News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Listopad 21 2017 20:27:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 7
Uytkownicy Online: @zibi

Zarejestrowanych: 1,878
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Jakub Jamrozik
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Kolekcja Koszulek 654


VII MTB rocz.2005 i 2003 Katowice 24-26.XI.2017
Turnieje Zapowiedzi
 W dniach 24-26 listopada 2017 w Katowicach odbêdzie siê siódma edycja Miêdzynarodowego Turnieju Barbórkowego im. Jana Wartaka. W tym roku gramy w dwóch kategoriach wiekowych: m³odzik m³odszy U14 rocznik 2005 i m³odsi  (8 zespo³ów) i kadet m³odszy U15 rocznik 2003 i m³odsi (6 zespo³ów). Rozgrywki bêd± prowadzone na dwóch halach Sportowych: SP 27 ul. £êtowskiego 18 oraz SP 56. ul. Spó³dzielczo¶ci 21.  Od pi±tku godz.10.45 do niedzieli godz.14.00 zostanie rozegranych 35 spotkañ. W pierwszy dzieñ turnieju podczas oficjalnej ceremonii otwarcia o godz.20.00 wyst±pi zespó³ Oberschlesien to ich Clip Video przygotowany specjalnie na turniej MTB towarzyszy nam od 2012 roku  

EYBL sezon 2017/2018
EYBL
 Najbli¿szy weekend z udzia³em Polskich zespo³ów (U16 Biofarm BJ Poznan i UKS 7 Trefl Sopot) 23-26 listopad turniej w Sopocie
XXV Puchar £om¿yczki rocz.2007 £om¿a 24-26.X.2017
Turnieje Zapowiedzi
XXV  Ogólnopolski Puchar £om¿yczki w minikoszykówce ch³opców rocznik 2007  bêdzie rozgrywany w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 10 im. Jana Paw³a II w £om¿y w dniach 17-19.11.2017r.

GRUPY TERMINARZ

Pierwsze kroki kadry 2003
Kadra Polski
Ma³o który trener Kadry Polski zdobywa siê na publiczne podsumowanie swoich podopiecznych. Dawid Mazur bo o nim mowa na swojej stronie internetowej www.dawidmazur.com umie¶ci³ obszerny artyku³ ,, Pierwsze kroki kadry 2003,,.  SKM  pozwoli³ sobie za zgoda autora przekopiowaæ artyku³ na swoj± witrynê. Zamie¶ci³em tak¿e fotki sylwetek zawodników bior±cych udzia³ w Campie Centralnym  który odby³ siê latem w Gi¿ycku oraz zawodników którzy doszli do kadry. Za fotki dziêkuje trenerowi Tomaszowi Chwia³kowskiemu. Kadra Polski U14 ju¿ w tym roku siê nie spotka. Kilku Reprezentantów Polski poka¿e siê na turnieju towarzyskim PYHH w Opalenicy w dniach 15-17 Grudnia
OOM Dywizja A rocz.2004 Szczyrk 10-12.XI.2017
U-15 Kadry Woj
 Turniej  Kadr Wojewódzkich Dywizji A w Szczyrku zakoñczony.
By³em ju¿ na kilkudziesiêciu turniejach ale nigdy na turnieju o ,,rozstawienie,, do turnieju Fina³owego. Po raz pierwszy na turnieju na jakim by³em  nie by³o pucharów, medali statuetek itd. Turniej  w COS-ie  w Szczyrk mia³ na celu rozstawienie dru¿yn do grup Fina³owych OOM Podkarpackie 2018 ,a tak¿e wyszukania utalentowanych, zdolnych oraz perspektywicznych zawodników do szkolenia centralnego. Wszystkie spotkania ogl±da³ przedstawiciel PZKosz pan Ryszard Pietruszak. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ na szef wyszkolenia PZKosz pan Kazimierz Miko³ajec.

 
Turnieje fina³owe OOM Ch³opców i Dziewcz±t odbêd± siê na terenie Podkarpacia w dniach 7-11 lutego 2018 roku.
Wroc³awski Festiwal Krasnal rocz.2007 Wroc³aw 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 10 – 12.11.2017 r. w hali WKK Sport Center, rozgrywany by³ turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala w roczniku 2007 i m³odsi. Klub WKK reprezentowa³y dwie dru¿yny WKK I Wroc³aw i WKK II Wroc³aw. Oprócz wroc³awskich koszykarzy, na parkiecie rywalizowa³y dru¿yny: UKS 7 Trefl Sopot, UKS 27 Katowice, ¯AK ¯ory i UKS Otmuchów.
Turniej minikoszykówki rocz.2007 Warszawa 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Przez 3 dni ch³opcy z rocznika 2007 i m³odsi rywalizowali na UFFO WAWER CUP. W ka¿dym meczu m³odzi koszykarze dostarczali nam mega emocji , dramatyczne koñcówki, dogrywki, zmiana prowadzeñ, ³zy szczê¶cia i smutku
XIII Olsztynek Top rocz.2006 Olsztynek 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka w koszykówce dziewcz±t WYGRYWA UKS Bryza Kolbudy w kategorii ch³opców TKM W³oc³awek
BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018
Campy / Obozy
 Ruszy³y zapisy na zimowy Basket Camp w Wa³czu. Wykorzystaj ferie zimowe, aby koñcówka sezonu nale¿a³a do Ciebie. „W ferie zimowe skupimy siê g³ównie na technice indywidualnej i pracy nad z³ymi nawykami. Oczywi¶cie pojawi± siê tak¿e elementy wytrzyma³o¶ci i szybko¶ci, jednak tego typu treningów bêdzie mniej ni¿ latem. Zale¿y nam na tym, aby nasi Campersi zagrali bardzo dobrze w kluczowej fazie sezonu” - mówi za³o¿yciel i g³ówny trener Basket Campu, Wojciech Zeidler.
OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017
U-15 Kadry Woj
  W Cz³uchowie (województwo Pomorskie) zakoñczy³ siê Turniej Klasyfikacyjny Dywizji B w ramach Ogólnopolskie Olimpiady M³odzie¿y. By³ to historyczny turniej gdy¿ w takiej formie rozegrany by³ po raz pierwszy. G³ównym celem rozdzielenia mocniejszych kadr od s³abszych by³o unikniêcie wyników o du¿ej ró¿nicy punktowej jak to dzia³o siê wcze¶niej w pó³fina³ach OOM region pó³noc i po³udnie.
Kadra Polski U14 rocz.2003 Konsultacja Radom 8-12.XI.2017
Kadra Polski
 Kadrowicze Polski z rocznika 2003 po krótkiej przerwie znowu spotykaj± siê na konsultacji.
W dniach 8-12 listopada szesnastu zawodników zawita do Radomia. Po eybl-U do kadry wraca Przemys³aw Paduch, z Chorwacji przyje¿d¿a Miko³aj Klimontowicz, z Podlaskiego powo³any zosta³ Maksymilian Perzyna, a z Cracovi Wojtek Seliga
Strona 1 z 180 1 2 3 4 > >>


Puchar U15 rocz.2003
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi