News: Kadra Polski U-15 rocz.1994/95 Turniej Nadzieji Olimpijskich Nitra S³owacja 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:16:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1994/95 Turniej Nadzieji Olimpijskich Nitra S³owacja 2009
Kadra Polski
Koñcowa Klasyfikacja:

1 Czechy
2 Polska
3 S³owacja
4 Wêgry

Polska -Czechy  63 : 68
(21:16, 16:23, 13:13, 13:16)
Polska - Wêgry 55 : 43
(12:14, 10: 9,  16:11, 17: 9 )
S³owacja -Polska 62 : 66
(17:14, 15:15, 21:18, 9: 19)

Na grê naszego zespo³u niew±tpliwy wp³yw mia³a bardzo d³uga podró¿ z Pruszkowa do Nitry. Wyjechali¶my o szóstej rano, ¿eby dotrzeæ na miejsce na godzinê 19 25. ¦nie¿yca i koszmarne korki pod Kielcami, unieruchomione kolumny ciê¿arówek na wzniesieniach powodowa³y nasz ogromny niepokój czy zd±¿ymy na zaplanowany na godz.18 t± mecz. Doje¿d¿aj±c do granicy wiedzieli¶my, ¿e nasz mecz musimy prze³o¿yæ na dzieñ nastêpny.

Mecz z zespo³em Czech rozpocz±³ siê od wygranej pierwszej kwarty. Niestety ju¿ w trzeciej minucie swojego pobytu na boisku kontuzji doznaje Stanferd Sanny. Naci±gniêty miêsieñ nogi eliminuje go jak siê okaza³o z ca³ego turnieju. Kolejny zmiennik Daniela Szymkiewicza Leszek Kaczmarski gra s³abiej od oczekiwañ i na tej pozycji mamy trochê problemów. S³abiej ni¿ normalnie wygl±da organizacja naszej gry w ataku, a tak¿e przej¶cie z obrony do ataku. Druga kwarta to lekka dominacja zawodników dru¿yny przeciwnej na deskach i w efekcie schodzimy do szatni przegrywaj±c dwoma punktami. Trzeba zaznaczyæ, ¿e bardzo dobre fragmenty gry mia³ Marek Walczak i Radek Trubacz. Ten pierwszy nie¼le broni³, zebra³ kilka pi³ek na atakowanej tablicy i nie¼le podawa³. Nasz drugi debiutant w meczu miêdzypañstwowym zdobywa 15 punktów i walnie przyczynia siê do tego, ¿e wynik spotkania jest spraw± otwart± do ostatnich sekund meczu.

W  krótkim epizodzie na boisku pojawi³ siê Micha³ Kopij. Odnosimy wra¿enie, ¿e po niedawnej kontuzji nie jest w pe³ni przygotowany do gry.
Zespó³ Wêgier sk³ada³ siê z graczy o nieco gorszych warunkach fizycznych w porównaniu z naszym zespo³em. Nasza przewaga widoczna by³a tak w¶ród graczy obwodowych jak i graczy na pozycjach wysokich. Do przerwy wynik oscylowa³ ko³o remisu ze wzglêdu na bardzo dobr±, agresywn± defensywê dru¿yny wêgierskiej. Druga po³owa to lepsza gra w obronie naszego zespo³u, dobra zbiórka i wreszcie niez³e wyj¶cie do ataku szybkiego. Nale¿y odnotowaæ double-double naszego lidera Daniela Szymkiewicza. Do 10 zdobytych punktów do³o¿y³ 10 przechwytów. Mimo zbyt du¿ej liczby b³êdów w³asnych Daniel staje siê bardzo wa¿nym ogniwem naszego zespo³u. Dobry mecz i swoje double-double osi±gn±³ tak¿e Rafa³ Stefanik, do  10 punktów doda³ 10 zbiórek na obu tablicach. Najlepszy z dotychczasowych meczy rozgrywa³ Filip Struski. Zakoñczy³ go z dorobkiem 11 zbiórek, 8 punktów i 2 przechwytów. Dobrze funkcjonowali  w tym meczu nasi gracze na pozycjach niskich skrzyd³owych Norman Zuber i  Radek Trubacz.

Du¿± dramaturgiê mia³ nasz ostatni mecz z dru¿yn± gospodarzy. Grali¶my o zajêcie drugiego miejsca w turnieju. Po trzech wyrównanych kwartach przegrywali¶my sze¶cioma punktami. Przewaga S³owacji wzros³a do 8 punktów na pocz±tku ostatniej kwarty. Ciê¿ar gry znowu wziêli na swoje barki Rafa³ Stefanik – double-double i Daniel Szymkiewicz. Daniel zakoñczy³ mecz z 21 punktami, 6 zbiórkami i 3 przechwytami. Dobry mecz rozegrali tak¿e D. Jeszke, F. Struski, N. Zuber i R. Trubacz. Nierówno w tym meczu grali nasi prowadz±cy grê.

Ca³y zespó³ wykaza³ siê ogromn± wol± walki, nieustêpliwo¶ci± i determinacj± w d±¿eniu do zwyciêstwa. Wszystkim graczom nale¿± siê s³owa uznania za walkê nie tylko z przeciwnikiem ale tak¿e z ogromnym zmêczeniem.

Wnioski:
1. Udzia³ w turnieju i grê naszej dru¿yny nale¿y oceniæ pozytywnie.
2. W najbli¿szym czasie nale¿y koncentrowaæ siê na doskonaleniu techniki indywidualnego atakowania i indywidualnej obrony, doskonaleniu organizacji gry i zmniejszeniu liczby b³êdów, w tym liczby strat niewymuszonych.
3. Odnosimy wra¿enie, ¿e zawodnicy dru¿yn przeciwnych maj± przewagê w walce o pi³kê na pozycji „low post”. Dotyczy ona zajmowania pozycji, przyjmowania pi³ki jak i manewrów z pi³k±.
4. Przy organizacji konsultacji poprzedzaj±cych wyjazd na turniej nale¿y braæ pod uwagê odleg³o¶æ miejsca konsultacji od miejsca rozgrywanego turnieju.

Trener:  Ryszard  Poznañski

ZDOBYTE PUNKTY KADROWICZÓW

Czechy
Wêgry
S³owacja
razem
Trubacz Rados³aw    15     6     324
Kaczmarski Leszek     0     0     0 0
Jeszke Damian    5                  9    1226
Struski Filip     9     8     519
Szymkiewicz Daniel     6    10    2137
Zuber Norman     7    10     623
Borowski Kacper     2     0     0  2
Derkowski Jakub     3     0        3  6
Stefanik Rafa³     5    10    1227
Kopij  Micha³     0     0     0  0
Walczak Marek     9     2     415
Sanny Stanferd     2     0     0  2


FOTOGALERIA

Kadra Polski

I trenerasytent trenera asytent trenera fizjoterapeuta
       
R. Poznañski
Katowice
M.Lichtañski
Jaworzno
J Szymkiewicz
Gdañsk
Hernik Jacek
Warszawa


           
 Kaczmarski Leszek Sanny Stanferd Stefanik Rafa³Szymkiewicz Daniel Trubacz Rados³aw Borowski Kacper
           
 Derkowski Jakub Walczak Marek Jeszke Damian Struski Filip Zuber Norman Kopij Micha³

Rezerwowi:
Nowicki Filip  - WKK Wroc³aw ,  Radwañski Kacper - GTK Gdynia
Historia  Turnieji Nadziji Olipijskich

     rocznikMiejsce Polski  trener informacje
 2009 S³owacja  Nitra 1994        II Ryszard Poznañski 
 2008 Wêgry  1993         I Pawe³ Turkiewicz  
 2007   1992   
 2006   1991         I Robert Jakubiak INFORMACJE
 2005Czechy Svitawa   Rafa³ Kalwasiñski 


Komentarze
basket dnia grudzie 28 2009 12:39:49
Oby jak najlepiej im posz³o.smiley
Jordan dnia grudzie 28 2009 17:59:22
Mieli bardzo d³ug± podró¿. Czy po 15 godzinach jazdy, co¶ jeszcze dzisiaj zagraj±.
HEWA dnia grudzie 28 2009 19:49:43
JAKI JEST WYNIK PO TAKIEJ PODRÓ¯Y .smiley
lipa dnia grudzie 28 2009 23:04:16
Dlaczego wczoraj nie pojechali. Brawo dzia³acze, znowu kto¶ m±dry wymy¶li³ i wymy¶li³ ¿e ch³opaki dzisiaj nie zagrali. Ale za to jechali ca³y dzieñ, brawo za organizacjê. Niech to szlak trafi.
ABC dnia grudzie 30 2009 17:23:33
ta ludzie skad wy macie takie wiesci jak sie nie znacie to sie lepiej amatorzy nie odzywajcie! przegrali tylko z czechami a z wegrami i s³owacja wygrali!!!! Ty kiic to sie nie zle znasz nie powiem...
S³owacja dnia grudzie 31 2009 06:31:25
Do przodu oko³o 5 punktów II MIEJSCE w turnieju
bora dnia stycze 02 2010 20:19:04
Dobrze, ze szansê gry w kolejnych meczach miêdzynarodowych otrzymuja inni zawodnicy. Zgrupowaniu nigdy nie bedzie odzwiercieleniem walki na parkiecie. Mo¿e trener sprawdzi kolejnych zawodników? Czas pokarze...smiley
joj dnia stycze 03 2010 20:16:13
to w koñcu wygrali z t± s³owacj± czy przegrali...
wnioski trenera to chyba jaki¶ dowcip z socrealizmu...
jaki¶ zawodnik okaza³o siê w trakcie turnieju, ¿e jest nieprzygotowany ???to po co go zabiera³
tragiczna jest ta przysz³o¶æ naszej koszykówki...a mo¿e nie ten trener, nie ci zawodnicy nas reprezentowali ?
smutne to wszystko...
m³odzi ludzie w czechach i s³owacji graj w hokeja, odpady ³api± pi³kê do kosza..a my z nimi przegrywamy
bcd dnia stycze 03 2010 20:35:12
joj- policz z tabeli i ju¿ bêdziesz wiedzia³ i bez przesady .
fart dnia stycze 03 2010 21:31:19
Tak sobie my¶lê, sprawdzanie ch³opaków ile jeszcze mo¿e trwaæ? Je¿eli ten kto siê nazywa trenerem szybko nie okre¶li przynajmniej dziesi±tki pewnych graczy, to za chwilê nie bêdzie kim graæ. Eksperymenty p. Trener Ci nie wychodz±.
Kibic dnia stycze 03 2010 21:42:02
Sirijatowicz Nikodem
Jeszke Damian
Struski Filip
Stefanik Rafa³
Szymkiewicz Daniel
Grzeliñski Jan
Zuber Norman
Derkowski Jakub
Sanny Stanferd

Moim Zdaniem to sa pewniacy na ME U-16 W Czarnogórze...
MO¿e podajcie swoich pewniakow.. to zobaczymy kto ma szanse...
bora dnia stycze 03 2010 23:24:35
Szkoda, ze tym razem trener powo³al 2 zawodnikow po przebytych kontuzjach. W Hiszpanii byl tylko jeden. A efekty widoczne sa w tabeli z pubktami.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kramek przy pi³ce
Kramek przy pi³ce
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi