News: IX Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardowa 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 05:26:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardowa 2009
Turnieje Podsumowanie
¯yrardów to miasto które na trwale wpisa³o siê na koszykarsk± mapê Polski. Mieszkaj±cy tam Leszek kamiñski oraz Robert Janiszewski s± prawdziwymi przyjació³mi koszykówki. To oni od 9 lat organizuj± miêdzynarodowe turnieje dla ch³opców i dziewcz±t. ¯yrardowskie turnieje co roku szczyc± siê profesjonaln± organizacj± oraz rewelacyjnie "dopiêtym" rozpoczêciem i zakoñczeniem. ¦KM poleca przyjazd do ¯yrardowa.

wiêcej dowiecie siê z nowej strony internetowej
 

http://www.uks3zyrardow.pl/   

fotki z turnieju uka¿± siê lada dzieñ 

W niedzielê, 15 listopada, zakoñczy³ siê IX Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardowa.  W rozgrywkach wziê³o udzia³ dziesiêæ zespo³ów ch³opców oraz osiem dziewcz±t. W obu kategoriach wygrywali gospodarze.  Poni¿ej przedstawiamy komplet wyników oraz klasyfikacjê koñcow± turnieju.

Ch³opcy 

Fina³   OSiR –Trójka ¯yrardów - WKK Wroc³aw  52:45

Faworytem meczu fina³owego by³ IV  zespó³ w polsce WKK Wroc³aw. W pierwszej po³owie wroc³awianie osi±gnêli kilkunastopunktow± przewagê, jednak koñcówka meczu nale¿a³a do ¿yrardowian. Zwyciêstwo 52:45 i szalony taniec rado¶ci po koñcowej syrenie, to najlepsze zakoñczenie trzydniowej rywalizacji. Najlepszym graczem Turnieju wybrany zosta³ Patryk Repiñski, a królem strzelców £ukasz Owczarek (obaj UKS Trójka).

Kolejno¶æ:

1. OSiR-Trójka ¯yrardów    Przemys³aw Gielo

2. WKK Wrooclaw     Adam  Mazur
3. BK Sigulda     Raivo  Lemiesis
4. „Legion” Legionowo    Grzegorz Kado
5. SKS Starogard Gdañski    Szymon  Radomski
6. MKS Grójec     Piotr  Jakubczak
7. „¯ubry” Bia³ystok    Karim  Al.-Swarabi
8. „Kadra Lublin 1995”    Kamil  Kosior
9. AZS Koszalin     Micha³  Czaplejewski
10. „KADRA Lublin 1996”    Jacek  Boroñ

 Najlepszy zawodnik Turnieju  Patryk Repiñski ¯yrardów
Najskuteczniejszy strzelec £ukasz Owczarek ¯yrardów
trener S³awomir Jakubiak
Dziewczyny

Fina³  OSiR-Trójka ¯yrardów - UKS „Pi±tka” Lublin   41:25

Dziewczêta prowadzone przez trenera Piotra Wac³awka pokona³y w fazie grupowej UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz 44:34, Legion Legionowo 63:46, UKS 3 Nidzica 86:24, w pó³finale upora³y siê z UKS Lotnik Wierzawice 44:34, a w finale problemy z UKS Pi±tka Lublin mia³y tylko do przerwy. W drugiej po³owie ¿yrardowianki zdominowa³y wydarzenia na parkiecie i wygra³y pewnie 41:25. Najlepsz± zawodniczk± trzydniowej rywalizacji organizatorzy wybrali Amaliê Rembiszewsk± (UKS Trójka).

Kolejno¶æ:     najlepsze zawodniczki dru¿yn

1. OSiR – Trójka ¯yrardów   Kamila Pisarek
2. UKS „Piatka” Lublin   Iga Biernacka
3. UKS „Lotnik” Wierzawice  Martyna Majkut
4. „Legion” Legionowo   Justyna Juczewska
5. WKK Wroc³aw    Marta Raiter
6. K.S. Piaseczno    Klaudia Olszewska
7. UKS  „B³êkitny Delfin” Bydgoszcz Klaudia Bêbnista
8. UKS 3 Nidzica    Magdalena Szechiñska

Najlepsza zawodniczka turnieju; Amalia Rembiszewska OSiR-Trójka ¯yrardów
Najskuteczniejsza zawodniczka turnieju; Olivia Olesiewicz  WKK Wroc³aw
Trener Piotr Wac³awek
Komentarze
;p;p;p dnia grudzie 28 2009 16:09:18
repa szkoda mi cie....
Pharma817178 dnia stycze 01 2010 03:50:49
Very nice site! <a href="http://oieypxa.com/kyrayk/1.html">cheap viagra</a>
Pharmg177668 dnia stycze 01 2010 03:50:55
Very nice site! cheap cialis
Pharma90874 dnia stycze 01 2010 03:51:00
Very nice site! cheap cialis http://oieypxa.com/kyrayk/4.html
Pharmg30514 dnia stycze 01 2010 03:51:03
Very nice site!
Pharme95487 dnia stycze 01 2010 03:51:14
Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,
Pharmd629408 dnia stycze 01 2010 03:51:22
Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,
Pharmc80937 dnia stycze 01 2010 03:51:26
Very nice site! cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis , cheap cialis ,
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi