
J Szymkiewicz
Gdañsk
Hernik Jacek
Warszawa


               
Zuber Norman
WKK Wroc³aw
194 cm
Nowicki Filip
WKK Wroc³aw
203 cm
Struski Filip
WKK Wroc³aw
199 cm
Grzeliñski Jan
WKK Wroc³aw
177 cm. 
Szymkiewicz Daniel
WKK Wroc³aw
197 cm.
Trubacz Rados³aw
ZASTAL Zielona G.
191 cm
Sirjatowicz Nokodem
ZASTAL Zielona G
187 cm
 Derkowski Jakub
GTK Gdynia
179 cm
                
Radwañski Kacper
GTK Gdynia
189 cm.
Walczaj Marek
PYRA Poznañ
188 cm
Krauze Piotr
PYRA Poznañ
196 cm
Patoka Jakub
MKS Zabrze
192 cm
Borowski Kacper
CZARNI S³upsk
201 cm
Stefanik Rafa³
KORSARZ Gdañsk
195 cm.
Malinowski Mariusz
POLONIA Warszawa
198 cm
Jeszke Damian
NOVUM Bydgoszcz
197 cm


Komentarze
leszek dnia stycze 23 2010 00:50:37
Konsultacja zaczyna siê ju¿ 25.01.2010r.
gracz dnia stycze 23 2010 22:12:09
Miejsce gry to miasto KONYA ¿ycie pozasportowe jest bardzo ciê¿kie Konya jest uwa¿ana, za jedno z najbardziej konserwatywnych miast w Turcji (islam)dla sportowca poza meczami i treningami nie ma tam kompletnie co robiæ. Spotkania rozgrywane sa na hali Uniwersytetu pojemno¶æ hali od 5 do 8 ty¶ na spotkanie z Polsk± sprzedano ju¿ ponad 5 tys biletów Turniej jest bardzo nag³o¶niony w mediach Zespo³y zaproszone to elita tego rocznika.Wed³ug lokalnej prasy faworytami imprezy Serbowie i Turcy ale wygra POLSKA ju¿ Jan III Sobieski w 1672 da³ czadu z Turkami teraz kolej na Pana Poznañskiego a historia lubi sie powtarzaæ trzymamy kciuki za naszych ch³opców
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
³awka Koszalina.
³awka Koszalina.
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi