News: Turniej LOSSM PZKosz Stalowa Wola Grudzieñ 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 00:46:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej LOSSM PZKosz Stalowa Wola Grudzieñ 2009
Turnieje Podsumowanie
 Dru¿yna LOSSM Jaworzno pierwszy raz w historii bra³a udzia³ w turnieju O¶rodków (a by³ to ju¿ 14 raz) i od razu zakoñczy³a go zwyciêstwem. W dramatycznym meczu fina³owym, w którym prowadzenie zmienia³o siê raz za razem, Djamel Benlazereg rzuci³ celnie spod kosza po fantastycznym podaniu Mateusza Dziemby (na 0,6 sek do koñca meczu) i Jaworzno mog³o ¶wiêtowaæ sukces.

Zawodnicy, trenerzy i wychowawczyni LOSSM Jaworzno zwyciêstwo dedykuj± Norbertowi Kujonowi który mia³ wyst±piæ w tym turnieju po kikunastomiesiecznej przerwie spowodowanej powa¿n± kontuzja kolana, niestety nie tak dawno kontuzja ,,Norbiego,,  siê odnowi³a . Wszyscy ¿yczymy Norbertowi jak najwcze¶niejszego powrotu na parkiety

 

I Grupa

LOSSM Jaworzno  - trener: Tomasz Niedbalski i Marcin Lichtañski
LOSSM Stalowa Wola II - trener: Jerzy Szambelan
LOSSM Sopot - trener Jacek £±czyñski

Grupa II

LOSSM Wroc³aw  Rafa³ Kalwasiñski
LOSSM Stalowa Wola I Rafa³ Prawica
LOSSM Warszawa  Piotr Bakun Grzegorz Nurowski

Wyniki  

LOSSM Wroc³aw - LOSSM Stalowa Wola II   94-69 (20-19,29-20,34-8,11-22)
LOSSM Warszawa - LOSSM Stalowa Wola I  71-74
LOSSM Stalowa Wola II - LOSSM Sopot  70-72(18-12,16-27,22-16,14-17)
LOSSM Jaworzno - LOSSM Warszawa   82-70 (28-18,19-7,18-18,17-27)

UNKTY LOSSM JAWORZNO: MATEUSZ DZIEMBA - 24, SZYMAÑSKI PAWE£ – 23, MARCELI DZIEMBA – 10, CHRZ¡SZCZ RAFA£ – 7, PIECHACZEK KAMIL – 4, PASZEK GRZEGORZ – 4, KLIMECKI HUBERT – 3, SZKLARZ PATRYK – 3, WOLNIAK JAKUB – 2, BENLAZEREG DJAMEL – 2, KO£AKOWSKI DAWID - 0

LOSSM Sopot - LOSSM Wroc³aw  71-77(14-31,17-9,25-19,15-18)
LOSSM Stalowa Wola I – LOSSM Jaworzno  68-71 (23-23,12-22,15-14,18-12)

PUNKTY LOSSM JAWORZNO:
MATEUSZDZIEMBA – 32, PIECHACZEK KAMIL – 8, DZIEMBA MARCELI – 8, SZKLARZ PATRYK – 8, SZYMAÑSKI PAWE£ – 6, PASZEK GRZEGORZ – 4, KO£AKOWSKI DAWID – 3, BENLAZEREG DJAMEL – 2

mecz o miejsce V 
LOSSM Warszawa  - LOSSM Stalowa Wola II 80-65 (14-25,25-8,19-10,22-22)

mecz o miejsce III
LOSSM Stalowa Wola I  - LOSSM Sopot 68-59 (22-22,10-21,14-7,22-9)

mecz o miejsce I
LOSSM Jaworzno - LOSSM Wroc³aw  84-82 (22-20,14-21,31-21,15-22

PUNKTY LOSSM JAWORZNO: MATEUSZ DZIEMBA – 34, SZKLARZ PATRYK – 11, SZYMAÑSKI PAWE£ – 10, DZIEMBA MARCELI – 9, BENLAZEREG DJAMEL – 8, PIECHACZEK KAMIL – 7, KLIMECKI HUBERT – 3, KO£AKOWSKI DAWID – 2, CHRZ¡SZCZ RAFA£ – 0, WOLNIAK JAKUB – 0

Dru¿yna LOSSM Jaworzno pierwszy raz w historii bra³a udzia³ w turnieju O¶rodków (a by³ to ju¿ 14 raz) i od razu zakoñczy³a go zwyciêstwem. W dramatycznym meczu fina³owym, w którym prowadzenie zmienia³o siê raz za razem, Djamel Benlazereg rzuci³ celnie spod kosza po fantastycznym podaniu Mateusza Dziemby (na 0,6 sek do koñca meczu) i Jaworzno mog³o ¶wiêtowaæ sukces. By³ to mecz obfituj±cy w wiele spektakularnych akcji z obydwu stron ( wsady Rafa³a Chroboka – wychowanka MKKS RYBNIK – tutaj zawodnika LOSSM WROC£AW, czy rzuty za 3 pkt z nieprawdopodobnych pozycji Mateusza DZiemby, który w ca³ym turnieju by³ nie do zatrzymania i by³ najlepszym strzelcem turnieju ze ¶redni± 30 pkt na mecz). Wed³ug obserwatorów by³ to jeden z najlepszych meczów w historii turniejów o¶rodków.

LOSSM Jaworzno by³ jednym z najm³odszych dru¿yn (tylko klasy pierwsze i drugie liceum), m³odszy by³ tylko II zespó³ ze Stalowej Woli prowadzony przez trenera Jerzego Szambelana.
Nale¿y podkre¶liæ wspania³± organizacjê TURNIEJU. 

 Koñcowa Klasyfikacja:

 I  
T. Niedbalski
          
Jaworzno

III-LO-JAWORZNO
Tomasz Niedbalski (LOSSM Jaworzno): Zdecydowanie organizacja tego turnieju na bardzo du¿y plus. Dawno nie by³em na takim turnieju. Bardzo fajne spotkania, kapitalna atmosfera, która panowa³a miêdzy zawodnikami i trenerami. Organizatorom nale¿± siê wielkie podziêkowania. Fajnie, ¿e uda³o nam siê jeszcze wygraæ te zawody. Fina³ imprezy by³ bardzo emocjonuj±cy i do koñca nie by³o wiadomo kto wygra. Bêdziemy mieæ udane ¶wiêta. Przyje¿d¿aj±c do Stalowej Woli chcieli¶my siê pokazaæ z jak najlepszej strony. Warto podkre¶liæ, ¿e my jako jedyni nie mamy ch³opców z rocznika 1991, czyli z trzeciej klasy. Wiemy po tym turnieju nad czym mamy pracowaæ. Triumf zobowi±zuje, aby w kolejnej takiej imprezie pokazaæ siê z jeszcze lepszej strony. To motywacja do dalszej pracy zarówno dla nas trenerów jak i dla tych m³odych zawodników. Rywalizacja powoduje, ¿e szkoleniowcy i gracz siê rozwijaj±.
 II 
 
 R. Kalwasiñski
        
Wroc³aw

II-LIGA
Rafa³ Kalwasiñski (LOSSM Wroc³aw): Jak zwykle w Stalowej Woli odby³a siê bardzo fajna impreza. Przyje¿d¿amy tu co roku i bardzo mile spêdzamy czas. W tym roku ten turniej by³ trochê inny gdy¿ by³o sze¶æ zespo³ów. Drug± dru¿ynê wystawi³a Stalowa Wola i pojawi³a siê nowa szko³a z Jaworzna. Sportowo to wszystko wygl±da³o bardzo fajnie. Pojawi³o siê na kilku nowych ch³opaków. Imprezê mo¿na uznaæ za udan±. Kulminacyjnym momentem by³ fina³, który by³ ciekawy i interesuj±cy. Wygra³a lepsza ekipa, gdy¿ kto¶ zwyciê¿yæ musia³. Szkoda, ¿e nie wygrali¶my. Obie dru¿yny zas³u¿y³y na triumf w tym turnieju. Mam nadziejê, ¿e nastêpnym razem zrewan¿ujemy siê im za pora¿kê w Stalowej Woli.
 III 
 R. Prawica
          
Stalowa Wola

II-LIGA


WWW-OSSM
   
Roman Prawica (LOSSM Stalowa Wola): Zagrali¶my praktycznie trzy bardzo ciê¿kie mecze z wymagaj±cymi rywalami. Cieszê siê, ze pokazali¶my siê z dobrej strony, gdy¿ borykali¶my siê z problemami zdrowotnymi. W ostatnim meczu ligowym dwóch moich zawodników skrêci³o nogê, a jeden od pocz±tku sezonu boryka siê z powa¿niejszym urazem. Cieszê siê jednak, ¿e wypadli¶my w miarê dobrze. Jestem zadowolony, gdy¿ w mojej opinii zrobili¶my postêp w porównaniu z poprzednim rokiem. My¶lê, ¿e idziemy w dobrym kierunku. Turniej by³ trudny, gdy¿ w ci±gu trzech dni ka¿dy z zespo³ów rozegra³ trzy pojedynki. To du¿o, gdy¿ si³y na pewno uciekaj±. Wp³ywa to na psychikê i podej¶cie do meczu.
 IV 
 J. £±czyñski
            
Sopot

II-LIGA
Jacek £±czyñski (trener LOSSM Sopot): Bardzo fajny turniej jak zawsze. Mo¿na zobaczyæ bardzo wielu fajnych ch³opaków z ró¿nych roczników. Sk³ady na pewno nie by³y do koñca wyrównane. W tym wieku dwa lata ró¿nicy to jest du¿o. By³ trener kadry, przed którym ci ch³opcy mogli siê pokazaæ i postaraæ o powo³anie. Po to oni trenuj± ¿eby graæ w reprezentacji. Wiadomo, ¿e na takie turnieje przeje¿d¿a siê wygrywaæ. My tak¿e chcieli¶my zwyciê¿yæ. Wszystkie trzy spotkania, które rozegrali¶my by³y wyrównane. W sk³adzie mia³em a¿ 7 graczy z rocznika 1993. Niektórzy z nich zdali egzamin, a niektórzy niestety nie.
  V  
  G. Nurowski
           
Warszawa

 II-LIGA
 
 VI 
 J. Szambelan
          OSSM
Stalowa Wola

 
Jerzy Szambelan (LOSSM Stalowa Wola II): Takie turnieje s± bardzo warto¶ciowe, gdy¿ w tych szko³ach wystêpuj± ch³opcy, którzy s± utalentowani. Sytuacja teraz siê zmieni³a. Kiedy¶ klubu mia³y obowi±zek szkoliæ m³odzie¿. Przy tych przeobra¿eniach spo³eczno-politycznych i ekonomicznych ju¿ tego obowi±zku nie maj±. W obecnej chwili zajmuj± siê tylko profesjonalnym sportem a m³odzie¿ pozosta³a na ³asce bo¿ej. W zwi±zku z tym akie szko³y bardzo pomagaj± tym ch³opcom. Pod tym wzglêdem ten turniej jest bardzo warto¶ciowy.

Koñcowa Klasyfikacja i wyróznienia indywidualne ( z ka¿dego zespolu po 2 zawodników )
Najlepszy zawodnik : Mateusz Dziemba (nr.10), wyró¿nienie : Dawid Ko³akowski (nr.14)

SK£AD LOSSM JAWORZNO:

DZIEMBA MATEUSZ (UKS MOSM BYTOM), DZIEMBA MARCELI (UKS MOSM BYTOM), PIECHACZEK KAMIL (UKS MOSM BYTOM), KLIMECKI HUBERT (GTK GLIWICE), SZYMAÑSKI PAWE£ (GTK GLIWICE), PASZEK GRZEGORZ (MKKS RYBNIK), SZKLARZ PATRYK (MKKS RYBNIK), KO£AKOWSKI DAWID (MKS ZABRZE), CHRZ¡SZCZ RAFA£ (POGOÑ RUDA ¦L¡SKA), WOLNIAK JAKUB (TKKF CZÊSTOCHOWA), BENLAZEREG DJAMEL (UKS 27 KATOWICE)

Z powodu kontuzji nie grali: KUJON NORBERT (UKS MOSM BYTOM), BARANOWSKI MACIEJ (UKS MOSM BYTOM)

TRENERZY: NIEDBALSKI TOMASZ, LICHTAÑSKI MARCINLOSSM Wroc³aw 
Najlepszy zawodnik :
Szymon Macio³ek, wyró¿nienie : Damian SzablewskiLOSSM Stalowa Wola I 
Najlepszy zawodnik : Szymon Juniak, wyró¿nienie : Sebastian Dusi³oLOSSM Sopot
Najlepszy zawodnik : £ukasz Ja¶kiewicz, wyró¿nienie : Mateusz ¯o³nierewiczLOSSM Warszawa  
Najlepszy zawodnik : Aleksander Leñczuk, wyró¿nienie : Bart³omiej Bojko
LOSSM Stalowa Wola II
Najlepszy zawodnik :
Grzegorz Grochowski, wyró¿nienie : Damian Bo³d
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kpt.WKK Jan Grzeliñski odbiera Puchar za I miejsce
Kpt.WKK Jan Grzeliñski odbiera Puchar za I miejsce
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi