News: Kadra Polski U-17 rocz.1993/94 druga konsultacja przed M¦ Hamburg 2009 Pruszków ( 16 ) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:11:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-17 rocz.1993/94 druga konsultacja przed M¦ Hamburg 2009 Pruszków ( 16 )
Kadra Polski
 Mistrzostwa Europy U-16 na Litwie zakoñczy³y siê 54 dni temu. Do pierwszych Mistrzostw ¦wiata U-17 w Hamburgu pozosta³o 233 dni. Nasza reprezentacja która w Kownie zajê³a IV miejsca awansowa³a do 10 najlepszych dru¿yn na ¶wiecie.


W dniach 12-15 Listopada odbêdzie siê ju¿ druga konsultacja naszej reprezentacji. ¦KM przygotowa³ dla was listê zawodników wraz z opisem kto gdzie aktualnie gra


Dzi¶ pierwsza cze¶æ artyku³u jutro resztaOFICJALNA-STRONA-MS-HAMBURG-2009 FOTO SYLWETKAZG£OSZONY W ROZGRYWKACH  OPIS  
  Szymkiewicz Daniel 
WKK Wroclaw
II LIGA WKK OBIEKTY Wroc³aw

Junior - WKK Wroc³aw
Kadet - WKK Wroc³aw
¦cis³a kadra Polski 94
Daniel jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem. W zesz³ym roku wicemistrzostwo Polski wraz z kolegami z WKK Wroc³aw. Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ syn trenera kadry Pomorza 94 jako jedyny z rocznika 1994 , reprezentowa³ barwy Polski podczas mistrzostw Europy U-16, które odbywa³y siê na Litwie. Trener Ryszard Poznañski zabra³ go na camp Kalindros do Grecji, gdzie trenowali najlepsi europejscy zawodnicy rocznika 94.  Daniel jak 15-latek zaliczy³ juz mecze w drugiej lidze w WKK Wroc³aw. 
  Koelner Jakub 
WKK Wroclaw
II LIGA WKK OBIEKTY Wroc³aw

Junior WKK Wroc³aw
 
Kuba od 20 sierpnia trenuje z kolegami z WKK Wroc³aw, z którymi w zesz³ym roku zdoby³ wicemistrzostwo Polski. Od 1 wrze¶nia æwiczy 5 razy w tygodniu. Kuba wystêpuje w drugoligowym zespole utworzonym przede wszystkim z zawodników z rocznika 93 i 94, który jak do tej pory wygra³ dwa spotkanie.
 
  Niedzwiedzki Piotr
WKK Wroclaw
II LIGA WKK OBIEKTY Wroc³aw

Junior WKK Wroc³aw
Piotr Jeden z najwy¿szych zawodników rocznika 93, Piotr Nied¼wiedzki, obecnie wystêpuje w drugiej lidze w WKK Wroc³aw. Silny Skrzyd³owy kadry U-16 pozosta³ w swoim klubie, mimo, ¿e jego osob± interesowa³o siê wiele klubów. Popularny nied¼wied¼ notuje ¶rednio 13,3 punktów w drugiej lidze. 
  Michalak Micha³
Polonia 2011
I LIGA AZS Politechnika W-wa

Junior Sarszy POLONIA 2011
Micha³ - od 30 sierpnia trenuje w dru¿ynie Polonii 2011 Warszawa.Uczestnik niezapomnianych mistrzostw Europy ciê¿ko pracuje 2 razy dziennie pod okiem fachowców - z Mladenem Starcevicem na czele. Michalak wystêpuje w 1 lidze w zespole AZSu Politechniki Warszawa oraz w juniorach starszych w Polonii 2011. Perspektywiczny junior zacz±³  sezon w  1 lidze wygran± z Wa³brzychem, a w pucharze Polski zwyciêstwem z £owiczem. 
  Ponitka Mateusz
Polonia 2011
I LIGA AZS Politechnika W-wa

Junior Sarszy POLONIA 2011
Mateusz planuje nastepne 3 lata spêdziæ w Warszawie, gdzie bêdzie uczy³ siê basketu od samego Mladena Starcevica. Ponadto nasz reprezentant wystêpuje w 1 lidze w zespole Temcold AZS Politechnika Warszawa, gdzie w sze¶ciu meczach zdobywa³ ¶rednio 3,5 punktów. W juniorach starszych zawodnik bêdzie wystêpowa³ u boku takich znanych m³odych graczy, jak Sulima, Mokros czy Pamu³a. 
  Paszek Grzegorz
MKKS Rybnik
III LIGA MKKS Rybnik

III LIGA OSSM Jaworzno

Junior MKKS Rybnik
Grzegorz zawodnik maj±cy ¶wietne warunki do gry w koszykówkê. Potrafi dobrze siê ustawiæ w strefie podkoszowej i zagraæ do kosza. Na treningach zachowuje du¿e skupienie i ciê¿ko pracuje. Jego bardzo pozytywn± cech± jest umiejêtno¶æ mobilizowania w szatni kolegów z dru¿yny. Aktualnie  wystêpuje w juniorach MKKS Rybnik i w III Lidze w Rybniku i LOSM SMS Jaworzno  
  Karolak Jakub
Novum Lublin
III LIGA NOVUM Junior Starszy NOVUM Lublin
Junior NOVUM
Jakub, który trenuje pod okiem ojca, zdoby³ w 2 kolejce ligi juniorów a¿ 43 punkty. Dysponuje bardzo ciekawym rzutem oraz jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Jego zespó³ po dogrywce pokona³ dru¿yne ze Stalowej Woli gdzie wystepuje popularny "grochu".  
  Gielo Tomasz 
AZS RADEX Szczecin
II LIGA RADEX Szczecin

III LIGA WILKI MORSKIE Szczecin
Junior Starszy WILKI
Tomek od pocz±tku sezonu trenuje w drugiej lidze z AZSem Radex Szczecin. Trenuje równie¿ z zespo³em STK Wilki Morskie Szczeci, który zg³osi³ siê do rozgrywek w juniorze starszym oraz o wej¶cie do drugiej ligi (liga ta rozgrywana jest z woj. wlkp). Po udanych w jego wykonaniu ME dosta³ kilka propozycji z polskich klubów ale postanowi³ wróciæ do Szczecina i skoñczyæ szko³ê.  
  Grochowski Grzegorz 
Stal St. Wola
EKSTRAKLASA STAL Stalowa W.

II LIGA OSSM-STALOWA Wola

Junior Stal Stalowa
Grzegorz - po niezwykle udanych mistrzostwach Europy, rozpocz±³ treningi wraz z pocz±tkiem roku szkolnego. Obecnie trenuje w Stalowej Woli z zespo³em ekstraklasy, który zg³osi³ go do PLK, a tak¿e wystêpuje w OSSMie Warszawa, gdzie zdobywa niezwykle potrzebne do¶wiadczenie. Grzesiek trenuje 2-3 razy dziennie pod okiem fachowców. 
  Matczak Filip 
Zastal Zielona Gora

PG SG 185 cm
I LIGA ZASTAL Zielona Góra

Junior Starszy ZASTAL Zielona G.
Junior
  ZASTAL Zielona G.
Filip pozosta³ w swojej rodzinnej Zielonej Górze. Treningi rozpocz±³ 1 wrze¶nia, a graæ bêdzie w 3 dru¿ynach - juniorach, juniorach starszych oraz w pierwszej lidze. Filip uczêszcza na treningi m³odzie¿owców oraz seniorów, z którymi wystêpuje w lidze. Warto dodaæ, ¿e zawodnik mistrzostw Europy zdoby³ swoje pierwsze punkty ju¿ w drugim meczu na zapleczu ekstraklasy. 
  Spica Pawe³
AZS Koszalin
II LIGA OSSM WarszawaPawe³ graj±cy na pozycji rzucaj±cego obroñcy zosta³ wypo¿yczony do OSSM Warszawa, gdzie bardzo ostro trenuje i sukcesywnie poprawia swoje umiejêtno¶ci. Mimo s³abego pierwszego spotkania, który odszed³ ju¿ w zapomnienie, m³ody zawodnik z Koszalina pokazuje siê z bardzo dobrej strony. Pawe³ zdobywa ¶rednio dla dru¿yny 17,1 punktów w drugiej lidze i jest najskuteczniejszym koszykarzem dru¿yny 
  Karnowski Przemys³aw
Katarzynka Torun

C 212 cm
II LIGA SIDEN Toruñ
III-LIGA KATARZYNKA Junior Starszy KATARZYNKA
Junior  KATARZYNKA
Przemek Po mistrzostwach Europy najg³o¶niej by³o o Przemys³awie Karnowskim, który otrzymywa³ propozycje z ca³ej Europy, a przede wszystkim mocnych klubów hiszpañskich, w³oskich i polskich ( Asseco Prokom Gdynia). Mo¿e to wydawaæ siê bardzo ma³o spodziewane, lecz zawodnik podj±³ przemy¶lan± decyzjê, aby pozostaæ w Toruniu. 1 wrze¶nia rozpocz±³ treningi z trzecioligowym zespo³em. Ponadto m³ody gigant wystêpuje w juniorach starszych oraz juniorach. 
  Ko³akowski Dawid
MKS Zabrze

C,PF 207 cm
III LIGA OSSM Jaworzno
III LIGA MKS Zabrze
Junior MKS Zabrze
  
 Barski
£ukasz
BASKET Kwidzyñ
   
  Bonarek Lukasz 
MKS-MOS Pruszkow
III LIGA Pruszków
Junior Starszy
Junior
MKS MOS Pruszków
  

ZNALEZIONE w ,,necie,,

 Micha³ Michalak - do niedawna jeszcze zawodnik 15-letni - jest znakomitym materia³em na ¶wietnego rzucaj±cego. Nie przesadzam - ten go¶æ trafia. I nie s± to trafienia, kiedy pi³ka - zanim wpadnie do kosza - urz±dza sobie wycieczkê po po obrêczy. Michalak rzuca tak, ¿e siatka strzela. Oczywi¶cie nie zawsze, ale u³o¿enie nóg, cia³a i rêki wskazuj±, ¿e mamy do czynienia z naturalnym talentem strzeleckim.

Kiedy Michalak wychodzi po pi³kê po zas³onie, potrafi wykonaæ szybki i zdecydowany kozio³ do przodu, zatrzymaæ siê na pi±tym metrze i prostowaæ rêkê. Tak± akcjê, po której pada³y punkty, pokaza³ kilkakrotnie. Trafia³ te¿ za trzy, a podanie do otwieraj±cego siê pod kosz po zas³onie Mokrosa pokaza³o, ¿e Michalak potrafi po prostu dobrze graæ w koszykówkê.

Wychowanek £KS £ód¼ ma 194 centymetry wzrostu, piêæ rozegranych spotkañ w obecnym sezonie I ligi, wielkie szczê¶cie, ¿e trafi³ do Polonii 2011 i szanse na zrobienie powa¿nej kariery. Zapamiêtajcie to nazwisko!


 Mniejsze wra¿enie - mimo wiêkszej ilo¶ci zdobytych punktów - zrobi³ na mnie drugi import z reprezentacji do lat 16, czyli Mateusz Ponitka. Cztery centymetry ni¿szy, ale trochê silniejszy fizycznie od Michalaka rzucaj±cy czê¶ciej od kolegi z kadry anga¿owa³ siê w walkê o zbiórki, punkty zdobywa³ na ró¿ne sposoby, a w trzeciej kwarcie dwukrotnie w krótkim okresie trafi³ za trzy, dziêki czemu Polonia 2011 na dobre odskoczy³a MKS MOS. Zdaniem trenerów to tak¿e wielki talent.

MICHALAK-PONITKA-W-MECZU-I-LIGI-AZS-KATOWICE-POLITECHNIKA-W-WA

MICHALAK-PONITKA-W-MECZU-I-LIGA-AZS-KATOWICE-POLITECHNIKA-W-WA

¿ród³o cegliñski.blox

 Torunianin Przemys³aw Karnowski w przysz³o¶ci mo¿e zostaæ wielk± sportow± gwiazd± regionu. Ma 15 lat, 211 cm wzrostu i w szufladzie propozycje przej¶cia do najlepszych polskich klubów.

czytaj-wiêcej

Unicaja Malaga, Barcelona, a mo¿e Panathinaikos? Przemek Karnowski, jeden z najlepszych ¶rodkowych w Europie do lat 16 mo¿e przebieraæ w ofertach najlepszych klubów.

czytaj-wiêcej
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
Krzymiñska Natalia JAS FBG Sosnowiec
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi