News: Kadra Polski U-15 rocz.1994/95 XIII Miêdzynarodowy Turniej BALONCESTO Hiszpania Iscar 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 22:08:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-15 rocz.1994/95 XIII Miêdzynarodowy Turniej BALONCESTO Hiszpania Iscar 2009
Kadra Polski
 By³ to pierwszy turniej miêdzynarodowy naszej reprezentacji w roczniku ’94. Wystêp naszej dru¿yny nale¿y oceniæ bardzo pozytywnie.  Rozegrali¶my bardzo dobry mecz przeciwko dru¿ynie Hiszpanii i dobr± drug± po³owê w meczu ze S³oweni±. Szczególnie po tym pierwszym, rozegranym przy pe³nych trybunach spotkaniu byli¶my zadowoleni z organizacji gry i skuteczno¶ci rzutowej.  W obu przegranych spotkaniach mo¿na by³o zauwa¿yæ  fragmenty bardzo dobrej gry(w meczu z Rosj± wygrali¶my 2 kwarty , 1 zremisowali¶my i 1 wysoko przegrali¶my). Najwiêkszym mankamentem naszego zespo³u by³a nierówna gra. Zawodzi³a skuteczno¶æ rzutowa. Po bardzo wyczerpuj±cym meczu z Hiszpani±, w meczu kolejnym przeciwko Portugalii nasi trzej czo³owi gracze trafili 1 rzut na 17 prób w rzutach za 2 punkty.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bardzo ostro¿nie wprowadzali¶my do gry K. Borowskiego. Po niedawnej kontuzji móg³ tylko graæ w niewielkim wymiarze czasowym.
Oceniaj±c indywidualnie naszych zawodników na wyró¿nienie zas³uguje postawa R. Stefanika, D. Jeszke, , N. Sirjatowicza . Nieco s³abiej w stosunku do oczekiwañ wypadli: J. Patoka i J. Garbacz. Pozostali gracze ujawnili i potwierdzili swój potencja³ ale tylko w niektórych meczach. Dotyczy to D. Szymkiewicza, J. Grzeliñskiego, F. Nowickiego i  N. Zubera.

Rosja – zespó³ o bardzo dobrych fundamentach. Na chwilê obecn± maj± graczy silniejszych fizycznie, szczególnie gracze podkoszowi. Graj± dosyæ wolno.
W ataku pozycyjnym graj± „flexa”, w którym bardzo du¿o problemów sprawia³a nam obrona zas³ony poziomej. Wyró¿nia³ siê strzelec  Stanislaw Ilnicki i Georgy Jegorow. Wygrali  z nami walkê  na deskach. ¯le zatrzymuj± gracza z pi³k± w ataku szybkim. W ataku w sytuacjach „ pick +roll” na nasz „contain” umieli ponawiaæ penetracjê koz³uj±cego.
Hiszpania – bardzo dobry poziom wyszkolenia indywidualnego. Przyjmuj± bardzo dobr± postawê przy kryciu gracza z pi³k±. S± aktywni w obronie. Du¿o akcji „pomoc – powrót”. Bawi± siê w obron±. Zawsze, kiedy jest okazja staj± ka¿dy swego na ca³ym boisku. Lubi± podwajaæ. Klinczuj± po podaniu pi³ki do „low post”. Wiêkszo¶æ rzutów z dystansu oddaj± w koñcowych fragmentach akcji ataku. Pick + roll broni± zazwyczaj „show”. Wyró¿nia siê ich pierwszy rozgrywaj±cy.
Portugalia – zespó³ o przeciêtnych warunkach fizycznych. Bardzo akcentuj± grê atakiem szybkim. W ataku pozycyjnym akcentuj± d³ugie rozgrywanie pi³ki z penetracj± i odegraniem. Mimo niskiego wzrostu dobrze zbieraj±. Maj± dobr± motorykê i cechy wolicjonalne. Jest to zespó³ zbli¿ony poziomem wyszkolenia do naszych zawodników – s± absolutnie w naszym zasiêgu.
S³owenia – przeciêtne warunki fizyczne. Ich gra opiera siê na dobrych podstawach wyszkolenia w ataku i w obronie i na talencie rzutowym graczy obwodowych. Nasza przewaga zaczê³a rosn±æ po wyeliminowaniu mo¿liwo¶ci penetracji z ich strony.
Turniej by³ wzorowo zorganizowany i przeprowadzony. Na mecze gospodarzy przychodzi³y komplety publiczno¶ci. Wszystkie zespo³y prezentowa³y dobre wyszkolenie i zaawansowanie techniczne. Nie mieli¶my ¿adnych problemów organizacyjnych. Ka¿da ekipa mia³a mo¿liwo¶æ trenowania w dniach zawodów. W trzecim dniu naszej ekipie zorganizowano wycieczkê do Valladolid. 

Warunki mieszkaniowe – bardzo  dobre
Organizacja turnieju         - bardzo dobra
Wy¿ywienie     - dobre

 

Powtórzy³a siê historia sprzed dwóch lat kiedy to Polacy  ( rocz.1992 ) w Hiszpañskim turnieju zajêli VII miejsce. W tym roku  nasza kadra zakoñczy³a turniej zwyciêstwem nad
reprezentacj± S³oweni
Bilans naszej kadry nie jest z³y dwa zwyciêstwa ( Hiszpania i Portugalia ) i dwie nieznaczne  pora¿ki ( Rosja i S³oweni± )  Z ego co s³ysza³em to urazów nabawili siê Grzeliñski, Nowicki i Derkowski
Najbli¿szy miêdzynarodowy turniej jeszcze w tym roku w Nitrze na S³owacji a potem w lutym 2010 w Turcji

KILKA-FOTEK-Z-TURNIEJU

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KADR NARODOWYCH ISCAR - HISZPANIA

Fina³y

MECZO VII MIEJSCE
             Polska - S³owenia  72 : 54
Polska: Sirjatowicz (2), Garbacz (0), Patoka (2), Jeszke (6), Struski (11),
Szymkiewicz (15), Grzeliñsaki (0), Zuber (21), Borowski (2) Nowicki (2),
Derkowski (4), Stefanik (7) 


MECZ O V MIEJSCE               Castilla y Leon - Portugalia 49 : 55
18.00  MECZ O III MIEJSCE             Rosja - W³ochy
65 : 63
20.00  MECZ O I MIEJSCE                Hiszpania -
Turcja 76 : 86

KWALIFIKACJA KONCOWA

1 Turcja
2 Hiszpania
3 Rosja
4 W³ochy
5 Portugalia
6 Castilla y Leon
7 Polska
8 S³owenia
Eliminacje

GRUPA I

  KADRAPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1 HISZPANIA 3  5 2 1 226 190   36
 2 ROSJA 3  5 2 1 183 163   20
 3 PORTUGALIA 3  4 1 2 168 210  -42
 4 POLSKA 3  4 1 2 209 213   -4


Rosja - Polska  69 : 61
Polska:
Sirjatowicz (10), Garbacz (0), Patoka (0), Jeszke (1), Struski (3),
Szymkiewicz (4), Grzeliñsaki (17), Zuber (6), Borpowski (0) Nowicki (6),
Derkowski (5), Stefanik (9) 

Hiszpania - Portugalia  81 : 57
Rosja - Portugalia  58 : 38
Hiszpania -Polska  71 : 77
(22+18+11+20), 
Polska: Sirjatowicz (16), Garbacz (-), Patoka (-), Jeszke (15), Struski (3),
Szymkiewicz (17), Grzeliñsaki (6), Zuber (0), Borowski (0) Nowicki (9),
Derkowski (4), Stefanik (7) Polska -Portugalia 71 :73 ( po dogrywve 65 : 65 )
Polska: Sirjatowicz (9), Garbacz (0), Patoka (-), Jeszke (8), Struski (0),
Szymkiewicz (14), Grzeliñsaki (5), Zuber (6), Borowski (2) Nowicki (0),
Derkowski (11), Stefanik (18) 

Hiszpania -Rosja  64 : 56


 GRUPA II

   M PKT K-Z K-S BILANS 
 1 TURCJA  3  6  3  0  242  183    59
 2 W£OCHY 3  5 2 1 273 224   49
 3 CASTILLA Y LEON 3  412 216 262  -46
 4S£OWENIA3 3 03 175 237  -62

Turcja - W³ochy  85 : 69
Castilla y Leon
- S³owenia  75 : 63
W³ochy
- S³owenia  87 : 58
Castilla y Leon  - Turcja 60 : 82
Turcja - S³owenia  75 : 54
Castilla y Leon   - W³ochy 81 : 117


 


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
6 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
¦KM sezon 07/08 U-20 rocznik 89-88
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi